Dato: 16. maj 2024

Deltagere: Henrik Vendelbo (HV – mødeleder), Martin Ljung Christensen (MLC), Pia Toelhøj (PT), Christian
Fredensborg Jakobsen (CFJ)
Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH – referent)
Afbud: Sune Bøndergaard Røjkjær (SBR)

Dagsordenen fik tilføjet punkt om klubtrænerlicens samt good governance.

1. Nyt fra formanden (orientering)
• Afholdt 2 formandsmøder med klubformand i hhv. Jylland og øerne. Rigtig gode dialoger med klubberne. Glade for opdateringer og indblik i hverdagen samt fremsyn. Fremover
afholdes disse møder 2 gange årligt.• Henrik var på besøg i IF posten. De har renoveret deres lokaler og har rejst sig fra nedgang ved bl.a. blindebordtennis. Overborgmester i København Sofie Hæstorp Andersen deltog ligeledes. En god anledning til at tale sammen om projektet i København, der nu har udviklet sig til et mangeårigt samarbejde.
• NETU opdatering: Kongres i RIGA i august NETU mesterskaber. Henrik og Puk deltager. Administration af NETU hægtes op på formandsskabet fremover.
• DIFs årsmøde: Henrik var syg men Bordtennis Danmark var repræsenteret hele årsmødet ved direktøren.

2. Økonomi – Årsregnskab 2024 (orientering)
• Årsregnskabet/ årsrapport og rapportering fra revisor gennemgået. Vi går ud med overskud på 338.322 kr. Det er tilfredsstilliende – og revisoren har ingen bemærkninger. Regnskabsprocessen er uden tvivl blevet bedre end sidste år og har været en lang men tilfredsstillende proces at få det færdiggjort. Fokus på procesoptimering til næste år.
• Efter gennemgang og godkendelse af årsrapporten og revisionsprotokollatet blev perioderegnskabet for 1/1-31/3 2024 gennemgået. Der er som ventet et underskud for perioden, der udgør 194.160 kr, hvilket er på budget. Forventningen til 2024 er fortsat et overskud på ca. 230 tkr

 

3. Årsmødet – planlægning af hhv. Klubbernes dag og årsmødet den 1-2. juni 2024. Gennemgang af materiale mv. (orientering)
• Gennemgået og roller fordelt
• Deltagerantal: Klubbernes dag: 28 (klubfolk) + 14 (ansatte, bestyrlese og foredragsholdere) Årsmødet: 45 klubfolk og 13 ansatte, bestyrelse og gæster.
• Beretning blev godkendt
• Forslag til vedtægtsændringer
1. valg til ledergruppe (Bestyrelsens forslag)
2. mulighed for onlineafstemning (Esben fra Tateni i Ålborg indstiller)
3. kandidater skal indstilles senest 2 uger inden årsmøde (bestyrelsen indstiller)
4. godkendelse af ændring i ordensrelementet som er blevet til kommisorium for appeludvalget
• Kandidater til bestyrelsen – Pia og Martin er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen bakker op om dette genvalg for at skabe kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

4. Internatioalt Transisition Center
• Drøftelse om proces for udrulning af Internationalt Transitionscenter.Bestyrelsen og direktionen drøftede, hvordan man fremover kan klæde hele bestyrelsen lidt bedre på inden udrulning af nye koncepter.
• Økonomien til aflønning af træner er udelukkende fra en omprioritering af eksisterende lønninger på området, som primært er fondsfinancierede til lignende formål, og kan derfor ikke benyttes på andre områder. Dertil kommer egenbetaling fra deltagerne. Der er således ikke tale om ekstra ressourcer.
• Som opfølgning på bestyrelsens opmærksomhed fra forrige møde, hvor ITC blev præsenteret ved Linus Mernsten og efterfølgnede godkendt af bestyrelsen, har admininstrationen sat antallet op til 8 kandidater (fra 4). Tidplanen fastholdes som først præsenteret.

5. Valg af vært ved JM 2025 samt ØM 2025 (muligvis for 2026 også)
• Fremsendes efter deadline 19. maj for udvælgelse på mail
• Tilføjet 22. maj: JM 2025 tildeles Midtjylland for stabilitet omkring konceptet. Ultimo 2024/primo 2025 udbydes 2026 og 2027 samlet.

6. Indstillinger til DIF ærestegn samt andre nomineringer til Årsmødet (beslutning)
• Fremsendes efter deadline 19. maj for udvælgelse på mail

7. Klubtrænerlicens (beslutning)
• I budgetprocessen blev det via takstbladet godkendt, at der skulle genindføres trænerlicens i sæson 2024/2025.
• Før COVID var der krav om at klubber med hold i ungdomsturneringen eller Ligaen og 1. division havde tilknyttet uddannet træner. Registrering sker via DIFs trænerløfte, som implementeres jfr. DIF tidsplan i efteråret 2024.

Bestyrelsens beslutning:
Bestyrelsen ønsker at støtte opprioriteringen af trænere i klubberne for at skabe gode læringsmiljøer for børn og unge. Bestyrelsen vurderer, at den tidligere model ikke giver dette output. Derfor besluttede bestyrelsen, at der ikke genindføres trænerlicens som før COVID. Til gengæld vil bestyrelsen i samarbejde med ledergruppen se på, hvordan vi kan sikre, at klubberne i højere grad prioriterer uddannede trænere. Takstbladet tilrettes således at trænerlicens udgår.

8. Good governance
Bestyrelsens havde en drøftelse af good governance og habilitet. Udover §6 i Bordtennis Loven, ønsker bestyrelsen af have klare rammer omkring good governance og habilitet. På næste bestyrelsesmøde præsenteres et udkast udfra bestyrelsens drøftelse.

 

9. Nyt fra kontoret – v. PKH (orientering)
• Bornholm
1. Jeg har fortsat den proces, vi påbegyndte tidligere på foråret med Bornholm, hvor klubberne er klar til at se lidt på deres egen organisering på øen samt finde flere kernefrivillige for et bredt samarbejde. Arbejdet foregår blandt alle klubber i vækstteam regi. Mødet blev afholdt i rigtig god tone og med god energi. Næste proces er at få afklaret om forskellige scenarier kan lade sig gøre med udgangspunkt i de ophæng der er i både DGI og Bordtennis Danmark samt andre organisationer på Bornholm, som idrætten har gavn af. Næste møde er 13. august.

• Microsoft og DIF
1. Microsoft har frataget DIF deres status som NGO. DIF har naturligvis forsøgt at påvirke processen, men uden held. Da Bordtennis Danmark har en fællesaftale via DIF vil dette påvirke os. DIF har lavet en proces, hvor resultatet er, at uanset hvilken løsning vi fremover vælger, så vil det ikke være en fælles løsning. Vi påbegynder snarest en proces med DIF om dette. I 2024 kræver det ikke yderligere resurser – her dækker DIF transitionen til nyt system, men fremover vil det give yderligere udgifter til forbundet. Jeg undersøger inden sommeren præcist hvad det har af betydning. Resursetrækket fra administrationen vil have en konsekvens i 2024 og fremover. Jeg får ligeledes afklaret præcis, hvad vi skal forvente. Det gode er, at vi får set på systemet og ryddet op i hvad vi har liggende og sikre mere agile metoder fremover.

• Case på Det kongelige akademi – visuelt design
Det kongelige akademi (tidligere kunstakademiet) har nu færdiggjort deres projekt med en fremlæggelse af deres forslag til ny visuel identitet for administrationen og Lis Hævdholm. Det var en utrolig god oplevelse. De studrende havde med stor respekt præsenteret både nye logoforslag, opslag på SOME og merchandise. Meget spændende proces. 2-3 forslag vil blive præsenteret på Klubbernesdag som inspiration. Processen er en del af processen om at få nyt logo i bordtennis Danmark.

• Bordtennis Danmark modtog 192.000 kr. fra DIF til at lave en undersøgelse af de sundhedsøkonomiske gevinster ved Bordtennis. Dette arbejder er gået igang i samarbejde med Lars Bo Kaspersen og Idrættens Analyse institut (IDAN). Forventet afslutning primo 2025.

• Proces omkring ny digital platform er igangsat med arbejdsgruppe, som skal samles igen efter lang pause. Forventet tidsplan: vi undersøger og klargører her i sommeren/efteråret 2024. primo 2025 søger vi midler via DIF til processen og går så igang efterfølgende, såfremt vi modtager midlerne.

• DIFs ”Trænerløftet” indføres til efteråret 2025 til at skabe seriøsitet omkring trænergerningen. Her kan klubberne også sikre Børneattester mv. Løsningen skaber også synlighed for forældre. Der kommer mere info snarest muligt.

10. Eventuelt:
• Pia ønsker at få opbakning til justeringer på portalen for spilsystemet for damernes liga. Der er opbakning til prioriteringen

• Ledergruppen kan fremover også repræsentere Bordtennis Danmark ved overrækkelser, jubilæer mv., så fremt de ønsker det.