Referat - 15.06.11


Møde i Stævne/rating/IT gruppen, onsdag den 15. juni 2011, kl. 15.00 i mødelokalet på DBTU’s kontor

Til stede var: Jens Povl Barkler (JB), Gert Jørgensen (GJ), Søren Hansen (SH), Gitte Hvid (GH), Peter Tranto (PT), Henning Nielsen (HN) og Preben Larsen (PL). Afbud fra Tommy Jørgensen.

Ratingsystemet
Det har vist sig, at SH har fået meget få stævnefiler fra stævnearrangørerne. Derfor har GJ ikke kunnet kigge på spillede kampe fra sæsonen og har derfor ikke kunnet skrive den sædvanlige evalueringsrapport, der skal ligge til grund for eventuelle ændringer i systemet.

Det blev derfor besluttet, at PT og HN kontakter stævnearrangørerne og får tilsendt stævnefilerne fra de i sæsonen afholdte stævner. De skal sendes til SH.

Der har i sæsonen været så godt som ingen henvendelser omkring ratingsystemet og arbejdsgruppens umiddelbare opfattelse er derfor, at systemet kører tilfredsstillende.

Det gælder også ratingintervallet for stævnerækkerne – ændringen sidste år i junior B/C har vidt sig at virke tilfredsstillende.

Når stævnefilerne er modtaget i et passende omfang, vil GJ foretage sin evaluering når der er stævnefiler nok. Evalueringen vil så danne baggrund for en dialog om evt. ændringer.

Stævne/ratingreglementet
Der var ingen ønsker om ændringer af reglementet. Det aftaltes derfor, at PT og GH foretager tilretninger i reglementet i forhold til det nye system i Bordtennisportalen. Der er nogle ord, der skal ændres og nogle procedurer, der skal være anderledes. Når det er på plads, bliver reglementet sendt rundt til arbejdsgruppen til godkendelse, inden det sendes til endelig godkendelse i DBTU’s bestyrelse.

Ændringsforslag fra Bjarne Andersen (forkortet)
1. Stævneafvikling
Med hensyn til rækkeinddeling ved afvikling af stævner mener jeg, at der gik nogle rigtig gode værdier fra det gamle rækkeinddelingssystem tabt ved overgangen til ratingsystemet.
Her tænker jeg især på følgende 2 meget væsentlige fordele ved det gamle system:
- For det første var der aldrig nogen spillere, der rykkede nedad i rækkerne med det tab af motivation, som en sådan nedrykning medfører. Man blev bare stående i rækken indtil man var god nok til at rykke op i den næste række.
- For det andet kunne man ikke risikere pludselig at stå i A- eller B-rækken uden nogensinde at have vundet en præmie.
Kan vi kan genskabe nogle af disse værdier i forbindelse med ratingsystemet?

2. Ratinglisten
Jeg mener ikke, at vi har behov for at hænge de svageste spillere ud på den måde, det sker i dag.
F.eks. kan alle og enhver i dag slå op og se følgende:
- hvem er den dårligste juniorspiller i Danmark
- hvem er den dårligste pigespiller på Sjælland
- hvem er den dårligste spiller i Helsingør osv.
Derfor vil jeg foreslå, at man ved alle søgninger på ratinglisten kun får vist de 10 højest ratede spillere ud fra de indtastede søgekriterier. Derudover skal man selvfølgelig kunne søge på navn, så man altid kan finde sit eget ratingtal på listen.

3. Ratinggrænser i aldersklasserne.
Hvis der f.eks er en A-, B-, C-, og D-række, skal 1/10 af spillerne tilhøre A-rækken, 2/10 i B-rækken, 3/10 i C-rækken og 4/10 i D-rækken. På den måde undgår vi, at den laveste begynderrække bliver alt for stor og dermed også med for stor forskel i spillestyrken, som jeg mener, det i nogle tilfælde sker i dag.

Arbejdsgruppens holdninger
1. Vi opfatter det som en gevinst at man kan rykke op og ned alt efter sin aktuelle spillestyrke. Hvis man ikke er god nok mere til at være i f.eks. klasse 2, så vil motivationen for at stille op ved et stævne være forsvundet, hvis man ikke kunne rykke ned.
Vi mener ikke, at det at man ikke har fået en præmie skal forhindre en spiller i at rykke en række op, hvor man styrkemæssigt hører til.
En ændring vil også kræve en manuel involvering, der ikke er nødvendig i dag.
Konklusion: Arbejdsgruppen finder ikke grundlag for at ændre det nuværende system, som fungerer tilfredsstillende og automatisk.

2. Forslaget om kun at vise de 10 øverste vil være ødelæggende for de mange måder, alle bruger ratinglisten på.
Vi tror, at meget få opfatter det som at blive hængt ud, når man kan se dem i den nederste ende af en ratingliste.
Hvis der tænkes på de nyere ungdomsspillere, så er tilbagemeldingen f.eks. fra mange pointstævnespillere, at de er glade for at se sig selv på listen.
I realiteten drejer det sig om at fortælle spillerne om ratinglisten. Det at man ligger i den nederste ende af listen er ikke kun, fordi man er dårlig, men også fordi man f.eks. ikke har spillet ret mange kampe. Man skal spille en del kampe, før man får spillet sig op på det ratingtal, ens styrke reelt berettiger til.
Konklusion: Arbejdsgruppen finder ikke, at forslaget skal imødekommes.

3. Via den årlige evaluering af ratinglisten har vi bl.a. fokuseret på Ratinggrænserne. Det er sket på baggrund af resultaterne fra mange af sæsonens stævner. Ved den næste evaluering vil vi også tage en vurdering med ud fra forslaget. Så kan vi få sammenlignet begge principper.

TTC
Arbejdsgruppens medlemmer ønskede status på sidste sæsons ønsker til forbedringer i TTC. Man kan ikke se af TTC at der er sket nogle af disse ændringer, ligesom der ikke er modtaget tilbagemelding på, hvorfor det evt. ikke kunne lade sig gøre.
Her er de gamle ønsker:
• Fornavne på spillerne i doublerækker.
• Der skal tages klubhensyn når der er 2-3 spillere i samme pulje, så at spillere fra samme klub så vidt muligt spiller først mod hinanden.
• Resultatliste fra rækker med 1 pulje svarende til resultatlisten 2 – flere puljer.
• Fanebladet med diverse udskrifter skal grupperes logisk, så at den ønskede udskrift er lettere at finde.
• Systemet skal skrive navne på dommere i cupkampe, ligesom i puljerne.
• Når der er 3 spillere i en pulje, så skal kampen mellem de to bedste spilles sidst (kan styres via ratingtallene).
• På fanebladet klubber: emailadresse på kasserer ønskes.
• De sidste svenske tekster skal oversættes, disse tekster må kunne søges frem.
• Koderne på rækkenavnene ønskes ændret til nogle mere sigende, så at man ikke selv skal ændre det manuelt
• På rækkefanebladet skal man kunne angive hvor mange spillere, der skal seedes i rækken, hvorefter systemet automatisk seeder de højest ratede spillere.
• Manual til opsætning af netværk med flere PC’ere.
• Log in på flere niveauer til klubportalen ønskes. Nogle skal kun kunne taste kampresultater ind, andre skal kun kunne løse licenser eller tilmelde spillere til stævner.

Herudover er der to mere:
• PDF virker ikke på ”Tilmeldingsliste for valgt klub”
• Top 12 – når 3 eller flere fra samme klub mødes i en pulje, så skal kampene mellem disse spilles først. Ligeledes skal det være muligt at fjerne en spiller fra en pulje efter at spilleren har spillet kampe.

Bordtennisportalen
GH viste lidt af bordtennisportalen, men det kunne kun blive en smagsprøve. Udgangspunktet for arbejdet er, at firmaet ConCor skal oversætte de nuværende løsninger til det nye system. Forbedringsønsker må så komme i næste ombæring.

GH sagde, at vi skulle holde mødet et par måneder tidligere fremover, så at forbedringsønsker kunne samles sammen, prioriteres og værdisættes -da alle ændringer fremover kommer til at koste penge!

Eventuelt
Et nyt møde om et par måneder kunne blive relevant – med det formål at drøfte evalueringsrapporten og få forevist den færdige bordtennisportal, klar til brug i den nye sæson. Det tager vi en mailrunde om senere.

På arbejdsgruppens vegne, Peter Tranto

Dato: 
08. September 2011
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
22 18 37 57
Kontaktperson e-mail: