Referat - 18.05.12

Kategori: 


Dagsorden DAG møde 18. maj 2012

Tilstede: Jens Gullberg (JG), Preben Søndergaard(PS), Per Maae (PM)
Næste møde: I forbindelse med opstartsmøder

AD1) Velkommen og præsentation:
AD2) Valg af referent og evt. mødeleder
JG valgt til referent
AD3) DAG’s vision statement
Der blev arbejdet med en vision statement. Et arbejde der fortsætter på næste møde.
Sæsonen 2011 – 2012 evaluering:
AD 4) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af brutto trup
Proceduren har fungeret. Overholdelse af deadlines er dog vigtig for proceduren fungerer til gavn for alle både påsætter og påsatte.
AD5) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af behov
DAG gennemgik kalender for sæsonen 2011/2012
HED: Der har været påsat dommere til alle kampe. Det skyldes bla. Den solide planlægning og stabile dommere.
DED: Samlinger forventes videreført samme antal hold
Øvrige DT: Informationer kom for sent. Deltagelse i Slutspil fungerede fint.
DM senior: OK. Middag stadig en udfordring tids- og indholdsmæssigt.
DM ungdom: Dommer begge dage en god ide.
Landskampe: Har fungeret ok. Afregningsprocedure kan variere meget fra land til land
Top 12 Ungdom: Så længe det ikke prioriteres højre er OD bedre end ingen dommere.
GP serie: Alt for mange borde på alt for lidt plads. Reglerne, der er aftalt mellem TU og DAG skal overholdes fra næste sæson.
Øvrige stævner: Regler aftalt med TU skal indskærpes overfor arrangører
Samarbejde med TU: skal formaliseres og være løbende hen over sæsonen.
AD 6) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af procedure
Nuværende procedure fortsættes og har fungeret fint i den forgangne sæson
AD7) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af økonomiske rammer
De nuværende økonomiske rammer har ikke givet anledning til bemærkninger
DAG har kun ros til overs for administrationen af afregning. Og ønsker den fortsat i næste sæson
AD 8) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
Dommer tøj: Der er ankommet nye dommertrøjer som er uddelt. Clipboards er ligeledes sammen med diverse øvrige materiel. PM er ansvarlig for administration af materiel.
AD 9) Påsætning af internationale dommere
• Fastlæggelse af procedure
På baggrund af erfaringerne fra denne sæson enedes DAG om, at PS udarbejder forslag til procedure for udvælgelse af nye internationale dommere.
• Fastlæggelse af brutto trup
Procedure har fungeret godt.
• Fastlæggelse af behov
Der er en igangværende dialog med Axel vedrørende Proceduren
• Fastlæggelse af økonomiske rammer
Nuværende system fastholdes og har fungeret godt i den forgangne sæson.
• Fastlæggelse af tekniske rammer – oversigt over meets
Har ikke vist sig som et behov i den forgangne sæson.
AD10) Udviklerordningen
DM har været et prioriteret område og ordningen har fungeret fint i den forgangne sæson.
AD 11) Dommermøder – Fastlæggelse af rammer, indhold og roller/ansvar
Fungerede godt, men tiden er moden til mere workshop prægede møder.
AD 12) Uddannelse af Dommere - Fastlæggelse af procedure/program, og roller/ansvar.
Der har været gennemført uddannelsesaktiviteter i forbindelse med opstartsmøderne. Disse var ok, men ønskes udbygget til næste år. Gerne med videomateriale.
Der har været gennemført succesfulde kursusaktiviteter for Færøerne i den forgangne sæson.
Tjele Efterskole har fået gennemført det vanlige kursus som en del af deres obligatoriske aktiviteter.
AD 13) Kommunikation – indad, udad, opad
Frekvens af nyhedsbrev er én for lav.
Internationale dommere SKAL fra næste sæson skrive dommerrapport. De for denne sæson indsendte har været fine. PS udarbejder forslag til skabelon til rapport.
Vi værdsætter dialogen og supporten med sekretariatet og informationsniveaet vedr. bestyrelsens arbejde er fint.
Sæsonen 2012 – 2013:
AD 14) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af brutto trup
• PS udsender mail til alle uge 21. med 14 dages svarfrist. Derefter 1. rykker med meddelelse om ingen svar er lig ikke dommer næste sæson.
• Dommerliste med billeder. Opdateres inden opstartsmøder (PS) og kopieres til udlevering på opstartsmøder (PM)
• Opdatering af hjemmeside: JGH gennemgår siden.
• Inaktive dommere, der ønsker at genindtræde undersøges af PS
• Brutto består truppen pt. af 30 dommere, der alle forventes at tage en sæson mere.
AD15) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af behov
HED: 9 hold (6 Sjælland 3 Fyn/Jylland) brug for 8 dommere på Sjælland i hver runde.
DED: Samlinger forventes videreført samme antal hold
Øvrige DT: Afklares med TU
DM senior: Stadig i OB
DM ungdom: Hillerød. Vi ønsker nuværende bemanding fortsat
Landskampe: Ingen information pt.
Kval Top12/Top 12 Ungdom: OD/ Der ønskes dommere om muligt til Top 12
GP serie: Behov fastlægges i samarbejde med TU. Reglerne, der er aftalt mellem TU og DAG skal overholdes fra næste sæson.
Øvrige stævner: Afklares med TU. (DGI stævner - OD?)
AD 16) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af procedure
• DAG udtager til DM og kval- og top 12
• PS påsætter øvrige dommere
• OD
AD 17) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af økonomiske rammer
Også næste sæson vil taksterne følge DBTU’s gældende regler
Afregningsprocedure forbliver uændret for næste sæson.
AD 18) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
Dommer tøj: Mulighed for supplering af nuværende beholdning undersøges.
Dommermapper: JGH og PM gennemgår mappe og opdaterer.
Andet materiel: Præsenteres ved opstartsmøder. PM ansvarlig for indkøb m.m.
AD 19) Udviklerordningen
Evalueret på opstartsmøderne: ikke aktuelt
Videreførelse: Det blev besluttet at alle dommere mindst én gang per sæson skal omfattes af ordningen.
AD 20) Dommermøder – Fastlæggelse af rammer, indhold og roller/ansvar
Øst mødet afholdes den 25. august i Gammelager 14, 2605 Brøndby.
Vest mødet afholdes den 26. august i Herning (samme sted som sidste år).
Samlet indbydelse udsendes primo august
Følgende nytteværdi forventes skabt af mødet: Et grundlag, der sikrer en professionel afvikling af den kommende sæson
Mødet har derfor følgende formål: At informere og forberede dommerne vedrørende den kommende sæson. Og orientere om kommende aktiviteter. Samt diskutere udvalgte vigtige områder inden for dommerområdet
DAG enedes om følgende foreløbig dagsorden for møderne for at opfylde mødets formål:
1) Velkommen og introduktion
2) Workshops om udvalgte emner (OD, Retningslinjer for disciplinærområdet, Fokusområder under kamp)
3) Kompetenceudviklings aktivitet
4) Påsætning af dommere – Information om behov og økonomi
5) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
6) Overdommere
7) Internationale dommere
8) Eventuelt
9) Afslutning og evaluering
AD 21) Påsætning af internationale dommere
• Fastlæggelse af procedure: JG opdaterer
• Modtagne invitationer: PS udsender
• Fastlæggelse af behov – der udsendes løbende relevante indbydelser. JG monitorerer ITTF’s hjemmeside og sender invitationer til PS, der udsender til dommere.
• Fastlæggelse af økonomiske rammer – Tilskuddet på 2x 500 kr. udløses ved deltagelse i hhv. DM senior og DMU .
AD 22) Uddannelse af Dommere - Fastlæggelse af program, og roller/ansvar
• Dommerkursus på Tjele Efterskole- Der forventes afholdt kursus igen i den kommende sæson. PS ansvarlig
• Dommerkursus på Sjælland efterår 12 og obligatorisk deltagelse i DMU. DAG ansvarlig for at identificere mulige deltagere. PS ansvarlig for kursus.
• Øvrige aktiviteter: PS ansvarlig for koordinering af henvendelser om uddannelsesbehov.
• Træningslejr før EM foretages af ETTU. Deltagelse bliver obligatorisk for nationale og WB dommere.
Overdommere:
AD 23 Roller og ansvar:
Det blev besluttet, at JG er overordnet ansvarlig for OD området.
PS påsætter i Vest og PM i Øst.
Der vil i den kommende sæson blive udarbejdet nye retningslinjer for OD, ny eksamen og forslag til politik for udvælgelse.
DAG vil i forbindelse med opstart af næste sæson gå i dialog med TU omkring påsætning af OD.
EM:
AD 24 Fastlæggelse af rammer:
Det er organisationen omkring EM, der fastlægger rammerne og betingelserne.
DAG ønsker aktivt at medvirke til afviklingen samt støtte diverse aktiviteter rundt om eventen så som dommerkursus og sociale begivenheder.
DAG er enig med organisationskomiteen om, at dette er en enestående mulighed for de nationale dommere for at deltage i en stor international begivenhed. Deltagelse er først og fremmest lig med en oplevelse for livet og en masse nyttig erfaring.
AD 25) Næste møde: Gerne 2 gange om året i forbindelse med event.
AD 26) Eventuelt, herunder evaluering af møde: rammer og proces ok.

Dato: 
24. May 2012
Forfatter: 
DAG
Kontaktperson: 
Preben Søndergaard
Kontaktperson tlf.: 
20 29 97 17
Kontaktperson e-mail: