Referat - 11.02.21

Kategori: 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. februar kl. 19.15 – 21.00.

Mødet afholdes som Teams møde.

Mødeleder er Anders.

Deltagere: Anders Mølgaard, Betina Koefoed, Klaus Dam, Torben Pedersen, Ahn Lykke Pedersen, Betina Haagensen, Peter Sundbæk og Nick Ilsø (suppleant).

 

1. Opfølgning på sidste møde. (AM) Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev kort gennemgået.

 

2. Oplæg om DIF valgreform med deltagelse af Tine fra DIF’s bestyrelse.

Tine Teilmann fra DIF’ bestyrelse fortalte om bevæggrunde og erfaringer med DIF’ nye valgproces. Tine beskrev, at de stadig eksperimenterer og allerede har fået nogle erfaringer.

Formålet er at bibringe muligheden for øget diversitet i DIF’ bestyrelse med fokus på at øge antallet af kvindelige medlemmer samt øge diversiteten ift. alder, baggrund, etnicitet og geografisk spredning. Et andet formål er et fokusskifte fra at lede efter bestemte kompetencer hos bestyrelsesmedlemmer indenfor fx jura eller økonomi til at fokusere på at beskrive de opgaver, som DIF’ bestyrelse skal løse, og se hvem der kunne have lyst til at indgå i denne opgaveløsning.

BTDK’ bestyrelse fik inspiration til at gå videre med egen dialog om, hvor vidt det er muligt at gøre vores egen valgproces bedre. Tak til Tine for god inspiration. Tine fremsender materiale fra forberedelsesudvalgets arbejde

 

3. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

Anders: Der er stadig én formandskandidat til DIF’ årsmøde til maj. Det er endnu uvist, hvordan årsmødet gennemføres. Der er produceret promotions videoer forud for valg til DIF’ bestyrelse.
Ahn: Takkende bestyrelsen for de flotte blomster, hun har modtaget i forbindelse med, at Ahn har været ramt af Corona de seneste 1½ måned. Ahn er heldigvis i bedring men stadig sygemeldt.
Betina K: Der er ekstraordinær ETTU-kongres på lørdag den 13.2.21. Der har været stor aktivitet i den ligestillingskomite, som Betina er medlem af. Der er fx fokus på, at der oftere streames fra herre-kampe end fra damekampe fra forskellige turneringer.
Der har været udfordringer med fejl-rykkere til klubber, der allerede havde betalt deres mellemværende med BTDK.
Betina H: Ikke noget at berette.
Klaus: Governance arbejdet er i gang. Der er aftalt møde med Nick og Lis Hævdholm og frem mod årsmødet, vil der blive gennemarbejdet et revideret udkast til BTDK’ love.
Nick: Ikke noget at berette.
Peter S: Den sportslige sektor ønsker at udvide junior tiden med et år i lighed med forslag, der er til debat i ETTU for at sikre bedre muligheder for udvikling. Forslaget ventes vedtaget på den forestående ETTU-kongres lørdag den 13.2.21. Vi venter med spænding på afgørelsen af, om vi bliver værter for EVC 2023, hvor vi er oppe mod Kroatien og Norge. Bestyrelsen skal drøfte og tage stilling til, om vi skal søge andre arrangementer i de kommende år. 
NETU super Week, en pro-Serie samt træningslejre for kvinder inkl. konference/workshop og NETU-top-12 er noget af det, som NETU arbejder på.
Torben: Har haft opfølgningsmøde med Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. samarbejde om bordtennis som en aktivitet i kommunens sundhedsindsats, og der arbejdes videre med at finde konkrete løsninger fx omkring faciliteter, der kan være begge parter til gavn.

4. Status på DT og regionale turneringer. (AM)

I forhold til seriespillet opleves der forskellige holdninger og muligheder for få gennemført denne sæson. Der forestår en dialog med de lokale TG, hvor TG vil forsøge at skabe enighed om et fælles ”produkt” for hele landet. Det ser meget svært ud for seriespillet, hvis nedlukning af indendørs idræts forlænges efter 28.2.21.
TG vil arbejde videre for at se på mulighederne for at gennemføre divisionsrækkerne, hvor man kan forestille sig, at kampprogrammet i så fald kan komme til at ligge tættere end normalt. Det er stadig intentionen, at Bordtennisligaen for herrer og damer gennemføres. 

5. Status på processen med DIF strategiaftale 2022 – 2025. (ML)

BTDK har fået skriftlig tilbagemelding fra DIF’ bestyrelse vedr. vores fremsendte forslag til strategiaftale for 2022-25, der indeholder fire spor: Klubudvikling, Træner og talentudvikling, Digitalisering og Bordtennis som sundhedsfremmende sport.
BTDK havde ønsket en øget økonomi for at kunne løfte fire spor i stedet for de nuværende 2 spor, da vi ser et kæmpe potentiale i de fire spor, da det passer rigtig godt ind i de mål og retning, som vi ser for at sikre vækst de kommende år. DIF’ bestyrelse har tilkendegivet i tilbagemeldingen, at de er enige i de fire spor, men at de ikke ser mulighed for at øge tildelingen af økonomiske midler til BTDK. Vi har opfølgende møde med DIF onsdag den 17.2, hvor vi kan høre lidt nærmere til deres argumenter.

6. Orientering fra direktøren. (ML)

Vedr. afholdelse af Bordtenniskonference 2021 den 5.6 i forbindelse med årsmødet den 6.6. så har bestyrelsen besluttet at aflyse konferencen med den begrundelse, at det ser urealistisk ud, at vi i begyndelsen af juni trygt kan samle +100 mennesker til en inspirerende og visionsrig dag.

7. Evt.

Betina H foreslår, at der også gennemføres, træner opgraderingskurser i næste sæson, da det har været svært at gennemføre i indeværende sæson. Der har været udfordringer med et par fejludbetalinger af løn til trænere. Adm. undersøger og sikrer at der ikke er yderligere trænere, der ikke har fået rettet deres lønseddel og lønudbetaling.

Referat: Martin Lundkvist

 

Dato: 
18. February 2021
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999