ITTF'S REGLER FOR INTERNATIONALE TURNERINGER

Denne oversættelse af love og regler for internationale turneringer (Regulations for International Competitions) er baseret på International Table Tennis Federation (ITTF)'s regler. Reglerne opdateres løbende i forbindelse med behandlinger af lovforslag på de årlige generalforsamlinger i ITTF.

Reglernes anvendelse i Danmark
Reglerne er gældende ved internationale turneringer overalt i hele verden, herunder i Danmark. Den danske oversættelse af Regler for internationale turneringer er gældende i Danmark, idet der dog i tvivlstilfælde omkring oversættelse skal henvises til den engelske version, som vil være gældende

Ved øvrige turneringer i Danmark gælder reglerne ligeledes, med mindre der i Bordtennis Danmarks turneringsreglement, vejledning for overdommere, disciplinærbestemmelser eller andre bestemmelser, der er autoriseret af Bordtennis Danmark, er fastsat andre regler. I oversættelsen er altid benyttet ordene han, ham eller hans, men disse kan i alle tilfælde erstattes af de tilsvarende feminine begreber.

Når der i nærværende oversættelse henvises til organer som Executive Committee, Board of Directors etc. henvises der i alle tilfælde til ITTF’s organer på dette område.

3. BESTEMMELSER FOR INTERNATIONALE TURNERINGER

3.1. FORMÅL OG RÆKKEVIDDE VEDRØRENDE LOVE OG BESTEMMELSER
3.1.1 Definition af turneringer

3.1.1.1 En international turnering er en turnering, som kan have deltagelse af spillere fra mere end et forbund.

3.1.1.2 En international kamp er en kamp mellem hold, der repræsenterer forbund.

3.1.1.3 En åben turnering er en turnering, der er åben for deltagelse for spillere fra alle forbund.

3.1.1.4 En begrænset turnering er en turnering, der er begrænset til deltagelse for særlige grupper af spillere, bortset fra grupper inddelt efter alder.

3.1.1.5 En invitationsturnering er en turnering, som er begrænset til udvalgte forbund eller spillere, der er individuelt inviteret.

3.1.2 Reglernes benyttelse
3.1.2.1 Bortset fra som beskrevet i 3.1.2.2 skal bordtennislovene (kapitel 2) være gældende i Verdensmesterskaber, Kontinentale mesterskaber, Olympiske og Paralympiske Mesterskaber, åbne turneringer og, medmindre andet er aftalt mellem de deltagende Forbund, i internationale kampe.

3.1.2.2 Executive Committee har ret til at tillade arrangører af en åben turnering at anvende midlertidige variationer til de eksisterende love.

3.1.2.3 Reglerne for Internationale turneringer skal gælde for:

3.1.2.3.1 Verdens-, Olympiske og Paralympiske Mesterskaber, med mindre andet er tilladt fra Board of Directors og meddelt i forvejen til de deltagende forbund;

3.1.2.3.2 Kontinentale mesterskaber, med mindre andet er tilladt fra den pågældende kontinentale sammenslutning og meddelt i forvejen til de deltagende forbund;

3.1.2.3.3 Åbne internationale mesterskaber (3.7.1.2), men mindre andet er tilladt fra Executive Committee og meddelt i forvejen til deltagerne i overensstemmelse med 3.1.2.4;

3.1.2.3.4 Åbne turneringer, bortset som beskrevet i 3.1.2.4;

3.1.2.4 Hvis en åben turnering ikke opfylder en hvert af disse krav skal omfanget og karakteren af afvigelsen være oplyst i indbydelsen. Færdiggørelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular skal anses for at være en accept af turneringsbetingelserne inklusive de oplyste afvigelser.

3.1.2.5 Bordtennislovene og Bestemmelserne for internationale turneringer anbefales til brug ved alle internationale turneringer, men forudsat at konstitutionen er overholdt, kan begrænsede internationale turneringer og invitationsturneringer samt anerkendte internationale turneringer organiseret af ikke-medlemsorganisationer afholdes under regler, som fastlægges af organisationskommitteen.

3.1.2.6 Bordtennislovene og Bestemmelserne for internationale konkurrencer skal antages at være gældende med mindre afvigelser er blevet tilladt på forhånd og fremgår klart af de offentliggjorte regler for den specifikke turnering.

3.1.2.7 Detaljerede forklaringer og tolkninger af reglerne, inklusive beskrivelser af udstyr, skal offentliggøres som tekniske eller administrative vejledninger godkendt af Board of Directors. Praktiske instruktioner vejledninger til procedurer kan udstedes som Handbooks eller Guides af Executive Committee. Disse publikationer kan indeholde såvel obligatoriske dele såvel som anbefalinger og vejledninger.

3.2 UDSTYR OG SPILLEBETINGELSER
3.2.1 Godkendt og autoriseret spilleudstyr

3.2.1.1 Godkendelse og autorisation af spilleudstyr foretages af Equipment Committee på vegne af Board of Directors. Godkendelse eller autorisation kan suspenderes øjeblikkeligt af Executive Committee til enhver tid og godkendelsen eller autorisationen kan efterfølgende trækkes tilbage af Board of Directors.

3.2.1.2 Indbydelsen eller prospektet til en åben turnering skal indeholde firmanavn og farve på borde, netudstyr og på de bolde, der skal spilles med. Valget af udstyr bestemmes af ITTF eller af det forbund, i hvis område turneringen finder sted. Udstyret skal være valgt ud fra mærker og typer, som er på den gældende liste over godkendt udstyr fra ITTF. For udvalgte ITTF godkendte turneringer skal gulvbelægningen være af et mærke og type, som er godkendt af ITTF.

3.2.1.3 Enhver belægning, som dækker battet skal være af et mærke og en type, der er godkendt af ITTF, og skal være påsat på bladet således, at ITTF's logo og ITTF-nummer (hvis det er oplyst), firmamærke- og type er klart synlige tættet på håndtaget.

3.2.1.4 Bordben skal være mindst 40 cm fra endelinjen for spillere i kørestol.

En oversigt over alt godkendte og autoriseret materiel og belægninger ajourføres løbende af ITTF's sekretariat. Aktuelle oversigter findes på ITTF's hjemmeside.

3.2.2 Spilletøjet

3.2.2.1 Spilletøjet skal bestå af en kortærmet eller ærmeløs trøje og shorts, nederdel eller jumpsuit samt sokker og idrætssko. Andre beklædningsgenstande, som f.eks. en del af eller en hel træningsdragt, må ikke benyttes under spillet, undtagen med overdommerens tilladelse.

3.2.2.2 Hovedfarven på trøjer, nederdele eller shorts, bortset fra ærmerne eller kraven på trøjen skal være klart forskellig fra spilleboldens farve.

3.2.2.3 Tøjet må indeholde numre eller bogstaver på trøjens bagside til identifikation af en spiller, hans forbund, eller i klubkampe, hans klub samt reklamer i overensstemmelse med bestemmelserne i 3.2.5.9. Hvis en spillerens navn står på bagsiden af trøjen, skal navnet placeres lige under kraven.

3.2.2.4 Ethvert nummer, som kræves af arrangørerne til at identificere en spiller har fortrinsret forud for reklamer på midten af trøjens bagside. Sådanne numre skal holdes inden for et område, der ikke er større end 600 cm2.

3.2.2.5 Alle mærker eller kanter på trøjens forside eller side og alle genstande, f.eks. smykker, der bæres af en spiller, må ikke være så iøjnefaldende eller lyst reflekterende, at de generer en modstander.

3.2.2.6 Tøjet må ikke indeholde billeder, tegninger eller ord, der kan virke anstødelige eller bringe spillet i miskredit.

3.2.2.7 Spillerne på et hold, der deltager i en holdkamp, og spillere udtaget af det samme forbund der danner et doublepar ved Verdens- Olympiske eller Paralympiske mesterskaber, skal være ens klædt med undtagelse af sko, strømper, samt antal, størrelse, farver og design af reklamer på tøjet.

3.2.2.8 Modstandere i en single- eller doublekamp skal være iført trøjer, der er af tilstrækkelig forskellig farve, så de let kan skelnes fra hinanden af tilskuerne.

3.2.2.9 Hvis modstandere eller to holds spillere er iført ensartede trøjer og ikke kan blive enige om, hvem der skal skifte, træffes afgørelsen ved lodtrækning af dommeren.

3.2.2.10 Spillere, der deltager i Verdens- Olympiske eller Paralympiske Mesterskaber, skal benytte trøjer og shorts eller nederdel, der er godkendt af deres forbund.

3.2.3 Spillebetingelser

3.2.3.1 Spilleområdet skal være rektangulært, og må ikke være mindre end 14 m langt, 7 m bredt og 5 m højt, men de 4 hjørner må være dækket af bander, der ikke må være mere end 1,5 m i længden. Hvis der er tale om rullestolsstævner kan spilleområdet formindskes, men må ikke være mindre end 8 meter lang og 6 meter bred. Hvis der er tale om Veteran stævner kan spilleområdet formindskes, men må ikke være mindre end 10 meter lang og 5 meter bred.

3.2.3.2 Det følgende udstyr og tilbehør skal regnes for at være en del af ethvert spilleområde: Bordet inkl. netudstyret, udskrevne numre til identifikation af bordene, gulvet, dommerborde og tilhørende stole, pointtavle, håndklæde- og boldbokse, bander, udstyr på banderne, der oplyser navne på spillere eller forbund og mindre teknisk udstyr, der skal være fastgjort således at det ikke påvirker spillet.

3.2.3.3 Spillepladsen skal være omgivet af ca. 75 cm høje bander, der alle skal have den samme mørke baggrundsfarve, og som adskiller den fra tilgrænsende spillepladser og fra tilskuerne.

3.2.3.4 Ved Verdens-, Olympiske og Paralympiske Mesterskaber skal lysstyrken, målt ved bordets overflade være mindst 1000 lux ensartet målt over hele spillefladen og mindst 500 lux alle andre steder i spillepladsen. Ved andre turneringer skal lysstyrken være mindst 600 lux, ensartet målt over hele spillefladen og mindst 400 lux alle andre steder i spillepladsen.

3.2.3.5 Når der bruges flere borde, skal lysstyrken skal være det samme overalt, og baggrundsbelysningen i spillehallen må ikke have en højere lysstyrke end det lavest målte i spillepladsen.

3.2.3.6 Lyskilden skal mindst være 5 m over gulvet.

3.2.3.7 Baggrunden skal i det hele taget være mørk og må ikke indeholde skinnende lyskilder eller dagslys gennem utildækkede vinduer eller andre åbninger.

3.2.3.8 Gulvet må ikke være af en lys farve, reflekterende eller glat og skal være spændstig/elastisk.

3.2.8.1 Ved Verdens-, Olympiske og Paralympiske Mesterskaber skal gulvet være af træ eller af en type og mærke af syntetisk gulvbelægning, godkendt af ITTF.

3.2.3.9 Teknisk udstyr på netudstyret skal betragtes som en del af dette.

3.2.4 Bat kontrol

3.2.4.1 Det er enhver spillers ansvar at sørge for, at batbelægninger er sat på battets blad med klæbestoffer, der ikke indeholder skadelige opløselige stoffer.

3.2.4.2 Et Bat kontrol center skal etableres ved alle ITTF Verdens-, Olympiske og Paralympiske mesterskab såvel som ved en række udvalgte stævner under ITTF World Tour og Junior Circuits skal der oprettes et center for kontrol af battet og kan tillige oprettes ved kontinentale og regionale konkurrencer.

3.2.4.2.1 Bat kontrolcenteret skal teste bats i henhold til de politikker og procedurer, som er udarbejdet af Executive Committee på anbefalinger fra Equipment Committee og Umpires and Referees Committee, for at sikre at ethvert bat overholder alle regler fra ITTF, herunder (men ikke begrænset til) tykkelsen på belægningen, ensartetheden i tykkelsen og tilstedeværelse af skadelige opløselige stoffer.

3.2.4.2.2 Kontrollen af battet skal normalt gennemføres stikprøvevis efter afslutningen af en match i de tilfælde, hvor spilleren ikke indleverer battet til en test før kampen.

3.2.4.2.3 Bats som ikke godkendes ved kontrollen før kampen kan ikke bruges, men kan erstattes af et andet bat, som kan testes med det samme, hvis tiden tillader dette. Hvis ikke vil battet blive testet efter kampen. I det tilfælde, hvor battet ikke godkendes ved den stikprøvevise kontrol efter kampen vil spilleren blive straffet

3.2.4.2.4 Alle spillere har ret til at få testet deres bats på frivillig basis før kampen uden at risikere nogen straf.

3.3.4.3 Hvis der i løbet af en periode på 4 år konstateres i alt 4 fejl af en hvilken som helst type ved kontrollen, må spilleren afslutte deltagelsen i den aktuelle turnering, men efterfølgende vil spilleren blive suspenderet i 12 måneder af Executive Committee.

3.2.4.3.1 ITTF skal skriftligt informere den suspenderede spiller om en sådan udelukkelse.

3.2.4.3.2 Den suspenderede spiller kan appellere til Court of Arbitration for Sport (CAS) inden 21 dage efter at have modtaget brevet om udelukkelse. EN sådan appel har ikke opsættende virkning.

3.2.4.5 Der skal være et godt ventileret område, hvor spillere kan sætte batbelægninger på battets blad og likvide bindemidler må ikke benyttes andre steder i spillehallen. Ved ”spillehallen” menes hele området i den fysiske bygning, hvor der spilles bordtennis inkl. tilgrænsende aktiviteter, herunder publikumsområdet.

3.2.5 Reklamer og marketing

3.2.5.1 Inden for spillepladsen må reklamer kun vises på udstyr og rekvisitter, som beskrevet i punkt 3.2.3.2 eller på spilletøj, dommertøj eller spillernumre og der må ikke være særlige yderligere displays.

3.2.5.1.1 Annoncer og markeringer i eller ved siden af spillepladsen, på spilletøjet og på dommertøjet må ikke være for tobak, alkoholiske drikke, skadelige stoffer eller illegale produkter, og de skal være uden diskrimination eller negative klang på grund af race, seksuel orientering, køn, religion, handicaps eller anden form for diskrimination, dog kan ITTF ved konkurrencer, som ikke direkte er organiseret for unde under 18 år tillade annoncer eller markeringer for ikke-destillerede alkoholiske drikke på udstyr eller tilbehør i eller ved siden af spillepladsen forudsat at den lokale lovgivning tillader dette.

3.2.5.2 Ved Olympiske og Paralympiske Lege skal reklamer på spilleudstyr, spilleres tøj og dommernes tøj være i henhold til IOC’s henholdsvis IPC’s regulativer.

3.2.5.3 Med undtagelse af LED (Elektroniske Lys Dioder) og lignende udstyr på banderne omkring spillepladsen må fluorescerende eller selvlysende farver må ikke forefindes noget som helst sted på spillepladsen og baggrundsfarven på banderne skal forblive mørk.

3.2.5.3.1 Annoncer på bander må ikke skifte under en match fra mørk til lys eller omvendt.

3.2.5.3.2 LEDs og lignende udstyr på bander skal ikke være så lyse, at de forstyrrer spillerne under en kamp og må ikke skifte mens bolden er i spil.

3.2.5.3.3 Annoncer på LED og lignende udstyr skal ikke anvendes uden forudgående tilladelse fra ITTF.

3.2.5.4 Bogstaver og tegn på indersiden af banderne skal være tydeligt forskellig fra farven på den bold, der bruges, må ikke have mere end to farver, og skal være holdt inden for en total højde på 40 cm.

3.2.5.5 Der må være op til 6 reklamer på spillepladsens gulv. Sådanne reklamer

3.2.5.5.1 må være placeret 2 ved hver ende, hver maksimalt 5 m2 og 1 på hver side af bordet, hver maksimalt på 2,5 m2;

3.2.5.5.2 ved enden må ikke være mindre end 3 meter fra bordets endelinje målt til den nærmeste del af reklamen;

3.2.5.5.3 skal være i den samme ensfarvede farve, som er forskellig fra den bold, der bruges, med mindre andre farver er aftalt på forhånd med ITTF;

3.2.5.5.4 må ikke ændre væsentligt på gulvets friktion;

3.2.5.5.5 skal alene bestå af et logo, et ord eller andre symboler og må ikke indeholde nogen baggrund.  

3.2.5.6 Reklamer på bordet skal være i overensstemmelse med nedenstående krav:

3.2.5.6.1 Der må være 1 permanent reklame for fabrikantens eller leverandørens navne eller logo på siden af hver bordhalvdel og på hver ende.

3.2.5.6.2 Der må være 1 midlertidig reklame, som også kan være fabrikantens eller leverandørens navn eller logo på siden af hver bordhalvdel og på hver ende.

3.2.5.6.3 Hver permanente og hver midlertidige reklame må have en maksimal længde på 60 cm.

3.2.5.6.4 En midlertidig reklame skal være klart adskilt fra enhver permanent reklame.

3.2.5.6.5 Reklamer må ikke være for andre leverandører af bordtennisudstyr.

3.2.5.6.6 Der må ikke være reklamer, navn på bordet, navn eller logo fra fabrikanten eller leverandøren af bordet på understellet, bortset fra de tilfælde, hvor fabrikanten eller leverandøren af bordet er titel sponsor for turneringen.

3.2.5.7 Der må være 2 reklamer på nettet på hver side af bordet, som skal være klart forskellig fra farven på den bold, der bruges og skal være min. 3 cm fra den tape, der er langs nettets toppunkt. Reklamer, der placeres på nettet inden for de vertikale forlængelser af bordets sidelinjer skal være et logo, et ord eller andre ikoner i en enkelt mørk farve.

3.2.5.8 Reklamer på dommerborde eller andet materiel inden for spillepladsen skal holdes inden for et totalt areal på hver overflade på 750 cm2.

3.2.5.9 Reklamer på spilledragten skal begrænses til

3.2.5.9.1 fabrikantens normale varemærke, symbol eller navn, holdt inden for et totalt areal på 24 cm2;

3.2.5.9.2 ikke mere end 6 klart adskilte reklamer, i alt holdt inden for et totalt areal på 600 cm2, på skulderen, på forsiden, siden eller skulderen af spilletrøjen med maksimalt 4 reklamer på forsiden;

3.2.5.9.3 ikke mere end 2 reklamer, holdt inden for et totalt areal på 400 cm2, på bagsiden af spilletrøjen;

3.2.5.9.4 ikke mere end 2 reklamer, holdt inden for et samlet totalt areal på 120 cm2, kun på forsiden eller siden af shorts eller nederdel.

3.2.5.10 Reklamer på rygnumre skal holdes inden for et totalt areal på 100 cm2, hvis sådanne numre ikke anvendes må der være en yderligere midlertidig reklame for turneringssponsoren inden for et maksimalt areal på 100 cm2.

3.2.5.11 Reklamer på dommertøjet skal holdes inden for et totalt areal på 40 cm2.

3.2.6 Doping kontrol
3.2.6.1 Alle spillere, der deltager i internationale konkurrencer, inklusive turneringer for juniorer, kan testes under konkurrencen af ITTF, spillerens nationale forbund eller en hver anden Anti-Doping Organisation, der er ansvarlig for at udføre tests ved en konkurrence, hvor de deltager.

3.3 Kamp officials

3.3.1 Overdommer

3.3.1.1 Til enhver konkurrence skal der udpeges en overdommer, og hans navn og placering skal gøres bekendt over for spillere og hvor det er nødvendigt til holdkaptajner.

3.3.1.2 Overdommeren er ansvarlig for

3.3.1.2.1 at sikre lodtrækningen er i overensstemmelse med gældende bestemmelser;

3.3.1.2.2 at fastsætte af tid og sted for de enkelte kampe;

3.3.1.2.3 at udpege kampofficials;

3.3.1.2.4 at afholde en briefing for alle kampofficials før turneringsstart;

3.3.1.2.5 at checke spilleres lovlighed til deltagelse;

3.3.1.2.6 at afgøre, om spillet må afbrydes i nødstilfælde;

3.3.1.2.7 at afgøre, om spillere må forlade spillepladsen under en kamp;

3.3.1.2.8 at afgøre, om den fastsatte opvarmningsperiode må udvides;

3.3.1.2.9 at afgøre, om spillere må bære træningstøj under en kamp;

3.3.1.2.10 at afgøre ethvert spørgsmål om fortolkning af love eller regler, inklusive lovligheden af beklædning, spilleudstyr og spillebetingelser;

3.3.1.2.11 at afgøre hvorvidt og hvor spillerne må træne under en afbrydelse  af spillet i en nødsituation;

3.3.1.2.12 at tage disciplinære skridt mod dårlig opførsel eller andre brud på reglementet.

3.3.1.3 Når nogle af overdommerens pligter, efter aftale med turneringsledelsen, uddelegeres til andre personer, skal hver af disse personers ansvarsområde og placering gøres bekendt for spillere og hvor det er relevant også til holdkaptajner.

3.3.1.4 Overdommeren eller en udpeget stedfortræder skal være til stede under hele arrangementet, mens der spilles.

3.3.1.5 Hvis overdommeren er overbevist om, at det er påkrævet, må han når som helst udskifte en kamp official med en anden kamp official, men han må ikke ændre nogen afgørelse, som allerede er truffet af den udskiftede official i overensstemmelse med vedkommendes ansvarsområde.

3.3.1.6 Spillerne er under overdommerens jurisdiktion fra det tidspunkt, hvor de ankommer til spillestedet og indtil de forlader dette igen.

3.3.2 Dommer, assisterende dommer og slagtæller

3.3.2.1 En dommer og en assisterende dommer udpeges til hver kamp.

3.3.2.2 Dommeren skal sidde eller stå i forlængelse af nettet, og den assisterende dommer skal sidde på den anden side af bordet med ansigtet direkte mod dommeren.

3.3.2.3 Dommeren er ansvarlig for

3.3.2.3.1 at kontrollere lovligheden af spilleudstyr og spillebetingelser og at underrette overdommeren om enhver uregelmæssighed;

3.3.2.3.2 at vælge en tilfældig bold, som beskrevet i 3.4.2.1.1-2;

3.3.2.3.3 at foretage lodtrækning om valg af retten til at serve, at modtage eller at vælge ende;

3.3.2.3.4 at afgøre, om der kan dispenseres fra servereglerne for spillere med et fysisk handicap;

3.3.2.3.5 at kontrollere korrekt server og modtager samt ende samt at rette eventuelle fejl i forbindelse hermed;

3.3.2.3.6 at afgøre ethvert rally som et point eller ombold;

3.3.2.3.7 at sige stillingen i overensstemmelse med den aftalte procedure;

3.3.2.3.8 at introducere tidsbegrænsningsreglen på det korrekte tidspunkt;

3.3.2.3.9 at spillet foregår uden unødige pauser;

3.3.2.3.10 at skride til handling ved overtrædelse af bestemmelserne vedrørende rådgivning og opførsel;

3.3.2.3.11 at afgøre ved lodtrækning hvilken spiller, par eller hold, der skal skifte trøjer i tilfælde af, at spiller og modstander har ensartede trøjer og de ikke indbyrdes kan afgøre, hvem der skal skifte;

3.3.2.3.12 at sikre at kun personer med tilladelse befinder sig ved spillepladsen

3.3.2.4 Den assisterende dommer
3.3.2.4.1 skal afgøre, om en bold i spil rører kanten af bordets overflade eller nærmest ham eller at den ikke rører;

3.3.2.4.2 skal informere dommeren om brud på reglerne vedrørende rådgivning eller opførsel.

3.3.2.5 Enten dommeren eller den assisterende dommer må

3.3.2.5.1 afgøre, om en spillers serv er ulovlig;

3.3.2.5.2 afgøre, om bolden i en ellers korrekt serv rører net udstyret;

3.3.2.5.3 afgøre, om en spiller obstruerer bolden;

3.3.2.5.4 afgøre, om spillebetingelserne forstyrres på en måde, som kan påvirke resultatet af et rally;

3.3.2.5.5 tage tid på varigheden af opvarmningsperioden, af spillet og af pauser.

3.3.2.6 Enten den assisterende dommer eller en særskilt official kan virke som slagtæller for at tælle den modtagende spillers eller pars slags, når de hurtige afviklingssystem er taget i brug.

3.3.2.7 En afgørelse truffet af den assisterende dommer i overensstemmelse med reglerne i 3.3.2.5 kan ikke underkendes af dommeren.

3.3.2.8 Spillerne er under dommerens jurisdiktion fra det tidspunkt, hvor de ankommer til spillepladsen og indtil de forladere den igen.

3.3.3 Protester

3.3.3.1 Ingen aftaler mellem spillere i en individuel kamp eller mellem holdkaptajner i en holdkamp kan ændre en konkret afgørelse truffet af den ansvarlige kampofficial, den ansvarlige overdommers fortolkning af love eller reglementer eller en afgørelse på hvilket som helst andet spørgsmål vedrørende den ansvarlige stævneledelses ledelse af turneringen.

3.3.3.2 Der kan ikke protesteres til overdommeren mod en konkret afgørelse truffet af den ansvarlige kampofficial, eller til den ansvarlige stævneledelse, når det drejer sig om afgørelser truffet af den ansvarlige overdommer vedrørende fortolkning af love eller reglementer.

3.3.3.3 Der kan appelleres til overdommeren mod en afgørelse truffet af en kampofficial vedrørende fortolkningen af love eller reglementer. Overdommerens afgørelse er endelig.

3.3.3.4 Der kan appelleres til stævneledelsen mod en afgørelse truffet af overdommeren med hensyn til områder, der ikke er indeholdt i love eller bestemmelser. Stævneledelsens afgørelse er endelig.

3.3.3.5 I en individuel kamp kan en protest kun indgives af en spiller, der deltager i den kamp, hvor spørgsmålet er opstået. I en holdkamp kan en protest kun indgives af holdkaptajnen på et hold, der deltager i den kamp, hvor spørgsmålet er opstået.

3.3.3.6 Et spørgsmål om fortolkning af love eller reglementer, der er opstået på grund af en overdommers afgørelse, eller spørgsmål om ledelse af stævnet, der er opstået på grund af stævneledelsens afgørelse, kan fremsendes af spilleren eller holdkaptajnen gennem vedkommendes forbund til overvejelse i ITTF's Rules Committee.

3.3.3.7 ITTF's Rules Committee skal afsige en kendelse, der kan benyttes som vejledning ved fremtidige afgørelser, og denne kendelse kan også ankes af pågældende forbund til ITTF's Board of Directors eller General Meeting; men den kan ikke påvirke den endelige afgørelse af nogen som helst beslutning, der allerede er truffet af den ansvarlige overdommer eller stævneledelsen.

3.4 LEDELSE AF EN KAMP
3.4.1 Oplysning om scoren

3.4.1.1 Dommeren skal sige stillingen umiddelbart efter at bolden er afgjort, eller så snart det er praktisk muligt derefter.

3.4.1.1.1 Dommeren skal først sige det antal point, der er scoret af den spiller eller det par, der skal serve den næste bold, og derefter det antal point, der er scoret af den modsatte spiller eller par.

3.4.1.1.2 Ved begyndelsen af et sæt og ved hvert serveskift skal dommeren pege på den spiller, der nu skal serve og kan også efterfølgende sige navnet på den næste server.

3.4.1.1.3 Når sættet er færdigspillet, skal dommeren først sige det antal point, der er scoret af den vindende spiller eller par og derefter det antal af point, der er scoret af den tabende spiller eller par, og han kan derefter sige navnet på den vindende spiller eller par.

3.4.1.2 I forbindelse med at stillingen siges kan dommeren bruge håndsignaler til at vise sin afgørelse.

3.4.1.2.1 Når et point er vundet, kan han løfte armen til skulderhøjde mod den spiller eller det par, der vandt pointet, så overarmen er vandret og underarmen er lodret med en knyttet hånd øverst.

3.4.1.2.2 Når et rally af en hvilken som helst grund afgøres som en ombold, kan dommeren løfte sin hånd over hovedet for at vise, at rallyet er stoppet.

3.4.1.3 Scoren og antallet af returneringer under det hurtige afviklingssystem  skal siges på engelsk eller på et andet sprog, der kan accepteres af både begge spillere eller par og af dommeren.

3.4.1.4 Scoren skal vises på mekaniske eller elektriske tælleapparater, således at den er klart synlig for spillerne og tilskuerne.

3.4.1.5 Når en spiller har modtaget en advarsel for dårlig opførsel, skal der placeres en gul markør ved tælleapparatet.

3.4.2. Udstyr

3.4.2.1 Spillerne må ikke vælge bold i spilleområdet.

3.4.2.1.1 Hvor det er muligt skal spillerne skal tilbydes muligheden at vælge en eller flere bolde før ankomst til spilleområdet, og kampen skal afvikles med bolden valgt af spillerne.

3.4.2.1.2 Hvis der ikke er valgt bolde før spillerne kommer til selve kampen i spilleområdet eller hvis spillerne ikke kan blive enige om hvilken bold, der skal bruges, vælger dommeren en tilfældig bold blandt de til turneringen anviste.

3.4.2.1.3 Hvis en bold beskadiges under en kamp, skal den erstattes af en af de bolde, der er udvalgt før kampen. Hvis en sådan bold ikke er klar, skal den erstattes af en bold, som dommeren vælger tilfældigt blandt de til turneringen anvendte.

3.4.2.2 Belægningen skal bruges, således som den er godkendt af ITTF uden nogen form for fysisk, kemisk eller anden behandling, som ændrer eller tilpasser spilleegenskaberne, friktion, udseende, farve, struktur, overflade eller lignende; særligt skal der lægges vægt på, at der ikke bruges tilsætningsstoffer.

3.4.2.3 Et bat skal kunne klare alle parametre ved en bat kontrol test.

3.4.2.4 Et bat kan ikke udskiftes under en individuel kamp med mindre det er blevet så ødelagt ved et tilfældigt uheld at det ikke kan bruges. Hvis det sker, skal det ødelagte bat straks erstattes med et andet bat, som spilleren selv har medbragt til spilleområdet eller med et bat, som gives til ham ligeledes i spilleområdet.

3.4.2.5 Medmindre andet er tilladt af dommeren, skal spillerne efterlade deres bat på bordet i alle pauser. I de tilfældes, hvor et bat er fastgjort til hånden med bånd, elastik eller lignende, skal dommeren tillade spilleren at undlade at efterlade battet på bordet.

3.4.3 Opvarmning

3.4.3.1 Spillerne er berettiget til at varme op på kampbordet i op til 2 minutter umiddelbart før starten af kampen, men ikke under normale pauser. Den angivne opvarmningsperiode kan kun udvides med overdommerens tilladelse.

3.4.3.2 Under en afbrydelse af kampen på grund af uheld kan overdommeren give tilladelse til at træne på et hvilket som helst bord, inklusiv kampbordet.

3.4.3.3 Spillerne skal gives en rimelig tid til at checke og gøre sig fortrolig med materiel, de skal benytte; men dette skal ikke automatisk berettige spillerne til mere end nogle få prøveslag før spillets fortsættelse efter udskiftning af ødelagt bold eller et beskadiget bat.

3.4.4 Pauser

3.4.4.1 Spillet skal foregå løbende gennem enhver individuel kamp, bortset fra at enhver spiller har ret til

3.4.4.1.1 en pause på indtil 1 minut imellem hvert sæt;

3.4.4.1.2 en kort pause for at tørre sig efter hvert 6. point fra starten af hvert sæt og ved sidebytte i afgørende sæt af en individuel match.

3.4.4.2 En spiller/et par har ret til en Timeout periode på indtil 1 minut i løbet af en individuel kamp.

3.4.4.2.1. I en individuel kamp må Timeout forlanges af spilleren, parret eller den udpegede rådgiver; i en holdkamp af spilleren, parret eller holdkaptajnen.

3.4.4.2.2 Hvis en spiller/et par og en rådgiver eller holdkaptajn er uenige om tidspunktet for Timeout, er det spilleren/parret, der tager beslutningen i individuelle kampe og holdkaptajnen i holdkampe.

3.4.4.2.3 Anmodning om Timeout kan kun ske når bolden ikke er i spil, og det skal vises ved at markere et T-tegn med hænderne.

3.4.4.2.4. Når dommeren har registreret anmodningen om Timeout, skal han afbryde spillet og holde et hvidt kort op i den hånd, der vender ned mod den ende, hvor spilleren eller parret, der anmodede om Timeout befinder sig. Det hvide kort eller en anden markør placeres herefter på den bordhalvdel, hvorfra anmodningen kom.

3.4.4.2.5. Det hvide kort eller markøren skal fjernes og spillet genoptages så snart spilleren/parret, der ønskede Timeout, er klar til at genoptage spillet, dog senest efter 1 minut.

3.4.4.2.6 Hvis en anmodning om Timeout kommer samtidigt fra begge spillere/par, skal spillet genoptages, når begge er klar, dog senest efter 1 minut. Ingen af spillerne/parrene kan senere i samme individuelle kamp anmode om yderligere Timeout.

3.4.4.3 Der skal ikke være pauser mellem de enkelte individuelle matcher i en holdkamp, bortset fra at en spiller, som skal spille en kamp umiddelbart efter at han har afsluttet en anden kamp i samme holdkamp kan forlange en pause på op til 5 minutter mellem sådanne kampe.

3.4.4.4 Overdommeren kan tillade en afbrydelse af spillet af kortest mulige varighed og under ingen omstændigheder i mere end 10 minutter, hvis en spiller midlertidigt ikke er i stand til at fortsætte på grund af et uheld, forudsat afbrydelsen efter overdommerens mening sandsynligvis ikke er til særlig ulempe for modstanderen.

3.4.4.5 En afbrydelse skal ikke tillades ved en skade, som var til stede eller som rimeligvis kunne forventes ved begyndelsen af kampen eller hvis det skyldes kampens normale forløb, skader som f.eks. krampe eller træthed forårsaget af spillerens øjeblikkelige træningstilstand eller som følge af kampens udvikling rent spillemæssigt kan ikke retfærdiggøre en sådan afbrydelse af spillet, som således kun kan tillades ved tilskadekomst som følge af et uheld som f.eks. en skade forårsaget ved et fald.

3.4.4.6 Hvis nogen bløder i spilleområdet, skal spillet afbrydes straks og må ikke genoptages før vedkommende har fået medicinsk behandling, samt at alle blodspor er fjernet fra spilleområdet.

3.4.4.7 Spillerne skal opholde sig på eller i nærheden af spillepladsen igennem en individuel kamp, undtagen med overdommerens tilladelse. Under godkendte pauser mellem sættene og timeouts skal de forblive inden for 3 meter fra spillepladsen og være under opsyn af dommeren.

3.5 DISCIPLINÆRE BESTEMMELSER
3.5.1 Råd til spillerne

3.5.1.1 I holdkampe må spillerne modtage råd fra hvem som helst, som har tilladelse til at være ved spillepladsen.

3.5.1.2 I en individuel kamp må en spiller eller et par kun modtage råd fra en person, som i forvejen er registreret af dommeren, bortset fra double konstellationer med spillere fra forskellige forbund, hvor det er tilladt hver enkelt spiller at medbringe sin rådgiver. Under anvendelse af reglerne i 3.5.1 og 3.5.2 skal disse to rådgivere opfattes som en enhed. Hvis en uautoriseret person giver råd, skal dommeren vise det røde kort, og sende vedkommende væk fra spilleområdet.

3.5.1.3 Spillere må modtage råd på alle tidspunkter, bortset fra under rallies, forudsat at spillet ikke forsinkes (3.4.4.1). Hvis en autoriseret person i modstrid hermed, skal dommeren advare vedkommende ved at vise det gule kort og meddele ham, at yderligere ulovlig rådgivning vil medføre bortvisning fra spilleområdet.

3.5.1.4 Hvis der, efter at der er uddelt en advarsel, igen gives ulovlige råd i den samme holdkamp eller i samme individuelle kamp, skal dommeren vise det røde kort og bortvise vedkommende fra spilleområdet, uanset hvem, der modtog advarsel og gult kort.

3.5.1.5 Under en holdkamp må en bortvist person ikke vende tilbage til holdkampen på et senere tidspunkt, bortset fra hvis vedkommende skal spille. Den bortviste person kan ikke erstattes af en anden rådgiver i samme holdkamp. I en individuel kamp må den bortviste person først vende tilbage, når kampen er slut.

3.5.1.6 Hvis en bortvist person nægter at forlade spilleområdet eller vender tilbage før kampen er tilendebragt, skal dommeren afbryde spillet og tilkalde overdommeren.

3.5.1.7 Disse bestemmelser vedrører alene rådgivning under kamp og forhindrer ikke en spiller eller rådgiver i at foretage en legitim protest eller at forhindre en konsultation med en tolk eller en forbundsrepræsentant om et emne af juridisk karakter.

3.5.2 Dårlig opførsel

3.5.2.1 Spillere, trænere og andre rådgivere skal afholde sig fra opførsel, som kan påvirke en modstander på usportslig vis, fornærme tilskuere eller som kan bringe spillet i miskredit, som f.eks. groft sprogbrug, bevidst slå bolden i stykker eller sende den ud af spillepladsen, slå eller sparke til bordet eller bander og eller udvise manglende respekt overfor kampofficials.

3.5.2.2 På et hvilket som helst tidspunkt en spiller eller rådgiver begår en alvorlig overtrædelse, skal dommeren afbryde spillet og straks tilkalde overdommeren. Ved mindre alvorlige forseelser kan dommeren - første gang - advare vedkommende ved at vise det gule kort og samtidigt indikere at næste forseelse vil medføre idømmelse af en straf.

3.5.2.3 Bortset fra som beskrevet i 3.5.2.2 og 3.5.2.5 skal en advaret spiller, som begår en ny uacceptabel handling i samme individuelle kamp eller holdkamp, straffes ved at dommeren tildeler 1 point til modstanderen, og for yderligere en uacceptabel handling tildeler 2 points til modstanderen, samtidigt med at dommeren viser den pågældende spiller det gule og røde kort samtidigt.

3.5.2.4 Hvis en spiller imod hvem 3 strafpoints er givet, i samme individuelle kamp eller holdkamp, fortsætter med en uacceptabel opførsel, skal dommeren afbryde spillet og straks tilkalde overdommeren.

3.5.2.5 Hvis en spiller skifter bat i en individuel kamp uden at dette er skadet skal dommeren afbryde spillet og rapportere til overdommeren.

3.5.2.6 Uanset hvilken spiller i en double der tildeles strafpoints, gælder straffen for parret under doublen. Dog videreføres strafpoints i efterfølgende individuelle kampe i holdkampen kun for den spiller, der udførte handlingen. Ved starten af en double har parret det højeste antal af advarsler eller strafpoints, som de to spillere måtte have modtaget under holdkampen.

3.5.2.7 Bortset fra som beskrevet i 3.5.2.2, skal en advaret rådgiver, som begår en ny uacceptabel handling i samme individuelle kamp eller holdkamp, straffes ved at dommeren viser det røde kort og sender vedkommende væk fra spillepladsen indtil holdkampen er afsluttet eller i en individuel kamp indtil denne er afsluttet.

3.5.2.8 Overdommeren har retten til at diskvalificere en spiller for en alvorlig usportslig eller anstødelig optræden, hvad enten det er indberettet af dommeren eller ej. En sådan diskvalifikation kan være fra en individuel kamp, en holdkamp, fra en række eller fra hele arrangementet. Hvis det sker, skal overdommeren viser vedkommende det røde kort. For mindre alvorlige forseelser, som ikke retfærdiggør diskvalifikationer kan overdommeren vælge at rapportere forseelsen til et disciplinært panel (3.5.2.13)

3.5.2.9 Hvis en spiller er blevet diskvalificeret fra 2 kampe i en holdturnering, eller fra 2 individuelle kampe i en række, vil han automatisk blive diskvalificeret fra resten af holdturneringen respektive den individuelle række.

3.5.2.10 Overdommeren kan diskvalificere enhver, som 2 gange under samme turnering er blevet bortvist fra spillepladsen.

3.5.2.11 Hvis en spiller er diskvalificeret fra en række eller turnering af en hvilken som helst årsag skal vedkommende automatisk miste en eventuel titel, medalje, præmie og tildelte rangliste points.

3.5.2.12 Tilfælde af særlig alvorlig dårlig opførsel skal rapporteres til vedkommendes forbund.

3.5.2.13 Et disciplinært panel udpeget af Executive Committee, bestående af 4 medlemmer og en formand, skal beslutte passende sanktioner for hændelser rapporteret af overdommeren inden 14 dage efter afslutningen af stævnet. Det disciplinære panel skal træffe sine afgørelse i overensstemmelse med direktiver udstedt af Executive Committee.

3.5.2.14 En appel mod det disciplinære panels afgørelse kan afgive fra den straffede spiller, rådgiver eller official inden 15 dage to ITTF Executive Committee, hvis afgørelse i den konkrete sag er endelig.

AFSLUTNING

ITTF’s bestemmelser for internationale indeholder en lang række yderligere bestemmelser vedrørende god præsentation, lodtrækning, seedning, ændringer til lodtrækninger, stævneledelse, udregning af grupperesultater, spillesystemer, internationale spilletilladelser mv.

En lang række af disse bestemmelser er indført i det gældende turneringsreglement og er derfor ikke oversat til dansk i dette dokument.

Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til dommergruppen under Bordtennis Danmark.

Opdateret 19. september 2019

Kategori: