Referat bestyrelsesmøde i Bordtennis Danmark 20.10.21 på teams                  22.10.21

 

Mødeleder: Henrik

Referent: Martin

Afbud: ingen

 

 • Opfølgning fra sidste møde.

  Der er fremsendt udkast til årshjul til bestyrelsen, som opdateres en gang i kvartalet eller efter behov.

  Der er fremsendt liste over medarbejdere til Klaus og Anne til brug for budgetlægning.

 • Fem minutters orienteringsrunde.

  Anne: Deltog på klubfestival i Hørning, og det var en virkelig fed oplevelse med masser af glade unge mennesker. Var til stede til UDM i Hjørring, hvor det så godt ud med det røde gulv. Der var også ting, der kan forbedres, hvilket drøftes med B75 i en evaluering. Der mangler arrangør til UDM i 2022. Det skal sendes i udbud hurtigst muligt, så der kan komme en arrangør på plads.

  Første møde i SUKIRU-arbejdsgruppen er afholdt. Martin har til opgave at vende tilbage til gruppen med en projektbeskrivelse/projektplan. Arbejdsgruppen består af John Sørensen, Anne Diness, Helle Eckeroth og Martin Lundkvist.

  Det er aftalt med Parasport Danmark, at vi præsenterer projektet i uge 46. Inden mødet med PSDK er materialet gennemgået i arbejdsgruppen.

  Betina K: Deltaget ved senior EM i Cluj, Rumænien. Stor oplevelse at Danmark fik bronze. Der var ETTU kongres, og det blev stemt igennem, at man kan sidde som både kontinental præsident og samtidig sidde i ITTF’ Executive Board. I ITTF er der tanker om at oprette et advisory board med de kontinentale præsidenter, så de får indflydelse uden at sidde i selve Executive Board. Hvis der sidder kontinentale præsidenter i ITTF Executive Board er bekymringen, at de ikke vil tænke udvikling ud fra et helhedsperspektiv, men mere repræsentere eget kontinent.

  Der var ligeledes møde i NETU, hvor der foregik en evaluering af NETU superweek. Der er generel opbakning til at gennemføre superweek igen i 2023 muligvis med fokus på piger/kvinder U-15 og U-21.

  Havde møde med ETTU’ præsident Levetin, der bakker op om ideen og konceptet måske kunne have interesse i at hjælpe med at finde et sponsorat i til NETU Superweek.

  Ligestillingskomitéen havde møde under EM i Cluj. Det er bl.a. besluttet at igangsætte tiltag vedr. lige dækning af Herrer og Damer Champions League på de sociale medier.

  I forhold til den internationale idrætspolitiske situation er det vigtigt, at BTDK er på linje med DIF fx omkring mesterskaber i fx Qatar og Rusland.

  Klaus: Senior DM var et fint arrangement i forhold til, at det var et ”Nød DM”, der blev kastet ind på en mulig ledig dato. Tak til OB for at levere et godt DM.

  Der sker en række ændringer på rating området, hvor en arbejdsgruppe arbejder på, at der kommer færre opdateringer, hver 4. uge, så der kommer mindre fokus på rating og ratingtal ude i klubberne.

  Derudover er der igen gjort et stort arbejde i TG i forbindelse med opstart af turneringen i serierne og DT. Kredit til Kim Holm og TG for god hjælp til klubberne vedr. licensbetaling og reglements spørgsmål.

  Ahn: Der har været møde i den nye portal arbejdsgruppe. Der var flere behov, og det var svært at skabe konsensus om, hvad der skal være fokus på i forhold til, hvad der bedst styrker BTDK’ infrastruktur. Er det at hjælpe klubberne med at lette de administrative opgaver i klubberne? Eller er det at styrke kommunikationskanalerne ud til hvert medlem? I første omgang undersøges klubbernes behov for bedre administrativ hjælp. Samtidig får Ahn adgang til BTDK’ portal for at kunne orientere sig og få øget indsigt til at kvalificere arbejdsgruppens arbejde.

  Ahn deltager gerne i en kommende stævnegruppe

  Allan: Intet nyt

  Peter: Intet nyt

  Henrik: Vi skal have opgraderet DM senior formatet, derfor opbakning til at igangsætte en arbejdsgruppe der skal arbejde at tænke i et nyt og mere ambitiøst DM-koncept.

  I relation til den igangværende omfattende meningsudveksling på Facebook understreges det, at BTDK både politisk og administrativt ønsker at komme i dialog med alle, der ønsker at bidrage til udviklingen af dansk bordtennis.

  Henrik, Betina og Martin har været i dialog med Kenny Jensen vedr. en aftale med Bornholm om økonomi og samarbejde. Der blev indgået en aftale, som skal evalueres i foråret 2023.

 

 • Økonomi opfølgning:
  Der er pga. manglende afholdte aktiviteter i første halvdel af 2021 et underforbrug ift. budgettet. Klaus orienterer skriftlig i nærmeste fremtid.

 

 • Orientering fra direktøren
  13 klubber deltager i DIF/BTDK’ skole trivselsprojekt i dette efterår. Det er en god anledning for klubberne til at genopfriske kontakten til de lokale skoler og SFO’er.
  BTDK’ vækststrategi 2025 kommer på gaden i morgen. Det bliver en ramme for BTDK’ strategiske indsatser de kommende år.

  Der er indledt en dialog med Christoffer Petersen om ændret opgave portefølje

  Vi har nu fået et overblik over, hvilke bordtennisblade, vi skal ud at finde for at have en komplet samling, der senere kan lægges ud digitalt. Pga. af en meget travl sæsonstart, er arbejdet med at digitalisere bordtennisbladene, blevet lidt forsinket.
  Udviklingsteamet er i fuld gang med en evaluering af Klubfestivalerne, så der både er feedback fra spillerne, trænerne og lederne, så vi ved, hvad der kan forbedres til næste gang.
  Klubfestivalen 2022 forventes at ligge i sidste weekend i september, som er den 24.-25. sept.

 

 • DIF budgetmøde:
  Klaus og Henrik deltog på DIF’ budgetseminar den 8.-9.oktober. Her var DIF tilfredse med den transparente strategiproces, som netop er gennemført. BTDK har meldt sig til en arbejdsgruppe, der konkret skal evaluere strategiprocessen.
  DIF har ambitioner vedr. digitalisering, men der er ikke konkrete planer endnu, ej heller er der afsat større midler endnu, der muliggør et større digitaliseringsprojekt.
  Et udvidet medlemsbegreb blev drøftet. Det handler om de ”nye” uorganiserede sportsgrene som fitness, hvor der er tanker om at afprøve en klippekortsordning.
  DIF arbejder med en ide om at eksperimentere med en slags fri-idrætsforbund, ligesom vi kender det fra frikommuneordningen, som skal give udvalgte forbund friere muligheder for selv at regere.
  EM-bronzen har en god sag, det var en fornøjelse, at så mange havde fulgt med vores flotte resultat.

 

 • Team Danmark:
  Der har været møde med Team Danmark som oplyst i sidste referat. Oplægget fra DIF er, at BTDK kan fortsætte med at modtage TD støtte på nuværende niveau forudsat, at vi selv prioriterer midler i samme størrelsesorden, som vi har gjort i den seneste støtteperiode.

  dette punkt drøftes særskilt i bestyrelsen på et møde onsdag den 27. oktober på teams.

 

 • Inhabilitet:

  Anne har fremsendt oplæg vedr. konkret og generel inhabilitet.

  Formålet er at sikre, at bestyrelsen og Ledergruppen er på forkant med situationer, hvor personer kan være inhabile pga. nære relationer til ansatte.

  Anne foreslår, at vi fortsat har en pragmatisk tilgang indenfor følgende ramme:

 • Fra 1.1.22 udløber dispensationen med at enkelte ansatte kan deltage i ledergruppens arbejde.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan fortsat ikke være i nærrelation med ansatte
 • Repræsentanter fra vækstteams der deltager i ledergruppens arbejde, kan fortsat godt være i nærrelation med ansatte, da det til enhver tid er bestyrelsen, der har mandat til at træffe endelige beslutninger. Dog skal det fra gang til gang på møder i ledergruppen vurderes, om der er punkter på dagsorden, hvor enkeltpersoner i ledergruppen vurderes inhabil.

 

 • Kommunikation:
  Bestyrelsen finder det naturligt, at det fortrinsvist er formanden for BTDK, der kommunikerer på FB på vegne af forbundet og bestyrelsen. Dog er det uden videre klart, at det enkelte bestyrelsesmedlem vil udtale sig indenfor egne ansvarsområder, ligesom alle medlemmer naturligvis er meget velkomne til at kontakte det for et område ansvarlige bestyrelsesmedlem med input, spørgsmål og kommentarer.

  Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en konkret kommunikationsstrategi for BTDK, og i den forbindelse ser Martin på, hvordan lignende forbund håndterer kommunikationsopgaven. Der skal fortsat skelnes mellem den langsigtede opbygning af en stærkere kommunikation med klubber og medlemmer og den løbende håndtering af konkrete sager såsom fx på FB.

  Henrik, Anne og Klaus drøfter sammen med Martin det videre arbejde med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.

 

 • Evaluering af DM:
  Er behandlet under tidligere punkt.

 

 • Orientering om dommersituationen
  Klaus er i dialog med dommergruppen om, hvordan området kan udvikles. Dialogen er konstruktiv og der arbejdes på et dokument, som har opbakning i dommerbaglandet. Målet er at finde en vej til at få flere dommere, der får bedre arbejdsvilkår.
 • Markering af EM Hold bronzen:
  Martin drøfter med Linus om mulighederne for at markere bronzen sammen med spillerne udover den markering, der foregik under DM senior.

 

Referat: Martin Lundkvist