Dansk bordtennis skal reformeres

Kategori: 
Dato: 
25.03.2019

Stor enighed på klub- og unionsledermødet i Odense om, at strukturen i dansk bordtennis ikke fungerer optimalt. Men der var ikke enighed om, hvor hurtigt strukturen skal ændres.

Forrest gruppen med fra venstre Susanne Berg, Jeppe Damsgaard, Torsten Sejr Hansen, Kurt Høholt, Betina Koefoed og Johanne Tschernja. Foto: Carsten Egeholt.

Af Per Frederiksen (DJ)

Der var ingen af de 50 deltagere på ledermødet i Odense lørdag den 23. marts i år, som var den mindste smule i tvivl om, at Dansk Bordtennis Union (DBTU) og lokalunionerne skal igennem en strukturændring, hvis dansk bordtennis skal kunne tackle fremtidens udfordringer.
Som en af mødedeltagerne så rammende udtrykte det: ”Vi er på en katastrofekurs, og vi er nødt til at ændre i vores gøren og laden, hvis vi skal overleve”.
Men som bekendt er ”Djævelen i detaljen” og Strukturudvalget, som blev besluttet nedsat på DBTUs seneste Årsmøde, skal nu i gang med at justere sit oplæg, da der på mødet i Odense var mange detailspørgsmål, som udvalget ikke havde beskæftiget sig med.
Udvalget skal bl.a. kigge på lovgrundlag, detaljeret ressource- og økonomiplan 2019-2025 og nomineringsudvalg.
Formand for FBTU, Ulrik Pedersen, gjorde opmærksom på, at han ikke var afvisende for forslaget om en ny struktur for bordtennis Danmark, men han var ikke sikker på, at han kunne ”sælge det glade budskab” til alle de klubber fra FBTU, som ikke deltog i dette møde. Samme udmeldinger kom fra repræsentanten fra Sønderjylland, hvor man også efterlyste en plan for, hvordan man i fremtiden skulle samarbejde med DGI Bordtennis.
- Klubberne, som ikke er med på dette møde skal have endnu en chance for at stille spørgsmål og evt. give deres bemærkninger til vores oplæg. Og vi må nok tage endnu en rundtur til regionerne og redegøre for vores forslag, sagde Martin Lundkvist, formand for Strukturudvalget.   


Ulrik Pedersen, formand for FBTU (th.). Foto: Carsten Egeholt.

I oplægget til en nye struktur for den del af bordtennissporten i Danmark som ikke vedrører DGIs bordtennisaktiviteter, foreslår udvalget, at DBTU og lokalunionerne erstattes af en ny organisation. Udvalget peger på, at der er brug for et større fællesskab mellem DBTU, lokalunioner og klubber. Undersøgelser viser, at klubberne landet over ikke føler fællesskab med DBTU og kun i begrænset omfang bruger lokalunionernes tilbud. Det skal der gøres noget ved, og der er brug for et nyt navn og nye ambitioner, mener udvalget, og forslår at navnet ”Bordtennis Danmark” bliver den nye bærende organisation. Der skal indgås strategiaftaler med DIF, som er en afgørende indtægtskilde for Bordtennis Danmarks (BTD) indsatser frem til 2021.
Organisationen skal naturligvis have en bestyrelse, men ellers skal der opbygges en helt ny struktur, som bl.a. skal være med til at styrke den lokale og faglige indflydelse på Bordtennis Danmarks strategier og økonomiske prioriteringer samt styrke den lokale vækst og udvikling. Og organisationens ledelse skal havde de nødvendig kompetencer for at kunne være innovativ og fremstå som inspirator og være synlig, hvorfor udvalget foreslår, at BTD bliver ledet, som man gør det i erhvervslivet med ledere, som har de nødvendige kompetencer. Derfor bør der nedsættes et Nomineringsudvalg, som skal kunne indstille kandidater til valg af bestyrelse for BTD, mener Strukturudvalget.
- Der skal dog også være mulighed til, at man også på Årsmøder kan opstille og få valgt kandidater til bestyrelsen, selvom disse kandidater ikke er indstillet af Nomineringsudvalget, fastslog DBTU-formand Anders Mølgaard, og tilføjede, at Strukturudvalget, som besluttet på Årsmødet, havde virket uafhængig af DBTUs bestyrelse, selv om han selv havde deltaget i udvalgsarbejdet og derfor havde afrapporteret til DBTUs bestyrelse. 


Martin Lundkvist, formand for Strukturudvalget, fortæller om det nye "BordtennisDanmark". Foto: Carsten Egeholt.

Svømmerne viste vejen
Strukturudvalget har bl.a. skelet til Dansk Svømmeunion som i begyndelsen af 00’erne gennemførte en strukturudvikling, som gav svømmeforbundet en medlemsfremgang og større sportslig bevågenhed. Udvalget mener at kunne dokumentere, at selvom DBTU og lokalunionerne BBTU, ØBTU, FBTU og JBTU formelt set er samlet under DBTU, så har de seneste årtiers praksis vist, at der ikke er det nødvendige samarbejde om hverken general strategisk udvikling i unionen eller lokal udvikling af klubberne. Navnet BTD er svaret på fællesskabet, som samler DBTU og lokalunionerne i de kommende år, mener Strukturudvalget.
BTDs bestyrelse skal i størst muligt omfang dække følgende ansvars og kompetenceområder:
- Viden om bordtennisklubbernes styrker, udfordringer og behov
- Kompetencer i politisk og strategisk ledelse af offentlige/idrætslige organisationer
- Kompetencer i forretning
- Kompetencer i elite og talentudvikling samt træner og lederudvikling
- Kompetencer i økonomiprocesser og sikker økonomisk drift
- Relationskompetencer samt tid og energi til at bidrage til BTD’s vækst og udvikling
- Kompetencer indenfor projektledelse, processer og effektstyring
Bestyrelsen skal sammensættes bredt med øje for geografisk spredning og kønsmæssig fordeling. På årsmødet er andre kandidater velkomne til at stille op til valg til bestyrelsen på lige fod med Nomineringsudvalgets anbefalede kandidater. Når bestyrelsen er valgt, er en af de første opgaver at besætte faggrupper og regionale vækstteams og indkalde til første strategiseminar en weekend i efteråret 2019.
BTDs bestyrelse skal også sikre, at Sekretariat for Udvikling og Vækst (SUV) får et mere faciliterende ansvar for at lede og drive den strategiske udvikling i samarbejde med Ledergruppen. Strukturudvalget lægger desuden op til, at der i øget omfang rettes fokus på indsatser, som imødekommer lokale og faglige udviklingsbehov.


DBTU-formand Anders Mølgaard. Foto: Carsten Egeholt.

Sekretariat
Der skal etableres et sekretariat for udvikling og vækst (SUV) som skal arbejde med vækstinitiativer og sikre, at disse udføres i tæt samarbejde med de respektive organer og være bindeleddet imellem bestyrelsen, faggrupper, regionale vækstteams og klubberne. SUV skal understøtte og koordinere bestyrelsens arbejde, lave oplæg og facilitere strategiske drøftelser i bestyrelse, Ledergruppe og på ledermøder og lederseminarer.
SUV får et ledelsesmandat til at indgå i en faglig og ledelsesansvarlig dialog med alle led i BTDs ledelseskæde. SUV’s medarbejdere skal understøtte faggrupperne og de regionale vækstteams i arbejdet med at gennemføre handleplaner, og er selv udførende led på en række indsatser.
En anden væsentlig opgave for medarbejderne i SUV er at sikre, at de frivillige ikke bliver overflødige, men skal motivere de frivillige, og dermed synliggøre, hvor betydningsfuld frivillige ledere er for BTD.

Regionale vækstteams
Udvalget peger også på vigtigheden af, at der dannes regionale vækstteams som er placeret i et antal regioner på Bornholm, Sjælland, Øerne, Fyn og Jylland, som i samarbejde med en udviklingskonsulent får ansvaret for lokal vækst og udvikling i klubberne. De regionale vækstteams udpeges af BTD’s bestyrelse med et antal medlemmer og en teamleder. Teamlederen indgår formelt i BTD’s Ledergruppe, der har ansvaret for Bordtennis Danmarks strategier, mål og økonomiske prioriteringer.


Lars-Henrik Sloth gennemgår de regionale vækstteams. Foto: Carsten Egeholt.

Umiddelbare mål
Strukturudvalget mener, at Bordtennis Danmark vigtigste formål at skabe nye veje baseret på fællesskab, fremdrift og ambitioner. Vækst og udvikling tænkes i følgende tre perspektiver:
1. Vækst i antal klubber samt klubledere, klubtrænere og klubmedlemmer i landets bordtennisklubber.
2. Vækst i den fælles viden om, hvordan Bordtennis Danmark kan stimulere vækst i alle regioner i landet. Der skal udvikles mere viden om, hvordan flere klubber samarbejder systematisk med skoler, SFO’er, klubber og kommuner om fx faciliteter. Der skal mere fokus på, hvordan man får flere, bedre og mere solide regionale fællesskaber i et samarbejde mellem centrale og lokale aktører i Bordtennis Danmark.
Der skal udvikles viden om, hvordan man i fællesskab skaber bedre processer og projekter, der involverer mange aktører og samtidig har skarpt fokus på effekten og værdien af aktiviteter og indsatser for klubberne.
3. Vækst i økonomi gennem mere fokus på værdiskabelse, så effekten af strategiaftaler genererer flere midler til lokal og regional udvikling.


Torben Bundgaard fra DIF har ordet. Foto: Carsten Egeholt.

Kvalitet og aktivitet
BTD skal primært udvikle kvaliteten i de tilbud, aktiviteter og ydelser, som leveres til klubberne - lederne, trænerne og klubmedlemmerne - så der er en klar sammenhæng imellem det man betaler og den kvalitet og værdi der skabes.
Der skal laves strategiaftaler imellem DBTU/Bordtennis Danmark og Dansk Idrætsforbund (DIF) som bl.a. omhandler træneruddannelse og Skole OL. Strategiaftalerne bør følges af et tilskud fra DIF, som gør det muligt at realisere prioriterede indsatserne.

Indflydelse = demokrati
Et væsentligt budskab fra Strukturudvalget var, at klubber og aktive i BTD skal være plads til alle som kan og vil være med til at mindske frafaldet af klubmedlemmer i bordtennisklubber og
- foreninger. Målet for udvalget er, at der frem imod 2025 vil være 16.000 aktive bordtennisspillere i Danmark.
- Nøgleordet er her ”indflydelse”, som i denne forbindelse er lig med demokrati, sagde udvalgets formand, Martin Lundkvist.
Udvalget forventer stadig, at den nye struktur og organisation implementeres straks, når beslutningen er taget på førstkommende årsmøde (2019). Hvis beslutningen udskydes til 2020 årsmødet, kan det tidligst implementeres i 2021, hvorefter man først i foråret 2022 vil vi kunne registrere en evt. ændring i medlemstilslutningen.
- Når kendsgerningen er, at vi alle er opmærksom på den dysfunktion der er imellem alle led i vores nuværende organisation, samt at vi fortsat kan konstatere et faldende medlemstal i gruppen 0-18 år, bør vi handle nu, siger Martin Lundkvist.
DBTU har tabt 250 medlemmer og fem klubber om året de sidste 30 år. Alene i perioden 2012-2017 mistede DBTU 37 pct. af medlemmerne i alderen 0-18 år.
Udvalgets formand mener simpelthen ikke, at der er grund til at vente med at implementere en ny struktur, idet turnering og mesterskaber kan fortsætte uændret i lokalunionerne i årene fremover uanset ny struktur eller ej.
- Vi befinder os på en brændende platform, som vi alt for længe har været blinde for. Det er ikke det mest smarte sted at opholde sig, fastslår Martin Lundkvist.


48 personer deltog på ledermødet i det flotte H.C. Andersen dekorerede mødelokale hos Scandic i Odense. Foto: Carsten Egeholt.

Fakta:
Størstedelen af DBTU’s medlemsforeninger er bordtennisklubber med under 50 medlemmer.
38% er foreninger med under 25 medlemmer.
Klubberne har i gennemsnit 2 uddannede trænere. 28% af klubberne har ingen uddannede trænere.
41% af klubberne har en 60+ afdeling. Der er i gennemsnit 13 medlemmer i 60+-afdelingerne.
65% af klubberne råder over lokale – enten egne eller kommunale.
61% af klubberne har kun flytbare borde.
36% af klubberne samarbejder med lokale SFO’er/skoler, 29% samarbejder med andre idrætsforeninger.
73% af klubberne har lavet særlige initiativer for at blive synlige i lokalområdet. Størstedelen er uden personlig kontakt såsom opslag på Facebook, hjemmeside, supermarkeder, mm.
Klubberne har i gennemsnit 5 bestyrelses-/udvalgsmedlemmer.
Kilde:
DBTU-Undersøgelse, feb. 2019
Af Katrine Marslew Fritzen & Lau Tofft-Jørgensen
Danmarks Idrætsforbund

Flere indtryk fra ledermødet herunder:

Midt i billedet Anders Mølgaard og Kim Holm Pedersen omkranset af fynboerne Thyge Sylvest, Søren Kromann og Lene Friis. Foto: Carsten Egeholt.


Gruppesnak om idéerne for det nye "BordtennisDanmark". Fra venstre Bjarne Ekman, Betina Haagensen, Lis Hævdholm og Klaus Dam. Foto: Carsten Egeholt.


Fra venstre Kaj Thomsen, Mikael Mikkelsen, Lars-Henrik Sloth, Henrik Sandvad, Marielle Nielsen og Ulrik Pedersen.


Fra venstre Stig Jensen, Thomas Tolstrup Hvid, Michael Demant, Poul Danborg og Klaus Møller. Foto: Carsten Egeholt.


Fra venstre Niels Peter Stilling, Jørgen Schultz, Ole Hückelkamp, Morten Nissen, Peter Bak Jensen og Allan Bentsen.


Gruppen med Claus Arnsbæk, Peter Busck-Nielsen, Lis Kronborg, Claus Bakke, Frank Vikkelsøe og Peter Sundbæk. Foto: Carsten Egeholt.


Forrest gruppen med Klaus Witved, Hans Boisen, Kim S. Mogensen og helt til højre Peter Carstensen. Foto: Carsten Egeholt.

Forfatter: 
Per Frederiksen
Kontaktperson tlf.: 
22 90 50 96
Kontaktperson e-mail: