Referat - 09.03.19

Referat fra møde i Portalgruppen lørdag d. 9. marts 2019 kl. 11-13 i Brøndby

Til stede: Peter Tranto, Jens Poul Barkler, Steen Roslund, Mads Harslund (referent) og Mads Mikkelsen (DGI)

Afbud: Peter Busck-Nielsen, sekretariatet.

Dagsorden:

  1. Dialog omkring henvendelse fra JBTU/DGI.
  2. Gennemgang af stævnereglementet.
  3. Eventuelt.
  1. Dialog omkring henvendelse fra JBTU/DGI.

Portalgruppen diskuterede en henvendelse fra JBTU og DGI af 9. januar 2019, som indeholdt en række spørgsmål vedrørende:

  1. For mange spillere i de nederste rækker, især E-rækken
  2. Forslag om at spillere aldrig skal kunne komme under deres starttal
  3. Opdateringsfrekvens af ratinglisten

Vedrørende a) havde Steen til mødet forberedt et udkast til nye ratinggrænser baseret på udtræk af fordelingen af spillere i aldersklasserne mini-puslinge, puslinge, yngre drenge/pige, drenge/pige samt juniorer. Portalgruppen var enige i, at de nuværende ratinggrænser ikke gav anledning til en hensigtsmæssig fordeling af spillerne i E, D, C, B og A. Gruppen var overvejende enige i udkastet som byggede på et koncept om at have 10 % af spillerne en årgang i A-rækken, 20 % i B-rækken, 25 % i både C- og D-rækken og de resterende 20 % i E-rækken. Det blev fremhævet af Mads H., at fordelingen med fordel kunne være lidt mindre restriktiv for juniorer, da der ellers ville være for stor spændvidde på B-rækken (op til 500 point). Gruppen var enig i at fastholde starttallet på 25 point under D-grænsen.

Steen vil tilrette de foreslåede nye ratinggrænser ud fra gruppens diskussion og udarbejde et tekstudkast med henblik på udsendelse. Peter T. sørger for at udarbejde en liste over modtagere af udkastet til nye ratinggrænser, som træder i kraft den kommende sæson pr. 1. juli 2019. Portalgruppen besluttede desuden at følge mere systematisk op på fordelingen af spillere fremover.

Vedrørende b) besluttede Portalgruppen, at det ville være hensigtsmæssigt at vente og observere, om de nye ratinggrænser løste de påpegede problemer for spillere i især E- og D-rækkerne.

Vedrørende c) besluttede Portalgruppen at fastholde den ugentlige opdatering, men samtidig også at undersøge, hvad det vil koste at flytte den ugentlige opdatering af ratinglisten fra midnat mellem onsdag og torsdag til torsdag morgen klokken 6.00. Det var blevet påpeget, at nogle trænere/forældre oplevede, at visse spillere sad sent oppe og ventede på ratinglistens opdatering. Portalgruppens forslag skulle gerne imødegå dette problem uden at skabe nye.

Endelig diskuterede Portalgruppen, at hvis der fortsat er en oplevelse af, at ratinglisten giver anledning til problemer, at disse problemer bør belyses mere systematisk ude i klubberne.

2.Gennemgang af stævnereglement.

Portalgruppen gennemgik et ændringsforslag fra Peter T. til §01: Stævnetyper, som havde til formål at præcisere, at DBTU skal datogodkende landsdækkende invitationsstævner for at undgå uhensigtsmæssige overlap. Gruppen blev enige om at justere lidt i forslaget, så ændringsforslaget bliver som følger:

§ 01: Stævnetyper

4. Invitationsstævner (skal ikke godkendes af DBTU).

4. Landsdækkende invitationsstævner (skal datogodkendes af DBTU) og lokale invitationsstævner (skal ikke godkendes af DBTU).

Peter T. sender det opdaterede dokument til Peter Busck-Nielsen til videre behandling i bestyrelsen. Gruppen noterer samtidig, at det er vigtigt at tjekke, om ændringsforslaget giver anledning til justeringer i andre reglementer.

3.Eventuelt.

Steen bragte op, at der kommer en del henvendelser til Portalgruppen fra forældre/spillere, som egentlig bør ske til disses klub i første omgang. Såfremt klubben finder det nødvendigt at tage henvendelsen videre, kan klubben så kontakte Portalgruppen med henblik på behandling og afgørelse. Resten af Portalgruppen var enige i, at det vil være fint, hvis dette bliver specificeret på Portalgruppens kontaktside på DBTU. Samtidig bør det fastholdes, at almindelige henvendelser med henblik på orientering/afklaring af faktuelle spørgsmål fortsat er velkomne.

Kommende møder

Portalgruppen udtrykte ønske om at afholde endnu et møde til efteråret, enten ultimo september eller primo oktober.

 

Dato: 
20. March 2019
Forfatter: 
Peter Tranto
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
30 27 99 95
Kontaktperson e-mail: