Referat - 19.01.17

Kategori: 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 19. januar 2017 kl. 14.45 – ca. 20 i Brøndby

Til stede: Asger Rasmussen, Betina Koefoed, Bjarne Andersen, Mads Mikkelsen, Peter Sundbæk, Kurt Høholt Jensen (JBTU) og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Dagsorden:

1) Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde.

2) Det videre arbejde med de strategiske spor.

3) Team Danmark.

4) Damelandsholdets forberedelse til EM.

5) Opfølgning på lederseminaret i Odense.

6) Økonomiopfølgning og budget 2017.

7) Mødeplan 2017.

8) Eventuelt.

Peter S blev valgt som mødeleder og Peter B som referent.

Udviklingskonsulent i DBTU Poul Danborg orienterede bestyrelsen om uddannelsesudvalgets arbejde med at udvikle en ny struktur og materialer, og herunder baggrunden for hvorfor den ny struktur med fire trin ser ud som den gør, og hvad der mangler at blive gennemført i resten af året, og især i de kommende otte måneder. Det er planen, at klub- og BAT-træner kursus bliver afholdt efter den ny struktur den 21. oktober. 1-2-Træner og Diplomtræner uddannelsen er allerede udbudt efter den ny struktur. Der bliver travlt det næste halve år med at skrive materiale, lave videoer og uddanne 12 undervisere.

Peter S spurgte, om UDDU har medtænkt krav fra ITTF til uddannelserne, og Poul lovede at sikre dette. Indtrykket er, at med både DIF’s og DBTU’s egne krav, vil også kravene fra ITTF være dækket. Bjarne pointerede vigtigheden af arbejdet samt at budgettet bliver holdt.       

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Asger og Peter B planlægger at besøge B 75 og Vendia-hallen i første halvdel af februar mhp. at gennemgå forberedelserne af DM for senior den 3.-5. marts i hallen i Hjørring.   

Bestyrelsen gennemgik de indkomne høringssvar til udkastet til et nyt kommercielt direktiv, der skal erstatte reklameregulativet. Asger ændrer direktivet de steder, som bestyrelsen besluttede. Peter B fremsender den nyeste version af direktivet til Asger. Arne Madsen har foreslået nogle ændringer, så især ITTF’s og ETTU’s regler tilføjes direktivet, hvor det er relevant, som Peter B tilføjer inden udkastet sendes til Asger i uge 4.

Mads skriver til de personer, som deltog i det indledende møde om et nyt sponsorarbejde i Odense, for at høre om de er klar til at udvikle de koncepter, der skal diskuteres med bestyrelsen på et møde i Hjørring den 4. marts, dvs. under DM.

I løbet af den næste måned vil bannerreklamer bliver vist på en ny måde på www.dbtu.dk, og lige nu arbejder DBTU’s leverandør på at sælge flere reklamer og tilpasse hjemmesiden.  

2. Det videre arbejde med de strategiske spor.

Bestyrelsen diskuterede de fremsendte kommentarer fra DIF’s administration og chefgruppe, og besluttede at Bjarne forfatter nogle korte kommentarer, som Peter B sender til DIF senest mandag den 23.1. Bestyrelsen er enige i de kommentarer, der vedrører elite-sporet. DIF’s kommentarer vedrørende udbredelses-sporet stemmer meget godt overens med de synspunkter, der senest er kommet til udtryk på lederseminaret i Odense den 8. januar, og bestyrelsen vil derfor præcisere hvad den mener med sit forslag til dette strategiske spor, hvor det drejer sig om rekruttering af flere børn og unge til bordtennissporten.       

3. Team Danmark

Jens Meibom fra Team Danmark orienterede bestyrelsen om den lovgivning, retningslinjer og kriterier, der ligger til grund for samarbejdet med de i dag 24 idrætsforbund, som har en aftale med Team DK. DBTU har efter Jonathan Groths præstationer ved EM fortsat en aftale, og Team DK vil derfor støtte Jonathan som eliteatlet, landstræneren og formentlig også et par yngre herrespillere i 2017 og 2018. I midten af februar vil den fælles styregruppe mødes for at diskutere DBTU’s oplæg til en masterplan for 2017, herunder behovet for lejre, eksperter og tilhørende økonomi. DBTU er indstillet på at yde et relativt større økonomisk bidrag i 2017 og 2018 end i de tidligere år, og anerkender også, når økonomien er til det, at der er behov for en sportschef for at udvikle elitebordtennis yderligere. Fremover skal DBTU, ligesom andre brugere, betale for at anvende træningshallen i Brøndby. Bestyrelsen sagde tak for samarbejdet med Jens, og ønskede Jens held og lykke i det nye job som sportschef i Badminton Danmark. På styregruppemødet i februar deltager DBTU’s nye konsulent i Team DK Jesper Starcke sammen med Jens. 

4. Damelandsholdets forberedelse til EM

Betina orienterede om et skriftligt forslag, som træner Yu Han Chen og flere af de landsholdsaktuelle kvinder har skrevet. Bestyrelsen besluttede, at DBTU foreløbig støtter arbejdet frem mod EM i Luxembourg med 25.000 kr., og opfordrede kvinderne til selv at arbejde med at skaffe økonomiske ressourcer til EM-forberedelserne gennem crowdfunding og andet sponsorarbejde. Asger kontakter Christoffer for at aftale hvordan han og evt. andre kan støtte og styre arbejdet.

5. Opfølgning på lederseminaret i Odense

Bestyrelsen diskuterede de tilbagemeldinger, der kom på ledermødet i Odense den 8. januar, og næste gang skal det være mere tydeligt, hvilken slags møde der er tale om. Bestyrelsen ønsker at styrke dialogen med og mellem udvalg og lokalunioner. Mødet i januar er derfor tænkt som et dialogmøde, hvor der ikke nødvendigvis træffes beslutninger – det bliver der på årsmødet – og hvor lokalunioner, udvalg og bestyrelse har mulighed for at orientere hinanden og udveksle synspunkter.

Peter B vil fremover sikre, at der sendes en deltagerliste ud til deltagerne inden mødet, ligesom evt. skriftligt materiale så vidt muligt også sendes til deltagerne i forvejen. Mødet i januar bør ikke falde sammen med andre bordtennisarrangementer, hvis det er muligt, og skal derfor medtages i kalendergruppens koordinering. Næste ledermøde kan være lørdag den 20. januar 2018 i Odense. (Peter B: Der er stævner og lokale mesterskaber den 6. og 13. januar 2018 og en DT-runde den 20. januar.)  

6. Økonomiopfølgning og budget 2017

Peter B orienterede kort om de væsentligste afvigelser i den fremsendte økonomioversigt, og DBTU forventer et overskud i 2016 på ca. 200.000 kr., der især skyldes, at uddannelsesudvalget ikke har brugt hele ekstrabevillingen til udvikling af ny struktur og materialer i 2016, og i øvrigt har fået lov af DBTU og Team DK til at overføre den ubrugte del af bevillingen til 2017. Team DK støtter udviklingen at nyt materiale og struktur med ca. 130.000 kr. Endvidere har administrationen sparet på omkostningerne.

Budget 2017 blev diskuteret, og med de kendte indtægter og udgifter er der lavet et økonomioplæg som vi kan styre efter indtil endelig vedtagelse af et opdateret 2017 budget, når bl.a. støtten fra Team DK er kendt. Der vil ske ændringer i flere/alle delbudgetter, hvis støtten fra Team DK bliver lavere end forventet, og det ved vi først med sikkerhed i marts, når Team DK’s bestyrelse har behandlet direktionens indstilling for bordtennis.          

7. Mødeplan 2017

Bestyrelsen fastsatte datoer for de resterende møder inden årsmødet, jfr. nedenfor.

8. Eventuelt

Takstbladet skal revideres på næste bestyrelsesmøde i februar, ligesom bestyrelsen skal planlægge årsmødet den 10. juni i Brøndby.

Det blev aftalt, at Peter B skriver til DGI for at aftale et møde i foråret, hvor forhold af fælles interesse kan diskuteres, ligesom en opdateret samarbejdsaftale om bordtennisportalen kan underskrives.

Bestyrelsen havde modtaget en ansøgning fra fire elite-veteranspillere om støtte til et stævne i østen, som bestyrelsen desværre ikke har midler til at støtte. Spillerne opfordres til at søge andre sponsorer, ligesom DBTU anerkender veteranspillernes betydning for bordtennissporten og de opnåede resultater ved fx VM for veteraner. 

Kommende bestyrelsesmøder

Mandag den 20. februar kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Lørdag den 4. marts (DM senior) i Hjørring.

Torsdag den 23. marts kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Torsdag den 27. april kl. 14.45 – 201.15 i Brøndby.

Tirsdag den 23. maj kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Fredag den 9. juni i Brøndby før årsmødet.

Lørdag den 10. juni efter årsmødet.

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
07. February 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Bjarne Andersen
Kontaktperson tlf.: 
21 49 68 16
Kontaktperson e-mail: