Referat fra vækstmøde Nordsjælland
Allerød 16.10.19

Deltagere: John Sørensen, Virum, Lars Rasmussen, Allerød, Peter Busck, Furesø, Mikael Mikkelsen, Ølstykke, Annie Ramberg, Ballerup, Lars Høgsberg, Gladsaxe, Martin Lundkvist og Jeppe Damsgaard, sekretariatet. Afbud fra Hillerød.

Mødet blev indledt med en kort orientering fra ledergruppens seminar i Svaneke på Bornholm, hvor John fortalte om de forskellige emner, der har været berørt som et supplement til det allerede udsendte referat fra mødet.

Kortfattet var der en meget god og konstruktiv dialog og proces på mødet, som lover godt for det videre samarbejde i gruppen og i forhold til de nye regionale teams og klubberne.

Aftenens møde havde til formål at arbejde videre med de hovedemner, som blev drøftet på Bornholm med henblik på at skabe yderligere input til ledergruppens næste møde, som afholdes 15. – 16. november i Odense.

Vækst og udvikling i regionen

Martin redegjorde kort for processen frem mod udarbejdelse og indgåelse af vækstplanaftaler med regioner og klubber. Vækstplanerne skal primært understøtte de proces- og resultatmål, som er indeholdt i DIF-aftalen.

Primært fokus vil være at skabe vækst i antallet af ungdomsmedlemmer i klubberne, og det blev drøftet, hvorvidt en nettovækst på 50 ekstra spillere kunne opnås. Der var en klar tilkendegivelse fra mødets deltagere om, at det burde være muligt. Dette vil dog kræve, at der tilføres flere trænerressourcer til klubberne, ligesom der blev udtrykt behov for støtte til lederudvikling i enkelte klubber.

Særligt emnet om hvorledes vi skaffer yderligere uddannede trænerressourcer i klubberne blev diskuteret, og der blev efterlyst et mere fleksibelt setup i forhold til uddannelse via BTDK og DIF.

Der var en god debat om hvorledes man kunne skaffe flere uddannede trænere i klubberne, ligesom ideen om samarbejde med pædagogstuderende under uddannelse kunne være et godt supplement til særligt træning af de helt små og nybegyndere, som skal i gang med sporten. 

BTDK sekretariatet

I forbindelse med den fremtidige udvikling af sekretariat funktionen i BTDK blev der delt ønsker og forventninger til, hvorledes samspillet mellem klubberne og sekretariat kan foregå i fremtiden. Følgende blev bl.a. nævnt:

  • Administrativ hjælp og støtte til mindre klubber
  • Ledelsesudvikling – regionale workshops
  • Samle ”best practices” / erfaringer fra klubberne og del dem regionalt eller nationalt
  • Skabe ensartede regler for turneringsafvikling m.m.
  • Leverer et tilsvarende serviceniveau som opleves fra ØBTU sekretariatet i dag.

Finansiering i fremtiden

Lars fremlagde kort de tanker og ideer, som der blev arbejdet med i økonomigruppen med henblik på at skabe en fremtid finansieringsmodel for BTDK.

En af grundtankerne er at etablere modellen på et solidaritetsprincip, hvor alle, der spiller bordtennis i Danmark, bidrager til udvikling af bordtennissporten via BTDK.

Generelt var der bred opbakning blandt de fremmødte klubber til at en model skal baseres på et solidaritetsprincip.

Hvorledes en sådan model skal implementeres i forhold til klubber vs. spillere blev kort drøftet, men det afventer det videre arbejde i økonomigruppen.

0-punkts måling

De fem spørgsmål, som er udsendt fra BTDK sekretariatet blev kort gennemgået og drøftet med en tilkendegivelse af nuværende forventning (1-5) og begrundelser for disse fra klubbernes side.

Alle klubber opfordres til at svare elektronisk via https://da.surveymonkey.com/r/YFK8P23 inden 1. november.

Referat, John Sørensen