Dagsorden for bestyrelsesmøde lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00-12.30 på Scandic Ringsted

 

Mødeleder: Henrik Vendelbo

Referent: Martin Lundkvist

Afbud: Peter Sundbæk og Ahn Lykke Pedersen

 

 1. Opfølgning på sidste møde.
 2. 5 min orientering

Anne: Økonomi, løbende dialog med Chan vedr. for at sikre, at det økonomiske overblik bliver godt.
Dommerrekrutteringen er kommet i gang, men det er en opgave, der kommer til at kræve en indsats i det kommende år. Klaus og Anne arbejder videre med opgaven.

Betina: Haft drøftelser med Anne vedr. potentielle pigeklubber, Anne er løbet videre med den bold. NETU-valg og kongres gennemføres i forbindelse med NETU Mesterskabet i Litauen til august. Henrik følger op på sagen ift. den internationale politiske situation i Ukraine.

 

Klaus: TG-opgaven er fortløbende, og der er en række udfordringer, som skal håndteres. Det er besluttet, at der skal bruges ressourcer på mere manpower til turneringsområdet. Administrationen går videre med denne opgave i marts og april måned.

Der arbejdes videre med løsninger på den jyske serieturnering, så der fra næste sæson er mere klare retningslinjer. Der arbejdes på at komme i dialog med DGI omkring aktuelle problemstillinger, der er efter bestyrelsesmødet aftalt et møde med DGI til afholdelse fredag den 11. marts.

Henrik: Der har været en dialog med en række europæiske lande fredag den 4.3.22 vedr. både Ukraine situationen og den generelle internationale turneringssituation med WTT. Det er en uholdbar konkurrencesituation med dyrere og længere turneringer, uigennemskueligt rating system mm.

Haft møde med DIF’ formand, Hans Natorp og DIF’ adm. dir. Morten Mølholm den 24.2.22. Det var et rigtigt godt møde, godt at møde den nye formand og høre hans ideer for arbejdet i DIF samt godt at gøre BTDK synlig på DIF-skærmen, da vi kommer til at søge penge til SUKIRU i marts.

VM i bordtennis i Kina har flyttet termin fra april til ultimo september og primo oktober.

 

 1. Status senior DM-arrangementer og øvrige mesterskaber i 2022 og 2023.

Vedr. DM senior 22’ bliver dette års afvikling et spørgsmål om det muliges kunst. Der arbejdes på en stævneform, hvor der afvikles kvalifikation ved et forudgående stævne, og derpå et finalestævne, der afvikles over to hverdagsaftener i efteråret.

Der er lige nu dialog med en klub vedr. afvikling af senior DM 23’, det afklares endeligt i marts måned.

Der mangler UDM arrangør for 23’, men der er dialog med en klub, så forhåbentlig er der styr på dette i nærmeste fremtid.

 

 

 1. Orientering fra direktøren – Status på strategiske indsatser og projekter samt væsentlig øvrig orientering til bestyrelsen. Punktet blev gemt og gennemgået med den øvrige del af ledergruppen. Generelt kan det siges, at der er god fremdrift med SUKIRU, og ledergruppen blev præsenteret for det foreløbige arbejde med app’en, aktiviteter og salgsindsatser.

Pigeindsatsen er beskrevet, og der er nu en dialog med 10-12 pigeklubber, der ønsker at blive en del af de kommende års pigeindsats. Den første pigecamp er gennemført i Esbjerg i februar og der er etableret en arbejdsgruppe, der sammen med pigekoordinatoret skal sikre, at der er fremdrift i pigeindsatsen. Pigeindsatsen er ligeledes godt politisk forankret.

Henrik redegjorde for, at der er igangsat en proces i samarbejde med Berit Hjort Bek fra DIF ForbundsPR, der skal styrke BTDK’ kommunikation udadtil og indadtil. Processen skal udmønte sig i en BTDK kommunikationsplan.

 

SUKIRU (Anne)

Pigeindsats (Betina)

Kommunikations indsats (Henrik)

 

 1. Drøftelse af deltagelse ved holdmesterskaber, fx EM og VM. Danmark tilmeldte som en af de eneste nationer ikke et hold. Fx Færøerne, San Marino og Armenien tilmeldte kvindehold. 

Bestyrelsen drøftede perspektiverne i Danmarks senior EM-deltagelse. Bestyrelsen har tillid til den sportslige sektors dispositioner, men det er den politiske intention, at Danmark stiller med både dame og herrehold til senior EM.

 

 1. DM-ungdom. Hvor mange år skal man have boet i DK for at kunne deltage ved DM? (Den har været oppe at vende før, så beslutningen skal måske lige genbesøges)

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens beslutning fra 2021 om sagen ændres til, at BTDK i fremtiden følger ETTU’ retningslinjer på området. Anne følger op på sagen.

 

 1. Årsmøde, valg til bestyrelse. Formanden foreslår 5 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter. OBS vedtægtsændring.

Henrik ønsker, at bestyrelsen fremsætter et forslag til årsmødet, hvor bestyrelsen går fra 7 til 5 medlemmer. Forslaget blev drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen opfatter, at bestyrelsen i dag arbejder mere strategisk og administrationen er bedre klædt på til at løfte de strategiske indsatser og den daglige drift.

Efter drøftelsen besluttede bestyrelsen, at man vil fremsætte et forslag om, at bestyrelsen går fra 7 medlemmer + 1 suppleant til 5 medlemmer + 1 suppleant.

Anne kommer med bud på formulering af en vedtægtsændring.

 

 1. Overblik over faggrupper og arbejdsgrupper

Martin samler grupperne og sætter navne på.

Klaus tager opgaven med at udarbejde et kommissorium for hver arbejdsgruppe, der skal sikre øget tydelighed for, hvad hver gruppe beskæftiger sig med og har mandat til at træffe af beslutninger.

 

 1. Fremtidige årsmøder

Bestyrelsen vil arbejde for, at fremtidens årsmøder i lighed med i år, hvor der arrangeres ”Klubbernes Dag” indeholder aktuelle indlæg og mulighed for debatter, der bringer BTDK og klubberne fremad.

 

 1. Jysk serieturnering. Blev gennemgået under punkt 2.

 

 1. Overblik over opgaver og ansvar hos direktør og administration. (Udsættes til næste møde)

 

 1. Ingen punkter

 

Næste møde er onsdag den 23.3.22 fra 19.00-21.30 på Teams.