Referat fra vækstteammøde i Allerød BTK, 22.01.2020

Til stede: Thomas Hjermind Jensen, Hillerød, Lars Rasmussen, Allerød, John Sørensen, Virum, Mikael Mikkelsen, Team Egedal, Martin Lundkvist, Jeppe Lindhardt Damsgaard, BTDK.

Afbud: Furesø, Ballerup, Helsingør, Herlev, Jægerspris

Indledende løs snak om at få flere klubber til at deltage i vækstteamet, hvilket er et klart mål for de tilstedeværende klubber.

Budget 2020

John gennemgik den solidariske finansieringsmodel.

Oplægget til kontingent- og licenssatser og dets mulige konsekvenser debatteredes. Der var forskellige meninger om modellen, men en forståelse for, at der var brug for en forandring fra den tidligere licensfinansieringsmodel.

Der var særligt debat om holdgebyrer, da klubberne repræsenterer en stor andel af holdene i turneringerne og derfor ville få en stor stigning i udgift til BTDK. Der er en bekymring for, at klubber vil undlade at tilmelde alle de hold de reelt kunne stille med pga. den øgede udgift, men fra BTDKs side opfordrer man til, at alle byder ind i den investering i fremtiden, der er behov for i hele Bordtennis Danmark.

Til notat skal det nævnes, at satserne for holdgebyrer ikke er endelige.

Aktiviteter 2020

Martin fortalte om det næste store skridt mod ungdomsudvikling, ungdomskonferencen d. 15. marts. Desuden præsenteredes ungdomspanelet, som bl.a. udgøres af Louise Jakobsen og Nicoline Koefoed. Martin lagde også op til at, teamets klubber, i vækstaftalen, forpligter sig til at støtte op om ungdomseventet søndag d. 27. sept. Til sidst præsenteredes bordtenniskonferencen d. 6. juni, dagen før årsmødet, som bliver en inspirationsdag med socialt arrangement om aftenen.

Der var god opbakning til bordtenniskonferencen, der kan være med til at skabe energi og udviklingslyst blandt lederne, der ofte bliver overset, når der deles anerkendelse ud.

Planen er at afholde en kampagneuge, uge 37, i kombination med 60+, hvor man sætter kræfter ind på at rekruttere flere målgrupper (især ungdom).

BTDK Udviklingsenhed

Der lægges op til, at der organiseres et ”udviklingsteam” med national rækkevidde. Derudover vil man arbejde på at lave klubudviklingsworkshop, hvor der arbejdes specifikt med de enkelte klubbers visioner og udviklingsmål, men i et forum, hvor man kan få sparring fra andre klubber. Forud for ungdomsvækst går en stærk organisation/ledelse.

Deling af ”drejebøger”. Ifm. lederworkshops foreslog klubberne, at man hver især udviklede drejebøger for løsningen af forskellige opgaver. Drejebøgerne kan så deles mellem klubberne og gøre det lettere at forklare nye frivillige, hvad en opgave går ud på og hvordan den løses. Flere af klubberne havde gode erfaringer med at rekruttere nye frivillige ved, på den måde, at rammesætte en opgave og gøre det tydeligt, hvad der skal gøres.

Ungdomsstrategi – Martin fremlagde de indledende tanker om talentudvikling, der vil blive arbejdet på i løbet af foråret både før, på og efter ungdomskonferencen d. 15. marts.

Kommunikation i BTDK

Facebookgruppe for vækstteamet.

Man vil i fremtiden forsøge at kombinere de fysiske møder med skypemøder og en Facebookgruppe.

Klubberne foreslår, at man udarbejder en kort drejebog omkring opsætning af skypemøder. Jeppe (BTDK udviklingskonsulent) forsøger at finde en løsning.

Vækstplan

Vækstmål, ungdomsmedlemmer: 50 flere ungdomsmedlemmer ved CFR-tallene for 2020 ift. 2019.

Vækstmål, trænere: 15 trænere påbegyndt uddannelse inden juni 2021.

Største barrierer for ungdomsvækst

Kapacitet i klubberne. Flere klubber meldte om stop for optag af nye medlemmer, men kan måske se på hvordan man udnytter faciliteterne.

Kvalitet i begyndertræningen/begyndertræneren. Mange af klubberne mener at nøglen til vækst, bl.a. skal findes i begyndertræningen, hvor det store frafald sker. Øger man kvaliteten og leverer et alders- og niveaurelateret produkt til begynderne, så øger man fastholdelsen og sammen med den kommer væksten. Derfor bør klubberne have stort fokus på ansættelse og uddannelse af begyndertrænere.

Fastholdelse af begyndertrænere. Nogle har oplevet, at det kan være svært at fastholde begyndertræneren, da det ofte er ungdomsspillere, der varetager denne træning. Når ungdomsspillerne skal til at studere, så flytter de væk fra klubben og man mister sin træner. Løsningen kunne være at lade være med kun at regne med ungdomsspillere som begyndertrænere, men i højere grad kigge rundt i klubben eller på lokale seminarer efter mennesker med gode relationelle og pædagogiske kompetencer, frem for spillere med bordtenniskompetencer.

Organisering. Helt centralt beskrives manglende ledelsesmæssig organisering som en udfordring for vækst, da mange klubber er drevet af alt for få frivillige, der påtager sig (er endt med) alt for mange opgaver. Dette fastlåser klubben i en negativ spiral, hvor de få frivillige bruger alle kræfter på drift af fx turneringsdeltagelse og levner få eller ingen kræfter til udvikling. Klubudvikling er BTDKs bud på udvikling til de klubber, der har indset denne negative spiral og er motiveret til at ændre på den.

Næste skridt

BTDK sender udkast til vækstaftalen til John, som sender den rundt og indsamler tilsagn fra klubber i regionen.

Referent: Jeppe Damsgaard, BTDK