Referat - 04.02.20

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 4. februar kl. 18.00. Mødet afholdes på Hotel Scandic i Odense.

Mødeleder: Betina

Referent: Martin

Afbud: Nick

 1. Opfølgning på sidste møde. Referat vedhæftet som bilag
 2. Kort opfølgning på spor 1 og 2. opfølgninger fra konsulenterne vedhæftet som bilag
 3. Orientering om budget. (Der er tanker om småjusteringer med udgangspunkt i nyt 2019 estimat og tilbagemeldinger på det offentliggjorte budget).
 4. Udkast til årsregnskab 2019. (Rundsendt af Peter Busck 17.1.20) – vedhæftet som bilag
 5. Den internationale politiske situation. Vedhæftet som bilag (engelsk)
 6. Behandling af ny forretningsorden. (Beslutningspunkt) – vedhæftet som bilag, se ligeledes BB´s ændringsforslag
 7. Bestyrelsens ansvarsområder – vedhæftet som bilag
 8. Rundt om organisationen
 • Mesterskabskoncepter og top 12 koncept vedhæftet som bilag
 1. Orientering fra direktøren. – vedhæftet som bilag
 2. Evt.
 • Udarbejdelse/ justering af bestyrelsens årshjulet ( tidsplan)
 • Fastsættelse af ordning for ”landsholdsspillere” så de ikke kun kan ”snakke” med landstrænerne omkring forhold. (ekstern kontaktperson) lovet TD i forbindelse med sagen i Sverige.
 1. Opfølgning på sidste møde.

Referatet blev godkendt

 1. Kort opfølgning på spor 1 og 2 – opfølgning fra konsulenterne

Der forelå en rapportering om fremdriften i Skole OL-aktiviteterne som er god.

Vi er foran på måltallene i strategiaftalen og forårets aktiviteter er planlagt frem til finalen i Aarhus i juni.

I januar er der indgået vækstaftaler med alle 9 regionale vækstteams om vækstmål og mål for trænerudvikling. Der igangsættes samtidigt indsatser, der sigter mod at styrke klubbernes kompetencer og styrker i forhold til at håndtere vækst.

Der forelå ligeledes en redegørelse for spor 2 aktiviteterne. De fleste regionale træningsmiljøer, der er lavet aftale med, fungerer godt i forhold til planen, der er lagt. To træningsmiljøer centreret om klubberne i Roskilde og B75 er ikke kommet helt så langt som ønsket. Der tages en dialog med de to klubber om at speede op i foråret.

Der laves ikke nye spor 2 aftaler med klubber om regionale træningsmiljøer, indsatsen vil fremover blive forankret i de 9 vækstteams med support fra udviklingsteamet.

Bestyrelsen har stor interesse i, at indsatserne fremadrettet planlægges med øje for, at der skal kunne afrapporteres konkret halvårligt på: Hvordan indsatsen skrider frem, hvilke mål der er for indsatsen, hvilken effekt der ønskes, og hvordan vi vil måle effekten. Martin har opgaven med at etablere et værktøj, der bedst muligt styrker fremtidige afrapporteringer om effekten af vores indsatser. I forlængelse heraf afrapporteres spor 1 fremadrettet under sporets rettelig overskrift; Udbredelse af bordtennissporten. Bestyrelsen ønsker fortsat, at der måles på sammenhængen mellem Skole OL og CFR-fremgang i de klubber, der gennemfører Skole OL.

 1. Orientering om budget, der er tanker om småjusteringer.

Budgettet er offentliggjort primo januar efter en konstruktiv proces og debat i ledergruppen. Også efter offentliggørelsen er der kommet megen brugbar konstruktiv feedback til økonomigruppen både gennem mails og konkrete dialoger.

De konkrete udfordringer ligger på fortrinsvist på justeringen af turneringsgebyrerne i det nye budget. Økonomigruppen vil i den kommende tid regne tallene igennem igen med henblik på en mulig nedsættelse af turneringsgebyrerne indenfor budgetrammen.

 1. Årsregnskab

Årsregnskabet er under udarbejdelse. Bestyrelsen ønsker at vide, om der er usikkerhed om de foreløbige regnskabstal. Martin følger op, når der er afholdt møde med regnskab og Stuf vedr.de sidste tal fra TD-midlerne mandag den 10.2.20

 1. Den internationale politiske situation

Peter og Betina redegjorde for den politiske situation mellem ETTU og ITTF, som er spændt. ETTU mener, at der tilflyder for få af midlerne i ITTF til Europa og at turneringsstrukturen, det øgede antal ITTF-turneringer og det nuværende ranglistesystem ikke fremmer hverken de europæiske spilleres, nationale forbund eller klubbernes interesser. Der er møde i ETTU i Budapest medio februar.

Yderligere foregår der i øjeblikket en positionering frem mod præsidentvalgene i både ETTU og ITTF. Der er kandidater i spil, som af forskellige årsager ikke lever op til de værdier, som efter bestyrelsens opfattelse bør være gældende for at besidde sådanne politiske poster.

Betina og Peter vil på baggrund af mandatet fra bestyrelsen arbejde for det danske standpunkt og løbende sikre dansk indflydelse.

 1. Forretningsordenen er godkendt med de ændringer, der blev drøftet på bestyrelsesmødet. Anders skriver forretningsordenen færdig og den lægges på BTDK’ hjemmeside.
 1. Bestyrelsens ansvarsområder er uddelegeret efter drøftelse.
 1. Martin orienterede bestyrelsen om, at der etableres et landsdækkende udviklingsteam, der har til formål at samarbejde med klubber og vækstteams om eksekvering af vækstaftalerne.

Martin er i dialog med DIF om midler, der kan understøtte udviklingsteamets handlemuligheder. Derudover etableres udviklingsteamet indenfor det eksisterende budget.

Mesterskabskoncepter: Bestyrelsen besluttede, at potentielle arrangører sender ansøgning, der beskriver relevante forhold omkring mesterskabet, til BTDK. Bestyrelsen vurderer ansøgningen ift. kvalitet og økonomi og tildeler derefter arrangementet. Der skal nedsættes en faggruppe, der skal sikre at ansøgerne lever op til kravene i mesterskabskoncepterne. Dette skal/kan ske ved en sparring inden ansøgning, under planlægning af mesterskabet og i yderste tilfælde under selve afviklingen af mesterskabet. Faggruppen kan formes som en form for ”National Group of Tournament Directors”, men kan også få et lidt bredere udviklingsperspektiv.

Ok til dommergruppens forslag om, at U-DM afvikles med tre tilstedeværende overdommere, arrangørklubben stiller med bladvendere til 1. runde samt at spillere der taber en kamp, dømmer næste runde. Bestyrelsen ønsker i forlængelse af den aktuelle dommersituation at bede dommergruppen om en rekrutteringsplan for, hvordan vi kan få flere dommere uddannet i 2020-21.

Ledergruppens videre arbejde: Det er bestyrelsens hensigt, at ledergruppens repræsentanter fra de 9 regionale vækstteams får ro til at igangsætte handlinger jf. mål og indsatser i vækstaftalen, her i foråret. Første fælles møde i ledergruppen er til BTDK’ Bordtenniskonference og årsmøde den 6.-7.juni 2020. Derefter mødes ledergruppen til strategiseminar i 2 dage ultimo august eller primo sept. Og igen 1 dag i oktober til budgetmøde.

Medaljer: Der er en dialog i gang med BTEX, som Anders og Klaus fortsætter mhp en aftale om medaljelevering.

Hjemmeside: Bestyrelsen ønsker, at der prioriteres flere historier og indlæg, som er målrettet mod BTDK’ virksomhed. Martin har ansvaret for at handle på dette.

 1. Martin ønsker at få Mallander op i tid for at styrke BTDK’ talentudvikling samt bidrage til udviklingen af dele af BTDK’ ungdomsstrategi, hvilket bestyrelsen bakker op om.

BTDK overvejer at indstille BTDK som årets specialforbund med baggrund i den værdifulde 60+ indsats og vækst samt implementering af ny politisk struktur i BTDK.

 1. Bestyrelsens årshjul, udsat til næste møde.

Anders er som BTDK’ formand forbundets whistleblower – kontaktperson for landsholdsspillere og forbundets ansatte.

Næste møde er på Scandic Odense lørdag den 29.2.20 kl. 8-12.

Nick Ilsø er mødeleder.

Referat for bestyrelsen, Martin Lundkvist

Kommende mødeplan:

Lørdag den 29. februar i Odense (DM)
Tirsdag den 17. marts, kl. 18.30 (Skype)
Tirsdag den 21. april kl. 18.30 (Skype)
Tirsdag den 19. maj kl. 17.00 i Idrættens Hus.
Fredag den 5. juni kl. 17.00 i Odense

Lørdag den 6. juni bordtenniskonference

Søndag den 7. juni årsmøde

Dato: 
11. February 2020
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999
Kontaktperson e-mail: