Referat fra vækstmøde i Region Sydvestjylland                                                  Kolding/BTK73 5.9.19

Deltagere: John Litau og Lis Kronberg, Esbjerg, Bent Christiansen, SGI, Bjarne Rasmussen og Brian Warming, Fredericia, Gert Wind, Vejle, Mette Arvidsson, Skanderup, Jørgen Kristensen og Niels Berrig, BTK73, Erik Hansen, Ølsted, Henrik Højslet, Poul Danborg, BTDK’ sekretariat samt BTDK-konsulent Martin Lundkvist.

Formålet med mødet var få en første drøftelse af samarbejdet mellem klubberne i regionen jf. intentionerne i ny struktur om at skabe medlemsvækst af ungdomsspillere i regionen.

Det udsendte materiale og medlemsdata blev gennemgået overordnet, og der var bred enighed om i gruppen, at der i regionen er potentiale for vækst og interesse for at skabe vækst. Der var interesse blandt klublederne for dybere drøftelser af, hvordan regionens klubber og ledelser kan få et stærkere fundament og organisere sig bedre, så vækst er muligt i fremtiden. Vejle fortalte om deres succes med få lærer/pæd.stud. ind som en del af trænerteamet, hvilket har øget kvaliteten og fællesskabet.

Der blev drøftet hvilke udfordringer klubberne har, der kan blive en barriere for vækst i klubberne og dermed i regionen. Her blev bl.a. nævnt:

  • For mange klubledelser er for smalle og for få personer trækker læsset.
  • For få klubber i regionen har stationære borde og tilstrækkelig haltid
  • Taber for mange ungdoms-medlemmer. Flere klubber har ikke træning om sommeren
  • Mangel på trænere, dygtige trænere og regionale træneruddannelsestilbud
  • Svært at skabe god kvalitetstræning! Men det er meget billigt at være medlem af en bordtennisklub

Planen for efterårets indsatser i BTDK blev gennemgået. Herunder særligt Ledergruppens strategiseminar på Bornholm den 27.-29. sept. hvor der skal drøftes vækstmål, indsatser for at nå målene samt BTDK’ budget og nye finansieringsmodel for 2020 i det samlede Bordtennis Danmark. På Ledergruppens seminar på Bornholm lægges sporene for de kommende års vækst. Der fokuseres på 3 indsatsområder: Ungdomsvækst, Effektiv drift samt Forretning/sponsorer. Der træffes ikke beslutninger på Bornholm.

Næste møde er 10.10 kl. 19 i BTK 73 med henblik på drøftelse af, hvad der kom ud af Bornholmermødet, hvilke vækstmål regionen vil løbe efter og hvilke indsatser, man finder vigtigst at forbedre for at opnå væksten forud for beslutningsmødet i Odense den 15.-16.11.19. Der var enighed om, at hvis det regionale samarbejde skal give mening, så skal der helst være flere klubber repræsenteret på næste møde. De øvrige klubber i regionen såsom Vejen, Billund, Grindsted, Varde, Horsens og Daugaard vil blive kontaktet og inviteret til at deltage i det regionale fællesskab, og har mulighed for at deltage i oktober mødet.

For at styrke kommunikationen etablerer de regionale klubber en mailgruppe for regionens klubledere.

Regionen/klubberne skal stille med en repræsentant til Ledergruppens strategiseminar på Bornholm. Lis Kronborg, Esbjerg repræsenterer regionen på Ledergruppens seminar på Bornholm. Dan Jakobsen har tilbudt at deltage på november mødet i Odense. Mødet var præget af en god og konstruktiv dialog

Teamet i Region Sydvestjylland blev: Lis Kronberg/Esbjerg, Bent Christiansen, SGI, Brian Warming, Fredericia, Gert Wind, Vejle, Henrik Højslet, Ribe, Erik Hansen, Ølsted og Mette Arvidsson, Skanderup, der får en tovholderrolle i regionen.

Referat, Martin Lundkvist, BTDK