Referat for bestyrelsesmøde tirsdag den 26. april 2022 kl. 20.00 – 22.00 på Teams

Mødeleder: Henrik

Mødereferent: Martin

Afbud: Ahn Lykke Pedersen

 

 

1. Opfølgning på sidste møde.

 • Opfølgning på henvendelse fra Vemmedrup, ML
 • Opfølgning på arbejds- og faggrupper, KD

 

2. Økonomiopfølgning

Kvartalsrapporten er kommet så sent, at Anne og Klaus ikke har nået at kigge på tallene. Anne og Klaus kommer med en status på økonomien

 

3. 5 min orientering

Peter: meddeler at han ikke stiller op til valg til bestyrelsen til det kommende årsmøde.

 

Klaus: Der har været en del arbejde med at få dommere til de afsluttende semi- og finalekampe i herrer og dameligaen.
Der skal kigges på BTDK’ vedtægter vedr. klubskifte og kontingentrestance.
Licens skal oprettes til alle anmeldte udenlandske spillere, der er dialog med TG vedr. håndhævelsen af dette. Licensopkrævning skal ske i starten af sæsonen, og der skal følges op kvartalsvist.

 

Betina: Der har været god dækning af herrer og dameliga semi- og finalekampene.
Betina stiller ikke op til valg til bestyrelsen til det kommende årsmøde.

 

Anne: Der er 15 klubber, der har ønsket at blive pige fokusklubber i pigeindsatsen, hvilket er yderst tilfredsstillende relateret til målsætningerne. Pigeindsatsen, herunder pigecamps, er kommet godt i gang. BTDK er i gang med dialog med alle klubber, så deres indgang til pigeindsatsen bliver i forhold til egne klubbehov.

Med henblik på at lette arbejdet i klubberne, men samtidigt gøre det økonomisk muligt for klubberne at afholde flere aktiviteter/ investere i udstyr etc. foreslog Anne, at BTDK skulle overveje at hjælpe klubberne mere på vej med fondsansøgninger. Eksempelvis som BTDK gjorde i forbindelse med pigeindsatsen, hvor pigefokusklubberne blev gjort opmærksomme på, hvilken fond de kunne søge, samt hvad ansøgningsfristen var – ligesom de fik tilsendt et eksempel på en ansøgning til den pågældende fond. Derved kunne klubberne nemt og hurtigt søge de pågældende midler, og flere klubber er allerede tildelt midler, som de kan afholde pige-aktiviteter for.

 

Henrik: Er stoppet som formand i Virum på nylig generalforsamling.
Er i gang med forberedelse af årsmødet.
Der er planlagt VM for hold i Kina til oktober.

 

4. Opfølgning på strategiske indsatser

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med rapporteringen på de strategiske indsatser.
Administrationen vil i fremtiden udarbejde en status på de strategiske indsatser hver anden måned.

 

5. Forberedelse af årsmødet herunder vedtægtsændringer

 • Anne har forberedt udkast til vedtægtsændringer, der arbejdes videre med i de kommende uger, så de er klar til udsendelse forud for årsmødet.
 • Henrik booker Martin for at forberede årsmødet og gøre klar til mødet med dirigent Arne Madsen forud for årsmødet.
 • Ahn Lykke Pedersen har meddelt, at hun ikke stiller op til bestyrelsen til det kommende årsmøde.
 • Vi lægger opslag op om, at BTDK ønsker at modtage indstillinger til årets klub og årets leder.

 

6. TG har udarbejdet forslag til opdateret takstblad, som bestyrelsen godkendte.

Efter en sæson med central turneringsadministration, herunder indførelse af automatisk kampkontrol i forhold til overholdelse af turneringsreglementet, har det vist sig, at specielt i Jylland er der store udfordringer med brug af reserver og udeblivelse fra kampe. Bestyrelsen har i den igangværende sæson sammen med TG brugt mange kræfter på vejledning af klubberne omkring vigtigheden i overholdelse af det fælles Turneringsreglement. Bestyrelsen har besluttet, at fra og med næste sæson vil udstedelse af bøder jf. Turneringsreglementet/takstbladet blive fuldt implementeret på tværs af landet

BTDK og DGI indkalder i samarbejde til et møde efter sommerferien, hvor der informeres om gældende turneringsregler med tilhørende takstblad.

 

7. Opfølgning SUKIRU.

 • SUKIRU indsatsen er i fuld gang, vi kan dog også konstatere, at det er en stor opgave. John Sørensen er stoppet i styregruppen, og er afløst af Klaus Dam. Tak til John for værdifulde input til processen.
 • Der er en god projektplan og fremdrift i arbejdet.
 • SUKIRU præsenteres på klubbernes dag.

 

8. Klubbernes dag – debattemaer og hædringer lørdag aften.

 • Årets klub og årets leder fastholdes som en del af årsmødet.
 • Bestyrelsen arbejder på at finde andre priser, der skal hædres på klubbernes dag. Henrik og Martin kommer med et forslag til nye hæderspriser til behandling i bestyrelsen.
 • Udkast til debattemaer blev gennemgået af bestyrelsen, og der er opbakning til at gå videre med udkastet.

 

9. Investering i nye borde.

BTDK’ borddepot i øst er meget slidt, og der er derfor et ønske om nye borde til vores store arrangementer. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.

 

10. Møde med DGI

Vi ser frem til mødet og en konstruktiv dialog med DGI på mødet den 4. maj.

 

11. Evt.

 • Esbjerg BTK holder 75-års jubilæum den 7. maj, bestyrelsen arbejder for at kunne være repræsenteret.
 • Der meldes ud om afholdelse af senior DM 22’ indenfor de nærmeste dage.

 

 

Næste møde er i Brøndby Idrættens Hus mandag den 23.5.22 kl. 16.30 – 21.30