Forslag til ny struktur i DT

Dato: 
04.02.2019

- i herrernes to bedste rækker - Elitedivision og 1. division.

Siden starten af forrige sæson har flere DT-klubber drøftet muligheden for at ændre turneringsstrukturen i Elitedivisionen. Der har i perioden været afholdt flere møder mellem klubberne, hvor også Turneringsudvalget har deltaget.
Turneringsudvalget modtog d. 2. januar 2019 et samlet forslag fra en stor del af DT-klubberne vedrørende ændringer i turneringsformen formen gældende for Elitedivision og 1. division for herrer.

Flere klubber har gennem de seneste år givet udtryk for en manglende vilje til oprykning i Elitedivisionen. Som årsag gives typisk større krav til økonomi og relativ stor forskel mellem top og bund.
Med forslaget er det klubbernes håb, at det kan blive mere attraktivt at rykke op, eller i det mindste mere ”spiseligt”, da Elitedivisionens formodede bundhold kun får 7 kampe i øverste række. Derefter opdeles holdene i formentlig mere jævnbyrdige puljer med lige og spændende kampe til følge.

Turneringsudvalget har i den mellemliggende periode gransket forslaget, forsøgt at identificere de nødvendige ændringer i turneringsreglerne samt justeret marginalt på forslaget.
Kort fortalt opdeles sæsonen for Elitedivisionen og 1. division i to turneringshalvdele. I første turneringshalvdel mødes holdene i henholdsvis Elitedivisionen og 1. division én gang. I anden turneringshalvdel opsplittes rækkerne og der dannes nye puljer bestående af 6 hold som spiller om DM-medaljer, 6 hold som spiller om oprykning til Elitedivisionen og 4 hold som spiller om nedrykning til 2. division. De mere detaljerede regler vil fremgå af det reviderede turneringsreglement. Se turneringsstrukturen herunder (også vedhæftet - større).

Turneringsudvalget finder forslaget spændende og vil indføre turneringsformen i Elitedivisionen og 1. division fra sæsonen 2019-2020. Særligt fordelingen af hold til oprykningsspillet kan give store ændringer fra runde til runde i grundspillet, da puljen kun må indeholde to andethold og ikke to hold fra samme klub. Mange parametre spiller ind om et hold havner i den ene eller anden pulje i anden turneringshalvdel. Det vil måske i større grad end nu, betyde at klubberne skal opstille stærkest muligt i både Elitedivisionen og 1. division.

Som det ses af oversigten, vil den nye turneringsform medføre ændringer i antallet af spillede kampe, og kan muligvis medføre ændringer i den allerede offentliggjorte kalender, da formen betyder bindinger mellem Elitedivision og 1. division som ikke tidligere eksisterende. Turneringsudvalget har endnu ikke et endeligt overblik over situationen.

Med forslaget til Turneringsudvalget fulgte også en ønske om muligheden for at placere Elitedivisionskampe på hverdage, og at klubberne i større omfang selv skulle have ansvar på planlægning af turneringsprogrammet. Der var blandt klubberne dog ikke udpræget enighed om at turneringsplanlægningen helt skulle overlades til klubberne.

Turneringsudvalget vil i lighed med tidligere sæsoner, via en repræsentant i kalendergruppen, fastlægge det overordnede turneringsprogram (spilleweekender) for de kommende sæsoner, således at der sker en for alle parter rimelig og fornuftig koordinering af alle sæsonens aktiviteter. Der vil forsat være mulighed for kampflytninger i en periode inden den færdige turneringsplan foreligger, og som altid gælder dog at parterne skal være enige om flytningen. Det vil fremover ikke være muligt at ændre kamprækkefølgen, da det har medført uheldige situationer hvor et hold har spillet én kamp og et andet hold seks kampe.

Da turneringen opdeles i to halvdele, medfører dette at kampprogrammet for anden turneringshalvdel ikke kan udarbejdes før slutstillingen i første turneringshalvdel er kendt. Det vil fremover stille store krav til klubberne i forbindelse med koordineringen af lokalunionernes kampprogram. Når Turneringsudvalget tidligere har påbegyndt den detaljerede turneringsplanlægning, er dette sket på et ”blankt lærred”, hvor alle borde i spillelokalet var tilgængelige. Når anden turneringshalvdel skal planlægges, kan borde imidlertid være optaget af kampe i lokalunionerne (eller lavere DT-rækker). Såfremt klubberne ønsker kampe på hjemmebane (samlinger) i anden turneringshalvdel, vil det være klubbernes ansvar at sikre, at de indmeldte borde er ledige i de planlagte DT-weekender. I modsat fald vil klubberne ikke blive tildelt samlinger.

Tidsforløbet mellem sidste spillerunde i første turneringshalvdel og første kamp i anden turneringshalvdel er kort, samtidig med at der i perioden typisk vil være jul/nytår, lokalunionsmesterskaber, stævner og kval top 12. Turneringsudvalget og Sekretariatet vil derfor ikke have ressourcer til en omfattende spørgerunde blandt klubberne om ledige lokaler til afholdelse af samlinger. Er lokalet ikke ledigt, tilbydes samlingen ikke – om nødvendigt placeres den på ”neutral grund”.

Senest 1. marts 2019 udsendes det reviderede turneringsreglement for sæsonen 2019-2020 gældende for den nye turneringsstruktur og heraf nødvendige rettelser. Det endelige turneringsreglement udsendes senest d. 1. august 2019 og Turneringsudvalget vil forbeholde sig ret til at komme med ændringer/justeringer i forhold til den nye struktur, såfremt der måtte være overset et scenarie som kræver en rettelse i reglerne.

Forfatter: 
Kim Holm Pedersen, Turneringsudvalget
Kontaktperson e-mail: