Referat fra vækstmøde Storkøbenhavn
Albertslund 16.01.2020

Til stede: Morten Krydsfelt, Dennis Skaarup, KBTK, Jan Kristoffersen, Frederiksberg, Stig Jensen, Pernille Hvass, Amager, Susanne Berg, Klaus Pedersen, Brønshøj, Lars Starcke, Daniel Strauss, Lars Høgsberg, Gladsaxe, Louise Jakobsen, Preben Larsen, Greve, Kim Holm Pedersen, Michael Ryding, Brøndby, Ahn Lykke Pedersen, Vanda Huremovic, Hvidovre, Marjan Yousefi, AIF, Martin Lundkvist, Jeppe Lindhardt Damsgaard, BTDK.

Afbud: Dragør

Da der var mange nye ansigter, gennemgik Martin kort det overordnede formål og tidligere arbejde med den ny struktur og formålet med mødet, som var budgetoplæg og regionens vækstaftale.

Vigtige datoer

Martin fortalte om det næste store skridt mod ungdomsudvikling, ungdomskonferencen d. 15. marts. Desuden præsenteredes ungdomspanelet, som udgøres af unge mellem 15 og 25 år, der skal være med til at give input til ungdomsstrategien. Martin lagde også op til, at teamets klubber, som en del af vækstaftalen, forpligter sig til at støtte op om ungdomseventet søndag d. 27. sept. Til sidst præsenteredes bordtenniskonferencen d. 6. juni, dagen før årsmødet, som bliver en inspirationsdag med socialt arrangement om aftenen. Bordtenniskonferencen skal være med til at skabe energi og udviklingslyst blandt lederne, der ofte bliver overset, når der deles anerkendelse ud.

Det er planen, at man vil lave en kampagneuge og flere bød ind med uge 37, hvor BAT60+ har deres rekrutteringskampagne. Det giver mening for klubberne at kombinere rekrutteringsindsatserne, da man på den måde spare frivillige kræfter ved ikke at skulle afholde “den samme” indsats på to forskellige tidspunkter af sæsonen.

Budget

Martin gennemgik budgetoplægget. Oplægget til kontingent- og licenssatser og dets mulige konsekvenser debatteredes. Der var generelt positiv indstilling til oplægget blandt deltagerne. Nogle bekymrede sig over, hvordan man skal forklare medlemmerne i klubben, at de skal betale mere/begynde at bidrage til fælleskabet. 

Der var input omkring at B-licensen rammer skævt og bliver en større udgift for kvinder end mænd, da kvinder ofte er nødt til at indløse B-licens i en anden klub, for overhovedet at stille hold, hvilket påfører kvinder en forholdsmæssigt højere udgift end mænd.

Ungdomsstrategi

Martin gennemgik kort, de indledende tanker omkring en rød tråd i talentudvikling, som bliver en del af en samlet ungdomsstrategi. De overordnede tanker handler om at øge inklussion og forsinke selektion så længe som muligt. Alle regioner skal have gode muligheder for at blive en del af talentudviklingen i BTDK.

Man vil gøre op med en kortsigtet resultatkultur, hvor ungdomsmesterskaber (nationale og internationale) fejlagtigt ophøjes til noget større end de er, hvilket man mener er en del af årsagen til at fx U-EM ofte er blevet endestationen for flere ungdomsspillere, der måske havde potentiale til en seniorkarriere. Desuden bliver talentstrategien en stor læringsarena for klubtrænere, der skal involveres i stort omfang. Det er fortsat kun indledende tanker, der mangler at blive arbejdet med og konkretiseret.

Vækstteamet ser gerne en tydelig og udtalt afstandtagen fra tidlig specialisering og tidlig udtagelse i talentstrategien. Der var debat omkring ordlyden, der gav indtryk af tidlig selektion blandt nogle af deltagerne. Martin understregede, at det ikke er tanken bag ordlyden og arbejdet med talentstrategien kun er i sin spæde start.

Lederworkshops

Regionen ser gerne, at man organiserer nogle halvdagsworkshops, hvor klubberne møder ind til fx en klubudviklingsworkshop. Flere klubber har indset, at det der hindrer klubbens udvikling er manglen på organisering og frivillige hænder, men de har samtidig svært ved at se en vej ud af “en-mandshær-metoden” uden hjælp udefra. Her vil en sådan workshop kunne være startskuddet på et udviklingsforløb for klubberne. 

Derudover kommer temaer som fx kapacitetsudnyttelse. Nogle klubber er begyndt at arbejde med kortere træningspas, for at øge kvaliteten af det enkelte pas (logikken er “kortere pas = mere tid med koncentration”, samt få plads til et træningshold mere og dermed tage flere nye medlemmer ind. Der kan også arbejdes med træning uden borde, så man ikke længere begrænses af ikke at have borde nok til sine medlemmer. Der er mange forslag til, hvordan man kan arbejde med kapacitetsudnyttelse, som på en workshop kan bringes i spil til gavn for flere klubber.

Vækstaftalen

Mødet inddeltes i grupper, der skulle debattere muligheden for ungdomsvækst hos dem hver især. Emner som antal og kvalitet af trænere, træningsstruktur, kapacitetsudnyttelse, kontingentstørrelser, udfordringer med kommunen og trænerlønninger blev debatteret.

Vækstmål, ungdomsmedlemmer: 100. Der ser ud til at være et stort potentiale (kapacitetsmæssigt) flere steder, men andre steder er der ventelister. (Evt. nye klubber i Valby og Vesterbro). Der er måske et potentiale i bedre udnyttelse af kapacitet i nogle af klubberne. Der var tanker om at ændre kontingentstruktur fra sæsonstart-slut til kalenderåret, for så har man betalt for at komme igen efter sommerferien.

Vækstmål, trænere: 10 nye trænere. Der skal være et stort fokus på at finde nye hjælpetrænere blandt U15-årige som ikke nødvendigvis er ”bordtennisstjerner”, men har nogle sociale kompetencer, som er gode at udvikle på.

Referent: Jeppe Damsgaard, BTDK