Referat - 24.06.19

Kategori: 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. juni kl. 18:30. Mødet afholdtes i IH, Brøndby.

Til stede: Betina Koefoed, Torben Pedersen, Anders Mølgaard (referent), Lars Høgsberg, Nick Ilsø og Klaus Dam. Afbud fra Peter Sundbæk og Peter Carstensen (suppleant)

Anders blev valgt som mødeleder og referent. Lars Høgsberg til skribent på kort nyhed til hjemmeside. Betina valgt til mødeleder på næste bestyrelsesmøde.

  1. Opfølgning på sidste møde. Referat fra sidste møde er indsat som bilag.

I forhold til afvigelsesforklaringen (pkt. 1 i referat) havde Anders ikke yderligere materiale fra sekretariatet. Det må indtil videre være tilstrækkeligt, da der vil blive nedsat et økonomiudvalg i bestyrelsen til at varetage opgaven med sparring/styring med sekretariatet omkring økonomi.

Ellers ikke yderligere kommentarer.

  1. Behandling af BTDK fremdriftsplan, oplæg medsendt som bilag.

Indledningsvist kunne bestyrelsen med glæde og tilfredshed konstatere at DIF med en bevilling fra Initiativpuljen har givet mulighed for at bestyrelsen kan tilknytte Martin Lundkvist som implementeringskonsulent i den første fase samt givet mulighed for at vi kan gennemføre en række møde og tiltag i forhold til at få den nye struktur etableret.

Den fremsendte fremdriftsplan blev herefter behandlet i kronologisk form. Der var generelt opbakning til tidsplanen, som forekommer både realistisk og formålstjenlig.

I forhold til faggrupperne blev der diskuteret om hvorvidt det vil blive nødvendigt med en form for graduering af faggruppernes engagement i ledergruppen. Nogle faggrupper ønsker reelt måske ikke et engagement i den generelle ledelse af BTDK, men blot en specialist rolle og muligvis kun kortvarigt. Der vil også være behov for at flytte opgaver fra en gruppe til en anden og fra tid til anden nedsætte en faggruppe som i form minder om de tidligere arbejdsgrupper. Der er ligeledes den demokratiske vinkel, som blev berørt på Årsmødet omkring faggruppernes relativt store stemmemæssige tyngde i ledergruppen sammen med det faktum at bestyrelsen formelt har stor indflydelse på faggruppernes sammensætning.

I respekt for det vedtagne og vores love, blev det besluttet af bestyrelsen ikke rører ved faggruppernes tilknytning til og rolle i ledergruppen, men at dette med en vis sandsynlighed vil skulle revideres på næste Årsmøde beroende på de erfaringer, vi får hen ad vejen.

I forhold til beskrivelserne af de enkelte faggruppers konkrete opgaver, kompetenceforhold og snitflade til øvrige aktører i DBTK udestår stadig meget. Alle var enige om at det er vigtigt at få det beskrevet yderligere inden arbejdet med at besætte faggrupperne kan starte for alvor.

I forhold til de regionale vækstteam gik debatten primært om inddelingen af regioner på Sjælland. Det virker ikke som den optimale løsning med kun 2 regioner. Forskellige alternativer blev drøftet og en løsning med både 3 og 4 regioner var på bordet. De involverede klubber i de kommende regioner har givet også selv synspunkter hertil. Der er to lidt modsatrettede forhold, nemlig ønsket om så stor grad af nærhed som muligt, hvilket taler for mindre regioner og ønsket om tilstedeværelse af stærke klubber, hvilket kan tale for lidt større regioner. 

Bestyrelsen bemyndigede Anders til at videreformidle synspunkterne til Martin Lundkvist på førstkommende arbejdsmøde, som så vil indarbejde dem i det videre forløb.

I forhold til rekruttering af kommende direktør for BTDK blev der nedsat en gruppe bestående af Betina, Klaus og Anders, som arbejder videre med stillings- og kandidatbeskrivelse med henblik på at stillingen kan opslås i anden halvdel af juli.

  1. Fordeling af kontaktroller til Regionale Udviklings Team og Faggrupper samt øvrige ansvarsfordelinger.

Bestyrelsen valgte at udsætte dette punkt til mødet den 18. august.

  1. Opfølgning på spor 1 og 2 – herunder feedback fra Betina og PC fra mødet tidligere på dagen.

Betina gav en orientering om det afholdte evalueringsmøde med DIF tidligere på dagen. Evaluering af strategiaftalens elementer består overordnet set af en grøn, gul eller rød markering af de enkelte indsatsområder. Der er hos både DIF og os selv en overvejende opfattelse af at vores indsatser er grønne og kun få er gule. Generelt er tilbagemeldingen fra vores DIF-konsulent meget positiv i forhold til vores arbejde med strategi aftalens indhold. Det gælder både det arbejde som udføres af vores ansatte og den politiske opbakning, som kommer fra bestyrelsen. 

Det er selvfølgelig en tilbagemelding, som bestyrelsen noterer sig med tilfredshed. Vi er imidlertid også opmærksomme på at der stadig er områder, hvor vi er et stykke vej fra at være i mål med resultaterne. Ambitionen er at vi med den nye struktur kan understøtte strategi aftalens mål og indsatser på en langt mere effektfuld måde.

  1. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen. Denne er fra før reform og der er behov for en revision. Forretningsorden medsendt som bilag.

Bestyrelsen valgte at udsætte dette punkt. Nick og Anders fik til opgave at arbejde med et udkast til ny forretningsorden uden at der blev sat deadline punkt.

  1. Fastlæggelse af mødeplan for perioden frem til Årsmødet 2020. Udkast er medsendt som bilag.

Det fremsendte udkast blev vedtaget med få ændringer. I forhold til møde enten 25. januar 2020 eller 1. februar 2020, blev det besluttet at 25. januar i forbindelse med Top12 i Hillerød har 1. prioritet.

  1. Orientering fra sekretariatslederen.

Orientering fra Peter Busck blev gennemgået og taget til efterretning. Anders giver tilbagemelding til Peter omkring punkter, hvor der er behov herfor.

  1. Evt.

Intet at berette.

Kommende bestyrelsesmøder:
Søndag den 18. august kl. 10.00 i Vejle.
Tirsdag den 24. september 18.30 (Skype)
Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00 i IH.
Fredag den 15. november kl. 17.00 i Odense.
Tirsdag den 10. december kl. 18.30 (Skype)
Lørdag den 25. januar kl. 10.00 i Hillerød.
Lørdag den 29. februar i Odense (DM)
Fredag den 20. marts kl. 17.00 i Odense.
Tirsdag den 21. april kl. 18.30 (Skype)
Tirsdag den 19. maj kl. 17.00 i IH.
Fredag den 5. juni kl. 17.00 i Horsens.

Referent (7. juli 2019)
Anders Mølgaard

Dato: 
05. August 2019
Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: