Referat - 08.11

Kategori: 


Referat dommermøde august 2011

Tilstede: Jens Gullberg (JG), Preben Søndergaard(PS), Aksel Beckmann, Eigil Sørensen, Finn Jensen, Flemming Andreasen, Flemming Vitved , Jan Smidstrup, Jasim Saih, Jesper Hammerstrøm, Jesper Jørgensen , Johnny Christensen, Jørgen Schultz , Kenneth Pedersen , Louise Andressen, Mark Beckmann, Niels Erik Kvist, Olav Lage, Per Maae,, Søren Engers Pedersen, Troels Ladefoged

Fraværende efter aftale: Dorte Kronsell (DK)
Næste møde: ved opstart af sæson 2012/2013

AD1) Velkommen og præsentation:
JG bød velkommen og takkede Flemming Vitved for sin mangeårige indsats i DAG.

JG gennemgik under, hvilke punkter på dagsordenen de forskellige indsendte forslag til emner vil blive behandlet.

AD2) Præsentation DAG
JG gennemgik DAG’s overordnede rammer (se præsentation).
Per Maae blev introduceret og godt modtaget som nyt medlem af DAG.

Som nyt medlem af Disciplinærudvalget er udnævnt Preben Søndergaard

JG orienterede om DAG’s vision (se præsentation), der er rettet mod EM2012 og har medført en tre-årig strategi for DAG med fokus på kompetenceudvikling og ordnede organisatoriske rammer..

JG gennemgik DAG’s fokusområder for den kommende sæson, der vil være kompetenceudvikling (nationale- og overdommere) samt kommunikation.

JG orienterede om DAG’s budget for 2011 og regnskab for 2010. (se præsentation)
Sæsonen 2011 – 2012:
AD3) Udviklerordningen
PS gennemgik tendenserne fra de 40 udviklinger, der er fortaget af udviklerteamet (PS, Flemming Vitved, Steen K Andersen og Søren Andersen) i den forgangne sæson. PS takkede for samarbejdet gennem åreti teamet . Konklusioner og tendenser udsendes som særskilt dokument.
Der var enighed om at lade ordningen fortsætte næste år og gerne med to udviklere tilstede ved mesterskaber. Det vil bla. give mulighed for krydsudvikling, der kan være med til at sikre ensartethed i udviklingerne. På sigt undersøges muligheden for, at udviklerteamet kan deltage i internationalt netværk mhp. yderligere kompetenceudvikling af teamet.
PS gennemgik checkliste, der skal benyttes i den kommende sæson og udsendes til alle aktive dommere. Benyttelse af checklisten vil indgå som et af udviklernes fokusområder.. Ved indberetning eller påtale af forholdene orienterer dommeren PS efterfølgende . PS viderformidler informationen til relevante dommere. DAG vil, baseret på indberetninger/påtaler, løbende vurdere behovet for en dialog med TU samt ved revidering af reglementet inden sæsonopstart.
Alle dommere forventes at benytte LARC-listen , der kan downloades fra ITTF’s hjemmeside (og som opdateres halvårligt). Brug af LARC-listen – i tvivlstilfælde – vil indgå som en del af udviklernes fokusområder i den kommende sæson.
AD 4) Påsætning af dommere - Information om behov og økonomi
Der udsendes oversigt over påsætning af dommere til Stiga Divisionen Herre baseret på indsendte ønsker fra de enkelte dommere. Der skal i alt dømmes 90 kampe i den kommende sæson. Der tages så vidt muligt hensyn til udgifterne til transport for klubberne ved påsætning.
Stiga Divisionen Damer (DED) afvikles som 3 samlinger, hvor der påsættes overdommer. Der påsættes dommere i forbindelse med afvikling af finale/semifinale.

Øvrige DT: Der forventes ikke påsat dommere til afvikling af gruppespil. Evt. Overdommer til slutspil.
DM-S fortsætter efter samme model som sidste år.
DAG har indstillet til bestyrelsen, baseret på tilbagemeldinger fra spillere, klubber, trænere, arrangører og dommere, at der påsættes dommere fra 1/8 finalerne ved den kommende sæsons DM Ungdom (dvs. fra lørdag middag og dagen ud samt hele søndagen) og begge dage ved Top12.
GP serie og øvrige stævner: Der påsættes uændret én overdommer pr hal. Det anbefales kraftigt dog at påsætte én overdommer per 25 borde uanset antallet af haller.
PS orienterede om at honorarer for den kommende sæson er uændret i forhold til den forgangne sæson dvs.:

Honorar for dommergerning pr. Holdkamp: kr. 200
Honorar for overdommergerning mindre end 5 timer i hallen: kr. 200
Hononrar for overdommergerning mere end 5 timer i hallen: kr. 400
Diæter ved rejse over 5 timer: kr. 60

Takster for kørselsgodtgørelse for sæsonen 2011/2012 følger de for det øvrige DBTU gældende takster (se takstblad på hjemmeside). Der udsendes afregningsskema til alle dommere, der skal dømme i den kommende sæson. Hanne fortsætter med at varetage administrationen af afregningen.

PS introducerede nyt indberetningsskema, der kan benyttes i den kommende sæson. På sigt vil DAG arbejde for at udvikle skabeloner, der kan benyttes ved de typiske situationer ved indberetning.

AD5) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
JG orienterede om, at der er bestilt dommertøj til supplering gennem sekretariatet hos Stiga. Vi ser med spænding frem til leveringen.

Allan Sørensen har indvilget i at hjælpe i forbindelse med opdatering af dommermappen, hvilket blev positivt modtaget af deltagerne.
Opdateringen foregår i samarbejde med JG. Opdateringerne vil blive lagt på hjemmesiden til download.

Der er i det nye Turneringsreglement indført regler for, hvormeget lys der hhv. skal være over bordet og som baggrundsbelysning. DAG har lysmåler, der kan rekvireres i nødstilfælde.

Hvis et hold ønsker at protestere over forholdene f.eks lys skal der indgives en protest (skriftlig) til dommeren (der i dette tilfælde fungerer som overdommer). Dommeren skal modtage gebyret på 100 kr samtidig med protestens indgivelse. Uanset protest skal kampen gennemføres (med mindre dommeren vurderer spillernes sikkerhed er i fare). Nægter den protesterende klub at spille kampen dømmes den som taber.

I den kommende sæson vil bander med hvid baggrund/skrift/tryk ikke kunne accepteres for enden af spillepladsen. Konstaterer dommeren ved check af spillepladsen inden holdkampens begyndelse sådanne bander skal dette påtales og banderne flyttes over på siden af spillepladsen.

Der er indgået en aftale med JBTU mht. kvalitet af borde i forbindelse med afvikling af stævner i Jylland. Bord 1-16 skal være fejlfri og sikkerhedmæssige i orden. Bord 17-32 kan godkendes af overdommeren med mindre fejl og sikkerhedmæssige i orden. Bord 33 og opefter kan godkendes med fejl, men sikkerhedmæssige i orden. Der er udarbejdet en plan for udskiftning af borde, hvor 5 – 10 borde forventes udskiftet om året.
Der var generel undren over arrangørerne/klubberne har bragt sig i den situation, at en aftale er nødvendig, samt den lange tidshorisont for udskiftningen.

AD 6) Overdommere
DAG vil i den kommende sæson udarbejde en udviklerordning for overdommere, der vil blive introduceret ved sæsonopstart 2012/2013. Der vil også blive udarbejdet en udvælgelsespolitik for overdommere, der præsenteres ved opstart af sæsonen 2012/2013. Per Maae og JG vil være ansvarlige for udarbejdelsen.
DAG vil i den kommende sæson have et særligt afsnit i Nyhedsbrevet for overdommere.
AD7) Internationale dommere
JG gennemgik den nye udvælgelsespolitik, der træder i kraft den 1. september i år.

I forbindelse med gennemgangen kom der flere gode forslag til justeringer. Forslagene vil blive indarbejdet i den næste version, der efter behandling på et bestyrelsesmøde vil blive lagt på DBTU’s hjemmeside.
Der var bred opbakning til politikken, der vil danne basis for tilsvarende politikker for nationale- og overdommere.
AD 8) Informations og kommunikations aktiviteter
JG redegjorde for, at DAG i den kommende sæson vil forsøge at styrke og udvikle sine kommunikations aktiviteter. Ved udarbejdelse af Nyhedsbrev vil man søge redaktionel rådgivning både blandt egne dommer kolleger og eksternt.

JG meddelte, at det inden for DAG’s budget ikke er muligt at forandre hjemmesiden i retning af en dedikeret dommerside, men i forbindelse med en generel opdatering af DBTU’s hjemmeside vil mulighederne også i forhold til dommerrelateret indhold blive gennemgået.

JG mindede venligt deltagerne om deres ansvar: Jo flere og bedre input om erfaringer, viden og spørgsmål, jo bedre og mere relevant nyhedsbrev.
AD9) Eventuelt
PS orienterede om samarbejdet med Tjele Efterskole og understregede at samarbejdet er udgiftsneutralt for DAG. DAG vil tage kontakt til Bogø Efterskole for at undersøge muligheden for et lignende samarbejde.
DAG ønsker afholdt dommerkursus på Sjælland i den kommende sæson og opfordrede deltagerne med at være behjælpelig med at finde deltagere til det kommende kursus.
Deltagerne prøvede kræfter med, hvad der svarer til den amerikanske recertificeringsprøve for nationale dommere og diskuterede engageret de forskellige svarmuligheder.

AD 10) Evaluering og Afslutning
Der var bred enighed om, at mødet havde været godt med nyttig information og dialog.
For at skabe et mere effektivt møde med mere plads til kompetenceudvikling og udveksling af erfaringer vil DAG inden dommermødet 2012 udsende diverse bilag med informationer. Samtidig vil en større del af mødet blive brugt til casebaserede diskussioner om dommerfaglige emner. Deltagerne vil i den forbindelse blive bedt om at indsende interessante oplevelser og erfaringer fra sæsonen inden mødet.

DAG takkede for fine inputs og godt engagement og ønskede alle en god sæson.

Dato: 
30. August 2011
Forfatter: 
DAG
Kontaktperson: 
Preben Søndergaard
Kontaktperson tlf.: 
20 29 97 17
Kontaktperson e-mail: