Referat - 12.11.19

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november kl. 18.30. Mødet afholdes som Skype.

 1. Opfølgning på sidste møde. Referat fra sidste møde er klar på hjemmeside mandag.
 2. Opfølgning på spor 1 og 2.
 3. Forberedende snak om ledergruppemøde i Odense.
 4. Budgetopfølgning. Det tilstræbes at der inden mødet er udsendt budget rapport.
 5. Rundt om organisationen.
 6. Orientering fra sekretariatet.
 7. Evt.                

Referat fra bestyrelsesmøde på skype tirsdag den 12. november 2019 kl. 18.30 – 20.00

Deltagere: Anders Mølgaard, Betina Koefoed, Lars Høgsberg (mødeleder) Klaus Dam, og Peter Sundbæk

Afbud: Nick Ilsø, Torben Pedersen og Peter Carstensen

 1. Opfølgning på sidste møde. Referat fra sidste møde blev taget til efteretning. Punkt om beskrivelse af bestyrelsesmedlemmernes roller og ansvar i bestyrelsen rykkes til næste møde.
 2. Opfølgning spor 1 og 2

BTDK sender status på strategiaftalens spor 1 og 2 til DIF den 18.11.19 og har statusmøde den 25.11.19. Bestyrelsen ønsker, at den kommende ungdomsstrategi kommer til at understøtte spor 1 og 2, ikke mindst omkring opbygning af regionale udviklingsmiljøer i spor 2, der skal knyttes tættere til det samlede arbejde med talent og trænerudvikling. Bestyrelsen er tilfredse med, at punktet ”etablering klubnetværk” i spor 1 nu er en realitet gennem de nye regionale vækstteams. Det er bestyrelsens ambition, at klubnetværkene får en central rolle i BTDK’ strategiske udvikling de kommende år. Samtidig ønsker bestyrelsen at få en tydeligere beskrivelse af, hvilke aktiviteter, der er i gang sat i spor 2, og hvilken fremdrift der er for indsatsen. Sekretariatet har allerede beskrevet dette tydeligere i det statusdokument, der er fremsendt til DIF den 18.11.19.

 1. Forberedende snak om Ledergruppes møde (budgetseminar) i Odense den 15.-16.11.19

Programmet for Ledergruppens budgetseminar er udsendt, og der lægges vægt på 2 hovedområder på budgetseminaret. A. budget 2020 samt udvikling af ny finansieringsmodel for BTDK’ klubber/medlemmer. B. Vækstmål, indsatser og vækstaftaler for de regionale vækstteams.

 1. Budget med økonomigruppens budgetarbejde udsendes til Ledergruppen og øvrige mødedeltagere. Der er positive forventninger til budgetseminarets drøftelser, da Bornholmerweekenden viste, at der i Ledergruppen er vilje til at nå resultater på svære områder gennem konstruktiv dialog. Budgetunderskuddet for 2020 forventes at blive mindre end det så ud før 3. kvartal.
 2. Rundt om organisationen

Linus, Betina k og Martin har været til møde med TD den 31.10.19. Mødet var godt og konstruktivt. TD informerede om deres planer for et nyt støttekoncept, der lægger vægt på mere langsigtede aftaler, så forbundene kan arbejde mere langsigtet med talentudvikling, der har EM, VM og OL-potentiale. Vi har modtaget foreløbigt materiale om nyt støttekoncept, og dialogen fortsættes herom de kommende måneder. TD anerkendte Groth og holdets flotte præstation til European Games, der pga, OL-kval status var meget stærkt besat. Der er fortsat stor tillid til BTDK’ arbejde, og der er positive forventninger til 2020 med både EM, VM, OL og OL-kval for hold. TD’ støtte fortsætter på uændret niveau i 2020.

Projektet med Mattias Översjö fortsætter i 2020, og der er tilfredshed med arbejdet med de unge spillere på vej frem.

Lundkvist har haft en god drøftelse med Linus om at styrke samarbejdet mellem administrationen og landsholdet, både spillere og trænere. Linus bakker fuldt op om det, og vi vil se på, hvordan vi får styrket kommunikationen både internt og eksternt. Mallander er kommet godt i gang med jobbet og Mallander tiltænkes en central rolle, når den kommende ungdomsstrategi skal udvikles. Lundkvist etablerer en løbende dialog med alle landstrænerne.

 1. Orientering fra sekretariatet

Lundkvist har haft første lange arbejdsmøde med webmaster og konsulenterne, hvor nye arbejdsopgaver og ansvarsområder blev drøftet. Vi ser på, hvordan vi kan omlægge vores opgaveløsning, så den allerede fra 2020 understøtter den nye struktur.

 1. Evt.

Næste bestyrelsesmøde er skypemøde den 10.12.19 fra kl. 18.30 – 20.00.

Referat for bestyrelsen v/Martin Lundkvist

Dato: 
25. November 2019
Forfatter: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999
Kontaktperson e-mail: