Referat vækstteammøde Storkøbenhavn, d. 14. juli 2021 kl. 19.30-22.00

Deltagere: Pernille Hvass, Louise Jakobsen, Stig Jensen (Amager), Dennis Skaarup (København/Brønshøj), Nils Lachmann (Hvidovre), Lars Høgsberg (Gladsaxe), Miels Rudolfsen, Ivan Blom (Frederiksberg), Michael Ryding (Brøndby), Preben Larsen (Greve), Marjan Yousefi (Albertslund), Jeppe Damsgaard (BTDK)

  1. Trænerudvikling, -uddannelse og -netværk.

Det er oprettet trænernetværk i regionen, dog med begrænset tilslutning indtil videre. Det handler dels om kendskabet og dels om trænernes incitament for at deltage.

Der blev diskuteret, hvordan vi bygger netværket op fremover. Specielt fokus på forskellige trænermålgrupper fra start (nye trænere, begyndertrænere, talenttrænere osv.), samt indplacering i et trænernetværk ved kursusdeltagelse var nogle af de forslag, der var til at øge tilslutningen til trænernetværk.

Der arbejdes, fra BTDK’s side, på en gentænkning af kursusafvikling. Denne blev kort præsenteret ved årsmødet og går ud på at skabe et mere fleksibelt (både geografisk og kalendermæssigt) udbud af kurser ved bl.a., at dele de eksisterende kurser op i mindre blokke og implementere e-læring. Denne proces er i gang og vil blive arbejdet videre med i kommende halvsæson.

  1. Klubfestival i øst 25-26. sept.

Flere af de større klubber har ikke tilmeldt deltagere, da de ikke ville håndtere deltagerbegrænsningen pr. klub.

Deltagerbegrænsningen pr. klub er ophævet efter 16. juni, som blev kommunikeret før sommerferien. Alligevel har det ikke været tydeligt for flere af klubberne, derfor har de ikke har tilmeldt nogen endnu.

BTDK vil intensivere markedsføringen efter sommerferien og det vil være muligt at tilmelde alle dem man kan indtil midt september.

Det har været utydeligt, hvorvidt en træner eller leder skulle deltage. Der stilles krav til at klubben stiller med en eller flere voksne, afhængigt af antal tilmeldte. Disse voksne behøver ikke være ledere eller trænere, men kan også være forældre.

  1. Økonomi i vækstteamet

Jf. referatet fra ØBTU’s opløsende repræsentantskabsmøde skal de tilbageværende midler (87.000,- jf. BTDKs årsrapport 2020) ”tilfalde BTDK mhp. anvendelse til aktiviteter i hele Østdanmark.” Desuden besluttedes det ”at de tre vækstteams i region øst bliver en slags bestyrere af formuen, fordelt med en tredjedel til hver.”.

Pba. dette må det konkluderes, at der er ca. 30.000 til vækstteam Storkøbenhavn, øremærket aktiviteter.

Dertil kommer, i 2021, 10.000,- som BTDK-tilskud til fælles vækstteamaktiviteter.

Hvad angår en specifik pulje til pigeindsatser, så er der først klarhed over dette efter sommerferien.

  1. Fællesaktiviteter i 2021/22

Generelt vil man gerne være med til at skabe flere fælles aktiviteter, der handler om træning og relationer på tværs af klubberne. Der er dog stor skepsis overfor hvor realistisk det er, når man ser på sæsonkalenderen, der har aktiviteter hver weekend.

Problematikken hos mange klubber er dog ikke, at kalenderen er fuld, men at de personer, der ville skulle deltage i fællesaktiviteterne, ofte er optaget ved en anden aktivitet på samme tidspunkt og der er ikke andre i klubben, der kan deltage i stedet. Altså er det antallet af frivillige hænder ude i klubberne, der er udfordringen.

Jeppe finder datoer i BTDK’s kalender, der kunne være mulige at afholde aktiviteter i og indkalder til et møde sidst i august, hvor en arbejdsgruppe vil forsøge at organisere og sætte gang i fælles aktiviteter.

  1. Andre ungdomsaktiviteter i 2021/22

Der arbejdes fra BTDK’s side omkring pointstævnekonceptet. Her vil der komme mere information efter møde i den gruppe frivillige, der varetager opgaven. Man forventer at udsende informationer på de sædvanlige tidspunkter, fx omkring datoer for runderne.

Som udgangspunkt ønsker klubberne at bevare formatet i en eller anden grad, da de traditionelt har været den ramme man sendte nybegyndere ud i.
BTDK har dog en intention om at udvide nybegyndertilbuddet, fx ved at udvide pointstævneformatet og indarbejde det nye Sukiru-koncept (tidl. Tamago med fokus på bordtennis-færdigheder), eller anden aktivitet, der ikke indebærer ”bedst-af-fem-til-11”, eller køre det sideløbende med pointstævne-puljespillet.

Hvad angår regionale mesterskaber er det endnu uvist, hvordan den bliver samlet op.

  1. Hvem skal være vækstteamets repræsentant i ledergruppen?

Forsamlingen blev enige om, at det giver mest mening, at en vækstteamrepræsentant udpeges for to år af gangen, da det kræver en indsats at sætte sig ind i den proces i BTDK’s ledergruppe, der kører hvert år.

Derfor fortsætter Dennis Skaarup (Kbh/Brønshøj) et år endnu, hvorefter posten tages op igen.

  1. Evt.

Der blev udtrykt behov for etablering af arbejdsgrupper, der kunne varetage forskellige opgaver, så ikke hele vækstteamet er nødt til at mødes hver gang noget skal sættes i gang.

Flere arbejdsområder blev nævnt, men der lægges op til en skarp prioritering af igangsætning af fælles aktiviteter i form af fx træningssamlinger/-smålejre.

Det blev påtalt, at der fortsat eksisterer en problematik ift. rekruttering af spillere, trænere og ledere fra andre klubber. Der efterlyses større pli og forståelse for, hvilke konsekvenser det har for en klub, når en spiller eller en træner forlader klubben, uden at der har været en dialog mellem de to klubber.

Der efterspørges et kodeks for, hvordan man håndterer umotiverede/motiverede klubskifte. Hvordan bør man som klubleder og -træner reagerer på henvendelser fra fx forældre omkring klubskifte? Hvad gør man hvis man mangler spillere for at stille hold i en række? Der er altid en grund til, at en spiller søger til en anden klub.

De deltagende ledere var enige om, at det er nødvendigt, at de respektive klubbers trænere/ledere har en dialog om konsekvenserne ved at spilleren skifter klub, så man sammen kan nå til enighed med blik for, hvad der er bedst for klubbernes træningsmiljøer og den enkelte spillers trivsel og fastholdelse i sporten.