Referat - 14.12.20

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 14. december kl. 19.15 – 21.00 Mødet afholdes som Teams møde.

Deltagere: Anders Mølgaard, Klaus Dam, Torben Pedersen, Peter Sundbæk, Betina Haagensen. Afbud: Ahn Lykke Pedersen og Betina Koefoed.

Mødeleder er Peter Sundbæk

 

1.  Opfølgning på sidste møde. (PS)

Referatet blev godkendt.
Vedr. funktion i portalen til rene DGI-klubber, så har Mikael Jeppesen demonstreret for os på et møde, at det allerede er en mulighed.
Klaus Dam og Lars Høgsberg har holdt møde med BTDK’ medaljeleverandør vedr. samarbejde i fremtiden. Der arbejdes på at lave en ny samarbejdsaftale.
Anders har været i dialog med IKC vedr. den årlige opfølgning på samarbejdet. Anders går videre med dialogen med IKC.

 

2. Økonomiopfølgning pr. 30. november 2020. Det tilstræbes at der kan udsendes rapport mandag eftermiddag (AM)

Anders redegjorde for budgetopfølgningen for november måned, der fortsat viser et overskud i 2020.

 

3. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

Anders fortalte, at også DIF er Corona ramte. FX er DIF’ topmøde i januar helt aflyst.
DIF skal vælge ny formand til maj, der er foreløbigt en formandskandidat, den nuværende næstformand Hans Natorp.
Ombygning af Idrættens Hus er udskudt til efteråret 2021, da DIF udover Corona situationen også er ramt af at have sagt farvel til økonomidirektøren, der stod for hele ombygningsprojektet.

Torben fortalte om sit møde med borgmester og fagdirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. muligheden for at samarbejde om ”Bordtennis som sundhedsfremmende sport”. Borgmesteren var meget interesseret, så Torben er i gang med at lave et oplæg til samarbejdet, ligesom kommunen er ved at finde egnede faciliteter til indsatsen. Målgruppen for projektet er indtil videre 60+ere.

Klaus fortalte, at der gennem hele efteråret har været en del møder om turneringen både nationalt og lokalt pga. de skiftende restriktioner fra regeringen. Der er lagt en plan for DT indtil videre. I forhold til seriespillet er det lidt kompliceret grundet Corona, og det har været svært at finde de gode løsninger, da virkeligheden hele tiden forandrer sig. En del hold har trukket sig, hvilket også giver udfordringer. Jylland starter nye rækker i det nye år, så det forventes at det kommer til at fungere. Fyn og Bornholm har styr på det i lokalt regi. Øst arbejder på at finde løsninger for foråret.

Efterårets turneringsarbejde har vist, at der i 2021 er behov for at afklare opgaver, ansvar og beslutningskompetencer mellem bestyrelse, turneringsgruppen og de lokale turneringsgrupper.

Betina H fortalte, at administrationen har aftalt med dommergruppen, at der skal arbejdes på en bedre afregningsløsning for dommerne fra næste sæson. Et møde med direktøren vedr. etablering af en turneringsgruppe er udskudt til januar.

Peter redegjorde for konflikten i ITTF, hvor en række Europæiske lande med Tyskland i spidsen mener, at den nye WTT-organisation er en forkert udvikling, der har manglet involvering transparens i beslutningsprocessen, det har pga. Corona ikke været muligt at mødes til debatter om emnet. Oplevelsen fra de europæiske lande er, at det er ITTF stabens værk og at de vil underminere den europæiske turneringsstruktur, vi kender i dag.

Veteran VM i Bordeaux til sommer er aflyst. Vi ved endnu ikke, hvad der sker med Veteran EM i 2023.

3.b Retningslinjer og principper for rekrutteringer i BTDK.

Martin har fremsendt kort oplæg til drøftelsen i forbindelse med en konkret rekruttering.
Bestyrelsen bakkede op om, at deltidsansættelser ikke skal slås op, hvis der er kvalificerede faglige begrundelser for at ansætte interne medarbejdere i nye stillinger.

 

4. Status på budget 2021. (AM)

Anders gennemgik det udarbejdede budget for 2021, der er blevet en anelse forsinket, da økonomigruppen gerne ville se økonomirapporten for november inden den endelige færdiggørelse.

Anders redegjorde for, at budget 2021 afspejler det grundige strategiarbejde, Ledergruppen har gennemført i efteråret 2020 og samtidig forholder sig loyalt til DIF strategiaftalen, der går ind i sit sidste år i 2021. Budget 2021 lægges på BTDK’ hjemmeside en af de kommende dage.

 

5. Status på arbejdet med DIF strategiaftale 2022 – 2025. (ML)

BTDK har 1. dec. afleveret første udkast til ny strategiaftale med DIF. Det blev til fire spor samt en økonomisk ramme, som vi har argumenteret for skal forbedres i forhold til den nuværende strategiaftale. Ledergruppen og efterfølgende styregruppen har taget ansvar for en kvalificeret proces med gode input og drøftelser.Vi har haft et fint samarbejde med DIF-konsulent Nicklas Bjaalland i processen.

Aftalen betyder bl.a. at BTDK vil øge satsningen på digitalisering ift. at styrke BTDK’ infrastruktur relateret til bedre dataindsamling og bedre kommunikationsplatforme.

 

6. WTT (Konflikt i International bordtennis) Peter tog sagen under punkt 3

 

7. Drøftelse af muligt fundraising initiativ. (PS)

Peter havde fremsendt et eksempel på fundraising og redegjorde for, hvilke tanker om fundraising, man har gjort sig på Peters arbejdsplads, som eksemplet er taget fra.

Peter spurgte til administrationens muligheder for at spille en aktiv rolle i et arbejde med fundraising i BTDK i 2021. Martin svarede, at det er et vigtigt område, så det være et område, der kan prioriteres ressourcer til at arbejde med.

 

8. Orientering fra direktøren. (ML)

Martin aftalte med bestyrelsen at gennemgå spor 2 aktiviteter og aftaler og tage aktion efter behov.

Martin blev bedt om at lave et forslag til løsning på situationen omkring registrering af udenlandske spillere, som administrationen bruger tid på at registrere uden at de får løst licens.

Martin kom med forslag til salg af landsholdsdragter til landsholdstøj, som vi kender det fra andre sportsgrene. Ligeledes at bruge Butterfly T-shirts til camps, events og lignende. Martin går videre i dialogen med Butterfly om ideen.

 

9. Evt.

Næste møde i januar bliver på teams onsdag den 13.1.20 kl. 19-21 med Torben som mødeleder.

Dato: 
05. January 2021
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999