Referat - 13.01.21

Kategori: 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar kl. 19.00 – 21.00.

Mødet afholdes som Teams møde.

Mødeleder er Torben Pedersen

Deltagere: Anders Mølgaard, Klaus Dam, Betina Koefoed, Betina Haagensen, Peter Sundbæk, Torben Pedersen og Martin Lundkvist.

Afbud: Ahn Lykke Pedersen

1. Opfølgning på sidste møde. (TP) Referatet blev godkendt.

 

2. Økonomiopfølgning pr. 31. december 2020. Det tilstræbes at der kan udsendes rapport tirsdag den 12. januar (AM).

I den fremsendte økonomirapport fra dags dato er der ikke ændringer i årsestimatet ift. til forrige rapportering.

 

3. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

Betina K: Der er indkaldt til ekstraordinær kongres i ETTU online den 13.feb.21. Betina K og Peter forventer at deltage for BTDK.

Betina H: Intet at berette

Peter: BTDK er inviteret til at præsentere VEM ansøgningen på et onlinemøde den 3.feb. 21. Vi samarbejder med Sport Event Denmark og Aalborg Kommune med at få lavet en stærk præsentation.

Anders: Der er valg til ny formand i DIF til maj, der er fortsat kun én formandskandidat, Hans Natorp, som er nuværende næstformand i DIF.

Klaus: Der holdes status møde i sidste uge af januar vedr. turneringsspil i den kommende periode med baggrund i forlængelsen af restriktioner og nyt forsamlingsforbud.

Torben: Intet nyt at berette

 

4. Gennemgang af Corona restriktionerne konsekvenser for planlagte aktiviteter. (AM)

BTDK bakker op om regeringens forlængede restriktioner. Vi er tilfredse med, at de professionelle stadig må træne, og vi ser frem til snart at få gang i kampspillet igen.

På baggrund af de forlængede restriktioner har BTDK i samarbejde med OB valgt at udsætte senior DM til senere på året. Der ønskes en periode på fire uger fra restriktionerne ophæves til senior DM afvikles, så alle spillere, arrangører og officiels har mulighed for at forberede sig bedst muligt.

 

5. Governance. (KD) Til punktet er der lidt hjemmearbejde til samtlige medlemmer af bestyrelsen, nemlig gennemlæsning af de eksisterende vedtægter: BORDTENNIS DANMARKS LOVE | Bordtennis Danmark. KD har bedt om skriftlig feedback og vil bruge dette til en senere fremlægning af ændringsforslag.

Klaus redegjorde kort for arbejdet indtil videre, der er fint fremdrift i arbejdet. Klaus vil arbejde på at etablere en referencegruppe, der kan give feedback på arbejdsgruppens arbejde med at finpudse og tilrette BTDK’ vedtægter.

 

6. BTDK’ professionelle organisering/omorganisering (ML) Se bilag

ML ønsker min. 1 time afsat til dette punkt?

Bestyrelsen drøftede sammen med direktøren, hvordan den optimale organisering af sekretariatet kan realiseres med særligt fokus på styrket økonomistyring, digitalisering og kommunikation.

Forskellige veje blev drøftet, og Anders og Martin har fået mandat til at arbejde videre med løsninger, der imødekommer behovet for faglige kompetencer.

 

7. Status på DIF strategiaftale 2022 – 2025 processen. (ML)

Intet nyt siden sidst, vi forventer at få en første tilbagemelding fra DIF omkring 1.3.21.

Martin arbejder sammen med forskellige fagpersoner på at få beskrevet indsatserne indenfor hvert af de strategiske spor.

 

8. Orientering fra direktøren. (ML) se bilag

  1. Martin udarbejder i løbet af året et årshjul for bestyrelse og Ledergruppe.
  2. Bestyrelsen ønsker at påbegynde en proces hen over foråret med grundige drøftelser af BTDK’ fremtidige elitearbejde. Hvad skal der ske efter OL? Hvordan udvikler internationalt bordtennis sig, går vi over til en struktur, der i højere grad ligner tennis. Dette vil kunne udhule de nationale turneringer i Europa! Hvilke ambitioner har vi for samarbejdet med Team Danmark og hvilke ambitioner har vi for national træningscenter Brøndby?

Klaus og Martin arbejder på, hvordan en god proces kan tilrettelægges med løbende inddragelse af de relevante personer.

  1. Det er stadig ambitionen at gennemføre Bordtenniskonferencen 2021 i forbindelse med årsmødet den 5.-6. juni 2021. Betina K og Martin har opgaven med at stable et spændende program på benene, gerne gennem inddragelse af flere personer.
  2. Bestyrelsen blev orienteret om status på den igangværende personalesag.

 

9. Evt.

 Herunder kritik fra Kim Holm Pedersen

  • Der strammes op på tidsfristerne og der lægges en dagsorden på hjemmesiden to dage før bestyrelsesmødet.

 

Næste møde er den 11.2.21 på Teams, mødeleder er Anders Mølgaard.

Særligt på programmet er gæstedeltagelse fra DIF vedr. valgproces i DIF.

Referat, Martin Lundkvist

Dato: 
22. January 2021
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999