Referat fra møde i vækstteam Sønderjylland 08.01.20

Til stede: Elvin Hansen, Aabenraa, Morten Nissen, Haderslev, Henning Nissen, Broager, Ebbe Worm, Aabenraa, Bent Nielsen, Broager og Martin Lundkvist, BTDK

Martin L opdaterede kort deltagerne om processen om tilblivelsen af ny struktur, og hvad der er sket i efteråret 2019, herunder om etablering af vækstteams, strategiseminar for den nye ledergruppe samt budgetseminar for ledergruppen samt alle interesserede fra klubberne i BTDK.

Aktiviteter 2020

Martin L fortalte om det næste skridt mod ungdomsudvikling, ungdomskonferencen d. 15. marts. Martin L lagde også op til, at teamets klubber, i vækstaftalen, forpligter sig til at støtte op om ungdomseventet søndag d. 27. sept. Der er tanker om at gennemføre en bordtenniskonferencen d. 6. juni, dagen før årsmødet, som bliver en inspirationsdag med socialt arrangement om aftenen for alle ledere, trænere og spillere. Der er mødepligt for vækstteamets klubber.

Planen er at afholde en kampagneuge i alle vækstteams, uge 37, i kombination med 60+, hvor man sætter kræfter ind på at rekruttere flere målgrupper (især ungdom).

God opbakning til nye ungdomsevent, der henvender sig til både nye og rutinerede turneringsspillere. Vækstteamet foreslog, at eventet gøres til national bordtennisdag.

BTDK’ Udviklingsteam

BTDK lægger op til, at der organiseres et ”udviklingsteam” med national rækkevidde, der skal samarbejde med vækstteamet. Der var en spændende dialog om klubudvikling og nytænkning ift. at få nye frivillige ind i klubberne

Vækstteamet aftalte i forlængelse heraf, at vækstteamets klubber og deres bestyrelser mødes til en slags ”workshop”, hvor der drøftes nye måder at tiltrække frivillige ledere, organisere klubbernes opgaver og træning bedre som forudsætning for ungdomsvækst. Målet er at lægge denne workshop ultimo april.

Der er ingen tvivl om, at bordtennis i Sønderjylland er under et vist pres, da mange klubber er forsvundet fra det Sønderjyske, og der er blot 3 klubber tilbage med ungdomsspillere.

Så vi skal have lagt en plan og have fundet nogle ressourcer til at igangsætte nogle konkrete initiativer med at tiltrække ungdomsspillere og etablere nye klubber i eksisterende idrætsforeninger.

Talentstrategi – Martin L fremlagde de indledende tanker om talentstrategien med større ungdomsbruttotrupper og deltagere fra hele landet. Der vil blive arbejdet på talentstrategien i løbet af foråret både før, på og efter ungdomskonferencen d. 15. marts.

Budget 2020

Oplægget til kontingent- og licenssatser og dets mulige konsekvenser debatteredes. Økonomigruppen får i disse uger respons fra en række klubledere, og vil på den baggrund se på behov for korrektioner i det udarbejdede budget. Der var en anerkendelse af, at der var brug for en forandring fra den tidligere licensfinansieringsmodel og samtidig blev det påpeget, at det er vigtigt, at BTDK bliver meget bedre til at vise, hvad pengene bruges til, og hvilken værdi de skaber for BTDK’ klubber.

Der var dog generelt opbakning omkring den solidariske model, hvor alle bidrager til fællesskabet. Faktisk var Morten inde på, at det var bedre at lave en kontingentsats for alle og droppe licensen helt.

Kommunikation i BTDK

Der oprettes en fb gruppe for Vækstteamet, som vil blive benyttet mere, når arbejdet går rigtigt i gang. Der vil også blive oprettet en gruppe for alle medlemmerne i de 9 vækstteams og bestyrelsen.

Vi vil i fremtiden forsøge at kombinere de fysiske møder med skypemøder.

Vækstaftale

Vækstmål, ungdomsmedlemmer: 30 flere ungdomsmedlemmer ved CFR-tallene for 2020 ift. 2019.

Vækstmål, trænere: Man vil uddanne mindst 5 trænere igennem lokalt tilrettelagt træneruddannelse.

Barrierer ift. vækst

I nogle klubber er barrieren dårlige faciliteter (Broager), mens andre har super gode faciliteter, der kan udnyttes bedre (Aabenraa).

For få voksne ledere og for lav prioritering af klubudvikling

Referat/ Martin Lundkvist