Ungdoms DM 2024 - Kvalifikation

 

BTDK koncept for Ungdoms DM (UDM)

 

Indledning

Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af BTDKs ungdomsmesterskaber. DM
Ungdom afvikles én gang årligt. Terminen fastsættes af BTDKs kalendergruppe. Oftest afvikles UDM i maj
måned. DM for ungdoms formål er at kåre danske mestre i U21, junior, drenge og pige rækker. DM for
ungdom skal være sæsonens nationale højdepunkt for de bedste danske ungdomsspillere. Rammer,
afvikling mv. skal forsøges optimeret, så alle spillere, ledere, tilskuere mv. får en god og mindeværdig
oplevelse.

Indhold:

§ 1: Overordnet ansvar
§ 2: Kriterier for deltagelse (Spillere)
§ 3: Ansøgning og udvælgelse af DM-arrangør
§ 4: Rækker
§ 5: Spilledage
§ 6: Kvalifikations stævner til Ungdoms DM
§ 7: Konditioner for deltagelse i rækkerne ved Ungdoms DM
§ 8: Deltagerbetaling
§ 9: Dommere og overdommere
§ 10: Batkontrol og call-area mv.
§ 11: Stævneindbydelse og program
§ 12: Spille- og opvarmningskontrol
§ 13: Spillesystemer
§ 14: Materiel
§ 15: Stævneafvikling
§ 16: Præmier og præmier overrækkelse
§ 17: Seedning og lodtrækning mv.
§ 18: Afbud
§ 19: Tidsplan
§ 20: Dispensationer
§ 21: Ikrafttræden

§ 1: Overordnet ansvar

BTDK har det overordnede ansvar for udfærdigelsen af koncept for afviklingen af UDM. BTDKs bestyrelse
skal godkende konceptet inden det træder i kraft. Under stævnet har BTDK’s eventansvarlige ansvaret for
at stævnet afvikles. Den eventansvarlige kan rådføre sig med overdommeren/overdommerne i
ekstraordinære situationer. Overdommeren/overdommerne har ansvaret for at regler og love bliver
overholdt. BTDK’s eventansvarlige skal være til stede under mesterskaberne.

 

§ 2: Kriterier for deltagelse (Spillere)

Stk. 1: Alle deltagende spillere skal være danske statsborgere eller have boet i Danmark i minimum de
seneste fem år (skal kunne dokumenteres af spilleren). Statsborgerskabet skal kunne dokumenteres med
dansk pas eller andet tilsvarende juridisk gyldigt dokument.

Stk. 2: Alle spillere skal have et gyldigt medlemskab hos en dansk klub under BTDK og have en gyldig Aspillerlicens hos BTDK.
Stk. 3: Kvindelige spillere må ikke deltage i herrerækker, og mandlige spillere må ikke deltage i
damerækker.

 

§ 3: Ansøgning og udvælgelse af DM-arrangør.

Stk. 1: BTDK fastsætter retningslinjer for ansøgningsprocedure om at blive arrangør af UDM.

Stk. 2: BTDK’s bestyrelse modtager ansøgninger og udvælger den årlige UDM-arrangør. Det er muligt at
lave flerårige aftaler. UDM-arrangøren skal, som udgangspunkt, findes 2 år før mesterskabet.

Stk. 3: BTDK og UDM-arrangøren indgår en aftale som fordeler ansvar, kompetence og økonomi for selve
mesterskabet.

Stk. 4: BTDK’s bestyrelse fastsætter arrangementstilskud, der vil fremgå af taksbladet på BTDK’s
hjemmeside.

§ 4: Rækker

Ved Ungdom DM afvikles der 15 rækker• Herre U21 Single • Dame U21 Single
• Herre Junior Single • Dame Junior Single
• Drenge Single • Pige Single
• Herre U21 Double • Dame U21 Double
• Herre Junior Double • Dame Junior Double
• Drenge Double • Pige Double
• Herre/Dame U21 Mixdouble
• Herre/Dame Junior Mixdouble
• Drenge/Pige Mixdouble

 

§ 5: Spilledage

Lørdag afvikles:
Indledende puljer i Herre Junior, Dame Junior, Drenge og Pige single.
1/16 og 1/8-finaler i alle single rækker.
Alle double rækker afvikles til og med semifinalerne.
Mixdouble rækkerne spilles helt færdig lørdag.

Søndag afvikles:
Kvartfinaler og semifinaler i single rækkerne
Finaler i alle single- og doublerækker.

§ 6 Kvalifikations stævner til Ungdoms DM

Stk. 1: I sæsonen 2023/24 vil der blive afholdt 9 kvalifikations stævner hvor der kan optjenes kvalifikations
point.
– Århus Open, oktober
– Odense Open, december
– Ribe Stævne, januar
– Roskilde Stævne, februar
– Brøndby Stævne, marts
– Jyske Mesterskaber (Kun for spillere med A-licens i region Vest)
– Fynske Mesterskaber (Kun for spillere med A-licens i region Midt)
– Østdanske Mesterskaber (Kun for spillere med A-licens i region Øst)
– Bornholmske Mesterskaber (Kun for spillere med A-licens i region Bornholm)

Stk. 2: Der optjenes kun kvalifikationspoint i A-/Elite-rækkerne for U21, Junior, Drenge og Pige.
Kvalifikationspointene fordeles ud fra nedenstående tabel.

Point

Antal deltagere 1. plads 2. plads Semifinale Kvartfinale 1/8 delsfinale 1/16 delsfinale 1/32 finale
3 3 2 1        
4 4 3 1        
5 6 4 2 1      
6-8 10 6 4 2      
9-16 15 9 6 3 1    
17-24 21 13 9 5 3 1  
25-32 28 18 13 7 4 1  
33-48 36 24 18 9 5 3 1
49-64 45 31 24 12 7 4 1
over 64 55 39 31 16 9 5 2

Spillere der ikke går videre fra pulje spil for 1 point.

Stk. 3: Optjente kvalifikationspoint tæller kun i den række pointene er optjent i.
Optjener man f.eks. kvalifikations point i en Junior A række, tæller disse point kun med i kvalifikationen til
UDM junior rækken.

Stk.4: Optjente point vil løbende blive opdateret på www.bordtennisdanmark.dk

§ 7: Konditioner for deltagelse i rækkerne ved Ungdoms DM

Stk. 1: BTDK fastsætter hvert år retningslinjerne for hvem, der kan deltage i de enkelte rækker.

Stk. 2: Deltager antallet for de enkelte rækker:
Herre U21 max 24 deltagere
Dame U21 max 16 deltagere
Herre Junior max 36 deltagere
Dame Junior max 24 deltagere
Drenge max 36 deltagere
Pige max 24 deltagere

Stk. 3: De spillere der i løbet af sæsonen har optjent flest kvalifikations point er spilleberettiget til Ungdoms
DM. De resterende spillere der har optjent kvalifikationspoint i løbet af sæsonen vil være reserver i tilfælde
af afbud.

Stk. 4: Hvis 2 eller flere spillere har optjent lige mange kvalifikationspoint, vil ratinglisten være afgørende,
her efter flest antal spillede kvalifikation stævner, herefter lodtrækning.

Stk. 5: Listerne over kvalificerede spillere offentliggøres på www.bordtennisdanmark.dk senest 2 uger efter
sidste kvalifikationsstævne er afviklet.

Stk. 6: Kvalificerede spillere til UDM, skal tilmelde sig til UDM på Bordtennisportalen senest 2 uger efter
offentliggørelsen af listen over kvalificerede spiller.

Stk. 7: Kvalificerede spillere, skal, hvis de alligevel ikke ønsker at deltage i UDM, melde afbud til BTDK’s
sekretariat hurtigst muligt på ruri@bordtennisdanmark.dk.

Stk. 8: Hvis en eller flere kvalificerede spillere ikke tilmelder sig, går pladserne til den eller de næste spillere
på reservelisten.

Stk. 9: Hver spiller må deltage i max 1 singlerækker, 1 doublerække og 1 mixdoublerække.

Stk. 10: Hver spiller kan kun deltage i sin egen singlerække (aldersgruppe). I double og mixdouble kan man
deltage i egen række eller rækken over. Mindst 1 af spillerne i double/mixdouble skal tilhøre den
pågældende række rent aldersmæssigt. Begge spillere skal have kvalificeret sig til single turneringen.

Stk. 11: Herre Junior og Dame Junior spillere kan tilmelde sig i U21 single rækkerne, såfremt de i løbet afsæsonen har optjent kvalifikations point nok til at være spilleberettiget i U21 rækkerne.

Stk. 12: Yngre drenge, Yngre pige, Puslinge drenge og Puslinge pige spillere kan tilmelde sig i drenge/pige
rækken, hvis de i løbet af sæsonen har optjent kvalifikations point nok til at være spilleberettiget.

Stk. 13: Har en spiller i løbet af sæsonen optjent kvalifikations point der gør vedkommende spilleberettiget
i aldersgruppen over sin egen, kan spillerens klub ansøge på vegne af spilleren om at stille op i denne række
frem for sin egen.

§ 8: Deltagerbetaling

Stk. 1: BTDK fastsætter taksten for UDM. Startgebyret fremgår af BTDK’s takstblad. Betaling skal ske
sammen med tilmeldingen via Bordtennisportalen.

Stk. 2: Deltagerbetaling tilfalder BTDK til dækning af udgifter.

§ 9: Dommere og Overdommere

Stk. 1: BTDK’s Dommerfaggruppe påsætter de ansvarlige overdommere. BTDK’s dommerfaggruppe
udvælger og udpeger de dommere, der skal anvendes ved UDM. Overdommerne påsætter dommere til
udvalgte kampe ved UDM.

Stk. 2: Det optimale er BTDK-uddannede dommere til alle kampe både lørdag og søndag.
Ved utilstrækkeligt antal dommere benyttes spillere som blad vendere i kombination med overdommer.

Stk. 3: BTDK dækker udgifter til dommere og overdommere efter aftale med BTDK’s dommerfaggruppe.
BTDK’s dommerfaggruppe laver informationsskrivelse om regler, procedure mv.

§ 10: Batkontrol, Call-area mv.

Stk. 1: BTDK’s Dommerfaggruppe fastsætter procedure for batkontrol, call-area mv.
Regler og procedurer skal fremgå af stævneprogrammet og/eller BTDK’s hjemmeside.

§ 11: Stævneindbydelse og program

Stk. 1: BTDK udarbejder i samarbejde med stævnearrangøren indbydelse/stævneplakat med praktiske
oplysninger.

Stk. 2: Indbydelsen skal offentliggøres dels på www.bordtennisdanmark.dk og på arrangørens hjemmeside
senest 4 uger inden seneste tilmeldingsfrist til UDM.

Stk. 3: Stævne invitationen skal indeholde oplysninger om:
1) Ansvarlig organisation (BTDK og Arrangør) og disses logoer
2) Navn på overdommer(e)
3) Tid og sted for arrangementet
4) Kriterier for deltagelse. Div. regler og rating grænser, hvilken rangliste der anvendes ved hhv. tilmelding
og seedning/lodtrækning.
5) Spilledage for rækkerne
6) Information om materiel og udstyr, inkl. bolde
7) Information om lodtrækning og seedning
8) Information om hjemmeside (aktivitetskalender)
9) Information om medaljer
10) Tilmeldingsfrist
11) Startgebyrets størrelse og betalingsfrist
12) Henvisning til mulighed for overnatning.

Stk. 4: Arrangøren udfærdiger i samarbejde med BTDK et officielt – elektronisk – program, som
offentliggøres på såvel www.bordtennisdanmark.dk som på den arrangerende klubs hjemmeside senest 7
dage inden turneringsstart.

§ 12: Spille- og opvarmningshal

• Der skal være både spillehal og opvarmningshal i samme halkompleks.
• Gulvarealet i spillehallen skal være min. 21 x 42 m.
• Der skal kunne opstilles minimum 16 borde.
• Loftshøjden skal være min. 5 meter.
• Banerne skal være min 5 x 10 m om lørdagen, dog skal banerne til semifinaler og finaler i double og
mixdouble være 7 x 14m.
• Banerne skal være min 7 x 14 m om søndagen.
• Der skal være mindst 1000 lux på spillearealet

§ 13: Spillesystemer

Stk. 1: Der anvendes en kombination af puljespil og cupturnering.

Stk. 2: I alle doubler- og mixdoublerækker spilles der cupturnering bedst af 5 sæt.

Stk. 3: I Herre Junior, Dame Junior, Drenge og Pige Single spilles kvalifikationsturnering i puljer à 3(4)
spillere, hvor der tages klubhensyn. Der spilles bedst à 5 sæt i puljespillet. De 4 – 8 højest rangerede spillere
i disse rækker seedes direkte til hovedturneringen.

Stk. 4: Herre U21 Single og Dame U21 Single afvikles som cupturnering.

Stk. 5: Alle cup kampe i singlerækkerne spilles bedst à 7 sæt.

§ 14: Materiel

Hovedhallen:
• 16 borde
• 16 net
• 16 ens dommerborde
• 16 ens tælletavler
• 32 håndklædebokse
• Bander: Hele vejen rundt om alle borde.
• 180 Hvide ITTF godkendte 3-stjernede 40+ bolde
Hal 2:
• 6 borde
• 6 net

Arrangøren har ansvar for, at det nødvendige antal ITTF-godkendte bordtennisborde (også
opvarmningsborde), dommerborde, tælleapparater, bander, håndklædeholder og bolde er til stede ved
arrangementet. Arrangøren betaler for leje af transport af det nødvendige materiale som arrangøren ikke i
forvejen råder over.

§ 15: Stævneafviklingen

Stk. 1: Det er arrangøren der står for afviklingen af stævnet.

Stk. 2: Stævnet afvikles i TT-Coordinator. Der skal foretages løbende indtastning og upload af afviklede
kampe på www.resultat.ondata.se. BTDK afholdes udgiften til www.resultat.ondata.se

Stk. 3: Arrangørklubben er forpligtet til at have en gruppe blad vendere klar, som kan assisteres BTDK’s
dommere. Der vil maksimalt være brug for 16 blad vendere ad gange.

Stk. 4: Der skal i de indledende runder anvendes blad vendere til at styre point- og sætstillinger.

Stk. 5: I kvalifikationspuljerne er det den evt. oversiddende spiller, der er bladvender.

Stk. 6: For at sikre en så professionel stævneafvikling som muligt skal nedenstående krav opfyldes:
• Alle spillere skal have navne tryk på spilletrøjerne. Navne trykket skal være på ryggen, og skal være
spillerens eget navn.
• Der skal være internet i hallen.
• Arrangør klubben stiller med en speaker, der annoncerer alle cup kampe.
• Der opfordres til at arrangørerne laver publikumskonkurrencer.
• Alle spillere skal melde deres ankomst senest 1 time inden rækkens start. Ved manglende rettidig
tilmelding trækkes spilleren i den pågældende række.

§ 16: Præmier og Præmieoverrækkelse

Stk. 1 Medaljeoverrækkelse skal foregå festligt umildbart efter sidst spillede kamp. Der skal anvendes musik
og præmieskammel samt evt. projektør til at følge spillerne ind.
Bag medaljeskamlen skal BTDK’s sponsortavle anvendes. Ligesom Dannebrog skal hænge central bag
medaljeskamlen.

Stk. 2: Vinderne, to’erne og de to tabende semifinalister/semifinalepar modtager hhv. guld-, sølv- og
bronzemedaljer. Disse medaljer er alle BTDK medaljer og betales af BTDK.

Stk. 3: Arrangøren opfordres til at give medaljetagerne en erindringsgave eller lignende for at gøre
præmieoverrækkelse ekstraordinær.

Stk. 4: Arrangøren aftaler i samråd med BTDK’s eventansvarlige hvem der overrækker medaljerne i de
forskellige rækker.

Stk. 5: Alle medaljetagere skal møde frem til præmieoverrækkelsen og være iklædt sportstøj og sportssko.
Overtrædelse af dette medfører en af BTDK fastsat bøde.

§ 17: Seedning og lodtrækning mv.
Generelt om seedninger:

Stk. 1: Der seedes min. fire spillere/par i hver række. Ved 17 eller flere spillere/par seedes otte spillere/par.

Stk. 2: I rækker med kvalifikationspuljer går seedede spillere direkte til hovedturneringen.

Stk. 3: I singlerækker, der afvikles som cupturnering med 33 eller flere deltagere, seedes 16 spillere.

Singlerækker

Stk. 4: Alle seedninger i single laves ud fra BTDK’s rating liste. BTDK fastsætter terminen for rating listen,
der anvendes. Oftest vil det være rating listen, der kommer 1 – 1½ uge inden Ungdoms DM afvikles.

Stk. 5: Turneringsledelsen står for lodtrækningen under observation af BTDK’s eventansvarlige og
overdommeren.
Lodtrækningen foretages 4 – 5 dage før stævnet og offentliggøres på www.bordtennisdanmark.dk
torsdagen inden stævnet. Der tages klubhensyn i lodtrækningen.

Doubler og Mixed-doubler

Stk. 6: Alle seedninger i double og mixdouble laves ud fra BTDK’s ratings liste. Det er de to spilleres samlede
ratingtal, der danner grundlag for parrenes placeringer.

Stk. 7: Turneringsledelsen står for lodtrækningen under observation af BTDK’s eventansvarlige og
overdommeren.
Lodtrækningen foretages 4 – 5 dage før stævnet og offentliggøres på www.bordtennisdanmark.dk
torsdagen inden stævnet. Der tages klubhensyn i lodtrækningen.

Lodtrækninger i rækker med indledende puljespil

Stk. 8: De seedede spillere går direkte til cupspil i hovedturneringen.

Stk. 9: Kvalifikationspuljerne dannes efter Snake-systemet, hvor der tages klubhensyn.

Stk. 10: Straks efter at alle kvalifikationspuljer er færdigspillet foretages lodtrækning til hovedturneringen.Lodtrækningen foretages med TT-Coordinator.
Et eksempel på Snake lodtrækning ved 23 spillere

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4 Pulje 5 Pulje 6 Pulje 7
Seedet 1 Seedet 2 Seedet 3 Seedet 4 Seedet 5 Seedet 6 Seedet 7
seedet 14 Seedet 13 Seedet 12 seedet 11 seedet 10 seedet 9 seedet 8
Seedet 15 Seedet 16 Seedet 17 Seedet 18 Seedet 19 Seedet 20 Seedet 21
          Seedet 23  Seedet 22

Spiller 1 – 7 = 1. seedningslag. Spiller 8 – 14 = 2. Seedningslag.
Spiller 15 – 21= 3. seedningslag. Spiller 22 – 23 = 4. Seedningslag.

Ved klubsammenfald i puljerne, flyttes spilleren fra det laveste seedningslag, tilbage i slangen (til puljen
med lavere nummer) og bytter plads med spilleren fra samme seedningslag i den pulje. Såfremt der også er
spiller fra den samme klub der, eller det er lige ved skiftet fra et seedningslag til det næste – flytter man
frem i slangen i stedet for.
Hvis der er en fra samme klub i både pulje tilbage og frem i slangen, byttes med spilleren fra samme
seedningslag to puljer tilbage i slangen.

Spillerækkefølge i puljerne:
Puljer med tre spillere:
1. kamp: seedet 2 mod seedet 3.
2. kamp: seedet 1 mod taberen af kamp 1.
3. kamp: Seedet 1 mod vinderen af kamp 1.

Puljer med 4 spillere:
1. kamp: Seedet 2 mod seedet 4 4. kamp: Seedet 1 mod seedet 4
2. kamp: Seedet 1 mod seedet 3 5. kamp: Seedet 3 mod seedet 4
3. kamp: Seedet 2 mod seedet 3 6. kamp: Seedet 1 mod seedet 2

§ 18: Afbud

Stk. 1: Bliver en tilmeldt spiller forhindret i at deltage i UDM, så skal afbud gives til BTDK’s eventansvarlige
hurtigst muligt på mail ruri@bordtennisdanmark.dk.

Stk. 2: Meldes der afbud efter sidste tilmeldingsfrist er det ikke muligt at få refunderet sit startgebyr.

Stk. 3: Hvis et afbud måtte medføre ændringer eller ny lodtrækning følges de internationale spilleregler i
ITTF’s Handbook kapitel 3 – afsnit 3.6.4, 3.6.5 og 3.6.6. (https://www.ittf.com/handbook/)

§ 19: Tidsplan

BTDK udpeger 1 stævneansvarlig, som udarbejder stævnets endelige tids- og spilleplan i samarbejde med
overdommeren.

§ 20: Dispensationer

Hvis ekstraordinære forhold gør sig gældende, kan BTDKs eventansvarlige i samarbejde med
overdommeren dispensere fra bestemmelserne i dette koncept.

 

§21 Ikrafttræden.

Dette koncept træder i kraft i sæson 2023/24, og skal anvendes ved UDM i maj 2024.