Referat - 08.02.17

Kategori: 

Referat fra Turneringsudvalgsmøde onsdag den 8. februar 2017 i Idrættens Hus i Brøndby.

Deltagere: Hans Jørgen Larsen (Jøsse), Svenne Kamper Johansen, Claus Arnsbæk, Kim Holm Pedersen (Ref), Carsten Egeholt og Knud Jeppesen/ØBTU (punkt 1).

1. Kontrol af reserver

 • Ved TU møde d. 18. januar 2016 aftaltes ny procedure for kontrol af påførte reserver i DT-kampe. Som følge af intern misforståelse, er intentionerne omkring de aftalte procedurer ikke helt fulgt. Misforståelsen har ikke fået betydning for, om en spiller opstiller lovligt efter at have været påført som reserve.
 • Fremover gælder følgende: Når en spiller er påført som reserve på holdkampskemaet, og indsigelsesfristen på 3 dage er udløbet, SKAL den pågældende spiller betragtes som reserve. Dette gælder uanset hvordan den pågældende spiller anvendes i efterfølgende holdkampe i både DT og LU.
 • Årsagen til denne procedureændring skyldes et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug hos både Sekretariatet og TU i forbindelse med kontrol af påførte reserver. Ansvar for korrekt påføring af reserver og generel brug af lovlige spillere påhviler til enhver tid klubberne.
 • TU anbefaler at ”3-ugers reglen” i ØBTU’s Turneringsreglement fjernes. Reglen og en uhensigtsmæssig formulering omkring antallet af tilladte reservetjanser, medfører en ikke tiltænkt mulighed for, under visse forudsætninger, at spille alle kampe i 2. turneringshalvdel i både DT og ØBTU. ØBTU har medgivet, at reglen er uhensigtsmæssig, og at denne vil udgå fra næste sæson.

2. Ændringer på Bordtennisportalen

 • Møde har været afholdt med leverandøren og forskellige forslag til ændringer er fremført fra diverse udvalg. Overlagstimeforbrug for de forskellige ændringer er modtaget.
 • TU indstiller til Bestyrelsen at muligheden for at indtaste sætcifre for alle sæt i stedet for sæt-score (som ved alle stævner), muligheden for visning af dato for klubskifte samt muligheden for visning af licensdato indarbejdet som nye funktioner til den kommende sæson.
 • Bestyrelsen har tidligere oplyst at DT økonomisk ”hviler i sig selv” over en årrække. Da kampflytningsgebyret er nyt, må dette alt andet lige, medføre et ”overskud”. TU ønsker mulighed for at det indbetalte kampflytningsgebyr kan anvendes til forbedringer på Bordtennisportalen til gavn for alle spillere i Danmark.

3. Dommerpåsætning i lavere DT-rækker

 • Bestyrelsen har tidligere givet TU bemyndigelse til at påsætte overdommere i lavere DT-rækker, hvilket også fremgår af reglements §26 stk. 2.
 • TU meddeler Dommerudvalget hvilke samlinger der ønskes påsat overdommere. Kort skrivelse udarbejdes som nyhedsindlæg på hjemmesiden.

4. Turneringsreglement

 • Generel gennemgang af Turneringsreglementet med henblik på eventuelle revisioner i forhold til sæsonen 2017-2018 er foretaget. Første udkast rundsendes hurtigst muligt.
 • Mange klubber har 2 eller flere hold med i DT seniorrækkerne. Da ingen klub kan have to hold i samme række, kan dette medføre at ingen hold reelt er oprykningsberettigede. En løsning på denne udfordring kunne være, at hver klub kun kan deltage i DT med ét hold, og dermed spille om et officielt Danmarksmesterskab. Klubbernes resterende hold kunne eksempelvis spille i en sideløbende ”2. holds liga”. Antallet af rækker i DT skulle formentlig reduceres til 3 rækker med 8 hold i hver. En anden mulighed kunne også være efter svensk model.
 • Mail sendt til Bestyrelsen vedrørende den kommende opdatering af Turneringsreglementet. Prioriteringslisten og Taksbladet indgår som en vigtig del af reglementet og er en vigtig parameter i forhold til klubbernes planlægning af den kommende turnering i forhold til brug af udenlandske spiller og deltagelse i udenlandske arrangementer. Turneringsreglement for sæsonen 2017-2018 skal udsendes d. 1. marts 2017.
 • I samme mail er rejst diverse spørgsmål vedrørende befordringsgodtgørelsen.
 • Bestyrelsen opfordres til at ændre tekst på Taksbladet vedrørende udeblivelse med afbud. Gammel tekst ”Udeblivelse med afbud, senest dagen før” ønskes ændret til ”Udeblivelse med afbud, senest 24 timer før kampstart”. Dette ønskes indført, således at TU og de berørte klubber får et rimeligt varsel.
 • Bestyrelsen opfordres til generelt at overdrage ansvaret for udarbejdelse og vedligehold af Prioriteringsliste og Takstblad til TU, således at TU koordinerer med øvrige udvalg og landstrænere. TU fremsender forslag til Bestyrelsen som forestår den endelige godkendelse.
 • TU har stadig ikke modtaget henvendelser fra klubberne vedrørende eventuelle ændringer i spillesystemet for 1. division damer.
 • Oprykning kan fremover ikke nægtes – ellers tvangsnedrykkes.
 • På damehold og ungdomshold kan fremover benyttes to spillere på B-licens ved en holdkamp.
 • Datofrist for senere klubskifte, som tillader deltagelse i 2. turneringshalvdel ændres til 30. september.
 • Hvis indtastning af sætchifre implementeres på Bordtennisportalen, vil boldkvotient indgå som en sidste parameter ved udregning af stillingen. Holdkampsedler skal derfor kunne fremsendes til TU.
 • Spillesystem i Elitedivision og 1. Division for Herrer er fremover fuldstændig ens.
 • Afbud til holdkamp skal meddeles TU, modstanderhold og arrangørklub mindst 24 timer før kampstart. Senere afbud betragtes som udeblivelse uden afbud.
 • Det skal præciseres, at ansvar for formalia omkring kampflytninger, det vil sige bekræftelse af enighed med modstanderklub og arrangørklub altid påhviler den klub som ønsker kampflytningen. Når alle er orienteret og enige anmodes TU om kampflytningen. TU/Sekretariatet har ikke ressourcer til at koordinere og indhente accept fra alle parter i forbindelse med en kampflytning. Det samme gælder hvis Prioriteringslisten anvendes som grundlag for en kampflytning. Kun hvis klubberne ikke kan blive enige om en kampflytning med henvisning til Prioriteringslisten, vil TU fastsætte en ny kampdato.
 • Kontonr. tilføjes i forbindelse med protester.
 • Tekst vedrørende fastsættelse af slutspilskampe, 3 kampe inden for en 10 dages periode, tilføjes.
 • Hele §21 tilrettes til den fortsatte nedbringelse af 8 hold i hver række. I sæsonen 2017-2018 vil der være 8 hold i Elitedivisionen og 1. division for Herrer. Skematisk oversigt over strukturen opdateres.
 • Takstblad tilføjes som punkt 1 under sanktioner.
 • Der har været flere tilfælde, hvor spillearealet ikke har været tilstrækkeligt. Ved anmeldelse til turneringsstart 2017-2018 kan indføres krav om mål/tegning af spilleareal ved forskellige antal samtidige holdkampe.
 • TU har endnu ikke modtaget input fra andre udvalg eller lokalunioner vedrørende forslag til ændringer i turneringsreglementet.

5. Klagevejledning

 • TU input til en revideret klagevejledning er sendt til Sekretariatet som koordinerer med Appeludvalget. Endelig udgave foreligger endnu ikke.

6. Ændringer i stævne- og rating reglement

 • Portalgruppen har vedtaget ændringer ved ratingberegning i tilfælde af at en spiller trækker sig fra en kamp. Fremover vindes/tabes rating uanset årsagen til trækningen. Formuleringen i Portalgruppens referat fra d. 9. januar 2017 bør ændres, så den modsvarer intentionerne. Kim kontakter Portalgruppen og forelægger bekymringen. Forhold omkring ”dobbelt w/o” skal afklares.

7. Igangværende sager

 • Igangværende sager er gennemgået. Intet at bemærke.
 • Som følge af kampflytninger i DT-senior er desværre opstået et sammenfald mellem enkelte senior- og ungdomskampe. Ungdomskampe flyttes – klubberne orienteres. Gentagelse fra møde d. 30. december 2016.
 • Skrivelse omkring fastlæggelse af spilledatoer til slutspil i Elitedivisionen for Herrer og Damer udsendes til klubberne.

8. Øvrige punkter

 • Ledermøde som normalt afholdes primo januar er i 2018 flyttet således at dette ikke falder sammen med stævner. Ny dato fremgår af Kalenderen.
 • DBTU’s kommercielle direktiv er udsendt d.d.
 • TU’s bemanding til slutspil for ungdom i Odense er endnu ikke helt på plads. Afklaring pågår.

Næste møde er pt. ikke aftalt, da næste møde afventer svar fra Bestyrelsen og eventuel input fra andre udvalg og LU.

Dato: 
10. February 2017
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen
Kontaktperson e-mail: