Referat fra møde i vækstteam Nordjylland 23.1.20

Til stede: Martin Kristensen, Brønderslev, Per Dahl, Brønderslev, Jan Vanggard, VHG, Lars Rokkjær, B75, Jesper Torp, Tateni, Peter Svenningsen, B75 og Martin Lundkvist, BTDK

Martin L opdaterede kort deltagerne om processen om tilblivelsen af ny struktur, og hvad der er sket i efteråret 2019, herunder om etablering af vækstteams, strategiseminar for den nye ledergruppe samt budgetseminar for ledergruppen samt alle interesserede fra klubberne i BTDK.

Aktiviteter 2020

Martin L fortalte om det næste store skridt mod ungdomsudvikling, ungdomskonferencen d. 15. marts. Martin L lagde også op til at, teamets klubber, i vækstaftalen, forpligter sig til at støtte op om ungdomseventet søndag d. 27. sept. Til sidst præsenteredes bordtenniskonferencen d. 6. juni, dagen før årsmødet, som bliver en inspirationsdag med socialt arrangement om aftenen.

Der var god opbakning til bordtenniskonferencen, der kan være med til at skabe energi og udviklingslyst blandt lederne, der ofte bliver overset, når udviklingstiltag igangsættes.

Planen er at afholde en kampagneuge i alle vækstteams, uge 37, i kombination med 60+, hvor man sætter kræfter ind på at rekruttere flere målgrupper (især ungdom).

God opbakning til nye ungdomsevent, der henvender sig til både nye og rutinerede turneringsspillere.

BTDK’ Udviklingsteam

Der lægges op til, at der organiseres et ”udviklingsteam” med national rækkevidde. Derudover vil man arbejde på at lave klubudviklingsworkshop, hvor der arbejdes specifikt med de enkelte klubbers visioner og udviklingsmål, men i et forum, hvor man kan få sparring fra andre klubber. Forud for ungdomsvækst går en stærk organisation/ledelse.

Der var god opbakning til klubudvikling, og til at man vil arbejde for at skabe bredere ledelser og gerne at der bliver etableret flere klubber. Rokkjær gjorde opmærksom på, at der for årtier tilbage var næsten 80 klubber nord for Limfjorden, så der ligger et større arbejde i få flere klubber med i vækstteamet, så de oplever sig som en del af fællesskabet.

Talentstrategi – Martin fremlagde de indledende tanker om talentstrategien med større ungdomsbruttotrupper og deltagere fra hele landet. Der vil blive arbejdet på talentstrategien i løbet af foråret både før, på og efter ungdomskonferencen d. 15. marts.

Som en potentiel løsning på trænermangel i det nordjyske, vil vi se på muligheden for at tilknytte nye trænere i form af studerende fra lærer- og pædagogseminarierne, da de kommer med nogle pædagogiske kompetencer, der kan øge kvaliteten i træningen. De kan så blive assisteret af en bordtenniskyndig person, fx seniorer eller 60+’ere, der allerede findes i klubben.

Budget 2020

Oplægget til kontingent- og licenssatser og dets mulige konsekvenser debatteredes. Der var en anerkendelse af, at der var brug for en forandring fra den tidligere licensfinansieringsmodel og samtidig blev det påpeget af bl.a. Jan fra VHG, at det skal være tydeligt hvad BTDK bidrager med til den enkelte klub/region, hvis der skal opnås opbakning til det nye budget fra Nordjylland.

Der var dog generelt opbakning omkring den solidariske model, hvor alle bidrager til fællesskabet.

Der blev talt om, hvordan man skal argumentere overfor medlemmerne for en kontingentstigning pba. den nye finansieringsmodel. Specielt at lægge vægt på udvikling af bordtennis både generelt, men også på de specifikke målgrupper (ungdom, 60+’ere, seniorer), kunne fremhæves. Hvis vækstteamet formår at skabe en positiv udvikling i Nordjylland, så vil det komme alle medlemmer til gode bl.a. med flere med-/modspillere og flere aktiviteter.

Kommunikation i BTDK

Facebookgruppe for vækstteamet.

Man vil i fremtiden forsøge at kombinere de fysiske møder med skypemøder og en Facebookgruppe.

Vækstplan

Vækstmål, ungdomsmedlemmer: 50 flere ungdomsmedlemmer ved CFR-tallene for 2020 ift. 2019.

Vækstmål, trænere: Man vil uddanne mindst 6 trænere igennem lokalt tilrettelagt træneruddannelse.

Barrierer ift. vækst

Faciliteter

For få voksne ledere og for lav prioritering af klubudvikling

Mangler trænere med pædagogiske kompetencer, der skaber fællesskaber for børn og unge

Nogle steder er man udfordret på lokaler, men der er mulige lokaler der kan gøres en indsats for at få fat i

For få klubber

Referat/ Martin Lundkvist