Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2021 kl. 18:30 – 21:00 på Teams

Mødeleder: Henrik Vendelbo

Referat: Martin Lundkvist

Afbud: ingen

 

1. Opfølgning på sidste møde. Der er fortsat dialog med potentiel DM senior arrangør vedr. DM til marts. Vi arbejder på at få en aftale på plads i denne uge. Der skal desuden følges op på veterangruppen vedr. veteran DM til foråret. Direktøren har bolden.

 

2. Overblik over direktørens opgaver og ansvar. Fokus og prioriteringer i 2022 (1 time).

På baggrund af en drøftelse om fokus og prioritering af direktørens tid og i administrationen havde direktøren udarbejdet et overblik over opgaver og ansvarsområder. Dette for at give bestyrelsen indsigt i opgaver og prioriteringer. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af prioriteringerne, og det mundede ud i et ønske om, at direktøren arbejder videre med to prioriteringsark. Et for direktøren selv og et for administrationen.

 

3. 5 min orientering

Henrik: Fint at have direktøren med til Houston, det er der en række andre forbund, der også har for at sikre kontinuitet i arbejdet bag den politiske dialog. Det giver god mening, når vi indleder dialoger med andre lande vedr. samarbejde.

Anne: Der er delt et årshjul den 25.11, som vi skal følge op på til næste gang. Der ønskes input fra bestyrelsen.

Der er en korrektion af budgettet, som kommer ud til Ledergruppen en af de nærmeste dage til en lynhøring.

Der er afleveret en milepælsplan til Anne fra sekretariatet vedr. SUKIRU, som er en god start. Vi arbejder videre vedr. detaljeniveauet i milepælsplanen.

 

Peter: Ingen bemærkninger

 

Betina: Været til VM i Houston og der var interessante drøftelser med bl.a. den nye tyske præsident Claudia Herweg vedr. et potentielt strategisk samarbejde om udvikling, internationale turneringer og japanske Mama San, som virker lovende.

Der var også møde i NETU. Her har Danmark lovet at se på NETU’ vedtægter for at sikre kvaliteten i de juridiske formuleringerne.

 

Klaus: Vi har nedjusteret en række punkter i vores strategiaftale med DIF.

Har været i dialog med dameligaklubberne vedr. antal hold i ligaen og 1. division i næste sæson. Klubberne melder tilbage, hvad deres holdning er til antal i næste sæson.

Deltager i DIF digitaliseringsmøde på tirsdag, hvor bl.a. den indledende analyse af specialforbundenes digitale modenhed er på dagsorden.

 

Ahn: Sat en bestilling i gang hos Concor vedr. opgradering af portalen som mobilløsning.

Damesamling i Fredensborg. Måske bør vi have en liste over ting, der kan hjælpe arrangører med, hvad der skal forberedes før en samling. BTDK skal støtte arrangørerne, så man ikke står med udfordringerne alene.

Henrik tager ansvar for at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan arbejde med setup’et og udarbejde et fælles koncept for damesamlinger.

Ahn vil gerne bringe sig i spil til Københavner-projektet.

 

4. DM-arrangementer i 2022 – Bestyrelsen træffer beslutning om hvilken klub, der skal arrangere U-DM i maj 22’.

Bestyrelsen er tilfredse med, at der er to bud på UDM fra hhv. Ribe og Virum.

Bestyrelsen har drøftet buddene fra de to klubber, og der gives svar til klubberne snarest.

Direktøren går videre med opgaven.

 

5. Orientering fra direktøren – drøftelse af værktøj til ledelsesinfo til bestyrelsen om fremdrift på strategiske indsatser og projekter.

Henrik og Martin drøftede i Houston behovet for at ændre ”orientering fra direktøren” til en skemalagt og facts-baseret rapportering på de væsentligste prioriterede projekter og indsatser. Martin udarbejder et udkast til redskab, som bestyrelsen godkender på næste møde.

Betina Reidl, vækstteam repræsentant i Sydvestsjælland har på baggrund af drøftelser i Ledergruppen udarbejdet et værktøj til brug i vækstteam, der kort definerer rolle og ansvarsfordeling mellem vækstteam repræsentanten og udviklingskonsulenten. Det angiver også et bud på form, indhold og dagsorden på vækstteamets møder, så man ved på forhånd, hvad man skal forberede sig på. Værktøjet sendes rundt til vækstteam repræsentanter og udviklingskonsulenter, så det kan bringes i anvendelse til kommende møder i vækstteamet.

 

6. Bestyrelsen ønsker en evaluering af vækstteam’ og BTDK’ struktur. Evalueringen skal ske efter sommerferien 22’ og være kort og præcis, og give bestyrelse og Ledergruppe et grundlag at drøfte evt. justeringer på til strategiseminar 2022.

 

Næste møde er onsdag den 19.1.22 kl. 17.30 – 22.00 på Comwell Middelfart.