Referat - 27.05.13

Dagsorden og referat
Dagsorden til gruppens årlige mød mandag den 27. maj 2013. Mødet holdes på DBTU’s kontor med start kl. 17.00. Mødetid 17.00 – 19.30. Spisning efter mødet.

Deltagere: Gert Jørgensen (GJ), Søren Hansen (SH), Preben Larsen (PL), Gitte Hvid (GH), Peter Tranto (PT), Mads Mikkelsen (MM) og Mette Bastrup (MB).

Dagsorden
1. Drøftelse af Gerts vurdering af ratingsystemet og beslutning omkring de ændringer, som evalueringen resultater i
2. Gennemgang af de paragraffer, som kræver ændringer i reglementet.
3. TTC, ønsker til ændringer, både de tidligere, der endnu ikke er ændret og nye ændringsønsker. Modsat portalen koster ændringerne ikke noget, men er en del af licensbetalingen. Dog har Håkan ret til at afvise ændringer, da TTC bruges til stævner i flere lande.
4. Bordtennisportalen.
5. Eventuelt.

Punkt 1
Drøftelse af Gerts vurdering af ratingsystemet og beslutning omkring de ændringer, evalueringen resultater i.
GJ gennemgik kort sin vurdering, hvor grundlaget er resultaterne fra en hel del stævner i sæsonens løb.
Stævne- og ratinggruppen har 2 typer af opgaver i forhold til ratinglisten.
1. Vi overvåger
o Listens evne til at rangere spillerne
o Om inflationen har et omfang der sikrer konstante klasser
2. Vi træffer beslutning om
o Pointtabel
o Grænser for klasser
o Starttal og indplacering af nye spillere
Vi henviser til vurderingen – vedhæftet som bilag. Det er interessant læsning for alle, der interesserer sig for ratingsystemet.
Arbejdsgruppen drøftede vurderingen og var enig i GJ’s konklusioner.
Ratingtabellens evne til at rangere spillerne og holde styr på inflationen fungerer tilfredsstillende og tabellen fortsætter derfor uændret i næste sæson.
Tabellen for starttal og indplacering af spillere blev drøftet. Efter ændringerne med lavere starttal finder en del af arbejdsgruppen, så starttallene er for lave, da der bliver for lang vej opad i systemet for nyere spillere. MM og MB tager dette punkt med til møde i landsudvalget i DGI til drøftelse. Arbejdsgruppen udsætter derfor sin beslutning om dette punkt til efter DGI mødet.
Ratinggrænserne for klasserne blev ligeledes drøftet. Med hensyn til seniorerne fandt man, at ratinggrænserne for herre klasse 2 skulle ændres, så der ikke var et spring på 300 (1700-2000). Fra næste sæson bliver klasserne og ratinggrænserne disse:
Herre klasse 6 0-1299
Herre klasse 5 1300-1499
Herre klasse 4 1500-1699
Herre klasse 3 1700-1899
Herre klasse 2 1900-2099
Herre klasse 1 2100-2399
Herre klasse Elite 2400 og derover

Ungdomsspilleres deltagelse i seniorrækkerne rettes i reglementet til:
Gl. regel Ny regel
Stk. 4: Ungdomsspillere må ikke deltage i en lavere seniorrække end klasse 2. Ungdomsspillere må ikke deltage i en lavere seniorrække end klasse 3.
Derudover var man enige om, at puslinge skal have et årsinterval på 2 år ligesom drenge/piger og yngre drenge/piger. Starttal for puslinge og minipuslinge skal være det samme.
Med hensyn til resten af ratinggrænserne fandt man ikke grundlag for at ændre disse.
Se oversigten over antal spillere i de forskellige klasser i bilag 1 (mandlige spillere) og bilag 2 (kvindelige spillere).

Punkt 2
Gennemgang af de paragraffer, som kræver ændringer i reglementet.
A
Der var en uoverensstemmelse mellem reglementet og TTC med hensyn til fordeling af seedede spillere – i reglementet står, at der ikke tages klubhensyn, men det gør TTC ved lodtrækningen. PT undersøger dette nærmere hos programmøren og arbejdsgruppen tager senere beslutning om evt. ændring af reglementet.
B
Bestyrelsen har truffet en beslutning om licensfrie rækker ved DBTU godkendte stævner. Man har også udfærdiget ændringen i reglementet. Da denne beslutning ikke har været forelagt arbejdsgruppen til vurdering, så drøftede vi den her på mødet.
Arbejdsgruppen kan ikke umiddelbart se, at det nuværende reglement forhindrer, at man kan have licensfrie rækker med til et DBTU godkendt stævne, det er da også sket adskillige gange. Her tænker vi på alternative rækker f.eks. for forældre og bedsteforældre, når man nu alligevel er ude til stævnet med sit barn/barnebarn.
Gruppen er enige om, at skal man deltage i et DBTU godkendt stævne, så skal kan registreres, dvs. betale licens. En licensfri række skal ikke ”overtage” nye spilleres indgang til stævnerne og ratingsystemet.
JPB udarbejder forslag til arbejdsgruppens henvendelse til bestyrelsen.
C
Derefter drøftede man beslutningen om at en licens skal gælde for at år fra datoen for betaling af første licens. Arbejdsgruppen er betænkelig over beslutningen, i hvert fald skal Bordtennisportalen holde styr for licensfornyelserne for spillerne/klubberne.
Der var flere alternativer til der trufne beslutning
• Gæstelicens for deltagelse i et enkelt stævne (eks. Kr. 25,00)
• Licensfrihed det første år
• Nedsættelse af licens ved løsning senere på sæsonen.
Arbejdsgruppen fandt, at JBP’s forslag om gæstelicens var en god ide. Det kunne dække veteranen, der kun vil deltage i f.eks. lokalunionens veteranmesterskab, en spiller, der kun er interesseret i at deltage i et enkelt stævne og så skulle det også gælde for udenlandske spilleres deltagelse i danske stævner. Deltager en dansk spiller så i stævne nr. 2 i samme sæson, så skal der betales licens! JBP udfærdiger et forslag på arbejdsgruppens vegne.

Punkt 3
TTC, ønsker til ændringer, både de tidligere, der endnu ikke er ændret samt nye ændringsønsker.
Modsat portalen koster ændringerne ikke noget, men er en del af licensbetalingen. Dog har Håkan ret til at afvise ændringer, da TTC bruges til stævner i flere lande.
Der er adskillige ønsker, som programmøren har fået, men flere er ikke effektueret endnu, ligesom vi savner tilbagemelding fra programmøren.
Gruppen besluttede, at MB sendte sit skema rundt til arbejdsgruppens medlemmer, som hver især sætter sine ændringsønsker både gamle og evt. nye) ind og fremsendte det til PT, som koordinerede ønskerne. PT vil så bede programmøren om tilbagemelding på, hvilke ønsker der ikke kan udfærdiges og hvilke, der kan og tidsperspektivet.

Punkt 4
Bordtennisportalen.
Der var stor tilfredshed med portalen, men der er nogle faciliteter, der er uhensigtsmæssige. Medlemmerne i arbejdsgruppen udfærdiger en oversigt over ønsker (detaljeret) og PT og MM tager dem med i det kommende møde i portalgruppen
JPP vil f.eks. gerne have forbedret matrix for fordeling af turneringshold ved turneringsplanlægning, da den nuværende kræver for megen manuel flytning.

Punkt 5
Eventuelt
PT spurgte til arbejdsgruppens holdning til ikke at godkende stævner, som gentagne gange ikke overholder reglementets regler. Man har enige om, at reglerne skal overholdes og at gentagen manglende overholdelse kan medføre, at stævnet ikke godkendes.
For referatet: Peter Tranto, 31. maj 2013.
Tilføjelse til dagsordenen
DGI vil gerne have tilføjet en klasse 7 for de helt nye spillere og vi enedes om nedenstående fordeling.

Herre klasse 7 0000-1099
Herre klasse 6 1100-1299
Herre klasse 5 1300-1499
Herre klasse 4 1500-1699
Herre klasse 3 1700-1899
Herre klasse 2 1900-2099
Herre klasse 1 2100-2399
Herre klasse Elite 2400 og derover

Med hensyn til starttallene for de mindste spillere er det vigtigt for DGI at bibeholde dem som de er. Vi enedes derfor om ikke at ændre på dem, men at informere i portalen om, at man godt kan indtaste et højere starttal, hvis spilleren er for god til starttallet. Samtidig må vi så i den kommende sæson have fokus på dette område, så vi kan få en tilfredsstillende fælles DBTU/DGI forståelse omkring dette.


20-06-2013/Peter Tranto


BILAG

Vurdering af ratingtabel og fordelingen af spillere på klasser i 2012-13
De nye herresenior rækker fra sæsonen 2013/2014

Dato: 
24. June 2013
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
22 18 37 57
Kontaktperson e-mail: