Referat - 19.11.20

Kategori: 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 19. november kl. 19.00 – 21.00 Mødet afholdes som Teams møde.

Mødeleder er Klaus Dam

 1. Opfølgning på sidste møde. (KD)
 2. Økonomiopfølgning pr. 31. oktober 2020. Det tilstræbes at der kan udsendes en opdateret rapport onsdag den 18/11. (AM)
 3. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)
 4. Behandling af budget 2021. (AM)
 5. Status på arbejdet med DIF strategiaftale 2022 – 2025. (BK,BH)
 6. Drøftelse af muligt fundraising initiativ. (PS)
 7. Orientering fra direktøren. (ML)
 8. Governance vedr. endelig sammensætning af ledergruppe (KD)
 9. Orientering om status på igangværende strategiaftale forud for møde med DIF den 30/11 (BK)
 10. Oprettelse af en faggruppe bestående af frivillige på uddannelsesområdet (BH)
 11. Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.11.20

Deltagere: Anders, Klaus, Betina K, Betina H, Torben, Peter og Ahn.

Mødeleder: Klaus Dam

 

 1. Opfølgning på sidste møde. (KD)

Martin følger op på ny licens løsning, som ikke er på plads endnu.

Punktet Governance blev ikke nået på budgetseminaret. Punktet blev kort drøftet på dette møde.

Referatet blev godkendt.

 

 1. Økonomiopfølgning pr. 31. oktober 2020. Det tilstræbes at der kan udsendes en opdateret rapport onsdag den 18/11. (AM). Anders og Martin har haft kort evalueringsmøde med IKC i forhold til BTDK’ ønsker til justeringer i IKC’ leverance. BTDK og IKC fortsætter den videre dialog.

Anders redegjorde for BTDK’ økonomi pr. 31.10.20. Bestyrelsen ønsker at få et retvisende billede af årets afslutning. Der mangler de sidste korrektioner i årets resultat, men forventningen er, at resultatet viser et overskud i 2020 som konsekvens af færre gennemførte aktiviteter. Resultatet øger rådighedsbeløbet på budget 21’.

 

 1. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

PS: Nordjylland er glædeligt allerede tilbage i turneringen igen efter regeringens ophævelse af Corona-restriktionerne. BTDK har den 30.10.20 ansøgt ETTU om Veteran EM 2023. Siden er det meddelt, at Veteran VM i 2022 er flyttet til 2023, vi har endnu ikke fået information om, hvilken betydning det får for Veteran EM. Flyttes det evt. til 2024?

BK: Vi har status-møde med DIF den 30.11.20 om den nuværende strategiaftale. Denne gang indeholder DIF skabelonen ikke en rød, gul, grøn vurdering. Vi skal fortsat gøre rede for gennemførte og ikke gennemførte aktiviteter, samt hvad vores plan er for 2021.

BK er valgt til ETTU’ ligestillings komite, hvor der allerede er rigtig godt gang i arbejdet og mailkorrespondancen.

AM: Til foråret er der formandsvalg til DIF’ bestyrelse, da nuværende formand Niels Nygaard ikke er på valg, fordi han allerede har siddet i tre formandsperioder, hvilket er det maksimale antal år.

Pga. Corona har vi ikke fået fulgt op på dialogen med DGI.

KD: Har møder med medalje-leverandører i den kommende periode i samarbejde med Lars Høgsberg.  

TP: Den videre dialog med CBS om samarbejde om ”Bordtennis som sundhedsfremmende sport” er udsat til januar. Der er gode lokale erfaringer med 60+ rekruttering i Faaborg og fra et sundhedsfremmende forsøg i Aabenraa Kommune, hvor en demens koordinator har afprøvet bordtennis som aktivitet for plejehjemsbeboere og borgere på daghjem. Demens Koordinatoren melder om god effekt hos de ældre i form af bedre humør og øget livsglæde.

BH: Har haft møde med dommergruppen om Corona-situationen. Derudover er der kommet en henvendelse til Martin om hjælp til afregningsopgave. Der gives svar snarest.

Ahn: Havde ikke noget at meddele.

 

 1. Behandling af budget 2021. (AM)

Anders konstaterede, at der har været en god budgetproces i Ledergruppen med en god og brugbar drøftelse af prioriteringer og behov i 2021 i Ledergruppen. Disse ønsker og prioriteringer har været udgangspunktet for økonomigruppens videre arbejde med budget 2021. Budgetudkastet har efterfølgende været til kommentering i Ledergruppen, hvor der overordnet set var opbakning. Enkelte justeringer gøres færdig i den kommende uge, når vi ved relativt præcist, hvor stort overskuddet i 2020 forventes at blive. Anders gør budgettet klart i den kommende uge med sparring fra Klaus.

 

 1. Status på arbejdet med DIF strategiaftale 2022 – 2025. (AM)

Vi er nu godt i gang med at overføre essensen af ”Vækststrategi 2025” til DIF-skabelonen for strategiaftale for 2022-25, som skal afleveres den 1.dec. Det er få justeringer og præciseringer, som Martin lægger ind i oplægget inden sidste møde i styregruppen den 26.11.20.

 1. Drøftelse af muligt fundraising initiativ. (PS)

Vi havde ikke tilstrækkelig med tid til at kunne fordybe os i emnet, der anses for vigtigt. Peter laver et skriftligt oplæg til bestyrelsen som oplæg til dialog forud for næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Orientering fra direktøren. (ML)

Emnet frivillig vs ansatte og hvordan BTDK kan lykkes med at både frivillige og ansatte kan blomstre i den nye struktur blev kort rammesat. Der kunne være behov for en grundig drøftelse af dette tema, derfor fik Martin bestyrelsens opbakning til at udarbejde en analyse af frivillig/ansatte temaet, samt hvordan en model kan tilvejebringes, der både kan give plads til, at frivillige og ansatte kan bidrage til BTDK’ fremtid. 

 

 1. Governance vedr. endelig sammensætning af ledergruppe (KD)

Det er intentionen i BTDK’ struktur, at der ikke sidder lønnede medarbejdere i Ledergruppen, da det ikke er good Governance at have ansatte i et politisk organ, der er med til at lægge budget og prioriteringer for BTDK’ udvikling. Det er bestyrelsens intention, at der samtidig er en overgangsordning, så der er tid til at finde flere nye personer i de regionale enheder, så der ikke er overlap mellem ansatte og deltagerne i Ledergruppen fra 2022.

 

 1. Orientering om status på igangværende strategiaftale forud for møde med DIF den 30/11 (BK)

Betina gennemgik status på igangværende strategiaftale under punkt 3.

 

 1. Oprettelse af en faggruppe bestående af frivillige på uddannelsesområdet (BH)

Betina H ønskede, at der etableres en uddannelses-faggruppe, der understøtter administrationen i diverse driftsopgaver, så fx de nuværende uddannelsesaktiviteter kvalitetssikres.

Betina H og Martin drøfter i nærmeste fremtid, hvordan det kan foregå i praksis.

 

 1. Evt. Der var ingen yderligere punkter.

 

Dato: 
16. December 2020
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999