Referat for bestyrelsesmøde i Bordtennis Danmark den 22.9.21

 

Mødeleder: Henrik

Referent: Martin

Afbud: ingen

 

1. Opfølgning fra sidste møde.

Betina Haagensen har taget orlov frem til nytår. Allan overtager pladsen i bestyrelsen. Der er stadig et udestående med etablering af Dropbox til bestyrelsen. Klaus Dam er sparring på at finde en god løsning både økonomisk og på funktionalitet.

Ligeledes er der et hængeparti på bestyrelsens årshjul, som forventes klar i løbet af oktober måned. Følgende datoer skal reserveres: Budgetseminar fredag/lørdag 5.-6. november 2021. Ledergruppen opfølgningsdag lørdag den 19. marts 2022, og Bordtenniskonference lørdag den 11. juni 2022 og årsmøde søndag den 12. juni 2022.

 

2. Fem minutters orienteringsrunde.

Anne: Ingen bemærkninger.

Peter: Ingen bemærkninger.

Betina K: Der er kongres i ETTU, møde i NETU og ETTU’ ligestillingskomite til Hold-EM for seniorer i Cluj i Rumænien. ETTU’ bestyrelse med præsident Levitin i spidsen ønsker en ændring i reglerne, så det i fremtiden er muligt at være både kontinental Præsident i Europa og samtidig medlem af ITTF’ Executive Komite. Det er ikke muligt i dag. Der er både fordele og ulemper i forslaget. Punktet skal drøftes i ETTU’ bestyrelse. Der er ligeledes et møde i NETU om ændringer i lovene, dette dog mest af økonomisk karakter. Derudover skal NETU Superweek evalueres.
Betina har et personligt møde med Præsident Levitin på vegne af NETU-landene, hvor situationen for de små lande i forhold til WTT drøftes.

Klaus: Fin start på DT. Til gengæld har serieturneringerne haft en række udfordringer, som skal forbedres næste år.

Ahn: Der er møde i Portalgruppen den 7.10.21, hvor der vil være fokus på, hvordan vi kan få en portal, der giver adgang til medlemmerne i BTDK. I dag har vi kun adgang til klubformænd/postmodtagere, hvilket i den grad hæmmer vores kontakt og kommunikation med vores 10.000 medlemmer. Vi starter ligeledes en stævnegruppe op i oktober, hvor Ahn bliver medlem.

Allan: Jeg har haft møder med Betina H. og Martin vedr. overdragelse af opgaver fra Betina, og møder med Rasmus Klein og Jeppe vedr. uddannelsesområdet. Her har jeg fået indsigt i de nye tanker vedr. træneruddannelse over nettet, på de mest basale dele af træneruddannelsen. På den måde vil man kunne skære lidt af længden af træneruddannelsen eller tillægge særlige moduler om fx begyndertræning eller pigetræning.
Der er ligeledes nye tanker om trænerudvikling på de BTDK Camps, som starter op i efterårsferien i Tjele, Brøndby og Roskilde. BTDK Camps har stort fokus på trænerudvikling i praksis, hvor trænerne har en mentor på campen, der giver feedback, planlægning, gennemførsel og evaluering af træningen efter hvert pas.
Der er også tanker om at indføre en trænerlicens, men det bliver tidligst fra næste sæson. Allan taler med Rasmus og Jeppe om, der er behov for yderligere investeringer på træneruddannelses området.

Henrik: Godt strategiseminar i den forgangne weekend med god energi og drøftelser. Vi fik kigget på, hvordan vi kan udvikle de regionale vækstteams, så det bliver tydeligere, hvem der har hvilke opgaver og ansvar for hvad. Der bliver lavet et udkast til opgaver, roller og ansvar i vækstteamet, hos vækstlederen og udviklingskonsulenten.

På strategiseminaret var der ligeledes en drøftelse af habilitets spørgsmål i ledergruppen. Dette vil blive taget op igen på et senere bestyrelsesmøde. Vi fik også et bedre indblik i SUKIRU og det arbejde, der ligger forude med udvikling af selve aktiviteten, app’en og den efterfølgende implementering.

Jeg har haft succes med dialogen med KBH Kommune, der har sat penge af på budget 2022 til bordtennis i KBH på ældreområdet og i det offentlige rum. Der udsendes en pressemeddelelse om dette i uge 40, der er koordineret med Cecilia Lonning-Skovgaard, Borgmester i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen og Lars Bo Kaspersen, Professor på CBS og medlem af BTDK’ 60+ organisation. Vi vil bruge lidt krudt på PR.

Vi vil arbejde på at lande en økonomisk aftale med vækstteam Bornholm med udgangspunkt i den dialog, der var med klubberne i forbindelse med vedtagelse af ny struktur.

Jeg ser frem til, at den nye hjemmeside går i luften snarest.

Vi skal have kommunikeret, hvad der foregår i bestyrelsen, så det ikke ser ud som om, det kun er Henrik, der laver noget, fordi Henrik laver infovideoer til FB. Bestyrelsen har besluttet, at Henrik melder ud generelt på bestyrelsens vegne. Anne laver et udkast til, hvor dan det kan formuleres i forhold til en udmelding. Derudover har bestyrelsen den aftale, at hvis man udtaler sig om et emne, der vedrører et andet medlems ansvarsområde, så koordineres det først.

Vi kan stadig blive stærkere til kommunikation. Vi er gode til nogle ting og andre ting skal forbedres. Så det kunne være en mulighed at få faciliteret en proces, der giver bedre overblik over deadlines, medier og målgrupper.

Takster for kørsel. I dag får ansatte i BTDK den høje takst ved kørsel for BTDK, mens frivillige får den lave takst. Er det rimeligt? Vi tager det op på et kommende møde. Martin undersøger, hvad man gør i andre forbund.

 

3. Orientering fra Ledergruppens strategiseminar

Blev gjort under forrige punkt.

 

4.Team Danmark

I morgen torsdag den 23.9 holder vi møde med Team Danmark. Deltagerne er Linus Mernsten, Christoffer Petersen, Klaus Dam og Martin Lundkvist fra BTDK samt Jakob Ovesen (sportsmanager) og Lars Balle (sportsdirektør). Mødet handler om samarbejdet mellem TD og BTDK for den kommende støtteperiode. TD er kritiske, da de ikke mener resultaterne er tilfredsstillende. Linus forbereder en præsentation af udviklingen de sidste seks år, status i dag og vores ambitioner frem til Paris 2024.

 

5. Orientering fra direktøren

Der er festival i weekenden med knap 250 tilmeldte drenge og piger. Der er gjort et kæmpe forberedelsesarbejde, så vi håber virkelig, at de unge mennesker får en fed oplevelse.

Vi sender tre kvindelige trænere på ETTU’ trænerkursus for europæiske kvindelige coaches i Slovakiet 8.-10. nov. 2021. Efter festival, UDM og SDM sætter vi fuldt fokus på igangsætning af pigeprojekt og SUKIRU-projektbeskrivelse. SUKIRU-projektbeskrivelsen drøftes på et møde med Parasport Danmark i starten af november.

Præsentationsmateriale for Vækststrategi 2025 er klar ultimo oktober, hvorefter det sendes ud til alle formænd og andre relevante personer. Henrik, Betina K og Martin inviterer alle klubledere og træner til møde på teams den 25.- og 27. oktober, hvor strategien præsenteres kort, og der er mulighed for dialog og uddybende spørgsmål.

Hjemmesiden er ved at være klar, vi forventer, at den er i luften torsdag den 30. sept.

 

6. Udenlandske spilleres deltagelse i UDM

Der har været en henvendelse fra en forælder vedr. deltagelse i UDM for spillere med udenlandsk pas. Bestyrelsen traf i foråret en beslutning om dette, som står til trone. Bestyrelsen vurderer, om det er relevant at tage sagen op på et senere tidspunkt, hvor sagen belyses grundigere.

 

7. Evt.

Fremover sender vi kun økonomirapport ud til hele bestyrelsen en gang i kvartalet, mens Anne og Klaus modtager rapport hver måned.

Anne og Klaus ønsker, at Martin fremsender liste over lønnede medarbejdere i BTDK

 

Referat: Martin Lundkvist