Så er Turneringsgruppen endelig klar med det nye fælles turneringsreglement til holdkampe for sæsonen 2020-2021 for Bordtennis Danmark og DGI.

Det nye turneringsreglement er opdelt i to halvdele – en generel del og en regional del.
De generelle afsnit gælder for alle klubber, hold og spillere på tværs af landsdele og rækker.
Som følge af forskellige behov og muligheder for afvikling af holdkampe, er desuden udarbejdet et regionalt tillæg som på bedste vis, og i overensstemmelse med grundlaget for udarbejdelsen af det fælles turneringsreglement, tager højde for forskellige behov og traditioner i de tidligere lokalunioner.

De regionale tillæg er opdelt i Region Bornholm, Region Fyn, Region Jylland samt Region Sjælland. Desuden findes et særligt tillæg for holdkampe i Divisionsrækkerne (DT).
Reglement for Veteran DT indgår pt. ikke i det fælles turneringsreglement. Det er et bevist valg og skyldes behovet for overblik i denne første fase.

I forbindelse med udarbejdelse af det fælles turneringsreglement, har enhver klub, leder, spiller eller blot interesseret haft mulighed for at kommentere på det første udkast som blev offentliggjort på BTDK’s hjemmeside d. 21. april 2020. Klik her. Turneringsgruppen har desuden afholdt flere møder med klubber eller de tidligere lokalunioners turneringsudvalg.

Der har været mange drøftelser med mange gode argumenter. Medlemmerne i Turneringsgruppen har naturligvis ikke altid været enige og derfor er nogle regelændringer ”sparket til hjørne” – de kræver yderligere drøftelser med klubberne. I visse tilfælde vil man dog opleve at reglementet er ”forberedt” for nogle af disse mulige ændringer.

Det primære udgangspunkt for det nye fælles turneringsreglement har været de tidligere reglementer. Derfor vil mange regler være let genkendelige, men i visse situationer sker alligevel ændringer og særligt Region Jylland vil opleve flere ændringer i forhold til sæsonen 2019-2020.

Reglementet indeholder meget tekst og kan i starten være vanskeligt at finde rundt i indtil man bliver fortrolig med opbygningen. Reglementet er forsøgt opbygget så rækkefølgen af reglerne kommer i samme rækkefølge som en spiller har brug for reglerne – først licenser, rækker, brug af spillere, kampafvikling mv. Desuden er paragraffer i visse tilfælde flyttet rundt, så de bedre passer ind i sammenhængen.

Vi vil derfor nedenfor (med endnu mere tekst) forsøge at gennemgå dels opbygningen dels de nye regler og ændringer i forhold til tidligere.

Det generelle reglement

Det generelle reglement indeholder typisk regler vedrørende licens, klubskifte, brug af spillere, op- og nedrykning, reserveregel samt helt generelle regler i forbindelse med kampafvikling.

Afvikling af holdkampe i Region Jylland og Region Bornholm sker i samarbejde med DGI. Da man i Bordtennis Danmark spiller om et officielt dansk mesterskab under DIF og da holdturneringen fremover ses som én samlet turnering, medfører dette at visse specifikke love og regler for både DIF og BTDK vil være gældende for alle som deltager i den fælles holdturnering – Appelinstansen er et godt eksempel på dette.

Bemærkninger til § 1 Formål:

 • I situationer hvor fortolkninger skal baseres på ”bedste sportslige vis” er det vigtigt at have for øje, at en sag altid har to parter. Hvad der måske syntes åbenlyst på bedste sportslige vis for den part som har forbrudt sig mod reglerne, er ikke nødvendigvis ikke ensbetydende med at kredsens andre 7-9 hold har samme opfattelse. Det samme kan gøre sig gældende i Turneringsgruppen når sagen skal behandles.
 • Da alle nu spiller i én og samme holdturnering og der fremover kun findes ét appeludvalg og sidste klageinstans er DIF, er det meget vigtigt at en eventuel overtrædelse af reglementet sanktioneres ens i alle rækker, hvilket nogen formentlig vil opfatte som meget ”firkantet”.
 • Det generelle reglement beskriver de fælles regler. Som følge af regionale behov, tillades i visse situationer regionale særregler – dette er angivet i en grå tekstboks. Den regionale særregel fremgår herefter i det regionale tillæg med samme afsnitsopbygning som i det generelle reglement. F.eks. vedrører § 4 stk. 7 i det generelle reglement B-licenser og antallet af spillere på B-licens i den samme holdkamp. I det regionale tillæg § 4 stk. 7.1 beskrives den regionale særregel specifikt. Det vil sige hver gang man støder på en grå tekstboks i det generelle reglement, skal man lige huske at læse videre i det regionale tillæg.

Bemærkninger til § 2 Licens, § 3 A-licens, § 4 B-licens og § 5 Klubskifte:

 • Datoer for senest løsning af A-licens, B-licens og klubskifte, i henholdsvis Divisionsrækker og Serierækker, er ensrettet. Ønsket var helt ens datoer i alle serierækker, men det var ikke muligt i denne omgang.
 • Det vil fremover være muligt at tegne B-licens til anden turneringshalvdel i Divisionsrækkerne for dame- og ungdomsspillere.
 • Fremover vil licens for nye udenlandske spillere blive opkrævet samtidig med godkendelsen af licensen. Dette skyldes at vi oplever at flere klubber opbygger en ”spillerbank” bestående af spillere som reelt aldrig deltager i holdturneringen, men som kan hentes ind i tilfælde af afbud, sygdom mv.
 • Klubber som benytter britiske spillere skal være opmærksom på Brexit-forhandlingerne og om disse får indflydelse på spillernes mulighed for at deltage i holdturneringen fra 2021. Der opstår muligvis udfordringer i forhold til arbejds- og opholdstilladelse samt arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er klubbernes eget ansvar selv at holde styr på disse regler.
 • I Region Bornholm, Region Fyn og Region Jylland vil det forsat være muligt at tegne B-licens til herre seniorspillere.
 • Skifter en spiller klub i løbet af en sæson, vil en eventuel B-licens følge spilleren. Dette gælder naturligvis ikke, hvis spilleren skifter til den klub hvor han/hun har B-licensen.

Bemærkninger til § 6 Aldersklasser:

 • Ældste årgang i U21 (1999) udgår fra sæsonen 2020-2021. Dette skyldes en ensretning med internationale regler. U-21 rækken består dermed kun af tre årgange fremover.

Bemærkninger til § 8 Rækker:

 • Fremover vil al tilmelding til holdturneringen ske via Bordtennisportalen – efter samme princip som ved tilmelding til stævner.
 • Ved tilmelding i serierækkerne skal fremover angives de spillere man påtænker at anvende på holdet. Holdene nummereres fortløbende svarende til holdets samlede ratingtal.
 • Til hver region er tilknyttet en driftsgruppe som håndterer den daglige drift af holdturneringen, herunder svarer på spørgsmål og flytter kampe på portalen. Driftsgruppen har også ”råderetten” over de regionale særregler og afgør f.eks. hvilken turneringsform der skal anvendes regionalt, antal hold i hver kreds og antal spillere på hvert hold mv. Driftsgruppen har dog ikke total handlefrihed i forhold til reglementet, idet reglerne skal koordineres i det vist omfang og den røde tråd sikres.

Bemærkninger til § 9 Brug af spillere:

 • De regionale driftsgrupper opstiller ratinggrænser for deltagelse i de forskellige serierækker. Ratinggrænser til f.eks. Serie 2 er derfor ikke nødvendigvis identisk i alle regioner.
 • Hvis en spiller trækker sig i en påbegyndt holdkamp, kan han/hun ikke indgå i samme holdkamp igen. Afvikles holdkampe i en samling, og en spiller må trække sig i den første holdkamp, kan han/hun godt deltage i den anden holdkamp senere på dagen.
 • En holdkamp skal være færdigspillet inden spilleren på påbegynde en ny. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at den enkelte spillers kampe er afviklet.
 • Alle spillere må kun deltage på ét hold pr. dag i hver alderskategori. Ved samlinger kan man dermed ikke spille 2. division kl. 10 og 1. division kl. 13.
 • Begrebet ”reserve” og ”ordinær spiller” har tidligere været mere eller mindre diffust. De er nu defineret. Begrebet ”hjemmehørende” udgår helt.

Bemærkninger til § 10 Udskiftning af spillere:

 • Det er nu klart defineret, at en spiller ALTID kan rykke op på et højere rangerende hold og deltage som ordinær spiller.
 • En spiller kan fremover kun rykke ned på det næste lavere rangerende hold ved at sidde over i en kamp på det hold hvor spilleren sidst deltog som ordinær spiller. Ved enkeltkampe kan den nedrykkede spiller først benyttes på det lavere hold dagen efter. Ved samlinger kan den nedrykkede spiller benyttes i samlingens anden kamp, hvis han/hun sad over i samlingens første kamp.
 • Ingen spiller kan i samme sæson (regnet fra 1. juli til 30. juni) rykke mere end i alt to hold ned regnet fra det højst rangerede hold, hvor spilleren har deltaget på som ordinær spiller. Reglen er dermed gældende uanset hvor mange ”sæsonhalvdele” man opdeler sin turnering i. Der skal ikke være forskel på om turneringen afvikles som en normal dobbelturnering, eller turneringen opdeles i to eller flere ”delvist uafhængige” turneringsdele (som i Region Jylland). Reglen gælder ens for alle – to hold ned.
 • Hvis turneringen i anden halvdel opsplittes i en oprykningsdel og en nedrykningsdel, gælder reglerne forsat på tværs af denne opdeling. Der skal igen ikke være forskel på regler og muligheder afhængig af turneringsformen. I forhold til nedrykning vil en oprykningsrække være rangeret højere end en nedrykningsrække.

Bemærkninger til § 11 Reserveregel:

 • Det er spillerens aktuelle ratingtal (som fremgår af Ratinglisten) på kampdagen, som er afgørende i forhold til brug af reserver. Regionerne har forskellige ratinggrænser. Det var ønsket at denne grænse skulle være ens i alle rækker, men det var ikke muligt i denne omgang.
 • Det vil fremover kun være muligt at deltage som reserve på et højere rangerende hold. I Jylland kunne man tidligere være reserve på et lavere rangerende hold – den mulighed ophører.
 • Man kan kun være reserve for en spiller der i forvejen har spillet som ordinær spiller på det hold, hvorpå reserven skal anvendes. Man kan dermed ikke være reserve for en tidligere anvendt reserve.
 • Man kan ikke være reserve for en spiller som er rykket ned og spiller som ordinær spiller på et lavere rangerende hold. Spilleren som erstattes, skal altid senest have spillet på det hold hvor han/hun erstattes eller samtidig selv benyttes som reserve på et højere rangerende hold. Man kan dermed ikke lade en højt ratet spiller starte på et lavere hold, rykke spilleren op og herefter lade alle stå som reserve for denne spiller.
 • En spiller kan i samme kamp ikke noteres som erstattet spiller og samtidig rykke ned på et lavere hold, selv om spilleren reelt sidder over.
 • Angives en reserve forkert eller er en angivet reserve ikke spilleberettiget, noteres den pågældende spiller som ordinær spiller. Dette kan få stor betydning for spillerens videre muligheder for at rykke tilbage på sit ordinære hold.
 • En erstattet spiller kan kun noteres som erstattet spiller på ét hold pr. dag.
 • De regionale driftsgrupper fastsætter hvor mange gange en spiller lovligt må anvendes som reserve i løbet af en sæson. Det var ønsket at antallet af gange en spiller må anvendes som reserve var ens i alle rækker, men det var ikke muligt i denne omgang.

Bemærkninger til § 12 Overbygningshold:

 • Det vil fremover være de regionale driftsgrupper som afgør om etablering af overbygningshold skal tillades.

Bemærkninger til § 13 Regler ved kampafvikling:

 • Dette afsnit indeholder helt generelle bestemmelser i forbindelse med afvikling af holdkampe. Det gælder f.eks. krav til bolde, spilleareal, lys, klargøring af lokale, antal borde og rettidigt fremmøde til en holdkamp.

Bemærkninger til § 14 Spillesystem og holdskema:

 • Som en del af ensretningen anvendes nu ens holdkampskemaer ved alle kampe på tværs af landet.
 • De regionale driftsgrupper bestemmer turneringstrukturen. Det vil sige at turneringsstrukturen kan fortsætte uændret.

Bemærkninger til § 15 Kampflytning:

 • Kampflytninger skal altid godkendes af Turneringsgruppen. Overholdes dette ikke, medfører det tabt kamp. To klubber kan dermed ikke afvikle en kamp to dage tidligere end programsat og blot indtaste resultatet på den programsatte dato.
 • Af hensyn til den automatiske kampkontrol, er det meget vigtigt at flyttede kampe altid ændres rettidigt på Portalen. Sker dette ikke, vil systemet opfatte kampen som enten indtastet for sent, eller som en ikke godkendt kampflytning.

Bemærkninger til § 16 Udeblivelse:

 • Manglende fremmøde til en holdkamp anses som udeblivelse. Dette gælder uanset om der på forhånd meldes afbud til kampen, eller om man blot ikke møder op. Forskellen ligger i bødetaksten (udeblivelse med og uden afbud).
 • Fra 2. division til Serie 5 vil udeblivelse i mere end to holdkampe medføre at holdet trækkes ud af holdturneringen. Spillere på Fyn skal være opmærksom på denne ændring.
 • Opstiller et hold ikke fuldtalligt betragtes dette også som en udeblivelse. På 3- og 4-mandshold tillades dog opstilling med hhv. 2 og 3 spillere.

Bemærkninger til § 17 Første holdkamp:

 • Da man jævnfør reservereglerne kun kan være reserve for en ordinær spiller, medførte dette tidligere at der ikke kunne anvendes reserver i første holdkamp. Den regel er nu ændret, idet den kunne have store konsekvenser for et lavere rangerende hold.
 • Særligt hvis en klub havde behov for en reserve i f.eks. 3. division, kunne det få meget store konsekvenser på serieholdet. Som følge af forskudt turneringsstart, og det forhold at 3. division afvikles i samlinger med typisk fire ugers intervaller, kunne det medføre at en spiller først kunne rykkes tilbage på serieholdet efter 3. eller 4. runde i serierækken.
 • Det vil fremover være muligt at være reserve i første holdkamp under visse betingelser.

Bemærkninger til § 18 Ulovlig spiller:

 • Tidligere var konsekvensen ved brug af ulovlig spiller i en holdkamp meget forskellig. Dette er nu ensrettet.
 • I divisionsrækkerne taberdømme hele holdet, hvis der anvendes en ulovlig spiller. Nye hold i 3. division skal være meget opmærksomme på denne regel.
 • I serierækkerne taberdømmes kun den ulovlige spiller.
 • I begge tilfælde noteres de individuelle kampe til 0-3 på Portalen.
 • Anvendes en spiller ulovligt, tæller denne spillers kampe ikke med, hvis der stilles krav om et antal spillede kamp for deltagelse i et eventuelt slutspil, finalespil mv.

Bemærkninger til § 19 Golden Set:

 • Fra sæsonen 2019-2020 blev indført Golden Set i divisionsrækkerne. I tilfælde af uafgjort afvikles et Golden Set, hvor vinderen har mulighed for et snuppe et ekstra point. Holdkaptajnerne skiftes til at fravælge en af de tidligere spillede kampe og til sidst står én kamp tilbage – den afvikles i ét sæt.
 • Formålet med indførelse af reglen, var at skabe mere intensitet i holdkampene – lige til sidste bold. I ungdomsrækkerne kan det være en meget lærerig situation at stå i – Hvem kan stå for presset og skulle afgøre holdkampen i ét sæt?
 • Tilbagemeldingerne har været lidt blandet, dog med klar overvægt til det positive. Reglen fortsætter i den kommende sæson, og de regionale driftsgrupper afgør om reglen skal medtages i serierækkerne.

Bemærkninger til § 20 Pointgivning:

 • Ved ”normal” pointgivning tildeles vinderen 2 point og i tilfælde af uafgjort 1 point til hvert hold.
 • Ved Golden Set tildeles vinderen 3 point. Ved uafgjort 1 point til hvert hold og ét ekstrapoint til vinderen af Golden Set.
 • Samtidig tillades regionale særregler ved pointgivning. Bornholm tildeler point afhængig af sejrens størrelse. Dette pointsystem kunne animere til at stille stærkest op hver gang og vinde størst muligt.
 • Stillingsregler er ensrettet.

Bemærkninger til § 21 Trækning af hold:

 • Bliver et hold nødt til at trække et hold helt ud af en igangværende holdturnering, skal det som udgangspunkt være det lavest rangerende hold i den pågældende række. I dette tilfælde betragtes divisionsrækkerne som én række. I serierækkerne kan det f.eks. være klubbens lavest rangerende hold i serie 2 som skal trækkes.

Bemærkninger til § 22 Arrangørklubbens forpligtelser:

 • Efter hver runde vil der blive foretaget en automatisk kontrol af de afviklede kampe. Det sikrer en fuldstændig ensartet kontrol. Overtrædelse af reglementet kan hurtigt få konsekvenser i efterfølgende kamp, hvis en fejl ikke rettes/påtales i tide. Derfor skal indtastning af individuelle kampresultater indtastes samme dag senest kl. 23.59.

Bemærkninger til § 24 Protester:

 • Det er muligt at fremsende en protest over både spilleforholdene og holdkampens forløb. Alle protester skal ledsages af et gebyr som indbetales til Bordtennis Danmark.

Bemærkninger til § 26 Instans:

 • Afsnittet beskriver procedurer i forbindelse med afgørelser fra Turneringsgruppen, klagemuligheder og frister.

Bemærkninger til § 27 Sanktioner:

 • En hver overtrædelse af reglementet medfører en sanktion. I de fleste tilfælde vil sanktionen være en bøde som fremgår af Takstbladet.

Bemærkninger til § 28 Dispensationer:

 • I de tidligere reglementer var mange steder angivet, at der kunne søges dispensation for det ene og det andet, samt at en overtrædelse udløser en bøde. Alle disse angivelser er fjernet fra det nye reglement, og fremgår kun ét sted. Med mindre andet specifikt er angivet, er det muligt at søge dispensation fra næsten enhver regel hvis argumenterne er i orden.
 • Som følge af den generelle ensretning af reglerne og den røde tråd, kan der dog opstå situationer hvor en dispensation ikke kan gives.

De regionsspecifikke regler

De regionsspecifikke regler indeholder særregler gældende specifikt for hver en region. Disse vil ikke blive gennemgået her, idet disse reglementer stadig er under udarbejdelse.
Som hovedregel, vil indholdet typisk være kendt stof fra de tidligere lokalunioners turneringsreglementer.
De regionsspecifikke regler kan som hovedregel ikke ophæve de generelle regler, dog kan de skærpes.

Afsluttende bemærkninger

Brug af spillere, op- og nedrykning og reserver er typisk situationer hvor klubberne møder udfordringer, og hvor fejl begås. Turneringsgruppen er derfor i gang med udarbejdelse af en simpel grafisk ”eksempelsamling” hvor forskellige scenarier gennemgås i forhold til lovlige og ulovlige opstillinger. Det er håbet at dette dokument vil være en hjælp til klubledere og spillere fremover.

Fremover vil der efter hver runde blive foretaget en automatisk kampkontrol, hvor de fleste regler kontrolleres i forhold til holdet og den enkelte spiller. Det sikrer en fuldstændig ensartet og upartisk gennemgang og kontrol. Det er pt. ikke muligt at give klubber adgang til dette værktøj for kontrol af holdopstilling før afvikling af kampen. Om det bliver en mulighed på sigt, er uklart.

Turneringsreglementerne er nu offentliggjort (Region Jylland på vej). Som altid dukker der spørgsmål op under den sidste korrekturlæsning og fra klubber og spillere. Det kan ikke afvises, at der umiddelbart før turneringsstart vil ske en mindre revision af enkelte afsnit. Det håber vi I har forståelse for.

Tilbage er kun at sig ”god læselyst”. Der vil sikkert dukke rigtig mange spørgsmål op i starten og undervejs. Mange af spørgsmålene vil formentlig have generel interesse, hvorfor vi vil overveje om der med fordel kan oprettes en FAQ eller lignende på hjemmesiden.

Turneringsgruppen

Forfatter: Kim Holm Pedersen, Turneringsgruppen
Kontaktperson e-mail: KimHolm.Pedersen@sweco.dk