KONCEPT FOR DBTU's GRAND PRIX

INDLEDNING
Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af de enkelte grandprixstævner og den samlede grandprixserie for den nationale elite – arrangementer hvor eliten står i centrum.

Der afvikles hver sæson en DBTU grandprixserie i både ungdoms- og seniorrækkerne. DBTU’s grandprixserie består af et antal grandprixstævner, hvor de bedst placerede spillere optjener grandprixpoint til en samlet grandprixstilling.

Konceptet indeholder nedenfor en række regler, der er bindende for arrangørerne. Nogle af bestemmelserne suppleres af en vejledning, der uddyber disse bestemmelser. Til nogle af bestemmelserne er knyttet nogle yderligere bemærkninger, som skal forstås som en række gode råd m.v. til arrangørerne. Disse råd er ikke bindende.

INDHOLD
Kapitel 1: Generelt
§ 1: DBTU’s stævne- og ratingreglement
§ 2: Ansøgning og udvælgelse af arrangører
§ 3: Indbydelse
§ 4: Rækker

Kapitel 2: Grandprixstævnerne
§ 5: Priser og præmier
§ 6: De spillemæssige rammer
§ 7: Stævneafvikling
§ 8: Deltagere
§ 9: Seedning
§ 10: Lodtrækning
§ 11: Resultatformidling
§ 12: Evaluering

Kapitel 3: Den samlede grandprixserie
§ 13: Den samlede stilling
§ 14: Præmier

Kapitel 4: Dispensationer
§ 15. Dispensationer

Kapitel 5: Ikrafttræden
§ 16: Ikrafttræden

Kapitel 1: Generelt
§ 1: DBTU’s stævne- og ratingreglement
DBTU’s stævne- og ratingreglement gælder for afviklingen af DBTU’s grandprixstævner medmindre bestemmelserne i reglementet udtrykkeligt er fraveget eller suppleret i dette koncept.

§ 2: Ansøgning og udvælgelse af arrangører
Stk. 1: Alle klubber eller unioner under DBTU kan søge DBTU om at afholde et af sæsonens grandprixstævner. Der kan søges om at afvikle ungdomsgrandprix, seniorgrandprix eller begge dele ved et stævne.

Stk. 2: DBTU’s turneringsudvalg fastsætter mindstekrav til indholdet af ansøgninger samt fastsætter ansøgningsfrister.

Stk. 3: DBTU’s turneringsudvalg udvælger på baggrund af ovennævnte ansøgninger arrangører til grandprixstævnerne. Der kan i udvælgelsen af arrangører lægges vægt på sportslige, geografiske og økonomiske hensyn.

Vejledning
Bestemmelsen suppleres af DBTU’s stævne og ratingreglement § 2.

§ 3: Indbydelse
Stk. 1: Det skal tydeligt fremgå af stævneindbydelsen, at et stævne er del af DBTU’s grandprixserie i ungdomsrækkerne og/eller i seniorrækkerne.

Stk. 2: Arrangøren skal i alle grandprixrækker fastsætte et maksimalt deltagerantal, der sikrer, at alle rækker kan afvikles efter bestemmelserne i dette koncept. Det maksimale deltagerantal skal fremgå af indbydelsen.

Stk. 3: Arrangøren skal have godkendt sin tidsplan af DBTU’s turneringsudvalg, inden stævneindbydelsen udsendes. DBTU’s turneringsudvalg skal have en uge til at gennemgå tidsplanen.

Stk. 4: Indbydelsen skal udsendes til samtlige klubber, der er medlem af DBTU.

Stk. 5: Det skal fremgå af indbydelsen, hvornår de enkelte rækker afvikles.

Stk. 6: Det skal fremgå af indbydelsen, hvilken dato lodtrækningen i GP-rækkerne foretages.

Vejledning
Bestemmelsen suppleres af DBTU’s stævne og ratingreglement § 2.

Bemærkninger
Udsendelse af indbydelser til klubberne under DBTU kan mod betaling ske via DBTU’s sekretariat.

§ 4: Rækker
I DBTU’s grandprixserie for seniorer afvikles der følgende singlerækker:

Dame Elite
Herre Elite

I DBTU’s grandprixserie for ungdom afvikles der følgende singlerækker:

Yngre Pige Elite
Yngre Drenge Elite
Pige Elite
Drenge Elite
Dame Junior Elite
Herre Junior Elite
Dame U21 Elite
Herre U21 Elite

Vejledning
Ved de stævner, hvor der afvikles grandprixrækker, kan der også afvikles andre rækker, men disse andre rækker er ikke omfattet af dette koncept.

Kapitel 2: Grandprixstævnerne
§ 5: Priser og præmier
DBTU’s turneringsudvalg fastsætter maksimumpriser for deltagelse i rækkerne samt minimumsgrænser for præmiestørrelser. DBTU’s turneringsudvalg har endvidere mulighed for at give tilskud til præmierne i en eller flere rækker og knytte vilkår til udbetalingen af præmietilskuddet. Satserne for maksimumpriser, minimumsgrænser for præmiestørrelser samt eventuelle præmietilskud og vilkår for udbetaling heraf fastsættes i Bilag 1.

Vejledning
DBTU’s turneringsudvalg kan årligt ændre satserne i Bilag 1, uden at det kræver en ændring af selve konceptet. Ændringer i satserne for den følgende sæson skal ske inden ansøgningsfristen for at arrangere stævner.

§ 6: De spillemæssige rammer
Stk. 1: Arrangøren sørger for det nødvendige antal bordtennisborde, dommerborde, tælleapparater, bander og bolde.

Stk. 2: Det er arrangørens ansvar, at spillestedet lever op til kravene i dette koncept og i øvrigt er brugbart og i ordentlig stand til afvikling af grandprixrækker.

Stk. 3: Det er arrangøren, der står for afviklingen af stævnet.

Vejledning
Bestemmelsen suppleres af § 09 i DBTU’s stævne- og ratingreglement.

Til stk. 2: Alle grandprixkampe skal afvikles i Hal A eller i et særskilt grandprixområde ved stævnerne. Der skal være mindst 5 x 10 meter ved disse borde. Der kan også afvikles andet end grandprixrækker i grandprixområdet, hvis tidsplanen tillader det, grandprixrækkerne skal dog have førsteprioritet.

Bemærkninger
Det anbefales, at der i så vid udstrækning som muligt spilles på ens borde i hele turneringen i rækkerne Dame Elite og Herre Elite.

§ 7: Stævneafvikling
Stk. 1: Grandprixrækkerne skal afvikles som cuprækker. Arrangøren kan vælge at afvikle kvalifikation for de lavest rangerede spillere med puljespil forud for starten på selve rækken i seniorgrandprixrækkerne.

Stk. 2: I seniorgrandprixrækker skal der i tidsplanen afsættes mindst 30 minutter pr. kamp. I øvrige grandprixrækker skal der i tidsplanen afsættes mindst 25 minutter pr. kamp.

Stk. 3: Der skal være mindst 25 minutters pause mellem henholdsvis kvart- og semifinaler og semifinaler og finale i tidsplanen.

Stk. 4: Ingen kampe må afvikles før det i tidsplanen offentliggjorte tidspunkt, medmindre arrangøren og begge spillerne er enige om dette.

Stk. 5: Følgende rækker må ikke tidsmæssigt overlappe hinanden:
Yngre Drenge Elite og Drenge Elite
Yngre Pige Elite og Pige Elite
Drenge Elite og Herre Junior Elite
Pige Elite og Dame Junior Elite
Herre Junior Elite og Herre U21 Elite
Dame Junior Elite og Dame U21 Elite
Herre U21 Elite og Herre Elite
Dame U21 Elite og Dame Elite

Stk. 6: En spiller, der deltager i en grandprixrække, må ikke i samme tidsrum deltage i andre rækker, uanset om disse andre rækker er grandprixrækker.

Stk. 7: Grandprixrækkerne skal afvikles inden for følgende tidsrum:

Lørdag kl. 9.00 - 20.00
Søndag kl. 9.00 - 19.00

Fredag kan dog bruges til at afvikle kvalifikation til seniorrækker, der afsluttes lørdag. Ellers skal den enkelte grandprixrække afvikles over én dag. I seniorgrandprixrækkerne skal finalerne starte senest kl. 17.30.

Stk. 8: I semifinaler og finaler i alle grandprixrækker skal arrangøren sørge for, at der er pointtællere. I Herre Elite og Dame Elite skal arrangøren sørge for, at der er pointtællere til alle kampe. Pointtællerne kan være tabere af en forudgående runde. Stævnearrangøren kan stille krav om, at en spiller, der er slået ud, skal være pointtæller i en kamp, der påbegyndes ind til 30 minutter efter spillerens sidste kamp i en række.

Stk. 9: Arrangøren beslutter inden stævnet, om kampene i de enkelte rækker afvikles bedst af 5 eller bedst af 7 sæt.

Vejledning
Bestemmelsen suppleres af §§ 01, 08, 10 og 11 i DBTU’s stævne- og ratingreglement

Til stk. 9: Arrangøren kan godt vælge, at nogle af kampene i en række spilles bedst af 5 sæt, og at andre spilles bedst af 7 sæt.

Bemærkninger
Det anbefales, at systemet med anvendelse af tidsblokke anvendes. Det anbefales, at der anvendes bordvagter for at mindske spildtid mest muligt.

§ 8: Deltagere
Stk. 1: Hvis der i en række er flere forhåndstilmeldte, end der er pladser i rækken, jf. § 3, stk. 2, skal pladserne i rækken tildeles spillerne med højest ratingtal på tilmeldingstidspunktet. Hvis der er tilmeldt udenlandske spillere uden dansk ratingtal, skal arrangøren i samarbejde med DBTU’s turneringsudvalg skønne et ratingtal til disse.

Stk. 2: Kun klasse 1- og elitespillere må stille op i seniorgrandprixrækker.

§ 9: Seedning
Stk. 1: Der skal seedes i grandprixrækkerne.

Stk. 2: Seedningen skal foretages efter den næstsidste eller sidste ratingopdatering inden stævnet.

Stk. 3: Bestemmelsen i stk. 2 skal dog fraviges, hvis der deltager udenlandske spillere, hvis spillemæssige niveau efter arrangørens vurdering berettiger til seedning. Seedning af udenlandske spillere skal ske i samråd mellem arrangøren og DBTU’s turneringsudvalg.

Stk. 4: Der seedes 16 spillere i hver række.

Stk. 5: Seedningen offentliggøres senest samtidig med lodtrækningen, jf. § 10, stk. 4.

Vejledning
Bestemmelsen erstatter § 05 i DBTU’s stævne- og ratingreglement.

Til stk. 4: Udgangspunktet er, at der seedes 16 spillere i hver række. Hvis der deltager færre end 16 spillere, seedes alle deltagere.

§ 10: Lodtrækning
Stk. 1: Der kan indsættes spillere helt frem til lodtrækningstidspunktet.

Stk. 2: Lodtrækningen foretages senest torsdagen forud for stævnet.

Stk. 3: Der kan ikke indsættes spillere efter lodtrækningstidspunktet.

Stk. 4: Lodtrækningen offentliggøres senest torsdagen forud for stævnet. Samtidig offentliggøres spilletidspunkt og bordnummer for alle kampe i alle runder.

Stk. 5: Hvis en af de fire øverst seedede i en række alligevel ikke stiller til start, vil den 5. seedede overtage denne spillers plads, men der vil ikke blive foretaget omlodtrækning.

Bemærkninger
Bestemmelsen suppleres af § 6, stk. 1-3 i DBTU’s stævne- og ratingreglement, og bestemmelsen erstatter § 6, stk. 4-5 i DBTU’s stævne- og ratingreglement.

§ 11: Resultatformidling
Stk. 1: Arrangøren har pligt til på alle spilledage at eksportere resultater fra TTC fra dagens kampe til DBTU.

§ 12: Evaluering
Arrangøren og DBTU’s turneringsudvalg kan efter afviklingen af stævnet i fællesskab evaluere grandprixstævnet, såfremt en af parterne ønsker dette.

Kapitel 3: Den samlede grandprixserie
§ 13: Den samlede stilling
Stk. 1: I hvert af grandprixstævnerne optjener deltagerne grandprixpoint efter følgende bestemmelser. En

1. plads giver 100 point.
2. plads giver 75 point.
3.-4. plads giver 50 point.
5.-8. plads giver 25 point.
9.-16. plads giver 12,5 point.

Stk. 2: De optjente grandprixpoint i de enkelte rækker tæller med til en samlet grandprixstilling for den pågældende sæson, der opgøres endeligt efter sæsonens sidste grandprixstævne.
.
Stk. 3: Ved pointlighed afgøres placeringen i den samlede grandprixstilling ved:
Højeste placeringer
Lodtrækning ved DBTU’s turneringsudvalg

Vejledning
Til stk. 3: Ved pointlighed bliver den spiller, der har opnået den bedste placering ved et af grandprixstævnerne, bedst placeret i den samlede grandprixstilling. Her vil en førsteplads f.eks. være bedre end to andenpladser, og to andenpladser vil være bedre end én andenplads osv. Hvis en eller flere spillere stadig står lige, finder DBTU’s administration de bedst placerede spillere ved lodtrækning.

§ 14: Præmier
DBTU’s turneringsudvalg fastsætter antallet af præmier og præmiestørrelser for de enkelte rækker, jf. Bilag 1.

Vejledning
DBTU’s turneringsudvalg kan årligt ændre antallet af præmier og præmiestørrelsen i Bilag 1, uden at det kræver en ændring af selve konceptet.

Kapitel 4: Dispensationer
§ 15: Dispensationer
Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan DBTU’s turneringsudvalg dispensere fra bestemmelserne i dette koncept.

Kapitel 5: Ikrafttræden
§ 16: Ikrafttræden
Dette koncept med de indarbejdede ændringer træder i kraft i sæsonen 2010/2011. Bilag 1: Rækkepriser og præmier m.v.

Grandprixstævnerne
Rækkepriser: I rækkerne Herre Elite, Dame Elite, Herre U21 og Dame U21 kan rækkeprisen højst udgøre 150 kr. pr. spiller. I øvrige rækker kan rækkeprisen højst udgøre 100 kr. pr. spiller.

Præmietilskud
DBTU’s eliteudvalg yder i Herre Elite og Dame Elite et præmietilskud svarende til 10% af de tilmeldte elitespilleres ratingtal, dog maksimalt 4.000 kr. i Herre Elite og 1.000 kr. i Dame Elite.
Til en elitespiller med et ratingtal på 2.300 gives således et tilskud på 230 kr. Der ydes kun tilskud til elitespillere.

Præmietilskuddet udbetales efter afviklingen af stævnet. Udbetalingen af præmietilskuddet er betinget af, at alle bestemmelserne i dette koncept er blevet overholdt i forbindelse med afviklingen af stævnet. Arrangøren meddeler umiddelbart efter stævnet DBTU’s turneringsudvalg, hvilke tilskudsberettigede spillere der har deltaget i stævnet, hvorefter præmietilskuddet kan udbetales

Præmier: I alle grandprixrækker, bortset fra Yngre Drenge og Yngre Pige skal arrangøren udbetale kontante pengepræmier.

Præmierne skal i ungdomsrækkerne mindst opfylde følgende præmiestørrelser i kr. (arrangørerne kan forhøje præmierne):

 

 

 Herre U21 og Dame U21 1. plads 2. plads 3.-4. plads 5.-8. plads
 0-9 deltagere 300 150  
 10-19 deltagere 600 300 150 
 20-29 deltagere 1000 500 250 
 30-39 deltagere 1300 650 325 
 40-49 deltagere 1700 850 425 
 50-59 deltagere 2100 1050 525 
 Over 60 deltagere 2500 1250 625 

 

 

 

 Herre Junior og Dame Junior 1. plads 2. plads 3.-4. plads 5.-8. plads
 0-9 deltagere 200 100  
 10-19 deltagere 400 200 100 
 20-29 deltagere 600 300 150 
 30-39 deltagere 800 400 200 
 40-49 deltagere 900 450 225 100
 50-59 deltagere 1000 500 250 125
 Over 60 deltagere 1200 600 300 150

 

 

 Drenge og Pige 1. plads 2. plads 3.-4. plads 5.-8. plads
 0-9 deltagere 150 100  
 10-19 deltagere 200 150 100 
 20-29 deltagere 400 250 125 
 30-39 deltagere 450 250 150 100
 40-49 deltagere 500 300 200 125
 50-59 deltagere 600 400 300 150
 Over 60 deltagere 700 500 350 150

Yngre Drenge og Yngre Pige
I Yngre Drenge og Yngre Pige skal præmiers værdi udgøre mindst 30 % af startpengene.
0-9 deltagere: Mindst 2 præmier
10-19 deltagere: Mindst 4 præmier
20-29 deltagere: Mindst 4 præmier
30+ deltagere: Mindst 8 præmier

Den samlede præmiesum i seniorrækkerne skal mindst svare til 50 procent af startpengene i den pågældende række plus præmietilskuddet fra DBTU’s eliteudvalg. De enkelte minimumspræmier fastsættes som følgende procentdel af den samlede præmiesum. Arrangørerne kan forhøje præmierne, også således at procentfordelingen ændres. De angivne procentsatser vedrører kun minimumspræmierne.

 

 

 

 Herre Elite og Dame Elite 1. plads 2. plads 3.-4. plads 
  50% 25% 12,5% 

Den samlede slutstilling
Præmierne til den samlede vinder af sæsonens grandprixserie er:

Herre Elite: 8.000 kr.
Dame Elite: 4.000 kr.
Herre og Dame U21: 1.000 kr.
Herre og Dame Junior: 1.000 kr.
Drenge og Pige: Pokaler
Yngre Drenge og Yngre Pige: Pokaler

 

 

Kategori: