Referat - 04.03.17

Kategori: 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 4. marts 2017 kl. 9.30 - 12.30 i Hjørring

Til stede: Bjarne Andersen, Betina Koefoed, Asger Rasmussen, Peter Sundbæk og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Mads Mikkelsen

Dagsorden:

1) Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde.

2) Udfyldelse af skabelon vedr. strategiaftale med DIF fortsat.

3) Forberedelse af årsmøde (kandidater til bestyrelse og udvalg, hædersbevisninger mv.)

4) Økonomiopfølgning.

5) Eventuelt.

Bjarne blev valgt som mødeleder og Peter B som referent.

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Asger orienterede fra mødet med sponsorarbejdsgruppen. Anders Mølgaard arbejder videre med forslag til hvordan vi kan aktivere de bordtennismedlemmerne, som i dag ikke har en licens. Lars Høgsberg vil arbejde med ansøgninger til fonde, der vil støtte 60+ området. Dennis Skaarup og Jens Beerman arbejder videre på udvikling af det materiale, der skal sælge ’It’s all about timing’ til store virksomheder, og Michael Andersen vil kontakte flere store virksomheder/kæder for at sælge idéen om et loyalitetskort og samarbejde med DBTU. Alle fire grupper/personer sender et kort oplæg til bestyrelsen og hinanden inden de kontakter potentielle eksterne partnere. Peter B udvikler en kort slideserie, der beskriver bredden i DBTU, som sendes til gruppen.

Peter B rykker TU for oplæg til prioriteringsliste og takstblad i uge 10.

2. Udfyldelse af skabelon vedr. strategiaftale med DIF fortsat

Bestyrelsen diskuterede og ændrede enkelte formuleringer for de opstillede mål. Herefter vil bestyrelsen på et arbejdsmøde den 1. april sammen med lokalunioner, udvalgsrepræsentanter fra Breddeudvalg, Eliteudvalg, Kommunikationsudvalg og Uddannelsesudvalg og relevante ansatte udvikle de indsatser, der skal gennemføres for at nå målene i 2018-2021.

3. Forberedelse af årsmødet

Bjarne orienterede bestyrelsen om sin beslutning om ikke at genopstille på årsmødet. Bjarne sender en kort nyhed herom til Peter B i uge 10, der lægger den på hjemmesiden. Mads og Betina genopstiller til bestyrelsen og Peter S og Asger fortsætter i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer alle udvalg til at sikre sig, at de har kompetente og aktive medlemmer på alle pladser, og kontakter bestyrelsen, hvis de har behov for sparring og støtte til at rekruttere nye udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen bad Peter B sætte en nyhed på hjemmesiden om indhentning af emner til årets klub, årets leder og øvrige hædersbevisninger.

Peter B undersøger om lokalet til årsmødet den 10. juni i Idrættens hus har plads til mindst 75 personer, og kontakter Poul Steffensen for at høre om han vil være bestyrelsens forslag til dirigent på årsmødet.

4. Økonomiopfølgning

Peter B kommenterede kort den seneste økonomirapport, hvor der ikke er sket væsentlige ændringer siden mødet den 20. februar og tilretter budget for 2017, når revisor har været på besøg den 28. marts. Revisor skal blandt andet rådgive DBTU om hvordan unionen optager de årlige udbetalinger fra Carstensens legat i årsregnskabet, og bogfører formueændringer som følge af kursændringer i de underliggende værdipapirer.   

8. Eventuelt

Peter S kontakter Betina Haagensen, UDDU for at tale med hende om udvalgets henvendelse til bestyrelsen vedrørende organisationsudvikling og lederuddannelse. Bestyrelsen ønsker fokus i 2017 på arbejdet med at udvikle nyt trænermateriale og -struktur.

Peter S orienterede om den internationale arbejdsgruppes indstillinger af to danske kandidater til ITTF-kongressen under VM i Düsseldorf. Bestyrelsen godkendte indstillingerne og opfordrer de to kandidater til at fremsende en kort beskrivelse af hvad de vil arbejde for i den kommende valgperiode.

Peter B taler med Mads om et revideret overslag for ændringer til bordtennisportalen, der afspejler bestyrelsens prioriteringer af de forskellige ændringer, hvorefter de vedtagne ændringer kan bestilles hos Concor, så de kan træde i kraft fra den ny sæson.            

Bestyrelsen diskuterede en henvendelse fra Kim Holm Petersen/TU om beregning af rejsegodtgørelse i forbindelse med DT-turneringskampe, og bad Peter B kort orientere Kim herom, og offentliggøre principperne på hjemmesiden.

Arne Madsen, Allan Bentsen og Mads Mikkelsen deltager i DIF-dialogseminaret den 28. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

Asger undersøger, om han kan deltage i et DIF-seminar om strategisk udviklingsstøtte den 20. marts i Vejle.

Det blev besluttet, at DBTU betaler for lokalunionsrepræsentantens rejseomkostninger for deltagelse i bestyrelsesmøder.

DIF’s årsmøde er den 6. maj 2017 i Idrættens Hus i Brøndby.

Kommende bestyrelsesmøder

Torsdag den 23. marts kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Torsdag den 27. april kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Tirsdag den 23. maj kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Fredag den 9. juni i Brøndby før årsmødet.

Lørdag den 10. juni efter årsmødet.

Referent
Peter Busck-Nielsen

 

Dato: 
13. March 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Bjarne Andersen
Kontaktperson tlf.: 
21 49 68 16
Kontaktperson e-mail: