BordtennisDanmark – ny struktur, nyt mindset og mere indflydelse

Kategori: 
Dato: 
01.04.2019

på en bedre klubudvikling gennem en ny struktur for DBTU.

På ledermødet lørdag den 23. marts 2019 løftede strukturgruppen sløret for de væsentligste pointer i den analyse af DBTU og DBTUs klubber, som er gennemført siden starten af januar 2019. Med 50 deltagende ledere var der stor interesse for at debattere unionens fremtid.

På ledermødet i Odense fik vi fælles viden om, hvorfor DBTUs nuværende struktur er fodslæbende, og det blev tydeligt for de fleste, at det er uansvarligt ikke at gøre noget ved det nu. Ikke dermed sagt, at intentionerne de seneste år om mere demokrati og en større uddelegering af magt har været spildte, det har de ingenlunde, men det har ikke været tilstrækkeligt for at skabe den ønskede forandring i det samlede DBTU. Derfor er nu tid til en ny struktur, der grundlæggende omlægger den måde det samlede DBTU er bundet sammen på. Kravet til ny struktur er, at den skal give bedre muligheder for, at bordtennisledere fra klubber i hele landet kan få indflydelse på unionens strategiske beslutninger og økonomiske prioriteringer. Indflydelse skal ikke længere forstås ved, at man kan møde op på årsmødet og få indflydelse gennem en ofte blodfattig dialog om udviklingen af dansk bordtennis. Indflydelse skal foregå gennem en kvalificeret løbende dialog, hvor klubledere lyttes til, og man inviteres ind i formelle ledelsesfora med mulighed for indsigt og indflydelse forud for væsentlige beslutninger.

Efter inspiration fra høringsmøder i Aarhus, Aabenraa, Aalborg, Odense, Bornholm og Roskilde præsenterede strukturgruppen lørdag den 23. marts i Odense et forslag til, at fremtiden skabes i fællesskab under navnet ”BordtennisDanmark”. BordtennisDanmark forener landsdelene og tager involvering af klubberne alvorligt, når vi skal vende årtiers medlemsafgang til fremgang, hvilket kun kan lykkes ved at stå sammen og finde fælles løsninger på regionale behov og udfordringer.

”Kan det overhovedet lade sig gøre at skabe et nyt setup”? Spørges der rundt omkring. ”Bliver det ikke blot det samme som før, endnu en pseudo-øvelse, bare under et nyt logo”? ”Og går det i øvrigt ikke lidt for hurtigt med ny struktur, er det ikke bedre at vente til 2020 med ny struktur, når der mangler så mange detaljer i 1. oplæg”? Det spurgte flere ledere om i lørdags i Odense, i pauserne. Det er helt relevante spørgsmål med de erfaringer, vi har i DBTU gennem mange år. Vi kan ikke fortænke nogen i at tvivle på, om ny struktur kan komme til at gøre en forskel i mødet med virkeligheden. Vi har prøvet så mange ændringer og projekter gennem årene, som har givet en meget stærk følelse hos mange klubledere af, at det i hvert fald ikke har gjort nogen forskel i deres klub eller egn.

På trods af flotte internationale resultater af vores elitespillere og trænere, og trods en helhjertet satsning på flotte internationale arrangementer siden år 2000 har vi som union en flosset selvtillid, hvad angår evnen til at skabe medlemsvækst og udvikling. Selvtillid kommer af at lykkes med en indsats, eller af at fejle, lære af fejlen og forbedre den efterfølgende indsats. Vi mangler gode erfaringer med at lykkes med regional klubudvikling, hvor der udvikles ny praksis gennem lokale tiltag, der fortsætter med at udvikle sig til stærke lokale miljøer, når DIF-midlerne ikke længere bærer indsatsen. Vi har i for høj grad ladet DIF- midlerne styre projekterne uden øje for effekten, fremfor at lade de lokale behov være styrende for prioriteringen af DIF-midlerne. Her er der virkelig meget at gøre. Flere har i den seneste periode forklaret, at DIF-midler er øremærket til bestemte indsatser, derfor er det svært at gøre det anderledes. Men efter at have arbejdet tæt sammen med DIF og chefkonsulent Torben Bundgaard i strukturgruppen, er det bestemt indtrykket, at der er et stort råderum til både at fastholde de strategiske mål, men også at korrigere løbende til indsatser der i virker i samarbejde med klubberne. Vi skal blot blive dygtigere til at udfylde råderummet.

Næste skridt i strukturarbejdet frem mod vedtagelsen
På ledermødet i Odense præsenterede strukturgruppen 1. oplæg med de foreløbige tanker for ny struktur. Oplægget var altså ikke et forsøg på at præsentere et færdigt oplæg, men derimod et oplæg der var parat til at få nye input gennem drøftelser med klublederne, inden strukturgruppen nu fortsætter arbejdet med at færdiggøre oplægget i de kommende uger. Inputtene fra klublederne er afgørende for både oplæggets kvalitet og troværdighed og for klubledernes ejerskab til ny struktur.

På spørgsmålet om hvorfor det er nødvendigt at få tegnet den nye struktur nu, og få den vedtaget på årsmødet den 1.6.19 frem for at vente til 2020, så er sagen klar for strukturgruppen, bestyrelsen og en stor del af de klubledere, der har ytret sig i debatten. Kombinationen af vores erkendte dysfunktionelle union (det mangelfulde samspil mellem bestyrelse, udvalg, LU’erne og administrationen), som ikke kan forløse det potentiale, som mange af os oplever, der findes i det samlede DBTU, sammenholdt ned det faktum, at DBTU alene siden 2012 har mistet næsten 40% af sine 0-18-årige medlemmer. Det bør hæve en hver tvivl om, at nu skal der ske noget, som vi tager ansvar for i fællesskab.

Strukturgruppen arbejder nu målrettet med 2. strukturoplæg frem mod næste ledermøde i Odense den 12. maj, og det sker i dialog med bestyrelsen samt en lang række ledere fra hele landet, der vil bidrage med løbende feedback til, at DBTU kommer i mål med en ny struktur for BordtennisDanmark. Følgende områder har strukturgruppen bl.a. fokus på de kommende uger:

  • Forberedelse af valg til ny bestyrelse for BordtennisDanmark på årsmødet 1.6.19. Det bliver strukturgruppen, der udarbejder en bestyrelsesprofil som offentliggøres i uge 14 på DBTU.dk. Herefter kan kandidater melde deres kandidatur til strukturgruppen senest 1.5.19, hvorefter der afholdes afklarende samtaler om krav og forventninger til arbejdet i bestyrelsen. Herefter præsenteres alle bestyrelseskandidater med CV, og bestyrelsen vælges på årsmødet. Det betyder, at der ikke nedsættes et egentligt nomineringsudvalg, at der ikke anbefales bestemte kandidater, men at alle kandidater præsenteres på lige fod på årsmødet.
  • På ledermødet i Odense præsenterede strukturgruppen nogle principper for økonomi og budgettænkning, der kommer med i det videre strukturarbejde. I relation til det konkrete arbejde med budgettet er det bestyrelsens beslutning, at ansvaret for denne opgave overgår til den nye ledelse i BordtennisDanmark.
  • DBTUs formand Anders Mølgaard tager kontakt til lokalunionerne for at sikre, at lokale turneringer og mesterskaber afvikles i sæsonen 2019-20, som vi kender det i dag. Vi håber meget, at de lokale kræfter har interesse i at bidrage med deres ekspertise i turnerings- og stævneafvikling.
  • Strukturgruppen arbejder videre med at kvalificere 2. oplæg til ny struktur på baggrund af input fra ledermødet. Helt konkret arbejder en gruppe af folk fra lokalunionerne på at nuancere formål, ansvar og opgaver i de nye regionale teams. Ideerne præsenteres for styregruppen i uge 15.
  • Bestyrelsen har påtaget sig opgaven med at udvikle tanker og ideer vedr. den professionelle organisation i ny struktur. Ideerne drøftes på strukturgruppens møde den 14.4, hvorefter det lægges ind i 2. oplæg til ny struktur.
  • Når strukturgruppen inden for nogle få uger har udkast til 2. oplæg for ny struktur klar, sendes det til en række lokale klubledere, der har tilkendegivet deres interesse for at læse med og give løbende feedback. 2. oplæg til ny struktur sendes til alle klubber omkring 1. maj, så man kan forberede sig op til ledermødet den 12. maj.

Strukturgruppen ser frem til en fortsat frugtbar dialog med lederne i DBTU og DBTU’s klubber, der kvalificerer formål, indhold og bæredygtighed i ny struktur.

Strukturgruppen/Martin Lundkvist, Fmd.

Forfatter: 
Styregruppen
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99
Kontaktperson e-mail: