BORDTENNIS DANMARKS LOVE

BORDTENNIS DANMARKS LOVE

You are here:

Kap.1. Generelle bestemmelser

§ 1

Forbundets navn er Bordtennis Danmark (BTDK). Forbundet blev stiftet den 16. januar 1943.

Forbundet er en sammenslutning af bordtennisklubber i Danmark, og disse udgør Forbundets medlemmer.

Forbundet er underlagt de for Danmarks Idrætsforbund og International Table Tennis Federation til enhver tid gældende love og bestemmelser.

Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), International Table Tennis Federation (ITTF), European Table Tennis Union (ETTU) og North European TableTennis Union (NETU).


§ 2

Forbundets formål er at virke for bordtennissportens fremme og vækst.

Endvidere fungerer Forbundet som klubbernes og medlemmernes repræsentant overfor DIF, Team Danmark, ITTF, ETTU og NETU.


§ 3

Reklame og TV-rettigheder m.v.

I forbindelse med afvikling af landskampe tilhører retten til reklamer på spillepladsen, bander, faste reklamer på spillepladsen, højttalerspots og enhver form for reklame før, under og efter kampen Bordtennis Danmark.

Ved andre turneringer tilhører retten til reklame den arrangerende klub og Forbundet i fællesskab.

Når medlemmer af klubber under Bordtennis Danmark er udtaget til idrætsbegivenheder tilhører retten til kommerciel udnyttelse af medlemmets navn, billede og underskrift, – såvel individuelt som på hold- Forbundet.

Lyd- og billedrettigheder til samtlige idrætsbegivenheder i forbunds- og klubregi tilhører Bordtennis Danmark.

Det samme gælder lyd- og billedrettigheder til internationale arrangementer, medmindre disse ved anden aftale eller særlig hjemmel er tillagt det internationale forbund. Lyd- og billedrettigheder omfatter enhver fremstilling og gengivelse herunder også digitale fremstillinger.


§ 4

Bordtennis Danmark er forpligtet til at lade sine idrætsudøvere underkaste den dopingkontrol, som DIF eller andre idrætsorganisationer, som DIF har truffet aftale med, måtte foranstalte i forbindelse med arrangementer, herunder træningssamlinger og lignende i både ind- og udland.

Bordtennis Danmark yder DIF og organisationernes organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af disses opgaver, og gennemfører herunder i samarbejde med DIF’s organer fornøden dopingkontrol ved DIF’s foranstaltning.

Bordtennis Danmark må ikke uden tilladelse fra DIF selv foretage dopingkontrol eller analyser.

Såfremt der rejses sigtelse mod en dansk idrætsudøver i forbindelse med en dopingkontrol, gennemført af en anden kompetent kontrolinstans i eller udenfor Danmark, skal Bordtennis Danmark umiddelbart herefter sende samtlige sagens dokumenter til DIF.

§ 5

Bordtennis Danmarks klubber og medlemmer underkaster sig DIF’s lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd.


§ 6

En person er inhabil i enhver sag, hvis

 1. Vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er/har repræsenteret nogen, der har sådan interesse.
 2. Vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har sådan interesse.
 3. Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller anden juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald.
 4. Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Den der er inhabil i en sag, må ikke deltage i afgørelsen af eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sagen. Ved et valg kan vedkommende dog deltage, selvom personen er bragt i forslag.

Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et medlems habilitet, har pligt til snarest at underrette det pågældende organ herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen af og afgørelsen om inhabilitet.

 

Kap.2. Forbundets medlemmer

§ 7

En klub kan blive optaget som medlem af Bordtennis Danmark ved at sende en skriftlig (elektronisk) anmodning til sekretariatet vedlagt udskrift af klubbens vedtægter og økonomiske status, såfremt disse kan godkendes af bestyrelsen.


§ 8

Som ekstraordinære medlemmer af Bordtennis Danmark kan optages organisationer, hvorunder der dyrkes bordtennis. Dette forudsætter en godkendelse på årsmøde, hvorunder der tillige fastsættes hvilke rettigheder og pligter, der skal gælde, samt hvilket kontingent, der skal betales.


§ 9

En klubs udmeldelse af Bordtennis Danmark kan kun ske ved skriftlig (elektronisk) meddelelse til bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til 1. august.

§ 10

En klub og dens medlemmer er forpligtet til følgende:

 1. At undergive sig alle love og bestemmelser fastsat af ITTF, ETTU, DIF og Bordtennis Danmark og beslutninger truffet i henhold hertil.
 2. At yde Bordtennis Danmark og dens organer den bistand, der måtte ønskes til varetagelse af Forbundets opgaver.
 3. At holde Forbundet bekendt med klubbens vedtægter, ledelse og regnskaber.
 4. At tilvarsle Forbundet til klubbens generalforsamling med ret til at overvære samme, med taleret men uden stemmeret.

I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte bestemmelser, kan klubben ifalde en bøde og i grove tilfælde kan der ske udelukkelse af Bordtennis Danmark i kortere eller længere tid.


§ 11

Såfremt en klub har udelukket et medlem på grund af restance med betaling af gæld eller af andre årsager, som strider mod klubbens vedtægter eller øvrige regler herunder DIFs love, lovregulativer og reglementer, kan Bordtennis Danmark udelukke medlemmet midlertidigt eller permanent fra deltagelse i enhver aktivitet under Bordtennis Danmark. Klubben skal inden 14 dage underrette BTDK herom. Bestyrelsen kan ligeledes udelukke et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade Bordtennis Danmarks formål eller omdømme. Et udelukket medlem skal samtidig med, eller umiddelbart efter udelukkelse, gøres bekendt med sine appelmuligheder. Såfremt en klub er i restance med betaling af ydelser til Bordtennis Danmark, kan klubben udelukkes fra forbundet.

Såfremt en klub er i restance med betaling af ydelser til Bordtennis Danmark, kan klubben udelukkes fra forbundet.

 

Kap.3. Forbundets organer

§ 12

Forbundets anliggender varetages af:

 1. Årsmødet
 2. Bestyrelsen
 3. Ledergruppen
 4. Sekretariatet
 5. Regionale vækstteams
 6. Faggrupper
 7. Appeludvalget
 8. Legatudvalget

 

Kap. 4. Årsmøde

§ 13

Årsmødet er Forbundets højeste myndighed, og har den endelige afgørelse i alle forhold, bortset fra de kendelser som Appeludvalget og /eller DIF-Idrættens Højeste Appelinstans måtte træffe.

§ 14

Stemmeberettigede til årsmødet er 1 repræsentant pr. klub, jf. seneste DIF klubopgørelse. Endvidere har hvert bestyrelsesmedlem en stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle medlemmer af klubber under Bordtennis Danmark har adgang til at overvære årsmødet med taleret men uden stemmeret.

§ 15

Årsmødet skal afholdes mellem 1. maj og 1. juli. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen, som indkalder til mødet med mindst 4 ugers varsel.

Hvert andet år afholdes i forbindelse med årsmødet et ledermøde, hvor der skal drøftes Forbundets almene tilstand, samt hvilke muligheder der findes for fortsat udvikling og vækst.


§ 16

Dagsorden for det ordinære årsmøde er følgende:

 1. Valg af dirigent og kontrol af bemyndigelser.
 2. Valg af to referenter.
 3. Bestyrelsen aflægger sin beretning til godkendelse, herunder redegørelse for udviklingen i vækstteams og faggrupper.

Punkt 3 skal ske i skriftlig form, således at denne foreligger senest en uge før årsmødet, men kan suppleres og gøres til genstand for afstemning.

 1. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og forelægger det af bestyrelsen udarbejdede rammebudget for det kommende år.
 2. Fastsættelse af klubkontingent til Bordtennis Danmark.
 3. Behandling af indkomne lovforslag.
 4. Valg af formand for 2 år i ulige år.
 5. Valg af næstformand for 2 år i lige år.
 6. Valg af øvrig bestyrelse, jf. § 21.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af medlemmer til Appeludvalget, jf. § 18.
 9. Valg af medlemmer til Legatudvalget, jf. § 18.
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 11. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.


§ 17

Årsmødet er beslutningsdygtigt med simpelt flertal, uden hensyn til antallet af fremmødte. Dog kræves til vedtagelse af lovændringer, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for lovforslaget.

Valgbar til Bordtennis Danmarks organer er alle personer, der er fyldt 18 år, er medlem af en bordtennisklub under BTDK og som ikke er i restance. Bordtennis Danmarks fastansatte er ikke valgbare til bestyrelsen. En person der er fraværende på årsmødet kan vælges til et organ såfremt personen skriftligt har samtykket heri.

Dirigenten bestemmer afstemningsformen, men såfremt der er mere end én person på valg til en post skal der ske skriftlig afstemning. Der skal endvidere finde skriftlig afstemning sted, såfremt flertallet af de stemmeberettigede bestemmer det.


§ 18

Til Appeludvalget og Legatudvalget, der begge består af tre medlemmer, vælges hvert år et medlem for tre år samt en suppleant for et år. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til disse udvalg.

Mindst et af Appeludvalgets medlemmer samt suppleanten skal have juridisk embedseksamen.

Appeludvalget skal følge de af DIF fastsatte regler for ordensudvalg.

Udvalgene konstituerer sig selv.


§ 19

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødet, således at forslagene sammen med regnskab og budget kan udsendes senest 8 dage før årsmødets afholdelse.


§ 20

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt der er flertal herfor.

Ligeledes kan 30 klubber skriftligt forlange et ekstraordinært årsmøde indkaldt med en nærmere beskrevet dagsorden, og bestyrelsen har da pligt til inden en måned at indkalde hertil.

 

Kap.5. Bestyrelse

§ 21

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Formanden vælges i ulige år for 2 år og næstformanden i lige år for 2 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant for 1 år.

Det tilstræbes, at et af bestyrelsens medlemmer er under 35 år, ligesom der tilstræbes en kønsmæssig og geografisk fordeling.

Ved valg til bestyrelse skal følgende kompetencer i videst muligt omfang være opfyldte for den samlede bestyrelse:

Faglig kompetence for projektledelse, proces- og effektstyring.

Kompetence for samarbejde samt politisk, strategisk og økonomisk ledelse af frivillig idrætsorganisation.

Interesse for samarbejde om bordtennisklubbers muligheder, udfordringer og behov.

Kompetence for forretningsmæssig og økonomisk vækst, herunder arbejde med sponsorer og events.

Kompetence for arbejde med talent- og eliteudvikling.

Interesse for afvikling af turneringer og stævner med udvikling af disse.

Kompetence for arbejde med leder- samt trænerudvikling.

Interesse for internationalt arbejde i NETU, ETTU og ITTF.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen eller dele heraf afholder 3-4 årlige møder med lederne af regionale teams og faggrupper, samt hvert år et ledermøde med deltagelse af alle.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende fortolkning af disse love, dog således at denne afgørelse kan indbringes for DIF- Idrættens Højeste Appelinstans.

Forbundet tegnes af to i forening, hvoraf mindst en skal være formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura til ledende medarbejder.

 

Kap. 6. Ledergruppe


§ 22

Ledergruppen består af bestyrelsen og lederne af de nedsatte vækstteams. Derudover kan faggrupperne blive repræsenteret med en leder, hvis det findes relevant af faggruppen. Ingen af disse kan besidde et dobbeltmandat.

 

Kap. 7. Sekretariat

§ 23

Bestyrelsen ansætter et sekretariat, der samarbejder med bestyrelsen for at fremme Forbundets interesser og sikre vækst i Bordtennis Danmark.

Sekretariatet udarbejder oplæg til strategier og budget i dialog med bestyrelse og ledergruppen. Sekretariatet er samlende organ for samarbejdet mellem bestyrelse, vækstteams og faggrupper, og skal styre fremdriften af de vedtagne strategier, samt målinger af effekten.

 

Kap.8. Regionale vækstteams

§ 24

Bestyrelsen skal i samarbejde med lokale klubbers repræsentanter nedsætte nogle regionale teams, der skal arbejde for udvikling og vækst i klubberne. Disse teams skal arbejde under et særskilt budget, og således at de særlige regionale forhold tilgodeses. Vækstteams konstituerer sig selv og udpeger en teamleder.

Vækstteams skal formidle samarbejde mellem klubber med det formål at sikre et lokalt handlerum for egne løsninger og modeller, der optimerer klubbernes og spillernes forhold.

Vækstteams skal være behjælpelige med at skabe samarbejde mellem klubber, skoler, SFO og kommuner.

Vækstteams skal samarbejde og udveksle erfaringer.

 

Kap. 9. Faggrupper

§ 25

Bestyrelsen har ansvar for at nedsætte faggrupper, der eksempelvis skal varetage interesser indenfor dommergerning, turnering, uddannelse og seniorer. I disse faggrupper kan et bestyrelsesmedlem med særlig interesse for faget have sæde. Faggruppen udpeger en leder af gruppen.

Faggrupper handler under ansvar overfor bestyrelsen.

Faggrupper er forpligtet til at samarbejde med regionale vækstteams og arbejde med det formål at skabe vækst i klubber.

Faggrupperne nedsættes med det formål at stimulere klubbernes og medlemmernes faglige kvalifikationer indenfor deres virkeområde.

 

Kap. 10. Regnskab og revision

§ 26

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabskik og udvise et retvisende billede af Forbundets økonomi.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 14 dage før årsmødet.

Bordtennis Danmark har tilsluttet sig Danmarks Idrætsforbunds revisionsaftale og den uvildige regnskabsmæssige gennemgang foretages der.

Årsregnskabet med revisionsbemærkninger skal forelægges årsmødet til godkendelse.

 

Kap.11. Opløsning

§ 27

Bordtennis Danmark kan ikke opløses så længe 15 klubber ønsker dens beståen.

Beslutning om Forbundets opløsning kan kun træffes på et årsmøde, der er specielt indkaldt i den anledning, og hvor der er repræsenteret mindst 4/5 af alle klubber og mindst 4/5 af alle stemmeberettigede stemmer for opløsning.

Såfremt et sådant årsmøde ikke er beslutningsdygtigt, skal der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, som er beslutningsdygtigt uden hensyntagen til antallet af repræsenterede klubber, og hvor forslaget om opløsning kan træffes med almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af Forbundets opløsning tilfalder Forbundets ejendele Danmarks Idrætsforbund.

 

Kap. 12. Ikrafttræden

§ 28

Ovenstående lovbestemmelser træder i kraft ved dirigentens godkendelse af referatet den 30. september 2020.

Samtidig med ovennævnte bestemmelsers ikrafttræden ophæves de hidtil gældende lovregler.

§ 29

Dansk Bordtennis Unions, fra 2019 Bordtennis Danmark, love er vedtaget på repræsentantskabsmøde den 19. april 1946 og ændret på repræsentantskabsmøder i 1947, 1948, 1952, 1957, 1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1981, 1983, 1984 og 1986, samt årsmøder i 1987, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.