Referat fra vækstmøde Storkøbenhavn
Brønshøj 9.10.19

Deltagere: Dennis Skaarup, Morten Krydsfelt, Københavns BTK, Stig Jensen, Amager BTK, Marjan Yousefi, AIF, Susanne Berg, Brønshøj.

1. Opprioritere regional træneruddannelse
– Flere uddannede trænere i alle regioner med stærkere pædagogiske kompetencer enige.
– Samarbejde med lærer, pæd. og idrætsstuderende.
God ide og det kan især komme på tale hvis man går i gang med motorisk træning som kræver færre bordtennis tekniske kundskaber fra træners side af.
Alle var enige om at det er en god ide at arbejde regionalt for at opprioriterer klubbernes engagement i træneruddannelse. 
Alle var enige om at trænerudvikling og -rekrutering er en kæmpe udfordring for nogen klubber, men for andre som har haft en sådan kultur i mange år er det nemt. Amager med 8 ungdomstrænere, og nogen i mange år havde nemt ved det, alle andre puha den er svær.

2. Fokusskifte i sekretariatets opgaver, så det bliver et mere proaktivt arbejde ift. vækstteams.
– Sekretariatet arbejder med udgangspunkt i BTDK’s strategiske mål og for at operationalisere mål til indsatser og effekter.
– Sekretariatet skal levere kvalificeret sparring og facilitering til bestyrelsen, Ledergruppen og vækstteams.
– Sekretariatet skal skabe forudsætninger for kommerciel udvikling i Bordtennis Danmark.
– Sekretariatet skal arbejde proaktivt, nærværende og være integreret i regionale vækstindsatser samt løbende producere forbedringsforlag.
– Sekretariatet tager ansvar for tværgående udvikling af strategier, processer, koncepter og værktøjer, fx udvikling af BTDK’ ungdomsstrategi 2025.
– Sekretariatet er ikke et ”akut-callcenter”.
Fuld opbakning.

3. Ledergruppen ønsker at hver region drøfter, om regionen vil bidrage til ungdomsvækst med en netto tilgang på 50 ungdomsmedlemmer fordelt på regionens klubber.
Det mente alle var et realistisk og faktisk en ikke særlig ambtisiøs målsætning.

4. Det vil blandt andet kræve, at klubberne er/bliver opmærksomme på deres ungdomsmedlemstal allerede i tallene for 2019, som indberettes sidst på året.
Vi mener at man blot burde gå ud fra de tal som man på nuværende tidspunkt indberetter. Tallene er så små og let påvirkelige, så det vil blive svært uanset hvordan man tæller op at se det særlig nøjagtigt, da stigningen i % er meget lille.

5. Hver region vil inden for en overskuelig fremtid få tilknyttet en vækstkonsulent, der skal hjælpe de regionale klubber med at drive og koordinere vækstindsatser.
Det var der bred enighed om var en god ide, således at man kunne få hjælp til den største barriere for vækst i de respektive klubber, da denne barriere jo kunne være meget forskellig fra klub til klub.

6. Finansiering af vækst og udvikling i Bordtennis Danmark – Vi skal alle bidrage til væksten. Derfor ønsker BTDK’s Ledergruppe at sætte medlemskontingent til debat i regionerne. I dag bidrager ca. halvdelen af de ca. 9000 medlemmer til BTDK’ drift og udvikling.
Der var enighed om at ledergruppen skulle forsøge at arbejde videre med en plan om at klubberne betalte en klublicens ud fra antallet af medlemmer i stedet for ud fra hvem der spiller holdkampe og turneringer. Det skulle give alle licens. Alle klubbens medlemmer opnår derved licens og skal så fremgå af f.eks. bordtennisportalen, så de kan spille kampe.
Vi foreslår:
a) at BTDK beskriver sit behov for midler, hvor meget skal man bruge og til hvad.
b) at BTDK så udformede en ligning der fordelte det ønskede beløb ud på klubberne.
F.eks. man ønsker 2 mill. i indtægt fra klubkontingent, dette svarer til 100 %. Man tager så sidste års indberettede tal som også er = 100 %. Og så fordeler man det ud på klubberne ud fra hvor mange % medlemmer de har og ud fra dette hvad de så skal betale.
Udfordring: Vil klubberne skjule hvor mange medlemmer de har, dette skal der findes en løsning på, da klubber netop vil stille spørgsmål ved dette – så hvordan undgår man det.
Udfordring: Styringen, nye medlemmer i løbet af året, året efter, hvem er så ikke med længere, hvornår skal de slettes.
Men denne metode vil spare en masse tid for både klubber og sekretariat – om hvorvidt folk har licens m.m.

7. Ledergruppens vurdering af forudsætninger for vækst og udvikling
– Bedre ledelse og organisering af opgaverne ude i klubberne
– BTDK skal bliver skarpere på sit DNA, sin kerneopgave og idegrundlaget – skarpere tilbud til klare målgrupper
– Synliggøre muligheder og potentialer i fx at de fleste børn prøver at spille bordtennis i skolen.
– Øge kapaciteten, fysiske ramme og ressourceniveauetenig.
– Øge kvaliteten i vores tilbud, træningen så børnene får gode oplevelser.
– Når vi får vækst, skal klubberne være klar med trænere, der leverer varen.
– Lederudvikling
– Tiltrække flere frivillige ledere
Stor udfordring i hovedstaden. Vi debatterede at det optimale ville være at alle som sad i bestyrelserne også have en opgave og var igangsætter af klubbens aktiviteter, således at der ikke sidder folk i bestyrelserne som blot tager beslutninger som andre skal udføre, især af de frivillige. Lønnede f.eks. trænere kan man tage beslutninger om hvilke opgaver de skal bestride, men det vil være bedst hvis frivillige selv er med til at  tage beslutningerne og derved sidder i bestyrelsen.
– Bedre samarbejde med kommunerne om faciliteter
Også stor udfordring.
– Forbedre samarbejde med 60+erne i de mange klubber, hvor der er vækst i målgruppen. Vi skal være bedre til at involvere dem i klubbens arbejde og se, hvilke opgaver, de kunne have lyst til at bidrage med.
Helt enige – vi skal være bedre til at definere hvad man skal have hjælp til.
 

Referat, Dennis Skaarup