Referat Vækstteammøde Nordsjælland 3. marts 2022

Til stede: Lars Eckeroth (Allerød BTK), Thomas Hjermind Jensen (HGI Bordtennis), Mikael Mikkelsen og Bjarne Ekman (Ølstykke BTK), Margit Berthelsen og Peter Harslund (Slangerup BTK), Jeppe Damsgaard (BTDK)

1. Status for klubberne

Hillerød: Pinsecup – breddestævne a la Ribe. Vækstet meget på senior/60+. Ungdom status quo.

Allerød: Vækstet næsten dobbelt på ungdom (nuværende betalende medlemmer ca. 65) pba. en fokuseret skole/SFO-indsats.

Slangerup: Status quo på ungdom.

Gribskov: Opstartet med omkring 10 medlemmer.

Ølstykke: Status quo på ungdom, men stor udskiftning.

 

2. Hvad skal vi bruge vækstteamet til?

Den nye rammesætning for vækstteamet blev gennemgået. Deltagerne blev enige om, at Lars E. repræsenterer vækstteamet i de kommende to sæsoner.

Der er enighed om, at vækstteamets formål er todelt. Dels skal vækstteamet bevare indflydelse i Ledergruppen og dels har klubberne et fælles ansvar for at udvikle ungdomsbordtennis i regionen, bl.a. ved at samarbejde om aktiviteter, videndele om indsatser og prioritere ressourcer til de klubber, der har mest brug for dem

 

Hvad sker der i Bordtennis Danmark
Jeppe har udarbejdet vedlagte orienteringsbrev.

Pointstævner – form og afvikling

Umiddelbart er stemningen positivt omkring det nye koncept.

Hillerød: Frygter at pointstævnerne bliver udtyndet, hvis man skal til at inddele i to typer pointstævner. Der er simpelthen ikke trænere til at komme ud til så meget. I stedet foreslår man at kombinere trin 1 og trin 2, så man formiddag spiller et koncept og eftermiddag spiller et andet. Det kan både være inddelt efter alder og/eller niveau.

Ølstykke: Vil gerne have noget mere data. Hvad har man lavet som social aktivitet og hvor længe varer det. Hvis man kører uden ratingtal, så er der brug for, at klublederne efter sæsonen sætter sig og giver spillergrupper, der skal træde ind i holdturnering og klubstævner en specifik startrating, så alle ikke går ind i D-rækkerne.

Slangerup: Man oplevede, at nogle puljer var meget hurtigt færdige. De lidt mere øvede kunne måske have mere ud af at spille nogle flere sæt.

Allerød: Fælles opvarmning. Det nye koncept stiller krav til en ”legeonkel”, der kan sætte lidt energi ind i stævnet.

Der var et forslag fra Syd- og Vestsjælland om at afholde større Trin 2 pointstævner, for de spillere, der er klar til at prøve traditionelle bordtenniskampe, men som ikke nødvendigvis er helt klar til at spille holdturnering eller klubstævner. Dette kan gøres på tværs af pointstævnekredse, så stævnerne bliver større og derfor mindre krævende af den enkelte klubleder/-træner.

Holdturnering

Kan man allerede nu få holdturneringsterminer på plads for næste sæson. De små klubber vil have stor gavn af at kende terminerne allerede nu, for at kunne booke hjemmebane.

 

4. Medlemsudviklingen i regionen

 

5. Uddannelse af trænere

Punktet udestår.

Generelt er der stor mangel på trænere. Der er en faldende tendens til at uddanne trænere fra egne ungdomsrækker og bruge dem som hjælpetrænere. Det bør være et fokusområde for fremtiden, at alle klubber bliver bedre til at sende ungdomsspillere på trænerkurser og hvert år “ruller” klubbens teenagere ind som hjælpetrænere i begyndertræningen, for at finde ud af hvem der har flair for det og lyst til at forfølge den vej.

6. Fælles aktiviteter
Vækstteamet har fået tildelt et årligt budget på 10.000 kr. Derudover råder vækstteamet over et beløb (23.666,-) fra ØBTU. Midlerne kan bruges til aktiviteter, der udvikler ungdomsbordtennis i regionen. Desuden finde der i år en central pulje som alle vækstteams kan søge fra på 20.000,-.

Forslag 1: Fælles rekrutteringsteam

Allerød BTK og Team Egedal har udarbejdet et forslag om etablering af et fælles rekrutteringsteam, som kan bruges til rekrutteringsaktiviteter i SFO’er og skoler i regionens kommuner i forår og efterår 2022. Tanken er, at rekrutteringsteamet skal bestå af trænere fra forskellige klubber, som har erfaring og ressourcer til at etablere kontakt til og besøge SFO og skoler i Nordsjælland samt efterfølgende modtage SFO/skole i den lokale klub. Rekrutteringsteamets bistand for den enkelte klub vil forudsætte, at klubben deltager med træner/leder ved klubbesøget. De fælles midler fra Vækstteam Nordsjælland skal bruges til delvis finansiering af rekrutteringsteamets timer, idet det også er forudsat, at den enkelte klub medfinansierer en del af udgifterne.

Der er i forslaget lagt op til, at trænerne aflønnes med 175 kr. pr. time, og at der vil skulle afsættes 2 trænere og 2 timer (inkl. transport) til forberedelse og afvikling af hvert skole-/SFO- og klubbesøg. Derudover skal der afsættes 1 time pr. skole-/SFO-forløb til indledende kontakt og planlægning af besøg mv. Der afvikles et skole-/SFO-besøg og et klubbesøg pr. forløb. Den samlede pris pr. forløb kan derfor opgøres til 1.575 kr. Klubben medfinansierer som udgangspunkt halvdelen af udgiften (800 kr.), som evt. kan ske ved, at klubbens træner deltager aktivt ved både skole-/SFO- og klubbesøget.

Målsætningen er ca. 10 forløb i 2022.

Forslaget blev godkendt og Lars Eckeroth går videre med planlægningen af dette.

6. Næste møde

Næste møde afholdes mandag d. 1. sept. kl. 19.00-21.00.