Ordensreglement

Lovregulativ IV
Minimumsregler for Danmarks Idræts-Forbunds Medlemsorganisationers Ordensudvalg

§ 1.
Ordensudvalget består af mindst 3 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet eller tilsvarende organ, der endvidere vælger en eller flere suppleanter. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.

§ 2.
Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet medlemsorganisationen. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§ 3.
Stk. 1. Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af medlemsorganisationens love, regler, reglementer m.v.
Stk. 2. Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter specialforbundets regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for ordensudvalget.

§ 4.
Stk. 1. Enhver person eller organisation under medlemsorganisationen er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 3, for udvalget.
Stk. 2. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 5.
Stk. 1. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
Stk. 2. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud.

§ 6.
Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).

§ 7.
Stk. 1. En af medlemsorganisationens ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse.
Stk. 2. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk. 1.

§ 8.
Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. Specialforbundets ordensudvalg kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har opsættende virkning.

§ 9.
Regler for ordensudvalget skal udfærdiges af medlemsorganisationens bestyrelse og godkendes af dennes repræsentantskab efter at have været forelagt Danmarks Idræts-Forbund, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges repræsentantskabet.

Vedtaget af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse på møde den 18. august 1999 og ændret på repræsentantskabsmøde den 1. maj 2004

Bemærkninger:
Ifølge DIFs loves § 6, stk. 1, nr. 2, har DIFs medlemsorganisationer pligt til at efterleve nærværende regler om ordensudvalg.
På DIFs årsmøde den 28. november 1998, hvor reglerne oprindeligt blev vedtaget, sluttede repræsentantskabet op om den politik, som gennem mange år har været DIFs politik på dette område, nemlig at DIFs selvdømme skal bevares mest muligt.
DIF er som andre organisationer i Danmark underkastet landets almindelige retsregler, hvortil er kommet EU’s regler, herunder ikke mindst Menneskeretskonventionen.
Danmarks Idræts-Forbund har søgt at tilpasse DIFs retssystem på en sådan måde, at de opfylder de krav, som samfundet stiller til et retssystem.
Opgaven har været at udforme regler, der skal kunne anvendes i forbindelse med løsning af såvel de mere almindelige tvister i idrætsverdenen, som tvister af væsentlig økonomisk interesse indenfor de større idrætsgrene, uden at reglerne samtidig bliver for bureaukratiske.
Det er den enkelte medlemsorganisation, der i sine egne love, vedtægter, reglementer m.m. skal beskrive, hvilke regler idrætsforeningerne og deres medlemmer skal rette sig efter, samt angive, hvilke sanktioner der ved overtrædelse af disse regler vil kunne pålægges den pågældende forening eller idrætsudøver.
Det er ordensudvalgets opgave, når sager bliver forelagt udvalget, at afgøre, om der er tale om en overtrædelse af reglerne og i bekræftende fald at finde en rimelig sanktion.
På denne baggrund har DIFs bestyrelse udformet foranstående minimumsregler, hvortil der skal knyttes følgende bemærkninger:

ad § 1
Ordensudvalgets medlemmer skal være uafhængige af medlemsorganisationernes organisatoriske led og skal derfor vælges af medlemsorganisationernes højeste organ: Repræsentantskabet.
Da det må forudses, at det i mindre medlemsorganisationer kan være vanskeligt at finde juridisk uddannede personer, er der ikke stillet noget absolut krav herom.

ad § 2
Som anført under § 1 bør udvalgets medlemmer være uafhængige af pågældende medlemsorganisations organisatoriske led, ligesom udvalgets medlemmer ikke må have en personlig interesse i den forelagte sag.

ad § 3
Som udgangspunkt kan udvalget som appelinstans behandle alle tvister, der opstår i en medlemsorganisation.
Der vil imidlertid være en lang række tilfælde, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at der kan træffes en endelig afgørelse af et andet organ under medlemsorganisationen. Som eksempel på sådanne tilfælde kan nævnes afgørelser i forbindelse med afvikling af turneringer og konkurrencer. I sådanne tilfælde er der mulighed for, at medlemsorganisationen kan bestemme, at den afgørelse, der er truffet af en turneringsleder eller konkurrenceleder, skal være endelig og ikke kan indbringes for udvalget.

ad § 4
Det må være i alle parters interesse, at konflikter løses hurtigst muligt, hvorfor der er indsat en frist på højst 4 uger til sagens indbringelse for ordensudvalget.
Det overlades i øvrigt til medlemsorganisationerne selv af fastsætte de formelle regler for ordensudvalgets virke, herunder valg af formand, behandling af sagen, behandlingsform, tidsfrister for sagens indbringelse for amatør- og ordensudvalget (dog max. 4 uger), frister for sagens behandling i bestyrelsen eller andre ledende organer inden for medlemsorganisationen, gebyr for ordensudvalgets behandling af en sag og frister for sagens behandling i ordensudvalget.

ad § 5
Det er et alment gældende princip, at tvister skal afgøres i fuld offentlighed for at sikre kontrol med, at sagerne behandles forsvarligt. Det må dog forekomme rimeligt, at udvalget kan træffe beslutning om dørlukning, specielt hvor parterne er enige herom, eller en af parterne risikerer vanskeligheder i forbindelse med sagens afgørelse.
Der er åbnet mulighed for, at udvalget i stedet for dørlukning kan træffe bestemmelse om referat- og /eller navneforbud.

ad § 6
Det må anses for hensigtsmæssigt at søge opnået hurtige forlig i sagerne. Det står selvfølgelig parterne frit for at deltage i sådanne forligsforhandlinger; men erfaringen viser, at når uvildige og udenfor stående personer medvirker til en drøftelse af sagen, vil der være mulighed for at nå til en løsning.

ad § 7
Det er op til medlemsorganisationerne at fastsætte nærmere regler for, hvorledes ordensudvalgets afgørelse skal kundgøres for sagens parter, og hvornår disse må anses at være blevet bekendt med afgørelsen.

ad § 8
Bestemmelsen skal hindre, at en part i en sag blokerer for gennemførelse af de foranstaltninger eller sanktioner, der er blevet fastsat af ordensudvalget.

ad § 9
Formuleringen repræsentantskabet henviser til medlemsorganisationens øverste besluttende organ, idet dog andre betegnelser f.eks. generalforsamling, årsmøde e.l. også anvendes for det øverste besluttende organ.

Vedtaget af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse på møde den 18. august 1999 og ændret i henhold til det på repræsentskabsmødet den 1. maj 2004 vedtagne.