Deltagere: Henrik Vendelbo, Anne Diness, Klaus Dam, Martin Christensen, Pia Toelhøj, Janni Risom, Lars Eckeroth, Lars Høgsberg, Betina Reidl, Lis Hævdholm, Lis Kronberg og Klaus Witved.

 

Temaer på strategiseminaret:

 1. Evaluering af vækstteamstrukturen
 1. Status på performance på strategiske målsætninger i strategi 2025
 1. Forretningsudvikling og BTDK’ forretningsmodel

 

Evaluering af vækstteamstrukturen

Generelt er tilbagemeldingen fra vækstteamsene, at der er mange positive sider af vækstteam strukturen. Klubberne er kommet tættere på hinanden og samarbejder mere og bedre, og klubber og forbund er også kommet tættere på hinanden.

Den uformelle struktur giver også en oplevelse af, at strukturen presser den demokratiske proces, og at det kan være svært at vide, hvor man går hen som klub/leder for at få indflydelse på konkrete forhold i hverdagen og ikke blot de overordnede strategiske/politiske linjer.

Der blev peget på følgende styrker og svagheder i vækstteam strukturen:

 

Styrker:

 • Klubberne taler mere sammen i dag og løser flere opgaver i fællesskaber.
 • Det er klubberne, der sidder i vækstteamet, og vækstteamet har både en lokale og en national dagsorden.
 • Bedre kommunikation med BTDK i hverdagen
 • Der er en øget oplevelse af, at BTDK lytter til klubbernes behov og udfordringer
 • Vækstteamet er blevet et godt forum for de små klubber, der kan få sparring og støtte af de store klubber.


Svagheder:
Der er for få klubber med i vækstteams’ene. BTDK ønsker, at alle klubber er med i fællesskabet, men der er stadig en del klubber, som ikke ser relevansen af deltagelse i vækstteamet. En del af årsagen forekommer at være, at klubberne ser vækstteamet som noget elitært for de store klubber eller de klubber, som er tæt på BTDK.

Der er lav handlekraft i nogle vækstteams, og der er ikke så stort overskud til at deltage i vækstteam aktiviteter.

Der er stadig et hul efter ØBTU, da der var nogle beslutninger, som vi var tættere på tidligere.

Der kan være en oplevelse af mindre indflydelse end i tidligere struktur, men den oplevelse kan godt hænge sammen med, hvor man ens position er i forbundet.

 

Forbedringspunkter i vækstteamet
Vi kan hjælpe med at styrke klubbernes effektive klubadministration.

Vi kan gøre det mere lækkert at gå til bordtennis, mere indbydende lokaler de steder, hvor klubberne har egne lokaler. Vi skal tænke mere i at brande og markedsføre bordtennissporten.

Vi skal blive mere tilgængelige, fx ved at flere klubber giver mulighed for at booke et bord udenfor træningstiden.

Vi skal være mere bevidste om vores målgruppe, børn som elsker at spille bordtennis uden at ville være den næste verdensmester.

 

Behov for udvikling i vækstteamet
Der er tendens til, at samarbejdet i vækstteams kommer til at handle mere om klubudvikling ift. ledelse og organisering end planlægning af fælles aktiviteter. Der synes allerede at være masser af aktiviteter, så det er bedre at udveksle erfaringer og lære af hinanden om, hvordan klubberne opbygges, og hvordan vi kan rekruttere flere ledere til klubberne. Overskriften er klubudvikling: Leder, kompetence og koncepter.

 

Ledergruppen besluttede, at vækstteamsstrukturen består frem til strategiseminar 2024, hvor den tages op til vurdering igen.

 

Forretningsudvikling

 Ledergruppen fik et oplæg om BTDK’ muligheder for at styrke forretningsudviklingen i forbundet. Forretningsudvikling vurderes at kunne ske i to spor.

 1. At vi målretter SUKIRU indsatsen i udvalgte skoler og institutioner, så vi får flere børn og unge ind i klubberne, der så betaler kontingent, deltager i arrangementer og dermed kommer der flere ressourcer ind i BTDK.
  BTDK vil intensivere indsatsen med fundraising af midler, som kan investeres i SUKIRU aktiviteter i skoler og SFO’er.
 2. At BTDK arbejder med at indgå i et potentielt partnerskab med det svenske og norske bordtennisforbund omkring udvikling af SUKIRU. Et partnerskab om SUKIRU giver flere muskler og ressourcer til at udvikle et stærkt produkt, som vil kunne give nye muligheder for markedsføring, reklameindtægter, sponsorater, SOME og yderligere europæiske samarbejdspartnere, der kan investere i SUKIRU.

Der igangsættes i den kommende periode den indledende indsats målrettet mod skoler og SFO’er og brobygning til lokale bordtennisklubber. Det sker i KBH, Odense, Esbjerg og Aarhus. Der er udvalgt en række klubber, der er lavet aftale med vedr. deltagelse i skole og SFO-aktiviteter. Der vil blive timeansat en række SUKIRU-trænere, som skal gennemføre skole og SFO-aktiviteterne. Indsatsen igangsættes for alvor efter klubfestivalen er færdig.

 

Evaluering af BTDK’ strategiske performance.

 Hvert år på BTDK’ strategiseminar evaluerer Ledergruppen forbundets strategiske performance på de strategiske indsatser holdt op imod, om indsatsen understøtter muligheden for vækst.

 Status på performance på strategiske målsætninger i strategi 2025

Ledergruppen drøftede hvordan BTDK præsterer på de vigtige strategiske områder i vores vækststrategi. Følgende indsatser blev drøftet.

 1. Klubudvikling – klubmiljøer
 2. Træner og talentudvikling
 3. Skole/SFO-samarbejde
 4. Pigeindsats
 5. Events
 6. 60+ aktiviteter og
 7. Kommunikation
 8. Digital modenhed
 9. Forretningsudvikling
 10. Drift

 

Performancekurven kom til at se således ud:

Ledergruppen gjorde status på BTDK’ strategiske indsatser i strategi 2025. De strategiske indsatser mod 2025 gik for alvor i gang ved indgangen til 2022, og post Corona fulgte Ledergruppen op på, hvordan den foreløbige status er på forbundets performance på de strategiske indsatsområder.

Ledergruppen vurderede først BTDK’ status på performance på de strategiske indsatsområder, som er illustreret med den lyseblå kurve. Derefter drøftede Ledergruppen ambitionsniveauet på de enkelte strategiske indsatsområder illustreret med den mørke kurve.

Strategikurven viser, at Ledergruppen vurderer, at BTDK’ drift fungerer på et fornuftigt niveau, og er sammen med 60+ indsatsen og unge events der, hvor ledergruppen vurderer, at BTDK performer bedst. 60+ er der, hvor BTDK indtil videre lykkes med vækst. Vi får flere og flere 60+ere i klubberne, det er virkelig godt. Det er en stabil medlemsgruppe, som har stor gavn af bordtennissporten.

BTDK’ unge events med Klubfestivalen som flagskib er et indsatsområde på vej frem baseret på nye ideer og kreative aktiviteter. Det er helt afgørende med spændende events, hvis BTDK/klubberne skal tiltrække og fastholde masser af unge mennesker i fremtiden.

Generelt vurderer Ledergruppen, at BTDK’ performance er relativt lav, hvilket er i overensstemmelse med, at BTDK endnu ikke har fat i, hvordan stabil ungdomsvækst tilvejebringes. Særligt på digital modenhed, forretningsudvikling og klubudvikling har BTDK et stykke vej til at lykkes i et omfang, så det kan aflæses på ungdomsvækst. Det er ligeledes vurderingen, at der ligger et stykke arbejde forude i dialogen med klubberne omkring vækst, og BTDK skal ligeledes fortsætte arbejdet med at forbedre kommunikationen både internt og eksternt. Der skal generelt lægges mere arbejde i klubberne på rekruttering og fastholdelse af børn i bordtennissporten, og der skal udvikles bedre klubmiljøer, hvor der er plads til mange børn.

Fremadrettet vurderer Ledergruppen, at ambitionerne er størst på forretningsudvikling af SUKIRU, fundraising og samarbejdspartnere. Målet er at gøre ”kagen større”, da det er opfattelsen, at ambitionen om reel vækst kræver flere muskler til at styrke indsatserne ude i klubberne sammen med klubberne. Det skal ses i sammenhæng med, at der skal rekrutteres og udvikles flere trænere, der gennem flere redskaber som SUKIRU skal styrke klubtræningen og miljøerne samt samarbejde med skoler og institutioner i hverdagen.

 

Referat – Martin Lundkvist.