Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 – 21.30 på Teams

 

Mødeleder: Henrik Vendelbo

Mødereferent: Martin Lundkvist

Deltagere: Henrik Vendelbo, Klaus dam, Pia Toelhøj, Anne Diness og Martin Christensen

 

 

 1. Godkendelse af referat – 5 min (alle)
  Referat godkendt

 

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde. (Henrik) orientering 10 min – opfølgning på klubbernes dag, survey
  Positiv evaluering af klubbernes dag. Bestyrelsen drøftede, at det var en positiv oplevelse for deltagerne med et spændende program. Der er en anerkendelse af, at det er godt at pleje klubledere og trænere. Så vi vil vurdere om klubbernes dag skal være hvert år eller hvert andet.

 

 1. Runden rundt – 5 min pr. medlem – 30 min (alle)
  Klaus: Der er lidt udfordringer med turneringsafvikling, der følges op på hen over efteråret. Der har ligeledes været en uheldig situation i forbindelse med en damerunde i Amager, der følges op på sagen.Anders?

  Anne: Der er etableret en ny pigeliga, som vi håber på, kan komme op at flyve. Der gøres en indsats i den kommende uge for at få flere deltagere

  Martin C: Har deltaget i første SUKIRU styregruppemøde, som var en fin oplevelse. Har også haft et par møder med Lundkvist vedr. forretningsudvikling og sponsorarbejde.

  Pia: Vil i den kommende periode booke møde med Lundkvist for at få bestyrelsesopgaven mere under huden. Og ser frem til at tage arbejdshandskerne på og komme i gang med digitaliseringsområdet.

  Henrik: EM i München, stor oplevelse at deltage og rigtig godt i forhold til at bygge netværk til de øvrige landes præsidenter. Bl.a. haft gode drøftelser med Tyskland, som godt kan føre til et samarbejde på sigt.
  Der er snart VM i Kina, og Danmark sender et hold afsted selvom det er en meget dyr affære, da spillerne skal ankomme og afrejse med fælles fly og være i corona karantæne.

  ITTF’ har flyttet sin årlige kongres til Jordan til december, hvor også ETTU vil holde en ekstraordinær kongres, hvor den nye ETTU-præsident skal vælges formelt efter at den tidligere russiske præsident Levitin har selvsuspenderet sig med baggrund i krigen i Ukraine.

  NETU: Vi har besluttet blandt NETU landene, at vi vil hyre en administrator til at få lidt mere styr på forberedelse og opfølgning på fælles NETU-opgaver og indsatser.
  Der er forskellige situationer, der tyder på, at vi skal endnu tættere på BTDK’ klubber. Derfor vil vi i nærmeste fremtid indbyde en række klubber til et Teamsmøde for at få en drøftelse om dialog og samarbejde mellem forbund og klubber. Lundkvist følger op på det.

 

 1. Økonomi – opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde – beslutning – 15 min (Anders/Klaus)
  Anders og Klaus redegør for processen siden sidste møde.Det aftales med EY, at vi holder et møde vedr. BTDK’ forberedende arbejde med årsregnskab 22’.

  Der vil yderligere skulle tages en kommende drøftelse af BTDK’ behov for egenkapital i forbindelse med den kommende budgetproces.

 

 1. SUKIRU – Status på app’en og indhold (Anne) drøftelse 10 min Forretningsudvikling – næste skridt ift. møder (Lundkvist) drøftelse 10 min
  Der er fuld gang i app. udvikling både ift. selve teknologien og indholdet, stor anerkendelse af medarbejdernes motivation og drive.Der arbejdes fokuseret på at skaffe flere midler fra fonde og andre samarbejdspartnere til at kunne fortsætte udvikling af SUKIRU app. og content.

  Der afholdes et møde med det svenske og norske forbund ultimo september vedr. en nærmere drøftelse af mulighederne for et SUKIRU-partnerskab.

 

 1. Gennemgang og status på DIF-strategiaftaler og vækststrategi 2025. (Lundkvist) se bilag gennemgang 15 min.
  Lundkvist gennemgik status på DIF-strategiaftalen for bestyrelsen. Generelt er BTDK fint med på de strategiske målsætninger fx på pigeindsatsen, hvor vi har fået 15 klubber med i indsatsen.

 

 1. Orientering fra direktøren – 20 min (Lundkvist)bilag vedlagt
  Der afholdes møder med spillere, forældre, trænere og ledere på Sjælland vedr. det tilbud, som BTDK har givet til klubberne og spillerne om supplerende talenttræning i Idrættens Hus. Den første sæson med supplerende talenttræning i Brøndby bliver en slags prøve sæson, hvor samarbejdet med klubberne skal drøftes løbende, så BTDK understøtter kvalificerede træningsmiljøer i klubberne.BTDK er sent ude med tilbuddet om supplerende talenttræning, hvilket skaber lidt postyr i forhold til, om dette kommer til at få dårlig indflydelse på klubbernes træningsmiljøer, så BTDK har et stort ansvar for, at der sker en løbende god dialog med klubberne. Selvom det skaber uro, er argumentet for ikke at vente til næste sæson med at starte talenttræning op i Brøndby, at vores internationale præstationer for vores 15-20-årige er på et niveau, hvor vi konstaterer, at det er vigtigt at komme i gang.

 

 1. Strategiseminar – drøftelse og beslutning af program og Temaer. Drøftelse. 15 min (Lundkvist)
  På det kommende strategiseminar evaluerer Ledergruppen BTDK’ vækstteams struktur og ser på styrker og svagheder samt muligheder for at forbedre eller justere.Derudover vil Ledergruppen drøfte BTDK’ forretningsudvikling og sammenhæng mellem festival, SUKIRU, Klub- og trænerudvikling samt samarbejde med skoler og institutioner.

 

 1. Budgetproces – forberedelse. Drøftelse. 10 min (Anders/Klaus)
  Klaus og Anders udarbejder et skriftligt materiale for, hvordan budgetprocessen forventes at foregå frem mod december, hvor budgettet for 2023 offentliggøres.

 

 1. Evt.