Referat for bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2022 kl. 20.30 – 22.00 på Teams

Mødeleder: Henrik Vendelbo

Mødereferent: Martin Lundkvist

 

1. Valg af næstformand

Klaus Dam blev valgt som næstformand, tillykke med valget

 

2. 5 min orientering

Pia: Der har været en del henvendelser siden årsmødet, og det er værdifuldt med den gode samtale, men man skal lige vænne sig til henvendelserne.

Klaus: Vedr. turneringsområdet, så er Karl Edney udtrådt af TG. Bestyrelsen har udpeget en ny turneringsgruppe, der består af Kim Holm og Mads Schiellerup i samarbejde med turneringskoordinator Claus Arnsbæk.

Henrik:

Internationalt – DIF-info møde vedr. IOC, der muligvis kommer til at tillade russiske atleter at deltage i international konkurrence.

DIF strategiaftale, DIF fremsender skemaer og inviterer til opfølgning på strategiaftalens første halvår lige efter sommerferien.

Etisk kodeks for konkurrenceidrætten er udarbejdet, og den skal nu implementeres.

DIF’ bestyrelse har konstitueret sig, BTDK har stadig DIF’ Næstformand Thomas Bach som vores kontaktperson.

Deltagelse EVC i Rimini, Henrik og Martin deltager for at få viden om, hvordan EVC med 3-4.000 deltagere håndteres vedr. transport, akkreditering mm. Martin udarbejder en kort rapport fra Rimini, som vi kan bruge, hvis vi igen vil ansøge om hosting af et stort mesterskab.

Møde med DGI har været konstruktivt, og der er nye veje til at styrke samarbejdet. Der har været drøftelse af den fælles turnering i Jylland, og næste skridt er et fælles turneringsmøde med deltagelse af begge parter i nærmeste fremtid.

Der er NETU-kongres i forbindelse med NETU-mesterskaberne den 5.-7.august. Henrik og Martin deltager.

Der er senior EM individuelt i München fra 13.-20. august, hvor der afholdes ETTU kongres. Henrik og Martin deltager.

Der er VM i Kina primo oktober. Status er, at mesterskaberne forventes at blive afholdt men uden politisk deltagelse.

Henrik og Martin har haft et indledende møde WTT (World Table Tennis) vedr. evt. afholdelse af en Feeder turnering. Vi modtager materiale fra WTT, der beskriver krav til bl.a. faciliteter og økonomi for at kunne afholde en turnering.

Anne: Sandpapirs DM er afholdt i Aarhus/SISU, det var en stor succes med rekord mange deltagere. Fedt at vi fortsætter med at udvikle forskellige sider af spillet, som kan tiltrække spillere med forskellige interesser.

Der arbejdes på at få en pigeliga oprettet i næste sæson, men det er muligt, at der findes andre løsninger.

Årsmøde referatet er under udarbejdelse.

Anders – ikke noget at berette

 

3. Arbejdsområder – indledende drøftelse af bruttoliste

Punktet udskydes indtil videre, så hvert bestyrelsesmedlem har mulighed for snarest at fremsende ønsker til ansvarsområder til Henrik.

 

4. Evaluering af årsmødet og klubbernes dag

Punktet blev ikke gennemgået.

 

5. Økonomi – helt klar protokollering af køreplan drøftelse/beslutning.

Der afventes en balance og budgetopfølgning pr. 31.5.22, der sendes til Anders, Klaus og Anne og på den baggrund disponeres der for resten af 2022.

 

6. Tilbagemelding fra DIF vedr. ansøgning om initiativpulje

Martin orienterede om, at DIF har tildelt BTDK 750.000 kr. fra initiativpuljen til at igangsætte SUKIRU-aktiviteter.

 

7. Årshjul og bestyrelses møderække orientering/drøftelse.

Martin indkalder til bestyrelsesmøder og ledergruppe-seminarer i kalenderen

 

8. Youth Master Serie – beslutning om nyt koncept – 5 min

Bestyrelsen bakker op om at fortsætte arbejdet med at udvikle et Youth Masters koncept, som vil blive gældende fra den kommende sæson. Pia går ind i drøftelsen af arbejdet.

 

9. Målaktier

DIF innovationlab har startet forskellige projekter op med mulighed for at tjene ekstra penge til gode formål i forbundene. Martin går videre med ideen med sparring fra Henrik.

 

10. Evt.