Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13.3.21 fra 9-11 på teams.

Deltagere: Anders Mølgaard, Betina Koefoed, Klaus Dam, Torben Pedersen, Ahn Lykke Pedersen, Peter Sundbæk.

Afbud: Betina Haagensen

Mødeleder: Betina Koefoed

 

1. Opfølgning på sidste møde. (Betina K)

Bestyrelsen drøftede Tine Teilmann’ indlæg om DIF’ forberedelsesudvalg.

Vi skal tiltrække flere til BTDK’ bestyrelsesarbejde gennem at være tydelige om mål og ambitioner. Vi skal tiltrække flere bestyrelsesmedlemmer med forskelligt køn og alder. Vi skal gøre bestyrelsesarbejdet spændende, så flere har lyst til at blive længere tid for at skabe kontinuitet. Det har været en udfordring i mange år.

ETTU har vedtaget, at junioralderen udvides til at vare et år mere til det år man fylder 19. Bestyrelsen indstiller til TG, at BTDK laver sin aldersinddeling om, så den matcher ETTU’.

Punktet bliver sat på dagsorden til næste møde den 14.4.21.

 

2. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

Anders: Thomas Bach har også meldt sit kandidatur til at blive DIF’ næstformand til valget til maj. Anders har deltaget i et møde blandt DIF’ specialforbund, hvor opbakning til kandidaterne blev drøftet.

I forlængelses heraf bemærkede Anders, at BTDK bør overveje, hvordan man kan blive en mere markant idrætspolitisk aktør.

Ahn: Ønsker at blive bedre inddraget i arbejdet med BTDK’ ungdomsstrategi.

Klaus: Siden sidst er tiden gået med det lovforberedende arbejde i samarbejde med Nick Ilsø og lis Hævdholm. Turneringen er stoppet, og der har været mange møder med TG i den forbindelse.

Peter S: Der har været afholdt ekstraordinær ETTU-kongres medio februar, som var noget turbulent, da bl.a. den nyvalgte formand for ETTU, Mr. Levitin ikke taler engelsk. Levitin synes at sætte en ITTF-dagsorden, som ikke alene er til det gode for de Europæiske lande.

Torben: Har fulgt op på dialogen med Faaborg Kommune. Det giver anledning til at se 60+ indsatsen som en endnu vigtigere strategisk satsning som vækstspor både politisk og strategisk. Har haft et godt forberedelsesmøde med Gert Jørgensen og Lars Bo Kaspersen fra 60+, der den 16.3 deltager i et møde med Torben P og Martin L samt DIF’ fagkonsulenter om potentialet i at gøre 60+ vækst til et strategisk spor i den kommende strategiaftale. Peter S foreslog, at vi kunne overveje at indlede en drøftelse med andre kommuner, bl.a. Aalborg Kommune om et 60+ samarbejde.

Betina K: Vi har i forbindelse med den aktuelle debat blandt de Europæiske lande vedr. WTT og de store økonomiske konsekvenser, sendt et brev til EB i ETTU, hvor vi sætter fokus på problematikkerne i Europa. Bestyrelsen vil få tilsendt denne skrivelse. Det er ligeledes tydeligt, at WTT også giver meget store udfordringer for den europæiske kvindebordtennis, så dette er ligeledes løftet ind i ETTU’ ligestillingskommite.

Der er kommet ny formand for ETTU’ ligestillingskomite efter, at den forrige har fået job i ETTU.

 

3. Forberedelse af Årsmøde og valg til bestyrelse. Herunder evt. nedsættelse af valgforberedende arbejdsgruppe. (AM)

Bestyrelsen satser på et fysisk årsmøde i år.

Som forberedelse til årsmødet og valg til bestyrelsen har Anders haft et en til en, møde med hvert af bestyrelsesmedlemmerne for at høre deres overvejelser og refleksioner vedrørende det fremadrettede bestyrelsesarbejde. Anders, Klaus og Torben er på valg til bestyrelsen.

Anders reflekterede over sine fire år som formand og det faktum, at man som formand i BTDK får en bestyrelse af årsmødet, man sætter ikke sit eget hold, hvilket har en betydning for bestyrelsens homogenitet og funktionalitet. Vi skal have tydeliggjort. Hvad det er for at arbejde, der laves i bestyrelsen, så det er mere gennemskueligt, hvad man går ind til som bestyrelseskandidat.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en forberedende arbejdsgruppe, der kunne hjælpe bestyrelsen med denne beskrivelse, og evt. også en tydeliggørelse af forventninger til rollen som hhv. formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Skal vi fx gøre formandsrollen mere udadvendt med en mere udenrigsrettet profil og lade næstformanden være mere indenrigsminister.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at se videre på ideerne. Anders står for at nedsætte arbejdsgruppen. Torben, Betina K har meldt sig til arbejdsgruppen, og bestyrelsen finder det naturligt, at Martin L også deltager i arbejdsgruppen.

 

4. Governance. Bilag til punktet skal gerne være gennemlæst inden mødet (KD)

Klaus gennemgik den proces der er i gang vedr. revidering af lovmaterialet. Arbejdsgruppen med KD, Nick Ilsø og Lis Hævdholm har gennemgået lovmaterialet, og næste skridt er inddragelse af en referencegruppe for at kritisk feedback og konstruktive input. Inden materialet tilgår referencegruppen, sendes til bestyrelsen, der får mulighed for input og kommentering.

 

5. Ansøgning til Trygfonden (BH) – ML har ligeledes skrevet noget, under Orientering fra direktøren

BTDK har siden sommeren 2020, som oplæg til Ledergruppens strategiproces, samarbejdet med Gert Jørgensen og Lars Bo Kaspersen i relation til at styrke indsatsen med ”Bordtennis som sundhedsfremmende og sygdomsudsættende” i forlængelse af den generelle satsning på vækst i 60+.

I forbindelse med dialogen sendte Gert og Lars Bo en ansøgning til Trygfonden om støtte til et tillægsprojekt rettet mod at få mennesker med Parkinson ind i de eksisterende bordtennisklubber. Vi fik svar fra fonden den 5.3.21, at BTDK modtager 233.000 kr. til at gennemføre projektet, der indeholder en række forskellige aktiviteter, der skal give mennesker med Parkinson øgede muligheder for at få glæde af bordtennisspillet, herunder vedligeholde bevægeapparat, koordineringsevne træning af hjernen.

Arbejdsgruppen for ”bordtennis som sundhedsfremmende sport” fortsætter deres arbejde.

Der var glæde i bestyrelsen over, at BTDK modtager ressourcer udefra, så vi kan gøre opmærksom på bordtennissportens store potentiale.

 

6. Procedure for regnskabsafslutning, hvordan får vi gennemgået og underskrevet årsregnskabet? (ML)

ML orienterede om, at direktør og bestyrelsen gennemgår og underskriver regnskab 2020 elektronisk i forbindelse med det næste bestyrelsesmøde onsdag den 14.april 2021 på teams.

 

7. Orientering fra direktøren. (ML).

Bestyrelsen gav administrationen mandat til at udarbejde en afdækkende analyse af fordele og udfordringer ved rating systemet i sin nuværende form. Analysen præsenteres på næste bestyrelsesmøde mhp. at sikre, at rating systemet understøtter BTDK’ produktudvikling og ungdomsvækst.

Administrationen har udarbejdet en handleplan for, hvordan BTDK kan hjælpe klubberne med at genåbne i foråret. For BTDK er det en vigtig indsats, så vi fastholder flest mulige medlemmer til næste sæson.

Der er lavet en god og gensidig fratrædelsesaftale med Carsten Egeholt, der stoppede i BTDK den 8. marts. Carsten kommer forbi kontoret til smørrebrød i løbet af marts måned for at sige ordentligt farvel og tak for mange gode år i BTDK.

 

8.Evt. Ingen sager under eventuelt.

 

Næste møde er onsdag den 14.april.

Betina Haagensen er mødeleder

 

Referat: Martin Lundkvist