Referat - 25/26.08.12

Kategori: 


Referat dommermøde august 2012

Tilstede: Jens Gullberg(JG), Per Maae (PM), Preben Søndergaard(PS), Aksel Beckmann , Flemming Andreasen, Jesper Jørgensen , Jørgen Schultz , Kenneth Pedersen , Louise Andressen, Mark Beckmann, Olav Lage, Søren Engers Pedersen, Allan Sørensen, Tommy Troelsen, Jens Vad, Thomas Idskov, Tommy Troelsen, Lennart Lundquist, Flemming Larsen, Jasim Saih, Kristian Petersen

Afbud: Dorte Kronsell (DK), Troels Ladefoged, Niels Erik Kvist, Flemming Vitved, Finn Jensen, Johnny Christensen, Eigil Sørensen,
Næste møde: ved opstart af sæson 2013/2014

AD1) Velkommen og præsentation:
PS bød velkommen og takkede for det fine fremmøde.

JG gennemgik Formål og dagsordenen.

AD2) Workshop om udvalgte emner
På baggrund af de gennemførte workshops om hhv. brugen af disciplinærbestemmelserne og fokus områder før og under afvikling af kampen blev følgende besluttet:

Disciplinærbestemmelser:
• Sprogbrug er vigtigt at det når det ikke er så kønt er rettet mod sig selv. Sætter det spillere, modstandere, publikum eller spillet i miskredit skal der gribes ind. Er lydniveauet så højt så det er generende for modstander, tilskuere og dommer skal der gribes ind så det dæmpes.

• Vi mener der skal være fokus på at tjoe mod modstanderen og det skal IKKE tolereres.

• Kast med eget bat op i luften, kan accepteres, hvis det ikke foregår med fare for materiellet (inde over bordet) eller potentielt kan udsætte andre for fare hvis kastet kommer ud af kontrol (pga. højden det kastes op.)

Disciplinærbestemmelserne er ikke en facitliste men en tydelig vejledning. Husk reglerne indeholder mulighed for at give en henstilling inden der gives en advarsel.

Vi indstiller til en ændring af procedure vedr. indberetninger således, at det sikres, at den indberettende dommer og andre berørte parter høres hvis dommerens indstillings ændres af disciplinærudvalget.

Vi indstiller også, at en dommer, der indberetter underrettes når behandlingen er afsluttet.

Det skal skrives ind i Turneringsreglementet, at det er dommerens afgørelse i forbindelse med coachenes placering. Placeringen skal altid være sådan, at dommeren kan se dem og dermed sikre overholdelse af reglen om ingen coaching under kamp.

Fokusområder før og under afvikling:
Tidstræk - specielt at skubbe bolden ned til banderne og tage ekstra tid mellem sættene
Hurtigt tilbage til bordet. Tommelfingerregel tæl til 8.

Sikre at afviklingen bliver med en ensartet linje, der er tilpasset situationen.

Der er enighed om, at der næste sæson skal være fokus på serven. Det kan være endog meget svært at se, hvis bolden skjules med skulderen. Har man en formodning kan der gives en warning.
Vær opmærksom på om bolden fosøges skjult med fingrene og ikke ligger på flad hånd og om fingrene eller hånden bruges til at sætte skru i bolden
En tommelfingerregel omkring bolden skal kastes lodret op er, hvis bolden kastes op i minimum hovedhøjde på serveren må den formodes at være i orden.
Det er vigtigt tidligt i kampen at gribe ind, hvis man oplever ulovlig serv! Brug henstillingen aktivt tidligt i kampen.
DAG udarbejder passende kommunikation til organisationen så den kommendes sæsons fokusområder både med hensyn til disciplinærbestemmelser og afvikling af kamp bliver kendte i organisationen.

AD3) Kompetenceudvikling
Forskellige situationer ved serv blev fremvist og diskutteret.
Resultatet af diskussionen findes under ovenstående afsnit om fokusområder under afvikling af kampen
Nyttig og lærerige eksempler. Som der gerne ses flere af til næste opstartsmøde.
Sæsonen 2011 – 2012:

AD 4) Påsætning af dommere - Information om behov og økonomi
Der var inden møderne udsendt bilagsmateriale. PS informerede om, at der i den kommende sæson er 9 hold og der forventes 8 hold i sæsonen 2013-2014. Der afvikles i lighed med sidste år damesamlinger med én påsat OD

AD5) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
JG orienterede om, at der er bestilt dommertøj til supplering gennem sekretariatet hos Stiga. Vi ser med spænding frem til leveringen.

Der var enighed om man bør arbejde for en harmonisering af påklædningen i forhold til de fleste øvrige europæiske lande. Det vil sige: Blå Jakke, Lyseblå skjorte, slips eller tørklæde, Kaki eller sand bukser, sorte strømper og sorte sko. DAG vil undersøge muligheden og udarbejde en plan til gradvis overgang under hensyntagen til evt. krav fra sponsorer.

Hjemmesiden er nu opdateret inkl. Dommerhåndbogen, der blev uddelt på mødet.
Alle bedes orientere sig på hjemmeside.

PM uddelte dommerlister, LARC liste 33b, Dommerhåndbog, Disciplinærbestemmelser m.m.
PM uddelte supplerende eller manglende materiel til de tilstedeværende.

Den nye Time Out stander blev uddelt. Den bedes benyttet i forbindelse med kampe i den kommende sæson.

PS gennemgik tendenser og konklusioner fra sidste sæsons gennemførte udviklinger.

Alle tre udviklere fortsætter også næste sæson.

AD 6) Overdommere
JG orienterede om, at DAG vil i den kommende sæson udarbejde en udviklerordning for overdommere, der vil blive introduceret ved sæsonopstart 2012/2013. Der vil også blive udarbejdet en udvælgelsespolitik for overdommere, der præsenteres ved opstart af sæsonen 2012/2013. Samt en Overdommerhåndbog. PM og JG vil være ansvarlige for udarbejdelsen og enkelte OD’ere vil blive inddraget undervejs.
Der vil ikke blive gennemført OD eksamen før den nye eksamen foreligger.
Appendiks i Dommerhåndbogen vedrørende Overdommere er blevet grundigt revideret.
Alle OD’ere bedes derfor læse det reviderede appendiks.

AD7) Internationale dommere
PS orienterede om procedure for udsendelse af invitationer. Dommerne vil blive bedt om at afgive ønsker om deltagelse til europæiske stævner og til internationale mesterskaber. Invitationerne til de enkelte stævner vil blive sendt til de to øverste på listen for de enkelte stævner. Og skulle de ikke ønske at deltage vil invitationerne blive sendt til videre til de næste på listen.

Invitationer uden for Europa vil ikke blive sendt ud. I stedet opfordres dommerne til at orientere sig på ITTF’s hjemmeside under fanen URC.

Der vil stadigt blive ydet et samlet årligt tilskud på 1.000 kr. For at være tilskudsberettiget skal de internationale dommere have dømt 5 kampe i Stiga divisionen i den forgangne sæson. Tilskuddet vil fra næste sæson blive gjort afhængig af deltagelse i DM Senior og DM Ungdom. Deltagelse i ét mesterskabe vil gøre en tilskudsberettiget til 500 kr. Deltagelse i to mesterskaber vil gøre en tilskudsberettiget til 1.000 kr. Kravet om at dømme minimum 5 kampe vil blive opretholdt.

Det er vigtigt, at alle dommere, der deltager i stævner i udlandet husker at sende et kort indlæg til DBTU’s hjemmeside, der beskriver oplevelsen. Er man to afsted er det fint med ét indlæg tilsammen. Indlægget sendes, senest 10 dage efter hjemkomst, til PS, der sørger for det kommer på hjemmesiden.

JG gjorde opmærksom på der er kommet ændringer fra ITTF. Man kan orientere sig på ITTF’s hjemmeside. Ændringer vedrører primært afvikling af mesterskaber.

AD 8) Eventuelt
PS orienterede om samarbejdet med Tjele Efterskole og understregede at samarbejdet er udgiftsneutralt for DAG. Uddannelsen gennemføres ikke for DBTU’s skyld, men udelukkende som en del af efterskolens aktiviteter.
DAG ønsker afholdt dommerkursus på Sjælland i den kommende sæson og opfordrede deltagerne med at være behjælpelig med at finde deltagere til det kommende kursus.
JG undersøger mulighed for danske dommere kan få nogle fribilletter til lørdag/søndag ud over til sig selv. Det er jo trods alt sjovere med fyldt hal en langt imellem tilskuerne.
JG orienterede om, at ca. 40 udenlandske og 16 danske dommere er udtaget til EM

AD 9) Evaluering og Afslutning
Der var bred enighed om, at den ændrede form var den rigtige vej at gå. DAG vil til næste møde videreudvikle formen så der bliver mulighed for yderligere inddragelse og kompetenceudvikling med tilhørende diskussioner.

BILAG
Opstartsmøder 25. og 26. august - Bilag
Dagsordenens punkt 4 - Påsætning af dommere – Information om behov og økonomi:
 Der er i dag 31 aktive dommere
 Der er 13 Internationale dommere, heraf 5 BB dommere
 Der er udsendt skema vedr. ønsker til påsætning
o Sidste frist for svar er:
 Dommerlisten er opdateret og lægges ud på hjemmesiden
 Dokumenter og information på hjemmesiden (love, regler etc . ) er opdateret.
 Det blev besluttet at videreføre udviklerordningen så alle dommere mindst én gang per sæson skal omfattes af ordningen.
 Følgende takster er gældende for sæsonen 2012 – 2013:
o Holdkamp: 200 kr.
o Overdommer under 5 timer = 200 kr.
o Overdommer over 5 timer = 400 kr.
o Diæter: Er man afsted totalt mere end 5 timer: 60 kr. udokumenteret.
 Følgende takster for refusion af kørselsudgifter er gældende for sæsonen 2012 – 2013:
kørsel i egen bil pr km: 1 person = 1,90, 2 personer = 2,73kr, 3 personer = 3,56kr
 Afregningsprocedure forbliver uændret for næste sæson.
Information om behov for næste sæson:
DED: Samlinger forventes videreført samme antal hold
Øvrige DT: Afklares med TU
DM senior: Stadig i OB
DM ungdom: Hillerød. Nuværende bemanding fortsat
Landskampe: Ingen information pt.
Kval Top12/Top 12 Ungdom: OD, der påsættes af DAG. Top12 Ungdom bliver i team Nørreå
GP serie: Behov fastlægges i samarbejde med TU.
Øvrige stævner: TU har afgivet ønsker.
Påsætning af dommere – Fastlæggelse af procedure
 DAG udtager til DM og kval- og top 12
 PS påsætter øvrige dommere
We create the feeling of excitement
3
Dagsordenen punkt 5 - Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
Dommer tøj: Der er bestilt nye T-shirts hos Stiga.
Dommermapper: Opdateres inden sæsonopstart til egen download.
Andet materiel: Præsenteres ved opstartsmøder.
Dagsordenens punkt 6- Overdommer
 JG er overordnet ansvarlig for OD området.
 PS påsætter i Vest
 PM påsætter i Øst.
 Der vil inden Nytår blive udarbejdet nye retningslinjer for OD,
 Der vil blive udviklet ny eksamen inden Nytår
 Der vil ikke blive afviklet eksamener før den nye eksamen er udviklet
 Der vil blive udarbejdet politik for udvælgelse med virkning fra næste sæson.
 Der vil med udgangspunkt i ovenstående blive iværksat udviklerordning fra næste sæson
 DAG er i dialog med TU omkring påsætning af OD og krav til OD.
Dagsordenens punkt 7 - Påsætning af internationale dommere
 Modtagne invitationer: PS udsender løbende relevante indbydelser
 Tilskuddet på 2x 500 kr. udløses ved deltagelse i hhv. DM senior og DMU
Dagsordenens punkt 8 – Eventuelt
Uddannelse af Dommere:
Dommerkursus på Tjele Efterskole- Der forventes afholdt kursus igen i den kommende sæson. Dommerkursus på Sjælland efterår 12 og obligatorisk deltagelse i DMU.

Dato: 
07. September 2012
Forfatter: 
DAG
Kontaktperson: 
Preben Søndergaard
Kontaktperson tlf.: 
20 29 97 17
Kontaktperson e-mail: