Fællesskab og vækst

Kategori: 
Dato: 
28.05.2019

- i centrum for BordtennisDanmark.

På lørdag er der afstemning om ny struktur for DBTU, den største forandring i bordtennisunionen siden stiftelsen i 1943. Vi har brug for forandring i DBTU, så vi i fællesskab på tværs af landsdele kan arbejde os ud af en årtier lang medlemskrise. Strukturgruppen er færdig med sit arbejde, og samler her kort op på processen.

I 1940'erne har det med sikkerhed givet god mening at etablere Dansk Bordtennis Union og en række lokalunioner. Tiden var en helt anden, telefonen var knapt hver mands eje og skriftlig kommunikation foregik pr. brev. I dag er tiden som bekendt en anden og udfordringerne nogle andre. I dag går kommunikationen tusind gange hurtigere end dengang og muligheden for at transportere sig mellem landsdelene går også meget hurtigere.

For at løse DBTUs udfordringer anno 2019 har vi mere end nogensinde brug for at samle kræfterne og stå sammen, samarbejde og finde fælles løsninger. Hverken DBTU og slet ikke lokalunionerne har kræfter til at løfte den forandring alene, der er behov for, hvis vi skal vende årtiers medlemstilbagegang. Derfor er en fusion mellem DBTU og lokalunionerne både tvingende nødvendigt og en god ide for at bruge ressourcerne bedre og skabe mulighed for vækst og udvikling i alle regioner af landet.

Færdigt arbejde
Strukturgruppen der består af klubfolk og unionsfolk fra hele landet begyndte sit arbejde i oktober 2018 i tæt dialog med DIF, som har stor interesse i, at DBTU moderniserer sin struktur. Strukturprocessen har i den grad fået alle dele af landet op af stolene, og der er løbende givet uvurderlige input til strukturarbejdet.

Vi er tilfredse med, at vi har fået etableret gode dialoger med jyderne i nord, syd, øst og vest, fynboerne, Bornholmerne og folkene fra Lolland-Falster, der hver især har involveret sig i høringsmøderne og ledermøderne sammen med resten af Bordtennis Danmark. Senest har strukturgruppen været inviteret til lokalunionernes Rep. møder for en sidste værdifuld dialog om strukturprocessens konklusion: ”Vi skal alle være en del af noget større”. Der er stor opbakning til ny struktur fra jyderne, både nord, syd, øst og vest, fra fynboerne, fra Bornholmerne og fra mange klubber på Sjælland.

På ØBTUs Rep. møde valgte formand Peter Stilling dog at anbefale ØBTUs klubber at stemme nej til strukturen til strukturgruppens overraskelse. Overraskelse fordi Peter Stilling har været medlem af strukturgruppen, har deltaget på arbejdsmøderne, været en del af drøftelserne i gruppen, der har arbejdet grundigt med at få input fra hele landet. Som afslutning på Ledermødet den 12.5 havde strukturgruppen et kort møde, hvor Peter Stilling udtalte, at hvis han kunne få ledergruppens status indføjet i BTDKs love, og at strukturgruppens oplæg ville indgå som ”forberedende arbejde til lovene og dermed være et gyldigt dokument” ville han anbefale et ja. Ledergruppen blev indføjet i lovene og ligeså med det forberedende arbejde, men alligevel valgte Peter Stilling at anbefale et nej.

På ØBTUs Rep møde blev det tydeligt, at der er opbakning til at stemme nej til strukturen fra en gruppe sjællandske klubber. Det ærgerlige er ikke, at de formentlig stemmer nej, for vi er en demokratisk union, hvor man stemmer ud fra sin overbevisning. Det ærgerlige er, at denne gruppe af ledere stemmer nej på et uoplyst grundlag. Det blev tydeligt, at ØBTUs formand, Peter Stilling ikke trods sin deltagelse i strukturgruppen, har set det som sin opgave at oplyse forsamlingen om, hvad der er ideen og bevæggrundene bag den nye struktur. Peter Stilling har ikke delt den viden, som strukturgruppen har opnået gennem analyser og udviklingsarbejde. I stedet synes det at være blevet en overlevelseskamp for ØBTU’s bestyrelse for at undgå en ”fjendtlig” overtagelse frem for en mulighed for at indgå i et fællesskab med resten af landets bordtennisledere. ØBTUs bestyrelse gjorde klart, at det går godt i ØBTU, og at man ikke kan se fordele ved at indgå i en ny topstyret struktur, hvor ØBTU er i risiko for at komme til at betale til de dårligt fungerende landsdele. Vi håber, at de sjællandske klubber sætter sig godt ind i materialet om BordtennisDanmark, opsøger viden og indsigt og får lyst til at blive ”en del af noget større”.  

Ideen med den nye struktur
Ny struktur er udviklet ud fra ideen om, at vi kun kan skabe fremgang, hvis vi står sammen og samarbejder. Derfor etablerer vi ledergruppen, som består af ledere fra hele landet, der har ansvaret for at opstille fælles strategiske mål og udtænke et realistisk budget, der giver mulighed for at skabe vækst.

Samtidig fastholder vi i ny struktur, at det skal være tydeligt, hvem der har ansvar for hvad. Og hvis der er sker en dårlig opgaveløsning i en faggruppe, eller der er et regionalt team, der ikke fungerer, så er det bestyrelsens forpligtelse at indgå i en dialog med de implicerede parter og finde løsninger, herunder ultimativt at udskifte medlemmer af faggrupper og regionale teams. Vi må vise i den nye struktur, at man kan have tillid til, at den demokratisk valgte bestyrelse har mandat til at træffe beslutninger og tage ansvar. Vi har lært af den nuværende struktur, at hvis alle selv bestemmer, så bestemmer reelt ingen, og det skaber kaos. Det er et helt grundlæggende princip i en velfungerende organisation, at ledelsen har mandat til at træffe beslutninger, og lige så grundlæggende et princip er det, at der forud for beslutningerne foregår en involverende og tillidsfuld dialog, det er det, vi skal have til at fungere.

Budgettet for BordtennisDanmark
Det endnu ikke-udarbejdede budget for BTDK har med rette været genstand for en del utilfredshed, da mange ledere gerne vil vide, om deres klub får øgede udgifter i den nye struktur. På den måde skaber det manglende budget en del utryghed hos flere klubledere. Samtidig er det sådan, at budgetlægning ikke er en del af strukturgruppens kommissorie. Den nye struktur lægger desuden op til, at vi skal blive meget mere bevidste om, hvad vi egentlig bruger unionens penge på og endnu vigtigere, hvilken værdi pengene skal skabe for klubberne.

Der er vel knapt noget, der kan få klubledere mere op af stolene end at blive opkrævet flere penge, som man ikke ved hvad går til, eller som man ikke kan se meningen med. Det kalder mere end nogensinde på, at ledende klubfolk fra hele landet får taget nogle helt grundlæggende budgetdrøftelser af, hvad vi vil investere i i fremtiden, og hvad vi vil nedprioritere i de kommende år. Før vi har haft den drøftelse, kan der ikke lægges et realistisk budget. Derfor er vurderingen, at ansvaret for udarbejdelse af budget 2020 overlades til den nye ledergruppe, for vi bør kunne være trygge ved, at når jyderne, fynboerne, Øerne, sjællænderne og bornholmerne går sammen med bestyrelsen og lægger et budget, så er det et realistisk og ansvarligt budget, der ikke ødelægger klubbernes økonomi.

Strukturgruppens arbejde er færdigt, og på lørdag er det tid til afstemning om ny struktur efter en god om end tempofyldt strukturproces. Uanset resultatet er det strukturgruppens opfattelse, at de mange drøftelser og debatter har bibragt noget positivt til dansk bordtennis, og vi er i fællesskab blevet mere bevidste om, at noget skal der ske, hvis vi skal tage ansvar og vende udviklingen.

Godt årsmøde.

Strukturgruppen/Martin Lundkvist

Forfatter: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99
Kontaktperson e-mail: