Referat - 20.02.17

Kategori: 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 20. februar 2017 kl. 14.45 – 20 i Brøndby

Til stede: Asger Rasmussen, Mads Mikkelsen, Peter Sundbæk, Peter Stilling (ØBTU) og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Bjarne Andersen og Betina Kofoed.

Dagsorden:

1) Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

2) Udfyldelse af skabelon vedr. strategiaftale med DIF

3) Damelandsholdets forberedelse til EM

4) Lejre v/ Peter Stilling

5) Takstblad og prioriteringsliste

6) Forberedelse af årsmødet, herunder

- hvem genopstiller til bestyrelse og udvalg 

- skal alle udvalg bestå

- skal TU overtage ansvaret for takstblad og prioriteringsliste

7) Økonomiopfølgning

8) Eventuelt, herunder personsag og Ungdoms DM

Asger blev valgt som mødeleder og Peter B som referent.

 

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen vurderer, at B 75 har styr på planlægningen af DM i Hjørring den 3.-5. marts, selv om det ville være godt, hvis det nye røde gulv blev leveret før den 1. marts.  

Bestyrelsen vedtog, at deres forretningsorden, det kommercielle direktiv og tilsvarende dokumenter ikke behøver at være underskrevet af alle i bestyrelsen, når blot det fremgår, at de er vedtaget af bestyrelsen på en given dato. Peter B ændrer det på hjemmesiden.

Mads fortalte, at foreløbig har Anders Mølgaard, Lars Høgsberg, Jens Beerman og Michael Andersen meldt positivt tilbage, at de vil arbejde videre med et/flere af de 13 områder, som blev skitseret på sponsorgruppens første møde i Odense den 13. december. Ovennævnte bortset fra Jens Beerman, der er forhindret fredag og lørdag, planlægger at deltage i et møde fredag aften under DM, hvor nogle af skitserne skal uddybes og diskuteres med bestyrelsen, og efterfølgende præciseres og aftales inden årsmødet. Mads kontakter snarest de øvrige i gruppen for at høre, om de vil deltage i arbejdet med at skaffe flere eksterne indtægter til DBTU.

2. Udfyldelse af skabelon vedr. strategiaftale med DIF

Bestyrelsen besluttede, at den opstiller de mål, som fremgår af det godkendte oplæg til DIF og DBTUs egne visioner. Herefter vil bestyrelsen på et arbejdsmøde i marts/april sammen med relevante udvalgsrepræsentanter, lokalunionerne og relevante ansatte samt eventuelt DIFs konsulent udfylde de indsatser, der skal gennemføres for at nå målene i 2018-2021. Endelig vil bestyrelsen sammen med DIFs konsulent og sekretariatslederen i april (evt. på mødet den 27.4.) udfylde den økonomiske ramme, som oplæg til strategiaftale med DIF skal indeholde. DBTU planlægger at sende oplæg til ny aftale til DIF den 25. maj, og DIF skal have modtaget oplægget inden den 1. juni.

3. Damelandsholdets forberedelse til EM

Der afholdes en træningslejr for damerne inden EM-kvalifikationskampene i Bosnien-Hercegovina, hvor Yu Han er træner. Bestyrelsen har bevilget 25.000 kr. til den ekstra kvalifikationsrunde, og hvis damerne ikke kvalificerer sig til at spille i Challenge Division ved EM, vil elitekoordinatoren aftale med damelandsholdet om det giver mere mening, at de deltager i internationalt stævne(r), fx i Finland.    

4. Lejre v/ Peter Stilling, ØBTU

Peter Stilling bad om, at DBTUs bestyrelse også svarer på et brev, der er sendt fra en forælder til ØBTU og DBTU vedrørende problemer med tilmelding til en klubs træningslejr i juleferien. Peter B svarer på bestyrelsens vegne, at DBTU ikke arrangerer lejre med fri tilmelding, og at DBTU ikke blander sig i hvordan klubber/lokalunioner arrangerer lejre.

5. Takstblad og prioriteringsliste

Bestyrelsen behandlede et forslag fra TU og besluttede, at TU overtager det indledende arbejde med opdatering af takstblad og prioriteringsliste, som derefter sendes i høring i relevante udvalg før det skal godkendes af bestyrelsen inden det træder i kraft før sæsonstart. Bestyrelsen synes i øvrigt, at kampflytningsgebyret med fordel kan gradueres, så det ikke koster det samme i alle rækker at flytte en kamp. Peter B fremsender takstblad og bestyrelsens tidligere oplæg til prioriteringsliste til TU, som tilretter hvor de mener der er behov for det, inden de sender dem til bestyrelsen til godkendelse.

6. Forberedelse af årsmødet

Bestyrelsen opfordrer alle udvalg til at sikre sig, at de har kompetente og aktive medlemmer på alle pladser, og at de kontakter bestyrelsen, hvis de har behov for sparring og støtte til at rekruttere nye udvalgsmedlemmer.   

7. Økonomiopfølgning

Peter B kommenterede kort den seneste økonomirapport, og bestyrelsen godkendte en merbevilling til Eliteområdet på 25.000 kr., jfr. tidligere referat, til damernes ekstra kvalifikationsrunde til EM. Endvidere indeholder et nyt udkast til budget for 2017 et nu yderligere reduceret tilskud fra Team DK, der efter styregruppemødet med Team DK den 20. februar forventes at blive 502.000 kr. Team DKs bestyrelse har møde den 27. februar, hvor støtten for 2017 forventes godkendt. Peter B tilretter budgettet for 2017, når revisor har været på besøg i marts/april.

8. Eventuelt

Peter B gennemgik kort de fremsendte estimater fra Concor på ændringer i portalen, som er ønsket af portalgruppen, bestyrelsen, uddannelses- og turneringsudvalg. Peter B sender et revideret overslag til Mads efter bestyrelsesmødet, der afspejler bestyrelsens prioriteringer af de forskellige ændringer, hvorefter de vedtagne ændringer kan bestilles hos Concor, så de kan træde i kraft fra den ny sæson.            

Bestyrelsen godkendte DIFs og Team DKs nye spillepolitik (mod ludomani), og politikken lægges på DBTUs hjemmeside.

Peter Sundbæk foreslog, at han eller Betina Koefoed retter henvendelse til Parasport for at drøfte et udvidet samarbejde, fx om et evt. kommende VM i Vejle, og at dette samarbejde forankres i den internationale arbejdsgruppe.

Peter B orienterede kort om en personsag, der herefter betragtes som afsluttet.

Ledermødet i Odense bliver lørdag den 20. januar 2018, hvor flest mulige ledere skønnes at kunne deltage.

Peter B kontakter Concor vedrørende en konkret og stødende reklame på portalen, og skriver et kort svar til Kim fra TU vedrørende denne type af reklamer på portalen.

Asger svarer på en henvendelse fra Hvidovre, Hillerød, Silkeborg og Viby vedr. prioriteringslisten og takstbladet.

Peter B oplyste, at man nu også kan betale med MobilePay på portalen.

Bestyrelsen behandlede en ansøgning fra Silkeborg BTK, og opfordrer klubben til at søge DM for ungdom den 12.-13. maj 2018. Samtidig opfordrer bestyrelsen ØBTU til at søge om Top 12 for ungdom den 27.-28. januar 2018.

Kommende bestyrelsesmøder

Lørdag den 4. marts kl. 9.30 (DM senior) i Hjørring.

Torsdag den 23. marts kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Torsdag den 27. april kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Tirsdag den 23. maj kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Fredag den 9. juni i Brøndby før årsmødet.

Lørdag den 10. juni efter årsmødet.

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
01. March 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Asger Rasmussen
Kontaktperson tlf.: 
51 67 12 23
Kontaktperson e-mail: