Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. januar 2022 kl. 18:00 – 21:00 på Teams

 

Mødeleder: Henrik Vendelbo

Referent: Martin Lundkvist

Afbud: Betina Koefoed

 

 1. Opfølgning på sidste møde.

 

 1. 5 min orientering
  Anne: Bestyrelsens årshjul er uploadede til teams.

  Ahn: Vi er næsten klar til at gå i luften med bedre responsive design i portalen. Været ude og se ØM i weekenden, det var godt at se bordtennisaktivitet igen.

  Peter: Jeg har et ønske om, at bestyrelsen på et kommende møde drøfter organisationens opgavepres. Det er vigtigt, at vi har en organisation i balance.

  Klaus: Haft møde sammen med Henrik vendelbo og Martin Lundkvist med en del af dommergruppen, Janni Risom, Jens Gullberg og Mark Beckmann. Der blev aftalt ideer til tiltag, der skal gøres for at tiltrække nye dommere, men vi har endnu ikke knækket nøden. Det var et positivt møde.

  Vi skal bl.a. have lavet nogle indslag og markedsføring af dommergerningen, som kan tiltrække friske personer til faget.
  Der skulle have været en stand i forbindelse med Roskildes Europa Cup kamp i januar, hvor dommerne ville gøre opmærksom på muligheder og fordele ved at blive dommer. Det blev desværre aflyst.

  Anne vil påtage sig opgaven om at finde tre dommere. Klaus sørger for, at der produceres et kort skriv om, hvad det kræver at blive dommer.

  Skal vi pålægge fx ligaklubberne at stille med en dommer fra næste sæson? Kan blive nødvendigt, hvis vi ikke finder andre brugbare løsninger på så vigtig en problemstilling.

  Turnering: Seriespillet går i gang igen fra næste uge.

  Rating: Der har været lidt støj vedr. rating ændringerne, som er ved at blive implementeret. Der bliver kommunikeret om sagen fra BTDK i nærmeste fremtid, så medlemmerne kan få indsigt i beslutninger og proces vedr. rating.

  Henrik: Holder møde med Sveriges nye formand for det svenske bordtennisforbund om en uge. Der er et begyndende arbejde i gang med at skaffe nye sponsorer.

 

 

 1. Økonomi – status
  Vi er klar til at gøre regnskabet færdigt i samarbejde med revisionen.

  Anne redegjorde kort for årets indtægter og udgifter og et resultat på ca. -355.000 kr. mod et budget på -652.000 kr.

 

 1. DM-arrangementer i 2022 – opfølgning samt opslag vedr. BTDK-arrangementer i 23’.
  Martin redegjorde for situationen omkring DM-senior.

  OB har meldt fra som DM-arrangører af senior DM 22’, da det pga. den internationale kalender ikke har været muligt at få de bedste spillere med til DM. Derfor er BTDK nu på udkig efter en ny arrangør og en alternativ weekend. Dette meldes ud snarest.

  Martin har mandat til at gå videre med at finde en løsning, så vi får gennemført senior DM.

 

 1. DM senior 23’.
  Henrik har en dialog med veterangruppen om evt. at lave en fælles DM-weekend for både DM-senior og veteran DM. Der skal findes en eller flere klubber, der skal have mod på at håndtere så ambitiøst og stort et mesterskab.

 

 1. Orientering fra direktøren – Status på strategiske indsatser og projekter samt væsentlig øvrig orientering til bestyrelsen.
  Der har været dialog med streamingvirksomheden Joymo for at undersøge mulighederne for et samarbejde om streaming af større begivenheder i BTDK såsom årsmøde, DM-senior, landskampe og festivaler. Martin går videre med dialogen.

  Ideen om en Youth Masters serie bestående af en række af de store danske stævner, der samles i en serie, blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen kom input til det videre arbejde, og der var opbakning til at gå videre med ideen, som skal være gældende fra næste sæson, hvis bestyrelsen kan godkende løsningen.

  SUKIRU (Anne)
  Anne redegør for fremdriften i SUKIRU programmet vedr. produktudvikling, fundraising og markedsføring. Udfordringen er hastigheden i produktudviklingen, men fremdriften skrider indtil videre frem planmæssigt. Der er en række møder med Parasport og DIF om samarbejde om SUKIRU, som viser positiv interesse i ideen.

  Der er udarbejdet en tilfredsstillende milepælsplan for arbejdet, så bestyrelsen løbende kan holdes orienteret.

  Pigeindsats
  Martin redegjorde for det materiale, der er udarbejdet som køreplan for pigeindsatsens fremdrift. Klubber der har interesse i at deltage i pigeindsatsen, er blevet inviteret til infomøde i primo februar. Herefter følger den beskrevne proces mhp. at 4-6 klubber kommer til at indgå som fokusklubber, der skal arbejde for vækst og bedre pigemiljøer i samarbejde med BTDK.

  Anne har givet udtryk for interesse for at deltage aktivt i pigeindsatsen.

  Kommunikations indsats
  Sekretariatet har igangsat en proces i samarbejde med Berit Hjort Bek, fra Kommunikation og PR hos DIF mhp. udarbejdelse af en kommunikationsplan.
  I forlængelse heraf gennemføres der en workshop i februar, og bestyrelsen inddrages for at kunne bidrage med input til kommunikationsplanen. Udkast til kommunikationsplan præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts.

  Træner og talentudvikling
  Der arbejdes intenst på at færdiggøre en projektbeskrivelse for BTDK’ indsats med Træner og talentudvikling på camps. Det forventes klar på bestyrelsesmødet i marts.

  Bordtenniskonference – Klubbernes dag
  Sekretariatet har udarbejdet en invitation til Bordtenniskonferencen, der vil blive kaldt ”Klubbernes dag” den 11.6.22, som sendes ud snarest til klubledere, trænere og interessenter, så der kan sættes kryds i kalenderen. Bestyrelsen kom med input til konferencen og det videre arbejde med indhold og program.

 

 1. Inklusion af trans- og interkønnede
  Henrik orienterede om skriv fra DIF vedr. Inklusion af trans- og interkønnet personer.

  Bestyrelsen drøftede skrivet fra DIF og vil i forlængelse heraf lytte til holdninger og input fra andre forbund før bestyrelsen beslutter, hvordan vores tilgang til situationen skal være.

 

 1. Overblik over opgaver og ansvar hos direktør og administration. Udsættes til næste møde.

 

 1. Rating opdateringer – Er taget under punktet ”orientering fra direktøren”.

 

 1. Evt.
  Mødet den 16. feb. ændres muligvis til et fysisk møde lørdag den 5.3.22.

  Martin følger op på dette.