Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2022 kl. 18.00 – 21.30 på Scandic Odense

Mødeleder: Henrik Vendelbo

Mødereferent: Martin Lundkvist

Deltagere: Henrik Vendelbo, Klaus Dam, Martin Christensen, Anne Diness, Pia Toelhøj og Anders Mølgaard.

 

1. Godkendelse af referat – 5 min (alle)

Ingen kommentarer – referatet godkendt

 

2. Velkommen og onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer

Henrik introducerede de to nye medlemmer og suppleanten til arbejdet i bestyrelsen og det generelle arbejde, der foregår i BTDK.

 

3. Runden rundt – 5 min pr. medlem – 30 min (alle). Drøftelse af om punktet skal fastholdes som fast punkt på dagsorden.Det blev besluttet, at punktet fastholdes som mundtligt punkt på dagsorden.

Klaus: Turneringsgruppen er genetableret, og årets turnering er planlagt og lagt på hjemmesiden.

Anne: Der er gang i pigeindsatsen, og der arrangeres pigedage både øst og vest i august. Og der etableres en række pigeaktiviteter i løbet af efteråret. Bl.a. pigecamp i Tjele og OB-stævne.

Martin C: Jeg vil tage fat i mine ansvarsområder og komme i arbejdstøjet.

Anders: Ingen kommentarer.

Pia: Pia tager på Tech-festival hos DIF innovationlab i september for at hente inspiration til BTDK’s teknologiske udvikling.

Henrik: Jeg blev i den forgangne weekend valgt til præsident i NETU. Norge havde overvejet om de skulle påtage sig præsidentskabet, men de valgte ikke at stille op alligevel. Derefter pegede de øvrige lande på Danmark til at tage præsidentskabet, derfor valgte Henrik at stille op og blev valgt.

Det blev i øvrigt drøftet i NETU, om vi skal finde en person, der kan koordinere NETU’ politiske arbejde. Det drøftes på et møde i München, hvordan det kan gribes an og om NETU-landene evt. skal spæde lidt i kassen til formålet.

Henrik tager til München i den kommende uge sammen med Lundkvist for at følge de danske spillere og deltage i ETTU’ kongres.

 

4. Ansvarsområder til beslutning

Det fremsendte forslag om fordeling af ansvarsområder er godkendt og bliver lagt på hjemmesiden snarest.

På næste møde gennemgår Lundkvist Vækststrategi 2025, så vi er opdaterede på de strategiske målsætninger og indsatser.

 

5. Økonomi – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Punktet er udsat til næste gang. Anders følger op på den igangværende proces. Økonomirapportering for juli sker på næste bestyrelsesmøde.

 

6. Orientering fra direktøren

BTDK ønsker at sende et herrehold til VM i Kina. Det er en særdeles omkostningstung turnering i Kina, da billetpriserne stiger betragteligt og turneringen foregår som en boble, hvor alle deltagere skal komme samtidigt og rejse samtidigt. Der deltager ikke politikere ved VM i Kina pga, corona.

Bestyrelsen drøftede de høje VM-omkostninger og holdt dem op mod udbyttet af deltagelsen for spillerne. Bestyrelsen besluttede at bakke op om deltagelsen, og bad direktøren undersøge muligheder for ekstra økonomisk støtte, så det er realistisk at deltage.

 

7. Forretningsudvikling – drøftelse af SUKIRU potentiale

Martin gennemgik de indledende tanker om SUKIRU-forretningsudvikling, og hvordan vi over de kommende år kan generere økonomi, som vi kan geninvestere i SUKIRU-udvikling og øvrig udvikling af strategiske indsatser. Vi arbejder med at indgå partnerskaber med partnere, som har interesse i at bidrage til at udvikle teknologiske løsninger og finansielle forudsætninger for at sætte fart på ambitionerne om vækst.

Bestyrelsen anerkender og bakker op om det foreløbige SUKIRU arbejde og ser med interesse frem til den næste skridt af både den indholdsmæssige, teknologiske og forretningsmæssige udvikling.

 

8. Bestyrelsens samarbejde – Hvordan sikres høj kadence, at kompetencerne kommer i spil og, at der er en god og konstruktiv energi på holdet.

Bestyrelsen havde en konstruktiv drøftelse af, hvordan bestyrelsen både kan holde høj kadence, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem har et stort råderum på egne ansvarsområder og strategiske mål og indsatser. Og samtidig at bestyrelsen arbejder som et hold med fælles mål og energi på møderne.

Lundkvist vil i den kommende periode bruge ekstra energi på at rammesætte de enkelte medlemmers ansvarsområder sammen med medlemmet, for at sikre gode forudsætninger for at bestyrelsen og de enkelte medlemmer kommer godt fra start i den nye sæson.

 

9. Strategiseminar – input til dagsorden og temaer.

Bestyrelsen gav Lundkvist til opgave at komme med oplæg til indhold og temaer på det kommende strategiseminar for ledergruppen, som bestyrelsen efterfølgende kan komme med input til.

 

10. Evt.