DISCIPLINÆRBESTEMMELSER

Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer samt disses virkning for spilleren er beskrevet i dette dokument.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at Bordtennis Danmark lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

---

Disciplinærbestemmelserne beskriver reglerne for opførsel og rådgivning under alle kampe, uanset om der er uddannet dommer til kampene eller ej. Det er dog ikke alle regler der i praksis vil kunne håndhæves uden kampdommer.

Disciplinærbestemmelserne er opdelt i 2 afsnit, hvor afsnit 1 beskriver reglerne i forbindelse med selve kampen, og afsnit 2 beskriver sanktionsmulighederne efter mulighederne med tildeling af strafpoints er udtømte.

Afsnit 1
1.1. Råd til spillerne

1.1.1. I holdkampe må spillerne modtage råd fra hvem som helst, som har tilladelse til at være ved spillepladsen.

1.1.2. I en individuel kamp må en spiller eller et par kun modtage råd fra en person, som i forvejen er registreret af dommeren, bortset fra double konstellationer med spillere fra forskellige forbund, hvor det er tilladt hver enkelt spiller at medbringe sin rådgiver. Disse to rådgivere opfattes som en enhed. Hvis en uautoriseret person giver råd, skal dommeren vise det røde kort, og sende vedkommende væk fra spilleområdet.

1.1.3. Spillere må modtage råd på alle tidspunkter, bortset fra under rallies, forudsat at spillet ikke forsinkes. Hvis en autoriseret person i modstrid hermed, skal dommeren advare vedkommende ved at vise det gule kort og meddele ham, at yderligere ulovlig rådgivning vil medføre bortvisning fra spilleområdet.

1.1.4. Hvis der, efter at der er uddelt en advarsel, igen gives ulovlige råd i den samme holdkamp eller i samme individuelle kamp, skal dommeren vise det røde kort og bortvise vedkommende fra spilleområdet, uanset hvem, der modtog advarsel og gult kort.

1.1.5. Under en holdkamp må en bortvist person ikke vende tilbage til holdkampen på et senere tidspunkt, bortset fra hvis vedkommende skal spille. Den bortviste person kan ikke erstattes af en anden rådgiver i samme holdkamp. I en individuel kamp må den bortviste person først vende tilbage, når kampen er slut.

1.1.6. Hvis en bortvist person nægter at forlade spilleområdet eller vender tilbage før kampen er tilendebragt, skal dommeren afbryde spillet og tilkalde overdommeren.

1.1.7. Disse bestemmelser vedrører alene rådgivning under kamp og forhindrer ikke en spiller eller rådgiver i at foretage en legitim protest eller at forhindre en konsultation med en tolk eller en forbundsrepræsentant om et emne af juridisk karakter.

1.2. Dårlig opførsel
1.2.1. Spillere, trænere og andre rådgivere skal afholde sig fra opførsel, som kan påvirke en modstander på usportslig vis, fornærme tilskuere eller som kan bringe spillet i miskredit, som f.eks. groft sprogbrug, bevidst slå bolden i stykker eller sende den ud af spillepladsen, slå eller sparke til bordet eller bander og eller udvise manglende respekt overfor kampofficials.

1.2.2. På hvilket som helst tidspunkt en spiller eller rådgiver begår en alvorlig overtrædelse, skal dommeren afbryde spillet og straks tilkalde overdommeren. Ved mindre alvorlige forseelser kan dommeren – første gang – advare vedkommende ved at vise det gule kort og samtidigt indikere at næste forseelse vil medføre idømmelse af en straf.

1.2.2.1. Dommeren skal fremvise det røde kort over for en rådgiver – såvel autoriseret som uautoriseret - såfremt vedkommende opfører sig som angivet i pkt. 1.2.1. Dommeren skal sende vedkommende væk fra spillepladsen med besked om ikke at vende tilbage, før kampen er færdigspillet. Dette gælder både individuelle kampe og holdkampe. En bortvist rådgiver må ikke på noget tidspunkt rådgive eller opføre sig usportsligt fra en anden placering i hallen. Sker dette alligevel, skal vedkommende bortvises helt fra hallen.

1.2.2.1.1. Er en rådgiver, autoriseret eller ikke autoriseret, blevet tildelt 1 rødt kort, kan vedkommende ikke fungere som rådgiver i resten af den igangværende kamp.

1.2.3. Bortset fra som forudsat i 1.2.2 og 1.2.5 skal en advaret spiller, som begår en ny uacceptabel handling i samme individuelle kamp eller holdkamp, straffes ved at dommeren tildeler 1 point til modstanderen, og for yderligere en uacceptabel handling 2 points. Samtidigt viser dommeren den pågældende spiller både det gule og røde kort.

1.2.4. Hvis en spiller har modtaget 3 strafpoints i samme individuelle kamp eller holdkamp, og fortsætter med uacceptabel opførsel - eller hvis en spillers eller rådgivers opførsel på et hvilket som helst tidspunkt er tilstrækkelig alvorlig, skal dommeren afbryde spillet og straks tilkalde overdommeren.

1.2.5. Et bat må kun udskiftes under en individuel kamp, hvis det ved et uheld bliver ødelagt og ikke længere kan benyttes. Hvis en spiller skifter bat uden at informere om det, skal dommeren afbryde spillet og rapportere til overdommeren.

1.2.6. Uanset hvilken spiller der tildeles strafpoints i en double, gælder straffen for parret under doublen. Dog videreføres strafpoints i efterfølgende individuelle kampe i holdkampen kun for den spiller, der udførte handlingen. Ved starten af en double har parret det højeste antal strafpoints, som de to spillere måtte have modtaget under holdkampen.

1.2.7. Bortset fra som beskrevet i 1.2.1, skal en advaret rådgiver, som begår en ny uacceptabel handling i samme individuelle kamp eller holdkamp, straffes ved at dommeren viser det røde kort og sender vedkommende væk fra spillepladsen indtil holdkampen er afsluttet eller i en individuel kamp indtil denne er afsluttet.

1.2.8. Overdommeren kan efter eget skøn diskvalificere en spiller for en alvorlig usportslig eller anstødelig optræden, hvad enten det er indberettet af dommeren eller ej. En sådan diskvalifikation kan være fra en individuel kamp, en holdkamp, fra en række eller fra hele arrangementet. Overdommeren viser vedkommende det røde kort.

1.2.9. Hvis en spiller er blevet diskvalificeret fra 2 kampe i en holdturnering, eller individuelle kampe i en række, vil han automatisk blive diskvalificeret fra resten af holdturneringen respektive den individuelle række.

1.2.10. Overdommeren kan diskvalificere enhver, som 2 gange under samme turnering er blevet bortvist fra spillepladsen.

Afsnit 2
Ved stævner med uddannede dommere eller ved turneringskampe, hvor der fungerer uddannede dommere, er en del af disciplinærbestemmelserne uddelegeret til den enkelte dommer.

Dommeren og overdommeren har følgende sanktioner, som kan anvendes, hvis det skønnes, at der har fundet usportslig eller unfair optræden sted, eller hvis det i øvrigt skønnes, at sportens anseelse tager skade. I Danmarksturneringen (DT) er dommer og overdommer samme person, så her udvides dommerens sanktionsmuligheder med dem, som normalt er overdommerens kompetence.

Hvis der ikke er en dommer til stede ved kampen, skal evt. skriftlig klage fremsendes til Disciplinærgruppen, c/o DBTU's sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, så den er fremme senest 2. hverdag efter forseelsen. Indberetningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af situationen.

1. Advarsel
Ved åbne stævner uden dommere henvender overdommeren sig til spilleren, der overtræder reglerne og forklarer spilleren, at spillerens opførsel ikke er på et acceptabelt niveau. Overdommeren fremviser det gule kort og spilleren gøres tydeligt opmærksom på, at yderligere dårlig opførsel under samme stævne vil medføre en af nedenstående diskvalifikationer. Modtager en spiller et gult kort i en holdkamp under afvikling af kvalifikations- eller slutspilsturneringer med flere holdkampe, tæller det kun i den igangværende holdkamp.

2. Diskvalifikation, niveau 1
Overdommeren meddeler spilleren, at spillerens opførsel er så dårlig, at overdommeren har valgt at diskvalificere spilleren fra den igangværende kamp. Spilleren kan fortsætte med at spille øvrige kampe i rækken eller øvrige rækker, spilleren er tilmeldt i. I en holdkamp kan spilleren spille resterende kampe i holdkampen. Overdommeren skal meddele spilleren, at diskvalifikationen vil blive indberettet til Disciplinærgruppen, hvor spilleren vil blive registreret med 1 disciplinærpoint. Overdommeren skal meddele spilleren, at Disciplinærgruppen vil behandle indberetningen og evt. idømme spilleren yderligere sanktioner. Overdommeren skal fremvise et rødt kort for spilleren og publikum.

3. Diskvalifikation, niveau 2
Overdommeren meddeler spilleren, at spillerens opførsel er så dårlig, at overdommeren har valgt at diskvalificere spilleren fra den igangværende kamp samt øvrige kampe i samme række. Spilleren kan spille videre, hvis spilleren er tilmeldt yderligere rækker i stævnet. I en holdkamp betyder dette, at spillerens øvrige kampe i holdkampen tabes. Overdommeren skal meddele spilleren, at spillerens diskvalifikation vil blive indberettet til Disciplinærgruppen, hvor spilleren vil blive registreret med 2 disciplinærpoint. Overdommeren skal meddele spilleren, at Disciplinærgruppen vil behandle indberetningen og evt. idømme spilleren yderligere sanktioner. Overdommeren skal endvidere meddele spilleren, at dette normalt medfører karantæne i.h.t afsnittet om normalsanktioner. Overdommeren skal fremvise et rødt kort for spilleren og publikum.

4. Diskvalifikation, niveau 3
Overdommeren meddeler spilleren, at spillerens opførsel er så dårlig, at overdommeren har valgt at diskvalificere spilleren fra hele turneringen. Spilleren kan ikke spille videre. I en holdkamp betyder dette, at spillerens øvrige kampe i holdkampen tabes. Spilleren kan endvidere ikke deltage i yderligere kampe/turneringer, frem til førstkommende mandag. Overdommeren skal meddele spilleren, at spillerens diskvalifikation vil blive indberettet til Disciplinærgruppen hvor spilleren vil blive registreret med 3 disciplinærpoint. Overdommeren skal meddele spilleren, at Disciplinærgruppen vil behandle indberetningen og evt. idømme spilleren yderligere sanktioner. Overdommeren skal endvidere meddele spilleren, at dette normalt medfører karantæne i.h.t afsnittet om normalsanktioner. Overdommeren skal fremvise et rødt kort for spilleren og publikum. Bliver spillerens bat målt til at være ulovlig, har bestyrelsen fastsat sanktionen til en diskvalifikation niveau 3.

Indberetning
Enhver diskvalifikation skal følges op af en skriftlig indberetning fra overdommeren til Disciplinærgruppen, c/o DBTU's sekretariat, Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Indberetningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af situationen, niveauet for diskvalifikationen (1, 2 eller 3) samt en begrundelse for afgørelsen.

Behandling af indberetninger
Disciplinærgruppen består af et medlem fra Dommergruppen, et fra TU og endvidere en klubrepræsentant, som udpeges af bestyrelsen. Der udpeges en suppleant for hvert medlem, der træder ind i tilfælde af inhabilitet. Disciplinærgruppen registrerer og behandler indberettede diskvalifikationer med henblik på evt. yderligere sanktioner. Sekretariatet fremsender kopi af overdommeren/dommerens indberetning til Disciplinærgruppen, spilleren og spillerens klub. De 2 sidstnævnte får en frist på 3 dage til at fremsende en evt. skriftlig indsigelse mod indberetningen. Er der ikke kommet indsigelser, træffer Disciplinærgruppens afgørelse i sagen ud fra indberetningen. Kommer der indsigelser, indgår disse i Disciplinærgruppens behandling af sagen.

Mundtlig forhandling
I særlige tilfælde kan Disciplinærgruppen træffe beslutning om mundtlig forelæggelse af sagen, både af egen drift eller såfremt ansøgning herom foreligger. Disciplinærgruppens afgørelse herom er endelig. Disciplinærgruppen træffer endvidere afgørelse om, hvorvidt andre personer (dommer, vidner etc.) i givet fald skal indkaldes. Hver part afholder sine udgifter i forbindelse med de af Disciplinærgruppen indkaldte møder, herunder også udgiften til de vidner, de selv måtte ønske at indkalde.

Disciplinærgruppens afgørelse
I sager, hvor skriftlige kommentarer er modtaget indenfor tidsfristen, d.v.s. 4. dagen efter udsendelse af indberetningen til spilleren og dennes klub, træffer. Disciplinærgruppens endelig afgørelse om sanktion hurtigst muligt, og inden 5 dage efter udløbet af 3 dages fristen. Afgørelsen skal meddeles skriftligt til spilleren direkte, spillerens klub, vedkommendes lokalunion, samt Sekretariatet, dog undtaget tilfælde, hvor en meddelt advarsel er opretholdt og spiller eller klub ikke har indgivet skriftlige kommentarer inden den ovenfor anførte frist.

Ankefrist og ankeinstans
Disciplinærgruppens afgørelse kan indbringes for DBTU’s Appeludvalg inden 14 dage efter at afgørelsen er meddelt. Den kan kun ankes, såfremt der er givet indsigelse. En anke til DBTU’s Appeludvalg har ikke opsættende virkning på karantænen, med mindre Appeludvalget i særlige situationer ansøges om speciel tilladelse dertil inden førstkommende stævne, efter Disciplinærgruppen har truffet sin afgørelse og karantænen er trådt i kraft.

Behandling
Kort oversigt over sagsbehandling
1. Spilleren modtager et rødt kort.
2. Dommeren/overdommeren indsender indberetning, så der er fremme ved sekretariatet senest 2. hverdag efter det røde kort er uddelt.
3. Sekretariatet modtager beretningen og sender den videre til de implicerede parter.
4. Efter modtagelse af indberetningen har spilleren/klubben 3 dage til at indsende en indsigelse og evt. anke, som skal være sekretariatet i hænde på 4. dagen.
5. Efter sekretariatet har modtaget indsigelsen, har disciplinærgruppen 5 dage til behandling.
6. Disciplinærgruppens afgørelse kan indbringes for DBTU’s Appeludvalg inden 14 dage efter afgørelsen er meddelt.

Sanktioner

Normalsanktion
1 disciplinærpoint giver normalt ingen karantæne. Pointet gælder dog stadig resten af sæsonen, og afsones sammen med evt. yderligere disciplinærpoint.

2 disciplinærpoint giver normalt en karantæne på 14 dage. Hvis karantænen udløses ved en forseelse begået under en holdkamp, gives dog mindst 2 holdkampes karantæne på det hold hvor forseelsen blev begået, regnet fra den på forseelsestidspunktet gældende turneringsplan for det hold, hvor spilleren modtog diskvalifikationen. Træder karantænen først i kraft efter sæsonens sidste kamp, overføres karantænen til de 2 første kampe for samme hold i den efterfølgende sæson. Kan dette ikke lade sig gøre – hvis spilleren ikke længere er spilleberettiget på holdet, eller holdet ikke længere findes – afsones karantænen i de første kampe hvor spilleren er spilleberettiget. Spilleren kan ikke spille på andre hold de dage, hvor karantænen gælder.

Hvis karantænen udløses ved en forseelse begået under et stævne, givers dog mindst 2 stævners karantæne. Karantænen gælder for de først kommende stævner på den danske terminsplan. Der kan ikke afsones karantæne for mere end 1 stævne i samme weekend.

3 disciplinærpoint giver normalt en karantæne på en måned. Hvis karantænen udløses ved en forseelse begået under en holdkamp, gives dog mindst 3 holdkampes karantæne på det hold hvor forseelsen blev begået, regnet fra den på forseelsestidspunktet gældende turneringsplan for det hold, hvor spilleren modtog diskvalifikationen. Træder karantænen først i kraft efter sæsonens sidste kamp, overføres karantænen til de 3 første kampe for samme hold i den efterfølgende sæson. Kan dette ikke lade sig gøre – hvis spilleren ikke længere er spilleberettiget på holdet, eller holdet ikke længere findes – afsones karantænen i de første kampe hvor spilleren er spilleberettiget. Spilleren kan ikke spille på andre hold de dage, hvor karantænen gælder.

Hvis karantænen udløses ved en forseelse begået under et stævne, gives dog mindst karantæne i de 3 førstkommende stævner på den danske terminsplan, hvor spilleren er spilleberettiget. Der kan ikke afsones karantæne for mere end 1 stævne i samme weekend.
Efter udståelse af karantæne nulstilles spillerens disciplinærpoint.

Skærpelse
Disciplinærgruppen kan i særlige tilfælde idømme en strengere karantæne end normalsanktionen. Ved særlige tilfælde forstås usædvanligt grove forseelser, gentagelsestilfælde etc.

Lempelse/bortfald
Disciplinærgruppen kan i særlige tilfælde lempe karantænen eller efter omstændighederne helt lade den bortfalde. Lempelse/bortfald kan dog kun ske, såfremt klubben/spilleren har indsendt skriftlige kommentarer indenfor den anførte frist, og bedømmelsesgrundlaget herefter taler for en sådan lempelse/bortfald. Disciplinærgruppen skal træffe afgørelse inden 5 dage efter modtagelse af skriftlige kommentarer.

Ikrafttræden

Karantæne træder automatisk i kraft, hvis der ikke er modtaget en indsigelse på 4. dagen efter indberetningen er modtaget af klubben. Modtages en indsigelse, træder karantænen i kraft når sagsbehandlingen er afsluttet

Bortfald af disciplinærpoints
Alle spilleres disciplinærpoint nulstilles ved start af en ny sæson. D.v.s., at spillere, der har et disciplinærpoint, når sæsonen starter (pr. 1. august), ikke får dette overført til den nye sæson.

Igangværende karantæne
Igangværende karantæne ved en sæsons udløb (pr. 31. juli), fortsætter uændret ind i næste sæson og overføres således til næste sæson.

Karantænens omfang
Karantæne omfatter alle danske arrangementer under DBTU, herunder lokalunions- og klubarrangementer.

Retsvirkning
Anvendelse af spillere, for hvem karantæne i overensstemmelse med ovenstående er trådt i kraft, medfører automatisk tab af den pågældendes kampe, samt betyder at der er brugt ulovlig spiller jf. turneringsreglementet.

Opdateret 19. september 2019

Kategori: