Referat fra vækstmøde Bornholm
Knudsker 29.01.2020

Til stede: Janni Andreassen, vækstteamleder, Betina Koefoed, BTDKs bestyrelse, Gejr Westy Larsen, Poulsker, Finn Jørgensen, Knudsker, Vicki Bachmann, Kenny Jensen, Hasle, Torben Larsen, Nyker, Vilmer Funch, Tejn, Glenn Hansen, RIK

Martin gennemgik kort processen om tilblivelsen af ny struktur.

Aktiviteter 2020

Martin fortalte om det næste store skridt mod ungdomsudvikling, ungdomskonferencen d. 15. marts. Desuden præsenteredes ungdomspanelet, som bl.a. udgøres af Louise Jakobsen og Nicoline Koefoed. Martin lagde også op til at, teamets klubber, i vækstaftalen, forpligter sig til at støtte op om ungdomseventet søndag d. 27. sept. Til sidst præsenteredes bordtenniskonferencen d. 6. juni, dagen før årsmødet, som bliver en inspirationsdag med socialt arrangement om aftenen.

Der var god opbakning til bordtenniskonferencen, der kan være med til at skabe energi og udviklingslyst blandt lederne, der ofte bliver overset, når der deles anerkendelse ud.

Planen er at afholde en kampagneuge, uge 37, i kombination med 60+, hvor man sætter kræfter ind på at rekruttere flere målgrupper (især ungdom).

God opbakning til nye ungdomsevent, der henvender sig til andre end turneringsspillere.

BTDK Udviklingsenhed

Der lægges op til, at der organiseres et ”udviklingsteam” med national rækkevidde. Derudover vil man arbejde på at lave klubudviklingsworkshop, hvor der arbejdes specifikt med de enkelte klubbers visioner og udviklingsmål, men i et forum, hvor man kan få sparring fra andre klubber. Forud for ungdomsvækst går en stærk organisation/ledelse.

Der var god opbakning til klubudvikling og til at man vil arbejde for at skabe bredere ledelser og etablere flere klubber på Bornholm.

Der findes idrætskonsulenter på DGI Bornholms kontor, som man skal blive bedre til at bruge i fremtiden. Hvis man skal have støtte fra dem, kræver det at man selv tager et initiativ og kommer med en plan. Det er en oplagt mulighed for vækstteamet.

Talentstrategi – Martin fremlagde de indledende tanker om talentstrategien, der vil blive arbejdet på i løbet af foråret både før, på og efter ungdomskonferencen d. 15. marts.

Som en løsning på trænermangel, vil man finde en måde at inddrage studerende fra lærer- og pædagogseminarerne, da de kommer med nogle pædagogiske kompetencer, der kan øge kvaliteten i træningen. De kan så blive assisteret af en bordtenniskyndig person, fx seniorer eller 60+’ere, der allerede findes i klubben.

Budget 2020

Oplægget til kontingent- og licenssatser og dets mulige konsekvenser debatteredes. Der var en anerkendelse af, at der var brug for en forandring fra den tidligere licensfinansieringsmodel.

Der var meget god opbakning omkring den solidariske model, hvor alle bidrager til fællesskabet. Alle tilstedeværende var enige om, at alle medlemmer bidrager til den generelle udvikling af bordtennis.

Man talte om, hvordan man skal argumentere overfor medlemmerne for en kontingentstigning pba. den nye finansieringsmodel. Specielt at lægge vægt på udvikling af bordtennis på Bornholm både generelt, men også på de specifikke målgrupper (ungdom, 60+’ere, seniorer), kunne fremhæves. Hvis vækstteamet formår at skabe en positiv udvikling på Bornholm, så vil det komme alle medlemmer til gode bl.a. med flere med-/modspillere og flere aktiviteter.

Der blev også talt om differentieret medlemskontingenter, hvor folk, der gerne vil bidrage med frivilligt arbejde betaler et lavere kontingent end medlemmer, der ikke har mulighed/lyst til dette, som derved er med til at kompensere for den øgede udgift klubben får med den nye finansieringsmodel.

Ift. overskud fra BM, holdturnering, sponsorer og andre indtægter, så vil de, jf. vækstteamets særaftale med BTDK, føres tilbage til vækstteamet til brug ifm. udviklingsinitiativer.

Ang. BBTUs formue, så vil BBTUs bestyrelse afvente repræsentantskabsmødet i maj, før de vil give en melding om, om formuen vil indgå i vækstteamets udviklingsinitiativer. Man er ikke afvisende overfor at nogle af pengene kan gå til opstart af nye klubber i de områder, hvor der er lokaler og borde, men ingen ledere.

Kommunikation i BTDK

Facebookgruppe for vækstteamet.

Man vil i fremtiden forsøge at kombinere de fysiske møder med skypemøder og en Facebookgruppe.

Vækstplan

Vækstmål, ungdomsmedlemmer: 20 flere ungdomsmedlemmer ved CFR-tallene for 2020 ift. 2019.

Vækstmål, trænere: Man vil formulere en indsats omkring uddannelse af lære- og pædagogstuderende som trænere.

Barrierer ift. vækst

Mangler voksne ledere

Mangler trænere

Nogle steder er man udfordret på lokaler, men der er mulige lokaler der kan gøres en indsats for at få fat i

Der er ”døde” områder på øen, hvor der bør startes nye klubber.

Næste skridt

Janni hjælper Nyker med at finde en repræsentant til vækstteamet.

 

Referent: Jeppe Damsgaard, BTDK